Noin joka kolmas suomalainen on huolissaan rahasta

Raha on suomalaisten arjessa merkittävä huolenaihe, selviää finanssipalveluihin erikoistuneen Investiumin teettämästä tutkimuksesta. Rahasta ovat huolissaan erityisesti naiset ja eläkeikää lähestyvät. Monet suomalaiset myös kokevat, että raha hallitsee heitä.

Kotimaisen finanssipalveluyritys Investiumin teettämä, kuluttajien talousasenteita kartoittava kyselytutkimus paljastaa, että noin joka kolmas suomalainen pitää rahaa huolenaiheena. Viidesosa suomalaisista myös kokee, että raha hallitsee heitä.

Investiumin tutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin, onko raha heille ensisijaisesti huolenaihe, välttämätön paha vai keino toteuttaa unelmia. Osallistujia pyydettiin myös arvioimaan, kokevatko he hallitsevansa itse rahaa vai hallitseeko raha pikemminkin heitä.

– Korostunut huoli raha-asioista kertoo paljon vastaajien taloustilanteesta, mutta ehkä myös siitä, että suomalaisten luottamus talouteen ei ole ehtinyt vielä palautua ennalleen finanssikriisin jäljiltä. Usko tulevaisuuteen on yhä koetuksella. Vaikka 40 prosenttia suomalaisista pitääkin rahaa ennen kaikkea unelmien toteuttamisen keinona, myös huolestuneiden suuri osuus kertoo paljon kuluttajien omasta taloustilanteesta ja suhtautumisesta rahaan, kertoo Investiumin partneri Tom Lojander.

Tulokset paljastivat selkeitä eroja eri vastaajaryhmien kesken. Yksi keskeinen jakava tekijä oli sukupuoli: naisista rahaa piti huolenaiheena peräti 37 %, miehistä taas huomattavasti pienempi osuus, 22 %. Miesvastaajat puolestaan näkivät rahan naisia useammin välttämättömänä pahana. Myös kokemus raha-asioiden hallinnasta vaihteli hieman sukupuolittain: miesvastaajista 82 % katsoi hallitsevansa rahaa, naisvastaajien keskuudessa vastaava osuus oli 75 %.

– Ajattelutapaerojen taustalla vaikuttaa epäilemättä monenlaisia taustatekijöitä, eikä sukupuoli itsessään selitä kaikkea. Esimerkiksi eroavaisuudet palkkatasossa vaikuttavat tietenkin suoraan henkilökohtaiseen taloustilanteeseen ja sitä kautta asennoitumiseen, Lojander sanoo.

Huolet ovat suurimmillaan eläkeiän lähestyessä

Myös vastaajien ikä vaikutti asenteisiin selkeästi. Nuorinta päätä edustavien vastauksissa korostui raha-asioihin liittyvä huoli, joka kuitenkin hälveni asteittain kohti keski-ikää siirryttäessä. Hieman yllättäen raha-asioista huolestuneiden osuus oli suurin 50–59-vuotiaiden keskuudessa (39 %), mutta 60 ikävuoden rajapyykin jälkeen huolet karisivat selvästi (huolestuneiden osuus 15 %). Näkemys rahasta välttämättömänä pahana oli harvinaisin nuorimpien vastaajien keskuudessa ja yleistyi iän karttuessa.

– Vastauksista voi tulkita, että eläkevuosien lähestyminen korostaa rahahuolia merkittävästi. Eläkesäästämiseen ja kauaskatseiseen sijoittamiseen onkin hyvä kiinnittää huomiota jo työuran alkutaipaleella, jotta ahdistus ei iske kertarysäyksellä aivan eläkeiän kynnyksellä, Lojander analysoi.

– Näyttää kuitenkin siltä, että huolet helpottavat eläkkeelle siirtymisen jälkeen. 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat suomalaiset kokivat hallitsevansa rahaa selvästi paremmin kuin nuoremmat ikäluokat.

Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1001 vastaajaa ja tutkimusotos oli kansallisesti edustava.

Lisätietoja:
Tom Lojander, partneri, COO, Investium, tom.lojander@investium.fi, puh. 0400 424 164

Investium on suomalainen finanssikonserni, joka vertailee ja välittää ensiluokkaisia sijoitus- ja vakuutusratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Vuonna 1994 perustettu yhtiö on tehnyt yli 10 000 asiakkaalleen erilaisia ratkaisuja yhteensä noin 2 miljardin euron edestä. Investiumilla ei ole omia tuotteita, vaan se etsii, kilpailuttaa ja välittää asiakkailleen yksilöllisesti sopivimmat vaihtoehdot koti- ja ulkomaisilta finanssimarkkinoilta ilman lisäkustannuksia. 

Yrityksestä

Intohimonamme on auttaa asiakkaitamme määrittelemään olemassaolonsa tarkoitus, kuvaamaan identiteettinsä sekä viestimään niistä tunnistettavalla tavalla. Olemme viestintätoimisto, jossa analytiikan, PR:n, vaikuttajaviestinnän, talousviestinnän, strategisen suunnittelun ja visuaalisen tuotannon ammattilaiset on koottu yhteen luomaan innovatiivisia ideoita toimialojen, tieteenhaarojen ja kulttuurien rajojen yli. Lisätietoa: www.pohjoisrantabcw.com