IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN VAIKUTUS AVAAVAAN TASEESEEN

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2005 KLO 9.00

IFRS-TILINPÄÄTÖSSTANDARDIEN VAIKUTUS AVAAVAAN TASEESEEN

Ponsse-konserni siirtyi 1.1.2005 alkaen IFRS-standardien (International Financing
Reporting Standards, IFRS) mukaiseen raportointiin. Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös
laaditaan 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta ja ensimmäinen IFRS-standardien
mukainen osavuosikatsaus laaditaan 31.3.2005 päättyvältä vuosineljännekseltä.

Tässä tiedotteessa esitetään IFRS-standardien noudattamiseen siirtymisen
vaikutukset 1.1.2004 avaavaan taseeseen ja omaan pääomaan. Aikaisemmin tilinpäätös
ja osavuosikatsaukset on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaan.
IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2004 esitetään
vuoden 2005 osavuosikatsausten yhteydessä.

Ponsse-konserni on käyttänyt IFRS 1 -siirtymästandardin sallimia poikkeamia
yksittäisten standardien takautuvaan soveltamiseen. Esitettävien IFRS-tietojen
laadinnassa on käytetty laadintahetkellä voimassa olleita IFRS-standardeja.
Avaavaan taseeseen saattaa tulla muutoksia, mikäli jokin standardi tai tulkinta
muuttuu ennen tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005 laadittavan IFRS-tilinpäätöksen
julkaisua.

Ponsse-konsernin IFRS-siirtymisen merkittävimmät muutokset liittyvät myynnin
tuloutukseen, aineellisten hyödykkeiden arvonkorotukseen, vaihto-omaisuuden
arvostamiseen sekä laskennallisiin verovelkoihin ja -saamisiin. Ponsse-konsernin
oma pääoma pienenee 957 tuhatta euroa ja taseen loppusumma kasvaa 1 863 tuhatta
euroa muutosten johdosta.

ELÄKEVASTUUT

Siirtyminen IFRS-standardien noudattamiseen ei aiheuta muutosta konsernitaseeseen
kirjattuun eläkevastuun määrään.

Suomen nykyisen TEL-vakuutuksen työkyvyttömyyseläkettä koskevan eläkevelan
kirjausmenettelyn on tulkittu käytännössä vastaavan nykyistä FAS:n mukaista
kirjanpitokäytäntöä. Työkyvyttömyyseläke on IAS 19:n mukainen muu pitkäaikainen
työsuhde-etuus, jonka taso ei riipu työsuhteen kestoajasta IFRS-tilinpäätöksen
laativassa yrityksessä. IAS 19.130 säännöksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeen osalta
ns. velvoitteen synnyttävä tapahtuma on työkyvyttömyystapahtuma. Kulu- ja
velkakirjaukset tehdään, kun tällainen tapahtuma on sattunut. Ulkomaisten
tytäryhtiöidemme eläkejärjestelyt ovat luonteeltaan maksupohjaisia.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Ponsse-konserni laatii IAS 14:n mukaiset segmenttiraportit ensisijaisena
maantieteellisen segmenttijaon mukaan (Pohjoismaat, muu Eurooppa, Pohjois- ja
Etelä-Amerikka) sekä toissijaisena liiketoiminnallisen segmenttijaon mukaan
(konemyynti ja huoltopalvelut).

TUOTEKEHITYSMENOT

Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38:n mukaisesti niin, että kehitysmenot
aktivoidaan standardissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä ja kirjataan
kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Tuotekehitysmenojen
aktivointi on aloitettu noudattaen edellä mainittuja periaatteita tilinpäätöksessä
31.12.2003.

AVAAVA TASE 1.1.2004

TEUR                     FAS   IFRS   IFRS      
                     1.1.2004  muutos 1.1.2004
VARAT                                      
Pitkäaikaiset varat                               
Aineettomat hyödykkeet           1 541     0   1 541      
Aineelliset hyödykkeet        1)  15 479    986  16 465      
Sijoitukset                  22     0    22      
Osuudet osakkuusyrityksissä          638     0    638      
Pitkäaikaiset saamiset            218     0    218      
Laskennalliset verosaamiset     2)    240    234    474      
Pitkäaikaiset varat yhteensä        18 138   1 220  19 358      
                                        
Lyhytaikaiset varat                               
Vaihto-omaisuus           3)  31 688    643  32 331      
Myyntisaamiset               16 664     0  16 664      
Muut lyhytaikaiset saamiset         1 145     0   1 145      
Rahat ja pankkisaamiset          10 565     0  10 565      
Lyhytaikaiset varat yhteensä        60 062    643  60 705      
                                        
VARAT YHTEENSÄ               78 200   1 863  80 063      
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
Oma pääoma                                   
Osakepääoma                 3 500     0   3 500      
Ylikurssirahasto              2 554     0   2 554      
Rahastot                    8     0     8      
Edell. tilikausien voitto      4)  37 678   -957  36 721      
Muu oma pääoma                -646     0   -646      
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            43 094   -957  42 137      
                                        
VELAT                                      
Pitkäaikaiset velat                               
Pitkäaik. korolliset velat      5)  13 164   1 414  14 578      
Laskennalliset verovelat       6)    838    186   1 024      
Muut pitkäaikaiset velat       7)    121    492    613      
Pitkäaikaiset velat yhteensä        14 123   2 092  16 215      
                                        
Lyhytaikaiset velat                               
Lyhytaik. korolliset velat      5)   4 603    346   4 949      
Ostovelat                  5 314     0   5 314      
Tilikauden verovelat             961     0    961      
Muut lyhytaikaiset velat       7)   7 821    382   8 203      
Varaukset                  2 284     0   2 284      
Lyhytaikaiset velat yhteensä        20 983    728  21 711      
                                        
VELAT YHTEENSÄ               35 106   2 820  37 926      
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        78 200   1 863  80 063      


1. Aineelliset hyödykkeet, 986 tuhatta euroa

Taseeseen on aktivoitu rahoitusleasingsopimuksiksi luokitellut vuokrasopimukset
IAS 17 -standardin mukaisesti sekä IAS 18 -standardin mukaiset myynnin
tuloutuksesta aiheutuvat erät. Nämä kasvattivat tase-erän kirjanpitoarvoa 1 827
tuhatta euroa.

Ponsse Oyj:n Vieremällä sijaitseviin toimitilakiinteistöihin tehty arvonkorotus
841 tuhatta euroa on purettu IAS 16:n mukaisesti avaavassa taseessa.

Nettovaikutus aineellisiin hyödykkeisiin on 986 tuhatta euroa.

2. Laskennalliset verosaamiset, 234 tuhatta euroa

Laskennalliset verosaamiset (IAS 12) on kirjattu myynnin tuloutuksen aiheuttamasta
erosta IFRS-taseen ja verotuksen välillä. Laskennallinen verosaaminen poistuu
väliaikaisen eron vähenemisen myötä tulevina tilikausina.

3. Vaihto-omaisuus, 643 tuhatta euroa

Vaihto-omaisuus on arvostettu IAS 2 -standardin mukaisesti, jolloin vaihto-
omaisuuteen kohdistuva osuus hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista sekä
poistoista on aktivoitu vaihto-omaisuuteen, yhteensä 643 tuhatta euroa.

4. Edellisten tilikausien voitto, -957 tuhatta euroa

Edellisten tilikausien voittoa oikaisevat:
  myynnin tuloutus -807 tuhatta euroa (IAS 17 ja IAS 18),
  aineellisten hyödykkeiden arvonkorotuksen peruutus -841 tuhatta euroa (IAS 16),
  vaihto-omaisuuden hankintamenon muutos +643 tuhatta euroa (IAS 2),
  laskennallinen verosaaminen +234 tuhatta euroa (IAS 12) sekä
  laskennallinen verovelka -186 tuhatta euroa (IAS 12).

5. Korolliset velat, 1 760 tuhatta euroa

Rahoitusleasingsopimuksista (IAS 17) ja myynnin tuloutuksesta (IAS 18) aiheutuvat
erät kasvattivat pitkäaikaisia korollisia velkoja 1 414 tuhatta euroa ja
lyhytaikaisia korollisia velkoja 346 tuhatta euroa eli yhteensä 1 760 tuhatta
euroa.

6. Laskennallinen verovelka, 186 tuhatta euroa

Laskennallinen verovelka (IAS 12) on kirjattu vaihto-omaisuuden aiheuttamasta
erosta IFRS-taseen ja verotuksen välillä.

7. Muut velat, 874 tuhatta euroa

Ponsse-konsernin antamista takaisinostositoumuksista johtuvat jäännösarvotakuut on
kirjattu IFRS–taseen erään muut pitkäaikaiset velat 492 tuhatta euroa ja muut
lyhytaikaiset velat 382 tuhatta euroa eli yhteensä 874 tuhatta euroa. Erät
tuloutetaan sopimusvelvoitteen päättyessä.


TUNNUSLUKUJA
                       FAS        IFRS      
                     1.1.2004      1.1.2004
Oma pääoma TEUR              43 094       42 137      
Oma pääoma/osake               3,08        3,01      
Omavaraisuusaste, %             55,7        53,2      
Velkaantumisaste, %             16,7        21,3      
Taseen loppusumma             78 200       80 063      Vieremällä 22.3.2005


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 4648 tai 0400 817 036


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa