PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.03.2006 KLO 15.00

PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2005
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 0,80 euroa
osakkeelta sekä kaksinkertaistaa yhtiön osakkeiden lukumäärän (split).

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Ponsse Oyj yhtiöjärjestyksen 13 § mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen
ehdotukset osakemäärän kaksinkertaistamiseksi (split 1:2) sekä
voittopalkkion maksamiseksi yhtiön henkilöstölle.

Yhtiökokouksen päätökset

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
   kuuluvat asiat
   
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Ponsse Oyj:n vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen
sekä Ponsse-konsernin konsernituloslaskelman ja -taseen

Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti jakaa
Ponsse Oyj:n osakkeille osinkoa 0,80 euroa osakkeelta eli yhteensä
11 200 000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2006 ja osingon
maksupäivä 27.3.2006.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
20.3.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Ponsse
Oyj:n osakasluetteloon.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi tilivelvollisille, Ponsse Oyj:n hallitukselle ja
toimitusjohtajalle, vastuuvapauden tilikaudelta 2005.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen
jäseninä valittiin jatkamaan Nils Hagman, Ilkka Kylävainio,
Seppo Remes, Mirja Ryynänen, Juha Vidgrén ja Einari Vidgrén.

Yhtiön hallituksen kaikkien kuuden jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen
toimikausi päättyy vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 33.000
euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 22.000 euroa. Palkkiota ei
makseta Ponsse-konserniin työsuhteessa oleville, lukuunottamatta
hallituksen puheenjohtajaa. Lisäksi hallituksen jäsenten
matkakustannukset korvataan verohallituksen päättämien
korvausperusteiden mukaan.

Yhtiökokouksen jälkeen järjestetyssä hallituksen kokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Einari Vidgrén ja
varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrén.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Eero Huusko.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus yhtiölle esitetyn
kohtuullisen laskun mukaan.

2.  Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n siten, että osakkeen
nimellisarvo on 0,25 euroa (ennen muutosta 0,50 euroa).

3.  Yhtiön osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistaminen

Yhtiökokous päätti kaksinkertaistaa yhtiön osakkeiden lukumäärän
osakkeen likviditeetin parantamiseksi 14 000 000 osakkeesta 28 000 000
osakkeeseen osakepääomaa korottamatta (split 1:2).

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä
eikä se edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Uudet osakkeet
kirjataan arvo-osuustileille välittömästi kaupparekisteröinnin jälkeen,
tämä tapahtuu arviolta 28.3.2006.

4. Henkilöstön voittopalkkio

Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta
2005. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Mikko Paananen, puhelin 020 768 8648.

PONSSE OYJ

Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Tilaa