PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE  15.03.2005 KLO 16.30            

PONSSE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2005 vahvisti vuoden 2004
tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden, päätti
jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä maksaa voittopalkkiota yhtiön
henkilöstölle. Hallituksen jäseniksi valittiin Nils Hagman, Ilkka
Kylävainio, Seppo Remes, Mirja Ryynänen, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Ponsse Oyj:n vuoden 2004 tuloslaskelma ja tase sekä
konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako
Ponsse Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,20 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2005 ja
osingonmaksun alkamispäivä 30.3.2005.

3. Henkilöstön voittopalkkio
Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta
2004. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.

4. Vastuuvapaus
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2004.

5. Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtaja,
ekonomi Nils Hagman (synt. 1947), Keitele-Forest Oy:n toimitusjohtaja ja
hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio (synt, 1946), Vostok Nafta
Investment Ltd -sijoitusyhtiön johtaja, kauppatieteiden lisensiaatti
Seppo Remes (synt. 1955), filosofian maisteri Mirja Ryynänen (synt.
1944), kasvatustieteiden maisteri Juha Vidgrén (synt. 1970) sekä Ponsse
Oyj:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén (synt.
1943). Kaikki valitut ovat toimineet aikaisemmin Ponssen hallituksen
jäseninä. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenen vuosipalkkion määräksi 15 000
euroa. Palkkiota ei makseta yhtiön palveluksessa oleville jäsenille.
Hallituksen puheenjohtajalle palkkio kuitenkin maksetaan.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi teollisuusneuvos Einari Vidgrén.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin KM Juha Vidgrén.

6. Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KTM Heikki Laitinen, KHT.

7. Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 13 §
täsmentämiseksi siten, että yhtiökokouksessa esitettävä tilinpäätös
käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä toimintakertomuksen.


PONSSE OYJ

Mikko Paananen
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Mikko Paananen, 017 768 4648


JAKELU
HEX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa