PONSSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 KLO 15.30

PONSSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokouk-
seen, joka pidetään keskiviikkona 24.11.2004 klo 10.00
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksessa, osoitteessa
Vanha Kainuuntie 6 a, 74100 Iisalmi.

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus lisäosingon maksamiseksi,
osakepääoman korottamiseksi rahastoannilla.

Ponsse Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Hallituksen ehdotus lisäosingoksi

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella jaetaan 16.3.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa
päätetyn osingon lisäksi osinkoa 1,00 euroa kullekin osakkeelle.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingoksi, osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.
päivänä marraskuuta 2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että lisäosingon
maksupäivä on 7. päivänä joulukuuta 2004.

2. Hallituksen ehdotus rahastoanniksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 3.500.000 euron
määräisellä rahastoannilla 3.500.000 eurosta 7.000.000 euroon seuraavin
ehdoin:

  1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta
   yhden (1) uuden osakkeen.

  2. Osakepääoman korotusta vastaava määrä, 3.500.000 euroa, siirretään
   osakepääomaan siten, että edellisten vuosien voittovaroista
   siirretään 955.000,00 euroa ja ylikurssirahastosta siirretään
   2.545.000,00 euroa.

  3. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 7.000.000 kappaletta. Kaikkien
   osakkeiden nimellisarvo on 0,50 euroa.

  4. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 29.11.2004. Oikeus rahastoannissa
   annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on
   täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
   osakasluetteloon.

  5. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä
   osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön
   osakkeiden omistus- tai äänivaltasuhteita.

  6. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan
   osakkeenomistajien arvo-osuustileille 30.11.2004 edellyttäen, että
   osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

  7. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
   tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet
   yhtiössä osakepääoman rekisteröimispäivästä alkaen.

  8. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-
   osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin
   osakkeisiin vaihdon tehtyään.

  9. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän
   kaksinkertaistamiseksi. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa
   osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden
   toimivuutta.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
12.11.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 12.11.2004
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten. Pyyntö merkinnän tekemisestä tulee tehdä hallintarekisterin
hoitajalle.

ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 19.11.2004 klo 16.00 mennessä joko

- kirjallisesti osoitteella Ponsse Oyj, Yhtiökokous, 74200 Vieremä,
- puhelimitse numeroon 020 768 800,
- faksilla numeroon 020 768 8690,
- sähköpostilla osoitteeseen keskus@ponsse.com
- tai Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Hallituksen ehdotukset ovat 5.11.2004 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Karankamäentie 22, Vieremä,
ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.


Vieremällä 4. päivänä marraskuuta 2004


PONSSE OYJ
Hallitus


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, puh. 020 768 8621
talousjohtaja Mikko Paananen, puh. 020 768 8648
www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa