PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 KLO 9.00

PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

- Liikevaihto 59,4 miljoonaa euroa (Q1/2004, 44,0 miljoonaa euroa)
- Vienti ja ulkomaiset liiketoiminnot 60,3 % liikevaihdosta (Q1/2004, 58,9 %)
- Liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa (Q1/2004, 4,9 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto 12,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2004, 11,0 %)
- Tulos rahoituserien jälkeen 7,3 miljoonaa euroa (Q1/2004, 5,0 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos: 0,39 euroa (0,23 euroa)
- Omavaraisuusaste 38,8 prosenttia (38,4%)
- Tilauskanta 56,1 miljoonaa euroa (31.3.2005, 38,9 miljoonaa euroa)


Toimitusjohtaja Arto Tiitinen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:

  - Liiketoimintamme kehittyi alkuvuonna asetettujen tavoitteiden
   mukaisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Käynnistimme
   toimenpiteet tytäryhtiön perustamiseksi Venäjälle varmistamaan liiketoiminnan
   kasvun ja asiakastuen. Ponssen tietojärjestelmät Kajaanissa myytiin
   katsauskaudella tytäryhtiö Epec Oy:lle. Järjestelyllä halutaan kehittää Epec
   Oy:stä vahva ohjaus- ja tietojärjestelmien toimittaja. Järjestely avaa ovet
   laajemmalle asiakaspiirille myös metsäteollisuuden ulkopuolella.

  - Liikevoittomme kehittyi positiivisesti suurempien valmistusmäärien sekä
   hyvin käyneen vientikaupan ansiosta.

  - Aloitimme yhteistyössä Vieremän kunnan kanssa vuosille 2005 ja 2006
   ajoittuvan investointiohjelman, joka valmistuttuaan antaa mahdollisuuden
   kaksinkertaistaa Vieremän tehtaan tuotantokapasiteetti vastaamaan kysyntää.
   Tilauskantamme oli maaliskuun päättyessä historian korkein.

IAS/IFRS-RAPORTOINTI

Ponsse siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen
raportointiin 1.1.2005. Tämän osavuosikatsauksen vertailutietoina on käytetty
vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden alustavat tiedot julkistettiin
22.3.2005 annetulla pörssitiedotteella. Tämän osavuosikatsauksen
laskentaperiaatteet ovat samat kuin 22.3.2005 julkaistussa tiedotteessa.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35,2 prosenttia ja oli 59,4 miljoonaa euroa
(44,0 miljoonaa euroa). Kehitykseen vaikuttivat lisääntyneet toimitukset,
vaihtokonekaupan kehitys sekä uuden tytäryhtiön liittyminen konserniin.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta oli 60,3 prosenttia
(58,9 %). Koneiden kysyntä oli vilkasta viennissä.

Kotimaan myynnin osuus oli 39,7 prosenttia liikevaihdosta (41,1 %). Ponsse
vahvisti katsauskaudella markkina-asemaansa kotimaassa.

TULOSKEHITYS

Ponssen liikevoitto kasvoi katsauskaudella 49 prosenttia ja oli 7,2 miljoonaa
euroa (IFRS: 4,9 miljoonaa euroa Q1/2004). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli
12,2 prosenttia (11,0 %). Suomen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaiseen Q1/2004-
liikevoittoon verrattuna liikevoitto kasvoi 50,3 prosenttia. Yhtiön sijoitetun
pääoman tuotto oli 42,8 prosenttia (33,5 %).

Rahoitustuotot olivat nettomääräisesti 30 tuhatta euroa (0,2 miljoonaa euroa).
Valuuttariskien suojauksen tuotot ja kulut kirjattiin rahoituseriin. Satunnaiseriä
ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 5,4 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,23 euroa).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 98,4 miljoonaa euroa (81,9
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 26,5 miljoonaa euroa (26,5
miljoonaa euroa). Nettovelkaa oli 16,8 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste oli 38,8 prosenttia (38,4 %). Rahat ja pankkisaamiset olivat 10,7
miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 4,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa
euroa). Investointien rahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 77,0 miljoonan euron (41,9 miljoonan euron) arvosta ja
tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 56,1 miljoonaa euroa (38,9 miljoonaa
euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön
mukaisesti tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Epec Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.3.2005 lukien insinööri Jouni
Matikainen. Hän siirtyi tehtävään ABB:n palveluksesta.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 1,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa
euroa).

Katsauskaudella tuotiin markkinoille uusi Elk-kuormatraktori ja kolmas
nosturivaihtoehto pienempään Beaver-harvesteriin vastauksena lisääntyviin
harvennushakkuisiin. Katsauskaudella tuotiin markkinoille myös uusia varusteita,
jotka lisäävät kuljettajien työturvallisuutta sekä koneiden työergonomiaa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 675 henkilöä (567
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 683 henkilöä
(573).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 15.3.2005 Iisalmessa. Kokous päätti jakaa
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin
30.3.2005.

Hallituksen jäseniksi valittiin Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Mirja
Ryynänen, Einari Vidgrén sekä Juha Vidgrén, jotka kaikki toimivat hallituksen
jäseninä myös edellisellä toimikaudella.

Tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Laitinen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin
ja varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrénin. Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan
erillisiä valiokuntia yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko
huomioiden.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto ajalla 1.1 - 31.3.2005 oli 855 486 kpl, joka on 6,1 prosenttia
osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 14,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden
alin kurssi oli 14,50 euroa osakkeelta ja ylin 19,51 euroa osakkeelta.
Katsauskauden päätöskurssi oli 15,14 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-
arvo 212,0 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön arvion mukaan tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun
suhteellinen osuus kokonaispuunkorjuusta jatkaa kasvuaan. Harvennushakkuiden
suhteellisen osuuden arvioidaan kasvavan kotimarkkinalla, joka lisää koneiden
kysyntää.

Yhtiö tulee laajentamaan kuluvan vuoden aikana kansainvälistä jakeluverkostoaan.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä historian korkein. Koko vuoden
liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan positiivisten markkinanäkymien sekä yhtiön
omien toimenpiteiden johdosta muodostuvan paremmaksi kuin edellisvuonna.


PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (TEUR)

                       IFRS    FAS   IFRS    IFRS
                      Q1/05   Q1/04  muutos   Q1/04
LIIKEVAIHTO                59 422  43 874    86   43 960
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   3 058   1 826     0   1 826
Liiketoiminnan muut tuotot          422    371     0    371
Materiaalit ja palvelut          -41 822  -30 410    60  -30 350
Henkilöstökulut              -8 434  -6 649     0   -6 649
Poistot                   -831   -655   -102    -757
Liiketoiminnan muut kulut         -4 588  -3 550     0   -3 550
LIIKETULOS                 7 227   4 807    44   4 851
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       17     2     0     2
Rahoitustuotot ja -kulut            30    201    -14    187
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  7 274   5 010    30   5 040
Tuloverot                 -1 797  -1 787    -9   -1 796
Vähemmistöosuus                -33     0     0     0
KATSAUSKAUDEN TULOS             5 444   3 223    21   3 244

TULOSLASKELMA (TEUR)
                            FAS   IFRS    IFRS
                          Q1-Q4/04  muutos  Q1-Q4/04
LIIKEVAIHTO                     190 002    345  190 347
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)         968     0    968
Liiketoiminnan muut tuotot              1 453     0   1 453
Materiaalit ja palvelut              -126 136    136  -126 000
Henkilöstökulut                   -26 917     0  -26 917
Poistot                       -2 676   -413   -3 089
Liiketoiminnan muut kulut              -17 062     0  -17 062
LIIKETULOS                      19 632    68   19 700
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista           251     0    251
Rahoitustuotot ja -kulut                -730    -48    -778
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA      19 153    20   19 173
Tuloverot                      -5 624    -6   -5 630
Vähemmistöosuus                     -11     0    -11
KATSAUSKAUDEN TULOS                 13 518    14   13 532

TASE (TEUR)

                       IFRS    FAS   IFRS    IFRS
VARAT                   31.3.05  31.3.04  muutos  31.3.04
PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineettomat hyödykkeet           5 618   1 617     0   1 617
Aineelliset hyödykkeet           18 587  15 347    862   16 209
Sijoitukset                  25    22     0     22
Osuudet osakkuusyrityksissä          845    579     0    579
Pitkäaikaiset saamiset            105    219     0    219
Laskennalliset verosaamiset          891    532    214    746
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        26 071  18 316   1 076   19 392
                                        
LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus              37 328  33 793    606   34 399
Myyntisaamiset               22 583  16 941     0   16 941
Muut lyhytaikaiset saamiset         1 766    856     0    856
Rahat ja pankkisaamiset          10 652  10 273     0   10 273
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        72 329  61 863	 606	 62 469
                                        
VARAT YHTEENSÄ               98 400  80 179   1 682   81 861
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
OMA PÄÄOMA                                   
Osakepääoma                 7 000   3 500     0   3 500
Ylikurssirahasto                0   2 544     0   2 544
Rahastot                    20    17     0     17
Edellisten tilikausien voitto       25 590  23 615   -957   22 658
Tilikauden voitto              5 444   3 223    21   3 244
Muu oma pääoma                -711   -552     0    -552
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  37 343  32 347   -936   31 411
Vähemmistöosuus                451     0     0     0
                                        
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            37 794  32 347   -936   31 411
                                        
PITKÄAIKAISET VELAT                               
Pitkäaikaiset korolliset velat       23 348  22 258   1 399   23 657
Laskennalliset verovelat           717    778    176    954
Muut pitkäaikaiset velat           335    120    492    612
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ        24 400  23 156   2 067   25 223
                                        
LYHYTAIKAISET VELAT                               
Lyhytaikaiset korolliset velat       3 170   2 583    256   2 839
Ostovelat                 15 302   9 251     0   9 251
Tilikauden verovelat            1 108   1 383     0   1 383
Muut lyhytaikaiset velat          12 216   9 141    295   9 436
Varaukset                  4 410   2 318     0   2 318
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ        36 206  24 676    551   25 227
VELAT YHTEENSÄ               60 606  47 832   2 618   50 450
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        98 400  80 179   1 682   81 861


TASE (TEUR)
                            FAS   IFRS    IFRS
VARAT                       31.12.04  muutos  31.12.04
PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineettomat hyödykkeet                6 250     0   6 250
Aineelliset hyödykkeet                17 119    577   17 696
Sijoitukset                       25     0     25
Osuudet osakkuusyrityksissä               829     0    829
Pitkäaikaiset saamiset                 107     0    107
Laskennalliset verosaamiset               455    153    608
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             24 785    730   25 515
                                        
LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus                   35 722    387   36 109
Myyntisaamiset                    19 228     0   19 228
Muut lyhytaikaiset saamiset               649     0    649
Rahat ja pankkisaamiset               15 706     0   15 706
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             71 305    387   71 692
                                        
VARAT YHTEENSÄ                    96 090   1 117   97 207
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
OMA PÄÄOMA                                   
Osakepääoma                      7 000     0   7 000
Rahastot                         19     0     19
Edellisten tilikausien voitto            15 851   -958   14 893
Tilikauden voitto                  13 518    14   13 532
Muu oma pääoma                     -838     0    -838
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       35 550   -944   34 606
Vähemmistöosuus                     419     0    419
                                        
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                 35 969   -944   35 025
                                        
PITKÄAIKAISET VELAT                               
Pitkäaikaiset korolliset velat            22 885   1 052   23 937
Laskennalliset verovelat                706    112    818
Muut pitkäaikaiset velat                121    215    336
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             23 712   1 379   25 091
                                        
LYHYTAIKAISET VELAT                               
Lyhytaikaiset korolliset velat            7 986    367   8 353
Ostovelat                      13 356     0   13 356
Tilikauden verovelat                 2 343     0   2 343
Muut lyhytaikaiset velat               8 571    315   8 886
Varaukset                       4 153     0   4 153
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ             36 409    682   37 091
VELAT YHTEENSÄ                    60 121   2 061   62 182
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             96 090   1 117   97 207


RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)
                            IFRS   IFRS    IFRS
                           Q1/05   Q1/04  Q1-Q4/04
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:                            
Tilikauden voitto                   5 444   3 245   13 532
Oikaisut:                                    
Rahoitustuotot ja -kulut                -30   -188    778
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta             -17    -2    -251
Poistot                         831    758   3 089
Laskennalliset verot                  -301   -324    -227
Tuloverot                       2 098   2 119   5 857
Muut oikaisut                      59    18    282
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta        8 084   5 626   23 060
                                        
Käyttöpääoman muutos:                                              
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamistenmuutos   -4 472    26   -2 145
 Vaihto-omaisuuden muutos              -1 219  -2 067   -3 778                     
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos      5 414   4 329   8 658
 Pakollisten varausten muutos              257    34   1 869
Saadut korot                       62    414    227
Maksetut korot                     -402   -334    -661
Muut rahoituserät                    182    16    -312
Maksetut verot                    -3 299   -770   -4 784
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)             4 607   7 274   22 134
                                        
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             
Investoinnit käyttöomaisuuteen            -1 090   -578   -9 029
Investoinnit muihin sijoituksiin             0    59     0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)             -1 090   -519   -9 029
                                        
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              
Lyhytaikaisten lainojen nostot                         
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut        -5 004  -1 981   3 673
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos        0    -12     77
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut     -590   9 077   9 444
Rahoitusleasingvelkojen maksut             -179   -130    -269
Pitkäaikaisten saamisten muutos              2    -1    111
Maksetut osingot                   -2 800  -14 000  -21 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)              -8 571  -7 047   -7 964
                                        
Rahavarojen muutos (A+B+C)              -5 054   -292   5 141
                                        
Rahavarat 1.1.                    15 706  10 565   10 565
Rahavarat 31.3./31.12.                10 652  10 273   15 706


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (TEUR)
                          31.3.05  31.3.04  31.12.04
Oma pääoma FAS:n mukaan               38 385  32 347   35 550
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot        -459   -738    -530
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      -841   -841    -841
IAS 2 Vaihto-omaisuus                  400    606    387
IAS 12 Tuloverot                     19    38     40
IFRS 3 Liikearvo                    -161     0     0
Oma pääoma IFRS:n mukaan               37 343  31 412   34 606

TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA TILIKAUDELTA (TEUR)
                          31.3.05  31.3.04  31.12.04
Katsauskauden tulos FAS:n mukaan           5 542   3 224   13 518
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot         72    67    276
IAS 2 Vaihto-omaisuus                  13    -37    -256
IAS 12 Tuloverot                    -22    -9     -6
IFRS 3 Liikearvo                    -161     0     0
Katsauskauden tulos IFRS:n mukaan           5 444   3 245   13 532


SEGMENTTITIEDOT (TEUR)
                           Q1/05   Q1/04  Q1-Q4/04
LIIKEVAIHTO                                   
Pohjoismaat                     46 419  33 212  132 039
Muu Eurooppa                     15 206  14 014   54 838
Etelä- ja Pohjois-Amerikka              5 566   5 056   28 263
Segmenttien välinen liikevaihto           -7 876  -8 371  -25 289
Kohdistamaton                      107    49    496
KONSERNI YHTEENSÄ                  59 422  43 960  190 347

                           Q1/05   Q1/04  Q1-Q4/04
LIIKEVOITTO                                   
Pohjoismaat                      5 819   4 394   14 642
Muu Eurooppa                     1 912   1 436   7 049
Etelä- ja Pohjois-Amerikka               402    -82   1 864
Kohdistamaton                     -906   -897   -3 855
KONSERNI YHTEENSÄ                   7 227   4 851   19 700


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (TEUR)
                          31.3.05  31.3.04  31.12.04
1. OMASTA PUOLESTA                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat                     0  10 763   1 261
Annetut kiinteistökiinnitykset            1 126   2 522   1 126
Annetut irtaimistokiinnitykset             820   1 947    820
VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET YHTEENSÄ       1 946   4 469   1 946
                                        
2. LEASINGVASTUUT (TEUR)                397    484    445
                                        
3. VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA (TEUR)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut takaukset                    800   1 052    763

4. JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT (TEUR)
4.1 Nimellisarvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0   3 882     0
Termiinisopimukset                  14 181   9 037   10 616
4.2 Käyvät arvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0    -14     0
Termiinisopimukset                   -82    184    136

5. MUUT VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Takaukset muiden puolesta                817    731    831
Takaisinostovastuut                  7 995   7 621   8 677
Muut vastuut                       0     0     0
Yhteensä                       8 812   8 352   9 508


TUNNUSLUVUT                     31.3.05  31.3.04  31.12.04
Tutkimus- ja kehityskulut(MEUR)             1,1    0,7    3,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen (MEUR)          1,1    0,6    9,0
% liikevaihdosta                    1,83   1,31    4,74
Henkilöstö keskimäärin                 675    567    607
Tilauskanta (MEUR)                   56,1   38,9    44,4
Omavaraisuusaste %                   38,8   38,4    36,1
Tulos/osake (EUR)                   0,39   0,23    0,97
Oma pääoma/osake (EUR)                 2,67   2,24    2,47

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

SAADUT TILAUKSET (MEUR)                Q1/05   Q1/04  Q1-Q4/04
Ponsse-konserni                    77,0   41,9   201,7


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Vieremällä 20. huhtikuuta 2005


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa