PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2005 KLO 9.00

PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

- Liikevaihto 166,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2004, 130,7 miljoonaa euroa)
- Q3 liikevaihto 47,9 miljoonaa euroa (Q3/2004, 41,0 miljoonaa euroa)
- Vienti ja ulkomaiset liiketoiminnot 64,1 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2004,
 60,9 prosenttia)
- Liikevoitto 19,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2004, 13,2 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto 11,7 prosenttia liikevaihdosta (Q1-Q3/2004, 10,1 prosenttia)
- Q3 liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa (Q3/2004, 4,6 miljoonaa euroa)
- Tulos ennen veroja 19,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2004, 13,1 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos (EPS): 0,97 euroa (0,61 euroa)
- Omavaraisuusaste 44,0 prosenttia (41,6 prosenttia)
- Tilauskanta 48,2 miljoonaa euroa (30.9.2004, 40,7 miljoonaa euroa)


Toimitusjohtaja Arto Tiitinen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä:

 - Liiketoimintamme kehittyi katsauskaudella suotuisasti ja toimialaa
   nopeammin: ylsimme selvään tulosparannukseen. Katsauskautemme (1-9/2005)
   tulos oli samaa tasoa kuin koko viime vuonna. Viennin osuus kokonais-
   liikevaihdosta kehittyi asetettujen tavoitteiden mukaisesti 64 prosenttiin.
   Saavutimme kotimaassa markkinajohtajuuden. Vaihtokonekauppamme kävi
   katsauskauden aikana vilkkaasti toteutettujen kehityshankkeiden seurauksena.
   Uusien tytäryhtiöidemme toiminnan kehittäminen jatkui suunnitellusti.
   Myös Kajaanin tietojärjestelmäyksikön integrointi Epec Oy:öön eteni
   asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  
 - Allekirjoitimme katsauskauden elo- ja syyskuun aikana kaksi merkittävää
   kumppanuussopimusta. Maaseudun Kone Oy:n sekä NAF Neunkirchener
   Achsenfabrik AG:n kanssa tehdyillä sopimuksilla tähdätään pitkäjänteiseen
   yhteistyöhön, joka varmistaa Ponssen kilpailukyvyn ja tuotteiden laadun
   tulevaisuudessa. Kumppanussopimukset mahdollistavat aikaisempaa tiiviimmän
   tuotekehitysyhteistyön sekä uusimpien teknologioiden hyödyntämisen Ponssen
   tuotteissa.

 - Vieremän kokoonpanotehtaan laajennustyöt sekä uuden
   asiakaspalvelukeskuksen rakentaminen etenivät suunnitelmien mukaan.
   Uudet tilat saadaan käyttöön loppuvuoden aikana.
  
IAS/IFRS-RAPORTOINTI

Ponsse siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen
raportointiin 1.1.2005. Tämän osavuosikatsauksen vertailutietoina on käytetty
vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin 
aikaisemmin on julkaistu.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 27,6 prosenttia 166,8 miljoonaan euroon (130,7
miljoonaa euroa). Kehitys oli hyvin suotuisaa ja siihen vaikutti etenkin uusien
koneiden myyntimäärien vahva kasvu sekä hyvin kehittynyt vaihtokonekauppa.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta oli 64,1 prosenttia
(60,9 prosenttia). Kotimaan myynnin osuus oli 35,9 prosenttia liikevaihdosta 
(39,1 prosenttia).

TULOSKEHITYS

Ponssen katsauskauden liikevoitoksi muodostui 19,5 miljoonaa euroa 
(13,2 miljoonaa euroa), joka on 48,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7 prosenttia (10,1 prosenttia).
Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli 35,2 prosenttia (28,1 prosenttia).

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa
euroa). Valuuttariskien suojauksen tuotot ja kulut kirjattiin rahoituseriin.
Satunnaiseriä ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitto oli 13,5 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,61 euroa).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 105,0 miljoonaa euroa 
(88,4 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 26,9 miljoonaa euroa (25,2
miljoonaa euroa). Nettovelkaa oli 19,0 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste oli 44,0 prosenttia (41,6 %). Rahat ja pankkisaamiset olivat 8,1
miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmius säilyi
katsauskaudella hyvänä mittavasta investointiohjelmasta huolimatta.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 8,2 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa
euroa). Investointien rahavirta oli -7,6 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa).

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 170,8 miljoonan euron (138,3
miljoonan euron) arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 48,2
miljoonaa euroa (40,7 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset
sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Ponsse hankki heinäkuussa omistukseensa 92 prosenttia Turusta olevan Lako Oy:n
osakekannasta. Tytäryhtiönä toimintaansa jatkava Lako suunnittelee, valmistaa ja
markkinoi järeitä tela- ja pyöräalustaisiin koneisiin soveltuvia harvesteripäitä,
jotka soveltuvat myös eukalyptuksen kuorintaan.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat Iisalmen
huoltopalvelukeskuksen laajentamiseen sekä Vieremälle sijoittuvan
asiakaspalvelukeskuksen rakentamiseen. Yhtiö investoi merkittävästi myös Vieremän
tehtaan pintakäsittelylinjan robotisointiin, uuden kokoonpanolinjan 
laitteistoihin sekä valmistuksen koneisiin. Yhtiön toimintojen keskittämistä 
jatkettiin yhtiön taloushallinnon muuttaessa syyskuussa Vieremälle.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli katsauskaudella 7,6 miljoonaa euroa (2,7
miljoonaa euroa).

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 2,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa
euroa).

Yhtiö käynnisti katsauskauden loppupuolella harvesteripäiden testausohjelman
Latinalaisessa Amerikassa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 723 henkilöä (602
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 763 henkilöä
(607).

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto ajalla 1.1 - 30.9.2005 oli 1 710 994 kpl, joka on 12,2
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 30,3 miljoonaa euroa.
Katsauskauden alin kurssi oli 14,50 euroa osakkeelta ja ylin 20,28 euroa
osakkeelta. Katsauskauden päätöskurssi oli 19,00 euroa osakkeelta ja koko
osakekannan markkina-arvo 266,0 miljoonaa euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Metsäkonemarkkinoiden kokonaiskysyntä oli katsauskaudella myönteinen monilla
Ponssen päämarkkinoilla. Toteutetut ja vireillä olevat sellu- ja
paperitehdasinvestoinnit Latinalaiseen Amerikkaan kasvattavat kysyntää
tavaralajimenetelmän koneille.

Yhtiö jatkaa loppuvuoden aikana kansainvälisen jakeluverkostonsa kehittämistä.
Vieremän tehtaan laajennuksen toinen vaihe käynnistetään vuoden 2006 alussa.
Investoinnilla yhtiö varmistaa komponenttitehtaan kilpailukyvyn sekä osien
saatavuuden tuotantoon ja huoltoon. Investointien valmistuttua ne mahdollistavat
tuotannon kaksinkertaistamisen. Yhtiön alkuvuoden tuloskehitys sekä tilauskanta
huomioiden yhtiö arvioi, että koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta muodostuu
selvästi parempi kuin vuonna 2004.


PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (TEUR)

                       IFRS    FAS   IFRS    IFRS
                      1-9/05  1-9/04  muutos   1-9/04
LIIKEVAIHTO                166 762  130 424    258  130 682
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   5 138   2 437     0   2 437
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot         1 017   1 010     0   1 010
Materiaalit ja palvelut         -111 537  -87 084    26  -87 059
Henkilöstökulut              -24 581  -19 364     0  -19 364
Poistot                  -2 567  -1 995   -309   -2 303
Liiketoiminnan muut kulut         -14 733  -12 249     0  -12 249
LIIKETULOS                 19 499  13 178    -24   13 154
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      141    137     0    137
Rahoitustuotot ja -kulut           -552   -153    -38    -191
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA     19 088  13 163    -62   13 101
VEROJA
Tuloverot                 -5 390  -4 516    18   -4 498
Vähemmistöosuus               -164     0     0     0
KATSAUSKAUDEN TULOS            13 533   8 647    -44   8 603

TULOSLASKELMA (TEUR)
                            IFRS   IFRS    IFRS
                           7-9/05  7-9/04  1-12/04
LIIKEVAIHTO                     47 852  41 006  190 347
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         613    350    968
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot               300    326   1 453
Materiaalit ja palvelut               -30 154  -26 529  -125 999
Henkilöstökulut                   -7 151  -5 588  -26 917
Poistot                        -879   -774   -3 089
Liiketoiminnan muut kulut              -4 603  -4 183  -17 063
LIIKETULOS                      5 978   4 610   19 700
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista            86    79    251
Rahoitustuotot ja -kulut                -267   -275    -778
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA          5 796   4 414   19 172
VEROJA
Tuloverot                      -1 767  -1 395   -5 630
Vähemmistöosuus                     -61     0    -11
KATSAUSKAUDEN TULOS                  3 969   3 019   13 532

TASE (TEUR)

                  IFRS    FAS   IFRS   IFRS    IFRS
VARAT              30.9.05  30.9.04  muutos  30.9.04  31.12.04
PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineettomat hyödykkeet      5 729   1 731     0   1 731   6 250
Aineelliset hyödykkeet      22 038  16 039    677  16 716   17 696
Sijoitukset            1 212    22     0    22     25
Osuudet osakkuusyrityksissä     970    716     0    716    829
Pitkäaikaiset saamiset       103    114     0    114    107
Laskennalliset verosaamiset    1 322    430    174    604    608
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   31 374  19 051    851  19 902   25 515
                                        
LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus         47 544  36 664    376  37 040   36 109
Myyntisaamiset          15 509  15 964     0  15 964   19 228
Muut lyhytaikaiset saamiset    2 473    987     0    987    649
Rahat ja pankkisaamiset      8 135  14 499     0  14 499   15 706
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   73 661  68 114    376  68 490   71 692
                                        
VARAT YHTEENSÄ         105 035  87 165   1 227  88 392   97 207
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT                               
OMA PÄÄOMA                                   
Osakepääoma            7 000   3 500     0   3 500   7 000
Ylikurssirahasto           0   2 545     0   2 545     19
Rahastot               20    17     0    17     0
Edellisten tilikausien                             
voitto              25 423  23 642   -958  22 684   14 893
Tilikauden voitto        13 533   8 647    -44   8 603   13 532
Muu oma pääoma           -506   -592     0   -592    -838
Emoyhtiön omistajille                              
kuuluva oma pääoma        45 470  37 759  -1 002  36 757   34 606
Vähemmistöosuus           582     0     0     0    419
                                        
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       46 052  37 759  -1 002  36 757   35 025
                                        
PITKÄAIKAISET VELAT                               
Pitkäaik. korolliset velat    23 687  23 345   1 416  24 761   23 937
Laskennalliset verovelat      612    703    109    812    818
Muut pitkäaikaiset velat      359    121    492    613    336
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ   24 658  24 169   2 017  26 186   25 091
                                        
LYHYTAIKAISET VELAT                               
Lyhytaik. korolliset velat    3 164    393    88    481   8 353
Ostovelat            13 658  12 583     0  12 583   13 356
Tilikauden verovelat       2 586   2 462     0   2 462   2 343
Muut lyhytaikaiset velat     9 640   6 594    123   6 717   8 886
Varaukset             5 276   3 205     0   3 205   4 153
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ   34 325  25 237    212  25 449   37 091
VELAT YHTEENSÄ          58 983  49 406   2 229  51 635   62 182
                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  105 035  87 165   1 227  88 392   97 207

RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)
                            IFRS   IFRS    IFRS
                           1-9/05  1-9/04  1-12/04
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:                            
Tilikauden voitto                  13 533   8 603   13 532
Oikaisut:                                    
Rahoitustuotot ja -kulut                552    191    778
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta            -141   -137    -251
Poistot                        2 567   2 303   3 089
Laskennalliset verot                  -853   -304    -227
Tuloverot                       6 244   4 802   5 857
Muut oikaisut                      221    39    282
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta        22 123  15 497   23 060
                                        
Käyttöpääoman muutos:                              
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos   1 894    802   -2 145
Vaihto-omaisuuden muutos              -11 435  -4 709   -3 778
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos      1 202   5 882   8 658
Pakollisten varausten muutos             1 123    921   1 869
Saadut korot                      131    71    227
Maksetut korot                     -809   -601    -661
Muut rahoituserät                    -63    235    -312
Maksetut verot                    -5 950  -3 295   -4 784
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)             8 216  14 803   22 134
                                        
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             
Investoinnit käyttöomaisuuteen            -6 388  -2 744   -9 029
Investoinnit muihin sijoituksiin           -1 187     0     0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)             -7 575  -2 744   -9 029
                                        
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              
Lyhytaikaisten lainojen nostot                         
Lyhytaikaisten lainojen                             
takaisinmaksut                    -4 698  -4 103   3 673
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos        0    56     77
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut     -227  10 183   9 444
Rahoitusleasingvelkojen maksut             -491   -365    -269
Pitkäaikaisten saamisten muutos              4    104    111
Maksetut osingot                  - 2 800  -14 000  -21 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)              -8 212  -8 125   -7 964
                                        
Rahavarojen muutos (A+B+C)              -7 571   3 934   5 141
                                        
Rahavarat 1.1.                    15 706  10 565   10 565
Rahavarat 30.9./31.12.                8 135  14 499   15 706


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (TEUR)
                          30.9.05  30.9.04  31.12.04
Oma pääoma FAS:n mukaan               46 889  37 759   35 550
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot        -316   -600    -530
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      -841   -841    -841
IAS 2 Vaihto-omaisuus                   0    376    387
IAS 12 Tuloverot                     85    63     40
IFRS 3 Liikearvo                    -347     0     0
Oma pääoma IFRS:n mukaan               45 470  36 757   34 606

TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA TILIKAUDELTA (TEUR)
                           1-9/05  1-9/04  1-12/04
Katsauskauden tulos FAS:n mukaan           14 009   8 647   13 518
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot        214    205    276
IAS 2 Vaihto-omaisuus                 -387   -267    -256
IAS 12 Tuloverot                     45    18     -6
IFRS 3 Liikearvo                    -347     0     0
Katsauskauden tulos IFRS:n mukaan          13 533   8 603   13 532


SEGMENTTITIEDOT (TEUR)
                           1-9/05  1-9/04  1-12/04
LIIKEVAIHTO                                   
Pohjoismaat                     124 464  94 344  132 039
Muu Eurooppa                     45 128  38 189   54 838
Etelä- ja Pohjois-Amerikka              25 213  17 976   28 263
Segmenttien välinen liikevaihto           -28 729  -20 035  -25 289
Kohdistamaton                      686    208    496
KONSERNI YHTEENSÄ                  166 762  130 682  190 347

                           1-9/05  1-9/04  1-12/04
LIIKEVOITTO                                   
Pohjoismaat                     13 744  11 140   14 642
Muu Eurooppa                     5 454   3 595   7 049
Etelä- ja Pohjois-Amerikka              1 697    827   1 864
Kohdistamaton                    -1 396  -2 408   -3 855
KONSERNI YHTEENSÄ                  19 499  13 154   19 700


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (TEUR)
                          30.9.05  30.9.04  31.12.04
1. OMASTA PUOLESTA                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat                     0   1 261   1 261
Annetut kiinteistökiinnitykset             790   1 655   1 126
Annetut irtaimistokiinnitykset             483   1 009    820
VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET YHTEENSÄ       1 273   2 664   1 946
                                        
2. LEASINGVASTUUT (TEUR)                443    451    445
                                        
3. VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA (TEUR)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut takaukset                    860   1 041    763


4. JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT (TEUR)
4.1 Nimellisarvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0   5 257     0
Termiinisopimukset                  16 162   7 392   10 616
4.2 Käyvät arvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0    37     0
Termiinisopimukset                   -281    82    136

5. MUUT VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Takaukset muiden puolesta               1 105    566    830
Takaisinostovastuut                  8 735   8 293   7 851
Muut vastuut                       0     0     0
Yhteensä                       9 840   8 859   8 681


TUNNUSLUVUT                     30.9.05  30.9.04  31.12.04
Tutkimus- ja kehityskulut(MEUR)             2,9    2,6    3,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen (MEUR)          7,6    2,7    9,0
% liikevaihdosta                    4,5    2,1    4,7
Henkilöstö keskimäärin                 723    602    607
Tilauskanta (MEUR)                   48,2   40,7    44,4
Omavaraisuusaste %                   44,0   41,6    36,1
Tulos/osake (EUR)                   0,97   0,61    0,97
Oma pääoma/osake (EUR)                 3,25   2,63    2,47

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

SAADUT TILAUKSET (MEUR)               1-9/05  1-9/04  1-12/04
Ponsse-konserni                    170,8   138,3   201,7

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Vieremällä 19. lokakuuta 2005

PONSSE OYJ


Arto Tiitinen
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com
Tilaa