PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2006 KLO 8.30

PONSSEN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TILIKAUSI 2005

- Liikevaihto 226,1 miljoonaa euroa (2004, 177,9 miljoonaa euroa)
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 65,4 prosenttia(2004, 62,0 %)
- Liikevoitto 29,1 miljoonaa euroa (2004, 19,7 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto 12,8 prosenttia liikevaihdosta (2004, 11,1 prosenttia)
- Tulos satunnaisten erien jälkeen 28,1 miljoonaa euroa (2004, 19,2 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos (EPS): 1,40 euroa (2004, 0,97 euroa)
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,80 euroa osakkeelta (2004, 0,20 euroa).Lisäksi
 hallitus ehdottaa osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistamista (split 1:2).


LOKAKUU - JOULUKUU 2005

- liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (Q4/2004, 55,9 miljoonaa euroa)
- liikevoitto 9,6 miljoonaa euroa (Q4/2004, 6,5 miljoonaa euroa)


Toimitusjohtaja Arto Tiitinen tulosjulkistuksen yhteydessä:

- Vuoden 2005 keskeisiä menestystekijöitämme olivat kansainvälisen
  liiketoiminnan, myyntivolyymien sekä huoltopalvelumyynnin myönteinen kehitys.
  Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta nousi 65,4 prosenttiin ollen yhtiön
  historian korkein. Huoltopalvelumyyntimme kasvoi edellisvuodesta
  28,2 prosenttia.
 
- Teimme vuoden aikana merkittäviä kilpailukykyämme varmistavia
  päätöksiä: Päätimme perustaa Brasiliaan harvesteripäitä valmistavan tehtaan,
  tytäryhtiömme Epec Oy:n toimintaa kehitettiin ja laajennettiin teknologiayhtiöksi.
  Vieremän kokoonpanotehtaan laajennus valmistui tilikauden lopulla ja otettiin
  tuotantokäyttöön vuoden 2006 alussa.

- Strategisesti tärkeille markkinoille, Venäjälle ja Brasiliaan
  alkuvuonna perustetut tytäryhtiömme varmistavat kansainvälisen liiketoiminnan
  kasvun tulevaisuudessa. Jakeluverkostomme vahvistui joulukuussa solmittuamme
  Viron, Latvian ja Liettuan alueita koskevan sopimuksen Konekesko Oy:n kanssa.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 27,1 prosenttia 226,1 miljoonaan euroon (177,9
miljoonaa euroa). Kehitys oli hyvin suotuisaa ja siihen vaikutti etenkin
kansainvälisten toimintojen vahva kehitys.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta oli 65,4 prosenttia
(62,0 prosenttia). Myynti jakautui alueittain seuraavasti: Pohjoismaat 53,6
prosenttia (54,9 prosenttia), muu Eurooppa 31,4 prosenttia (30,0 prosenttia),
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,7 prosenttia (15,1 prosenttia), sekä muut maat 0,3
prosenttia (0,0 prosenttia).

TULOSKEHITYS

Tilikauden liikevoitoksi muodostui 29,1 miljoonaa euroa (19,7 miljoonaa euroa),
joka on 47,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevoiton osuus
liikevaihdosta oli 12,8 prosenttia (11,1 prosenttia). Yhtiön sijoitetun pääoman
tuotto oli 37,7 prosenttia (29,5 prosenttia).

Tulos satunnaisten erien jälkeen oli 28,1 miljoonaa euroa (2004, 19,2 miljoonaa
euroa). Valuuttariskien suojauksen tuotot ja kulut kirjattiin rahoituseriin.
Satunnaiserien määrä oli -1 tuhatta euroa (2004, ei satunnaiseriä).

Tilikauden voitto oli 19,6 miljoonaa euroa (2004, 13,5 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (0,97 euroa).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 108,3 miljoonaa euroa (97,5
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 24,4 miljoonaa euroa (32,3
miljoonaa euroa). Nettovelkaa oli 11,7 miljoonaa euroa (16,3 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste oli 47,6 prosenttia (36,0 prosenttia). Rahat ja pankkisaamiset
olivat 12,3 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmius säilyi
tilikauden aikana hyvänä mittavasta investointiohjelmasta huolimatta. Rahoituksen
kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössä sovitut luottolimiitit, joista
oli tilikauden päättyessä käyttämättä 37,3 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 18,4 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa
euroa). Investointien rahavirta oli -11,1 miljoonaa euroa (-8,9 miljoonaa euroa).

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin tilikauden aikana 236,9 miljoonan euron (189,3 miljoonan
euron) arvosta ja tilauskanta oli tilikauden päättyessä 54,9 miljoonaa euroa (44,4
miljoonaa euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä uusia tilauksia saatiin 74,6
miljoonan euron arvosta (Q4/2004, 59,6 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien
vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti tilauskantaan.

JAKELUVERKOSTO

Ponsse hankki joulukuussa 2005 omistukseensa kahdeksan prosenttia Seinäjoelta
olevan Epec Oy:n osakekannasta. Hankinnan seurauksena Ponssen omistusosuus
yhtiöstä nousi sataan prosenttiin.

Pohjois-Amerikassa toimivan tytäryhtiön toiminta-aluetta laajennettiin siten, että
se vastaa myös Ponssen Kanadassa toimivien jälleenmyyjien tuesta sekä
kokonaisvaltaisesti huolto- ja jakeluverkoston kehittämisestä Pohjois-Amerikassa.
Ponsse USA Inc -nimellä toimineen tytäryhtiön toiminimeksi muutettiin toiminnan
laajenemisen myötä Ponsse North America Inc.

Ponssen jakeluverkosto laajeni tilikauden aikana Venäjällä ja Baltiassa.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Tilikauden merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit olivat
asiakaspalvelukeskuksen rakennuttaminen, Vieremän tehtaan automaatioasteen
nostaminen sekä uuden kokoonpanotehtaan laitteistohankinnat. Yhtiön taloushallinto
muutti syyskuussa Vieremän tehtaan yhteyteen valmistuneisiin tiloihin. Muilta osin
investoinnit olivat normaaleja korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli tilikaudella 11,2 miljoonaa euroa (9,0
miljoonaa euroa).

Tuotekehitysmenojen määrä oli tilikaudella 3,7 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa
euroa). Tuotekehitysmenoja aktivoitiin tilikaudella 461 tuhatta euroa (329 tuhatta
euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 729 henkilöä (607
henkilöä). Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 770 henkilöä (663).

JOHTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana kuusi jäsentä: puheenjohtaja,
teollisuusneuvos Einari Vidgrén, varapuheenjohtaja, kasvatustieteiden maisteri
Juha Vidgrén sekä muina jäseninä ekonomi Nils Hagman, toimitusjohtaja,
puuteollisuusteknikko Ilkka Kylävainio, johtaja, kauppatieteiden lisensiaatti
Seppo Remes sekä filosofian maisteri Mirja Ryynänen.

Hallituksen kokouksia järjestettiin tilikauden aikana 12 kappaletta.
Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin: osanottoprosentti oli
88,9.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana MBA Arto Tiitinen sijaisenaan
talousjohtaja, varatuomari Mikko Paananen.

Yhtiön henkilöstöjohtajana, Ponsse Akatemian rehtorina ja johtoryhmän jäsenenä
aloitti elokuussa 2005 filosofian maisteri Paula Oksman. Yhtiön tuotekehitys- ja
teknologiajohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä aloittaa vuoden 2006 aikana diplomi-
insinööri Seppo Taatila. Hän seuraa tehtävässä diplomi-insinööri Veikko
Rintamäkeä, joka luopui tehtävästä tammikuussa 2006. Ennen Taatilan aloitusta
tuotekehityksestä vastaa oman toimensa ohella Arto Tiitinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 15.3.2005 järjestetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Laitinen.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto ajalla 1.1 - 31.12.2005 oli 2 185 216 kpl, joka on 15,6
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 39,7 miljoonaa euroa.
Tilikauden alin kurssi oli 14,50 euroa osakkeelta ja ylin 23,29 euroa osakkeelta.
Tilikauden päätöskurssi oli 22,29 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-
arvo 312,1 miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2005 lopussa Ponsse Oyj:llä oli 3 535 (31.12.2004, 2 511)
osakkeenomistajaa. Yhtiön osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 40,8
prosenttia. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 535 285 kappaletta (3,8
prosenttia kaikista osakkeista) ja ulkomaalaisten omistuksessa olevia osakkeita
29 274 kappaletta (0,21 prosenttia kaikista osakkeista).

Tilikauden aikana ei ole tehty arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisia
ilmoituksia, joiden mukaan jonkun omistusosuus olisi saavuttanut tai ylittänyt
laissa säädetyn rajan taikka vähentynyt sen alle.

SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDIEN SOVELTAMISEEN

Konserni on siirtynyt IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 1.1.2005 alkaen.
Ensimmäinen IFRS-vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Ponsse Oyj on
laatinut konsernitilinpäätöksensä ennen IFRS-standardien käyttöönottoa Suomen
kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse hankki tammikuussa 2006 kahdeksan prosenttia Turusta olevan Lako Oy:n
osakkeista. Hankinnan jälkeen Ponsse Oyj:n omistusosuus yhtiön osakkeista nousi
sataan prosenttiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Hakkuumäärien ja teollisen puunkäytön arvioidaan lisääntyvän alkaneen vuoden
aikana edellisvuoteen verrattuna. Hakkuumäärät ovat vahvassa kasvussa etenkin
Etelä-Amerikassa. Yhtiön arvion mukaan tavaralajimenetelmällä tapahtuvan
puunkorjuun suhteellinen osuus kokonaispuunkorjuusta kasvaa muihin
korjuumenetelmiin verrattuna. Erityisen nopeaa kehityksen arvioidaan olevan
Venäjällä.

Ponsse panostaa vuoden 2006 aikana merkittävästi jakelu- ja huoltoverkostonsa
laajentamiseen ja aloittaa vuoden toisella neljänneksellä harvesteripäiden
teollisen valmistamisen Brasiliassa. Yhtiö voi täydentää orgaanista kasvua
yritysostoilla ja yritysjärjestelyillä, mikäli ne tukevat yhtiön strategiaa,
vahvistavat sen markkina-arvoa, markkina-asemaa, kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Metsäsektorin yleiset näkymät, tilauskanta sekä käynnissä olevat liiketoiminnan
kehityshankkeet huomioiden yhtiö arvioi alkaneen tilikauden muodostuvan
edellisvuotta paremmaksi.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 15.3.2006 klo 10:00 alkaen
yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Ponsse Oyj:n hallitus ehdottaa 15.3.2006 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta.

PONSSE-KONSERNI


TULOSLASKELMA (TEUR)
                       IFRS   IFRS   IFRS    IFRS
                     10-12/05 10-12/04  1-12/05  1-12/04
LIIKEVAIHTO                67 824  55 859  226 095  177 934
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   -4 408  -1 469    730    968
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot          309    443   1 326   1 453
Materiaalit ja palvelut          -36 257  -35 135 -139 304  -113 587
Henkilöstökulut              -9 736  -7 553  -34 317  -26 917
Poistot                  -1 474   -786  -4 041   -3 089
Liiketoiminnan muut kulut         -6 704  -4 814  -21 437  -17 063
LIIKETULOS                 9 552   6 546  29 051   19 700
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      144    114    285    251
Rahoitustuotot ja -kulut           -673   -587  -1 225    -778
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ        9 023   6 071  28 111   19 172
Satunnaiset erät                -1     0    -1     0
TULOS SATUNNAISTEN ERIEN                            
JÄLKEEN                   9 023   6 071  28 110   19 172
Tuloverot                 -3 090  -1 132  -8 480   -5 630
Vähemmistöosuus                164    -11     0    -11
TILIKAUDEN TULOS              6 096   4 929  19 629   13 532


Ponsse-konserni on muuttanut vuodelta 2005 laaditussa tilinpäätöksessä uusien
koneiden myynnin yhteydessä ostettavien vaihtokoneiden kirjanpidollista
käsittelytapaa. Vaihtokoneiden hankintahetkellä tehtävässä arvonkorjauksessa on
IFRS-standardien yleisten perusteiden (kappale 35) perusteella tulkittu olevan
tosiasiallisesti kyse uusien koneiden myyntihinnan alennuksesta, jonka johdosta
arvonmuutos on huomioitu liikevaihdon oikaisueränä. Aikaisemmin, Q3 loppuun asti,
tällainen arvonmuutos on esitetty erässä materiaalit ja palvelut. Tilinpäätösten
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on vuoden 2004 tilinpäätöstä oikaistu
vastaavasti.

Todelliset, myyntihetken jälkeen tehtävät vaihtokoneiden arvonmuutokset
käsitellään aikaisempaan tapaan varastoarvon alennuksena.
TASE (TEUR)

                              IFRS       IFRS
VARAT                         31.12.05     31.12.04
PITKÄAIKAISET VARAT                          
Aineettomat hyödykkeet                  2 652      2 426
Liikearvo                         3 773      3 466
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet           24 270      18 095
Sijoitukset                         35        25
Osuudet osakkuusyrityksissä                1 013       829
Pitkäaikaiset saamiset                   103       107
Laskennalliset verosaamiset                 537       540
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ               32 383      25 488
                                   
LYHYTAIKAISET VARAT                          
Vaihto-omaisuus                     45 161      36 381
Myyntisaamiset                      14 782      19 228
Muut lyhytaikaiset saamiset                3 594       717
Rahoitusarvopaperit                      2        0
Rahat ja pankkisaamiset                 12 339      15 706
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ               75 879      72 032
                                   
VARAT YHTEENSÄ                     108 262      97 520
                                   
                                   
OMA PÄÄOMA JA VELAT                          
OMA PÄÄOMA                              
Osakepääoma                        7 000      7 000
Muut rahastot                        19        20
Muuntoerot                         -442       -838
Kertyneet voittovarat                  44 811      28 424
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                         
KUULUVA OMA PÄÄOMA                    51 389      34 606
Vähemmistöosuus                        0       419
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                   51 389      35 025
                                   
PITKÄAIKAISET VELAT                          
Korolliset velat                     18 953      23 937
Laskennalliset verovelat                 1 142      1 131
Muut pitkäaikaiset velat                  359       336
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ               20 453      25 404
                                   
LYHYTAIKAISET VELAT                          
Korolliset velat                     5 444      8 353
Varaukset                         6 324      4 153
Tilikauden verovelat                   1 216      2 343
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat          23 436      22 243
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ               36 420      37 091
                                   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ              108 262      97 520

RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)
                              IFRS       IFRS
                            1-12/05     1-12/04
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:                       
Tilikauden voitto                    19 629      13 532
Oikaisut:                               
Rahoitustuotot ja -kulut                 1 225       778
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta              -285       -251
Poistot                          4 041      3 089
Laskennalliset verot                     22       -227
Tuloverot                         8 458      5 857
Muut oikaisut                        256       197
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta          33 346      22 975
                                   
Käyttöpääoman muutos:                         
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos     1 501      -2 145
Vaihto-omaisuuden muutos                 -9 052      -3 778
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos        1 279      8 658
Pakollisten varausten muutos               2 171      1 869
Saadut korot                        277       227
Maksetut korot                       -932       -661
Muut rahoituserät                     -656       -312
Maksetut verot                      -9 517      -4 784
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)               18 417      22 049
                                   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                        
Investoinnit käyttöomaisuuteen             -11 209      -9 029
Investoinnit muihin sijoituksiin              -11        0
Saadut osingot investoinneista               101        85
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)               -11 119      -8 944
                                   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                         
Lyhytaikaisten lainojen nostot                0      3 673
Lyhytaikaisten lainojen                        
takaisinmaksut                      -2 677        0
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos          0        77
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut      -4 961      9 444
Rahoitusleasingvelkojen maksut               -231       -269
Pitkäaikaisten saamisten muutos                4       111
Maksetut osingot                    - 2 800     -21 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)                -10 665      -7 964
                                   
Rahavarojen muutos (A+B+C)                -3 367      5 141
                                   
Rahavarat 1.1.                      15 706      10 565
Rahavarat 31.12.                     12 339      15 706

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA(TEUR)
                            31.12.04     31.12.03
Oma pääoma FAS:n mukaan                 35 550      43 094
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot          -530       -807
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet        -841       -841
IAS 2 Vaihto-omaisuus                    387       643
IAS 12 Tuloverot                       40        48
IFRS 3 Liikearvo                       0        0
Oma pääoma IFRS:n mukaan                 34 606      42 137


A = Osakepääoma                              
B = Ylikurssi- ja muut rahastot                      
C = Muuntoerot                               
D = Kertyneet voittovarat                         
E = Vähemmistöosuus                            
F = Oma pääoma yhteensä                          
                                      
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

                A     B    C     D    E     F
OMA PÄÄOMA 31.12.2003    3 500   2 562   -646  37 678    0  43 094
IFRS:n käyttöönoton                              
vaikutus            0     0    0   -957    0   -957
OIKAISTU OMA PÄÄOMA                              
1.1.2004          3 500   2 562   -646  36 721    0  42 137
                                        
Verokannan muutoksen                              
vaikutus            0     0    0    80    0    80
Muuntoerot           0     0   -192    61    0   -131
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN                             
KIRJATUT NETTOTULOT       0     0   -192    141    0    -51
Tilikauden tulos        0     0    0  13 521   11  13 532
KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT                            
JA KULUT YHTEENSÄ        0     0   -192  13 662   11  13 480
                                        
Tytäryhtiön hankinta      0     0    0     0   408    408
Osingonjako           0     0    0  -21 000    0  -21 000
Osakeanti          3 500  -2 542    0   -958    0     0
OMA PÄÄOMA 31.12.2004    7 000    20   -838  28 425   419  35 025
                                        
Muuntoerot           0     0   396   -443    0    -47
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN                             
KIRJATUT NETTOTULOT       0     0   396   -443    0    -47
Tilikauden tulos        0     0    0  19 629    0  19 629
KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT    0                       
JA KULUT YHTEENSÄ             0   396  19 186    0  19 583
                                        
Osingonjako           0     0    0  -2 800    0  -2 800
Vähemmistöosuuden muutos    0     0    0     0  -419   -419
OMA PÄÄOMA 31.12.2005    7 000    20   -442  44 811    0  51 389

LASKELMA KONSERNIN TULOKSEN MUUTOKSISTA (TEUR)
                            1-12/04         
Tilikauden tulos FAS:n mukaan              13 518         
IAS 17 Vuokrasopimukset ja IAS 18 Tuotot          276         
IAS 2 Vaihto-omaisuus                   -256         
IAS 12 Tuloverot                      -6         
IFRS 3 Liikearvo                       0         
Tilikauden tulos IFRS:n mukaan             13 532         

SEGMENTTITIEDOT (TEUR)

MAANTIETEELLISET SEGMENTIT                           
                    2005   2004               
LIIKEVAIHTO                                  
Pohjoismaat             154 017  122 509               
Muu Eurooppa             71 758  53 442               
Etelä- ja Pohjois-Amerikka      33 775  27 009               
Eliminointi             -34 697  -25 289               
Kohdistamaton             1 242    263               
YHTEENSÄ              226 095  177 934               
                                        
LIIKEVOITTO                                  
Pohjoismaat             18 825  14 643               
Muu Eurooppa             10 761   7 049               
Etelä- ja Pohjois-Amerikka      2 027   1 864               
Kohdistamaton            -2 562  -3 856               
YHTEENSÄ               29 051  19 700               
                                        

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (TEUR)
                           31.12.05     31.12.04
1. OMASTA PUOLESTA                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat                       0       1 261
Annetut kiinteistökiinnitykset               101       1 126
Annetut irtaimistokiinnitykset               336        820
VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET YHTEENSÄ          437       1 946
                                        
2. LEASINGVASTUUT (TEUR)                 1 996        445
                                        
3. VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA (TEUR)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut takaukset                     884        763

4. JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT (TEUR)
4.1 Nimellisarvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                       0         0
Termiinisopimukset                   14 690      10 616
4.2 Käyvät arvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                       0         0
Termiinisopimukset                     -70        136

5. MUUT VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Takaukset muiden puolesta                1 289        831
Takaisinostovastuut                   7 163       7 851
Muut vastuut                         0         0
Yhteensä                         8 452       8 681

TUNNUSLUVUT                      31.12.05     31.12.04
Tutkimus- ja kehityskulut(MEUR)              3,7        3,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen (MEUR)           11,2        9,0
% liikevaihdosta                      5,0        5,1
Henkilöstö keskimäärin                   729        607
Tilauskanta (MEUR)                    54,9       44,4
Omavaraisuusaste %                    47,6       36,0
Tulos/osake (EUR)                     1,40       0,97
Oma pääoma/osake (EUR)                  3,67       2,47

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon tilikauden tulosta vastaava vero.

SAADUT TILAUKSET (MEUR)                1-12/05      1-12/04
Ponsse-konserni                     236,9       189,3

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Vieremällä 14. helmikuuta 2006


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa