PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE   16.07.2004 KLO 9:00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

Ponsse-konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 89,5
miljoonaa euroa (1-6/2003, 81,3 miljoonaa euroa). Viennin ja
ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 60,5
prosenttia (54,3 prosenttia). Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa
(7,7 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 38,7
miljoonaa euroa (30.6.2003, 30,6 miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 10,1 prosenttia 89,5
miljoonaan euroon. Vientikaupan kehitys oli erityisen suotuisaa: Sen
osuus liikevaihdosta nousi katsauskaudella 60,5 prosenttiin (54,3
prosenttia). Viennin volyymit kasvoivat etenkin lähimarkkinoilla
sekä Keski-Euroopassa.

Katsauskauden liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa, joka on 0,8
miljoonaa euroa ja 11,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.
Liikevoittoprosentti oli 9,5 (9,4).

Suotuisaan tuloskehitykseen vaikutti erityisesti uusien koneiden
tuotantomäärien kasvu, lisäystä 17 prosenttia. Myös vientitoiminnot
ja vaihtokonekauppa kehittyivät myönteisesti alkuvuoden aikana.

Voitto rahoituserien jälkeen oli 8,7 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa
euroa), joka oli 30,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Rahoitustuottojen nettomäärä oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa
euroa). Valuuttapositioiden suojaamisesta saadut tuotot ja
suojaamisen aiheuttamat kulut sekä kurssierot on kirjattu
rahoituseriin. Satunnaiseriä ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 5,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa
euroa).

MARKKINATILANNE

Kotimaan kysyntä säilyi kertomuskaudella tyydyttävällä tasolla
edellisvuoden tapaan. Koneiden kysyntä etenkin Euroopan
vientimarkkinoilla kehittyi suotuisasti.

Ponsse ja OOO Zeppelin Russland sopivat kesäkuussa yhteistyön
aloittamisesta. OOO Zeppelin Russland, joka on eräs Caterpillar-
yhtiön suurimmista jälleenmyyjistä, toimii jatkossa Ponsse-
tuotteiden jälleenmyyjänä sekä huolto- ja varaosapalvelujen
tarjoajana Venäjällä. Zeppelin tarjoaa metsäkoneiden ostajille myös
rahoituspalvelut Caterpillarin asiakasrahoituksen välityksellä.
Tehdyn ratkaisun uskotaan lisäävän merkittävästi uusien ja
käytettyjen metsäkoneiden myyntiä Venäjälle.

Maailmantalouden näkymät olivat katsauskaudella valoisammat kuin
vuosi sitten. Myös metsäteollisuuden investoinnit uusiin ja olemassa
oleviin tuotantoyksikköihin olivat korkeammalla tasolla. Lisääntyvä
tuotantokapasiteetti on lisännyt raakapuun kysyntää.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 94,7 miljoonan euron (78,1 miljoonan euron)
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 38,7 miljoonaa
euroa (30,6 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien
vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti
tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Ponsse AB:n perustamisesta tuli keväällä kuluneeksi 10 vuotta. Yhtiö
juhli tapahtumaa järjestämällä eri puolille Ruotsia suuntautuneen
Road Show’n.

Ponsse USA Inc teki alkukesästä päätöksen Michiganin huoltotilojen
laajentamisesta vastaamaan nykyistä paremmin konekannan kasvun
seurauksena lisääntynyttä huoltopalvelujen kysyntää. Pitkäaikaisella
sopimuksella vuokratut tilat valmistuvat yhtiön käyttöön vuoden 2005
alkupuolella.

Ponssen ulkomailla toimivat myyntiin ja jälkimarkkinointiin
keskittyvät tytäryhtiöt jatkoivat toimintaansa muutoin ilman
merkittäviä muutoksia.

TASE

Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 84,7 miljoonaa euroa
(81,2 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 26,3
miljoonaa euroa (25,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 12,8
miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 41,2
prosenttia (47,4 prosenttia). Kassavarat olivat katsauskauden
päättyessä 12,9 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Investointien määrä oli katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat valtaosin kahteen
rakentamisprojektiin: Iisalmen huolto- ja varaosakeskuksen
laajennukseen sekä toimistotilojen rakentamiseen Vieremän tehtaan
yhteyteen. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin ja
tuotantolaitteisiin.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella 1,6
miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Niiden osuus konsernin

liikevaihdosta oli 1,8 prosenttia (2,1 prosenttia). Tutkimus- ja
kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli katsauskaudella 58
henkilöä (59 henkilöä).
                                
HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 586
henkilöä (550 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin
palveluksessa oli 625 henkilöä (588).

YHTIÖN JOHTO

Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tiitisen varamieheksi on nimitetty
1.8.2004 alkaen yhtiön talousjohtaja Mikko Paananen.
Varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén jää tuolloin vuoden kestävälle
opintovapaalle. Vidgrén jatkaa yhtiön hallituksen
varapuheenjohtajana sekä Ponssen tytäryhtiöiden hallituksen
jäsenenä.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto oli 1.1. - 30.6.2004 yhteensä 1 334 291
kappaletta, joka on 19,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Vaihdon arvo oli 25,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli
16,46 euroa osakkeelta ja ylin 21,75 euroa osakkeelta. Katsauskauden
päätöskurssi oli 21,25 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-
arvo 148,8 miljoonaa euroa.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Yhtiössä talvella 2003 aloitettu projekti on edennyt suunnitellulla
tavalla. Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella voidaan
arvioida, että IFRS:n vaikutukset yhtiön tuloslaskelmaan tulevat
jäämään vähäisiksi. Nykyisestä poikkeavat tase-erien arvostus- ja
kirjauserot tulevat kasvattamaan taseen loppusummaa noin kahdella
miljoonalla eurolla.

Ensimmäinen uusien säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta. Tavoitteena on myös, että vuonna
2005 julkaistavat osavuosikatsaukset esitetään IFRS-säännösten
mukaisesti.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Katsauskauden tulos oli hyvä. Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto ja tulos jäävät toista neljännestä alhaisemmiksi
kesälomista johtuvien alhaisempien tuotanto- ja toimitusmäärien
seurauksena. Yhtiön vahva tilauskanta, yleinen markkinatilanne sekä
Venäjän uusi jakelutieratkaisu huomioiden voidaan arvioida, että
koko vuoden liikevaihto ja tulos tulevat olemaan selvästi
edellisvuotta korkeammalla tasolla.
                               

Ponsse-konsernin avainluvut:


Tuloslaskelma             1-6/04 1-6/03  1-12/03
                     TEUR  TEUR    TEUR
Liikevaihto              89 503 81 290  166 034
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
  varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)2 087  -462   -482
Liiketoiminnan muut tuotot        683   738   1 457
Materiaalit ja palvelut        -60 596 -53 039 -110 776
Henkilöstökulut            -13 776 -12 226  -24 093
Poistot                -1 324 -1 295  -2 788
Liiketoiminnan muut kulut       -8 063 -7 341  -15 099
Liiketulos               8 514  7 665  14 253
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     58   38    208
Rahoitustuotot ja -kulut         110 -1 035  -1 411
Tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja 8 682  6 668  13 050
Tuloverot               -3 533 -2 544  -3 913
Laskennallisten verojen muutos      432   232     2
Katsauskauden tulos           5 581  4 356   9 139Tase                 30.6.04 30.6.03 31.12.03
                     TEUR  TEUR   TEUR
Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
  Aineettomat hyödykkeet       1 713  1 317   1 541
  Aineelliset hyödykkeet       15 474 13 812  15 479
Sijoitukset                658   491    660
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
  Vaihto-omaisuus          35 404 37 438  31 688
  Saamiset              18 547 21 384  18 267
  Rahat ja pankkisaamiset      12 935  6 722  10 565
Yhteensä                84 731 81 164  78 200


Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma             3 500  3 500   3 500
  Muu oma pääoma           31 183 34 896  39 594
Pakolliset varaukset          2 490    0   2 284
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma    25 168 16 000  14 123
  Lyhytaikainen vieras pääoma    22 390 26 768  18 699
Yhteensä                84 731 81 164  78 200


Saamiset 30.6.2004 sisältää laskennallista verosaamista 603 TEUR
(30.6.2003, 533 TEUR; 31.12.2003, 240 TEUR). Pitkäaikainen vieras
pääoma 30.6.2004 sisältää laskennallista verovelkaa
731 TEUR (30.6.2003, 845 TEUR; 31.12.2003, 838 TEUR).

Vuodelta 2003 ilmoitetut vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta
kirjauskäytäntöä.


Rahavirtalaskelma
                    1-6/04 1-6/03  1-12/03
Liiketoiminnan rahavirta:        TEUR  TEUR   TEUR
  Liikevoitto             8 514  7 665  14 253
  Poistot ja arvonalentumiset     1 324  1 295   2 788
  Varauksen muutos           206    0   2 284
  Muut oikaisut             32   81     0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10 076  9 041  19 325

Käyttöpääoman muutos:
  Lyhytaik. korottomien liikesaamisten
  lisäys (-)/vähennys (+)        -57 -8 943  -6 108
  Vaihto-omaisuuden lis.(-)/väh.(+) -3 715 -3 518   2 232
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen
  lisäys (+)/vähennys(-)       5 240  4 615    503
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja         11 544  1 195  15 952

Rahoitustuotot ja -kulut         158 -1 035  -1 443
Maksetut verot             -2 509 -2 544  -2 290
Liiketoiminnan rahavirta        9 193 -2 384  12 219


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
                   30.6.04 30.6.03 31.12.03
                     TEUR  TEUR   TEUR
1. Omasta puolesta
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat          1 680 15 972  12 021
  Annetut kiinteistökiinnitykset   2 482  3 866   3 866
  Annetut irtaimistokiinnitykset   1 547  2 893   3 293
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.4 029  6 759   7 159

2. Leasingvastuut             498  2 037    536

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Samaan konserniin kuuluvien yritysten
    puolesta annetut takaukset   1 056  1 111   1 025

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  4.1 Nimellisarvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset      5 480  1 492   3 568
       Termiinisopimukset     8 958 11 500  13 060
  4.2 Käyvät arvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset        24    2    34
       Termiinisopimukset      36   88    728

5. Muut vastuusitoumukset
                   30.6.04 30.6.03 31.12.03
                     TEUR  TEUR   TEUR

  Takaukset muiden puolesta       648   526    756
  Takaisinostovastuut         5 687  7 019   7 943
  Yhteensä              6 335  7 545   8 699Tunnusluvut              30.6.04 30.6.03 31.12.03

Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR      1,6   1,7    3,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR   1,5   1,3    4,5
% liikevaihdosta             1,7   1,6    2,7
Henkilöstö keskimäärin          586   550    553
Tilauskanta, MEUR            38,7  30,6   33,7
Omavaraisuusaste, %           41,2  47,4   55,7
Tulos/osake, EUR             0,80  0,62   1,31
Oma pääoma/osake, EUR          4,95  5,49   6,16

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina
on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Saadut tilaukset            1-6/04 1-6/03  1-12/03
                     MEUR  MEUR   MEUR
Ponsse-konserni             94,7  78,1   165,4


Vuosineljännestiedot 4-6/03 7-9/03 10-12/03 1-3/04  4-6/04
            TEUR  TEUR   TEUR  TEUR   TEUR
Liikevaihto     44 167 36 303  48 441 43 874  45 629
Liiketulos      5 056  2 030   4 558  4 807   3 707
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja 4 618  1 903   4 479  5 010   3 672

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vieremällä 16. heinäkuuta 2004

PONSSE OYJ

Arto Tiitinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen 020 768 8621 sekä
Talousjohtaja Mikko Paananen 020 768 8648.

www.ponsse.com

JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa