PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.7.2006 KLO 9.00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

- Liikevaihto 108,6 miljoonaa euroa (112,9 miljoonaa euroa H1/2005)
- Q2 liikevaihto 56,3 miljoonaa euroa (Q2/2005, 56,4 miljoonaa euroa)
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 66,6 prosenttia (H1/2005,
65,5 %)
- Liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa (H1/2005, 13,5 miljoonaa euroa)
- Liikevoitto 12,3 prosenttia liikevaihdosta (H1/2005, 12,0 prosenttia)
- Q2 liikevoitto 6,6 miljoonaa euroa (Q2/2005, 6,3 miljoonaa euroa)
- Osakekohtainen tulos (EPS) 0,32 euroa (0,34 euroa)

Vertailuluvut ovat Ponssen vuoden 2005 vastaavan kauden oikaistun
tilinpäätöksen mukaisia. Konsernin osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) arvostamis- ja kirjaamisperiaatteiden mukaisesti.
Laadittaessa on noudatettu katsauskauden päättyessä voimassa olevia
standardeja.


Ponssen toimitusjohtaja Arto Tiitinen kommentoi osavuosikatsauksen
julkistamisen yhteydessä:

- Vuoden 2006 toinen neljännes toteutui asetettujen tavoitteiden
  mukaisesti. Näin siitä huolimatta, vaikka puukauppa kävi Suomessa vaisusti ja
  Ruotsin konekauppa oli normaalia hiljaisempaa vuoden 2005 myrskytuhojen
  aiheuttaman vilkkaan konekaupan jälkeen. Suomessa hiljainen puukauppa heijastui
  myös konekauppaan. Tilauskantamme ja suhteellinen kannattavuutemme säilyi
  aikaisemman vuoden tasolla.
  
- Vieremän tehtaan tuotantovauhtia nostettiin toisen vuosineljänneksen
  aikana tavoitteiden mukaisesti. Konserniin kuuluvan teknologiayhtiö Epec Oy:n
  uusi tuotantolinja Seinäjoella otettiin käyttöön toukokuussa.
  Ohjaustietokoneiden toimitukset Vieremän tehtaalle alkoivat kesäkuun alussa.
  Uudet tietokoneet nostavat Ponssen koneiden laatutasoa ja parantavat niiden
  käyttövarmuutta. Investoinnit mahdollistavat teknologiayhtiön
  tuotantovolyymien merkittävän kasvattamisen. Ponsse Latin American tehdas
  valmistui toukokuussa. Yhteistyö Volvon kanssa Latinalaisessa Amerikassa
  mahdollistaa kattavien myynti- ja huoltopalvelujen tarjoamisen asiakkaille.

LIIKEVAIHTO

Ponssen liikevaihto oli katsauskaudella 108,6 miljoonaa euroa
(112,9 miljoonaa euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli
66,6 prosenttia (65,5 prosenttia). Kotimaan myynnin osuus
kokonaisliikevaihdosta oli 33,4 prosenttia (34,5 prosenttia).

TULOSKEHITYS

Ponssen katsauskauden liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa
euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta säilyi edellisvuoden tasolla ollen
12,3 prosenttia (12,0 prosenttia). Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto oli 30,5
prosenttia (37,6 prosenttia).

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 19,5 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa
euroa) ja liiketoiminnan muut kulut 10,8 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa
euroa). Rahoituskulut olivat nettomääräisesti -0,8 miljoonaa euroa (-0,3
miljoonaa euroa). Valuuttariskien suojauksen tuotot ja kulut kirjattiin
rahoituseriin. Satunnaiseriin kirjattiin tuottoina 5 tuhatta euroa.
Vertailukaudella satunnaiseriä ei ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,34 euroa).


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 119,8 miljoonaa euroa
(105,0 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 37,7 miljoonaa euroa
(26,6 miljoonaa euroa). Nettovelkaa oli 32,9 miljoonaa euroa (13,9 miljoonaa
euroa). Omavaraisuusaste oli 41,0 prosenttia (40,0 %). Myyntisaamisten määrä
oli 19,8 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa). Rahat ja pankkisaamiset olivat
4,6 miljoonaa euroa (12,7 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -5,5 miljoonaa euroa (9,0
miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -4,1 miljoonaa euroa (-3,6
miljoonaa euroa). Yhtiö päätti käynnistää katsauskauden aikana konsernitasoisen
käyttöpääomaprojektin. Projektin johtajaksi nimitettiin 1.7. lukien aikaisemmin
konsernin teollisena johtajana toiminut insinööri, KTM Heikki Ojala.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 96,1 miljoonan euron (109,9 miljoonan euron) arvosta ja
tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 42,4 miljoonaa euroa (41,1 miljoonaa
euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön
mukaisesti tilauskantaan.

JÄLLEENMYYNTIKANAVA

Ponsse solmi katsauskauden aikana jälleenmyyntisopimuksen Yhdysvalloista olevan
Chadwick-BaRoss, Inc. -yhtiön kanssa. Uusi jälleenmyyjä toimii Yhdysvaltojen
koillisosassa, Mainen ja Connecticutin osavaltioiden välisellä alueella.
Venäjälle perustettiin kaupallinen edustusto, jonka sijaintipaikka on Pietari.
Edelleen Ponsse sopi katsauskauden kuluessa yhteistyöstä Volvon kanssa
Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi yhtiö sopi kesäkuussa Stora Enson Venäjän
puunhankinnan kanssa yhteistyöstä, jossa Ponsse ottaa vastuulleen Stora Enson
Venäjän puunhankinnan metsäkoneiden huoltamisen Laatokan Karjalassa.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 4,1 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa
euroa). Investoinnit kohdistuivat kokoonpanotehtaan koneisiin ja laitteisiin,
toimistotilojen saneerauksiin Vieremällä sekä muihin ylläpitoinvestointeihin.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa
euroa).

JOHTO

Vieremän tehtaan johtajaksi nimitettiin 1.7. lukien tekniikan tohtori Juho
Nummela.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 793 henkilöä (701
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 828 henkilöä
(767).

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto ajalla 1.1 - 30.6.2006 oli 2 436 263 kpl, joka on 8,7
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 30,2 miljoonaa euroa.
Katsauskauden alin kurssi oli 10,89 euroa osakkeelta ja ylin 15,00 euroa
osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 12,10 euroa osakkeelta ja koko osakekannan
markkina-arvo 338,8 miljoonaa euroa.

HALLINNONTI

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta sekä
suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate
Governance). Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen
sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Konsernissa toteutettavan riskienhallinnan tavoitteena on kattavan ja
operatiivista liiketoimintaa lähellä olevan valvontajärjestelmän kehittäminen
ja ylläpitäminen. Tähän sisältyvät toiminto- ja yksikkökohtaisten riskien
järjestelmällinen kartoittaminen, riskienhallinnan integroiminen osaksi
liiketoimintaprosesseja, laadun jatkuva parantaminen ja tiedon jakaminen
parhaista toimintatavoista.

Sisäinen valvonta muodostaa oleellisen osan riskienhallinnan kokonaisuutta.
Valvontavelvollisuus toiminnan järjestämisestä ja riittävyydestä on yhtiön
hallituksella. Valvontaan liittyvien käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta
vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Sisäisen valvonnan keskeisinä menetelminä ovat
sisäiset ohjeistukset, raportointi ja erilaiset toimintoihin liittyvät tekniset
valvontamenetelmät. Yhtiö tulee kehittämään sisäistä valvontaa nimittämällä
sisäisen tarkastajan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön arvion mukaan sen globaalin toimintaympäristön kehitystrendeissä ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Erityisesti Venäjällä ja Latinalaisessa
Amerikassa metsäteollisuuden investoinnit jatkuvat vilkkaina. Pöyry Oyj:n
tutkimuksen mukaan paperin ja kartongin kulutus kasvaa tasaisesti vuoteen 2020
mennessä. Ponssen arvion mukaan tämä lisää ympäristöystävällisten
tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden kysyntää. Päämarkkinoiden
kysyntätilanteen arvioidaan pysyvän hyvänä myös loppuvuonna. Yhtiö jatkaa
jakeluverkon kehitystä, jossa jakeluverkkoa laajennetaan yksityisten
jälleenmyyjien ja huoltoyritysten kautta.

Pohjoismaisten päämarkkinoiden kysyntätilanteen yhtiö arvioi paranevan vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla. Kotimaassa konekaupan arvioidaan vilkastuvan
puukaupan viriämisen myötä.

Yhtiön tilauskanta oli hyvällä tasolla katsauskauden päättyessä. Tavoitteena on
lyhentää toimitusaikaa, jotta yhtiö voi vastata nopeammin kysyntään. Päämäärä
saavutetaan Vieremän komponenttitehtaan laajennuksen käyttöönoton myötä.
Laajennustyöt käynnistyivät heinäkuussa. Markkinanäkymien johdosta yhtiö
arvioi, että koko vuoden tulos kehittyy paremmaksi kuin vuonna 2005.

PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (TEUR)
                       IFRS   IFRS   IFRS      
                      1-6/06  1-6/05  1-12/05      
LIIKEVAIHTO                108 556  112 871  226 095      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   6 932   4 525    730      
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot          803    717   1 326      
Materiaalit ja palvelut          -70 514  -75 344 -139 304      
Henkilöstökulut              -19 510  -17 431  -34 317      
Poistot                  -2 203  -1 688  -4 041      
Liiketoiminnan muut kulut         -10 764  -10 130  -21 437      
LIIKETULOS                 13 300  13 520  29 051      
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      197    56    285      
Rahoitustuotot ja -kulut           -787   -285  -1 225      
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ        12 710  13 291  28 111      
Satunnaiset erät                5     0    -1      
TULOS SATUNNAISTEN ERIEN                            
JÄLKEEN                  12 715  13 291  28 110
Tuloverot                 -3 810  -3 623  -8 480      
Vähemmistöosuus                 0   -103     0      
TILIKAUDEN TULOS              8 905   9 565  19 629      

TULOSLASKELMA (TEUR)
                       IFRS   IFRS           
                      4-6/06  4-6/05           
LIIKEVAIHTO                56 261  56 390           
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   2 242   1 467           
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot          261    295           
Materiaalit ja palvelut          -35 025  -36 463           
Henkilöstökulut              -10 333  -8 997           
Poistot                  -1 152   -857           
Liiketoiminnan muut kulut         -5 640  -5 541           
LIIKETULOS                 6 614   6 294           
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       96    39           
Rahoitustuotot ja -kulut           -355   -315           
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ        6 355   6 018           
Satunnaiset erät                4     0           
TULOS SATUNNAISTEN ERIEN                            
JÄLKEEN                   6 359   6 018     
Tuloverot                 -2 060  -1 826           
Vähemmistöosuus                 0    -71           
TILIKAUDEN TULOS              4 299   4 121           

Ponsse-konserni on muuttanut vuodelta 2005 laaditussa tilinpäätöksessä uusien
koneiden myynnin yhteydessä ostettavien vaihtokoneiden kirjanpidollista
käsittelytapaa. Vaihtokoneiden hankintahetkellä tehtävässä arvonkorjauksessa on
IFRS-standardien yleisten perusteiden (kappale 35) perusteella tulkittu olevan
tosiasiallisesti kyse uusien koneiden myyntihinnan alennuksesta, jonka johdosta
arvonmuutos on huomioitu liikevaihdon oikaisueränä. Aikaisemmin, Q3/2005
loppuun asti, tällainen arvonmuutos on esitetty erässä materiaalit ja palvelut.
Vuoden 2005 vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Todelliset, myyntihetken
jälkeen tehtävät vaihtokoneiden arvonmuutokset käsitellään aikaisempaan tapaan
varastoarvon alennuksena.

TASE (TEUR)

                      IFRS   IFRS   IFRS
VARAT                  30.6.06  30.6.05 31.12.05
PITKÄAIKAISET VARAT                         
Aineettomat hyödykkeet           3 209   1 987   2 652
Liikearvo                 3 818   3 686   3 773
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   25 590  20 182  24 270
Sijoitukset                  37    52    35
Osuudet osakkuusyrityksissä        1 083    885   1 013
Pitkäaikaiset saamiset            131    106    103
Laskennalliset verosaamiset        1 097   1 182    537
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       34 965  28 080  32 383
                                  
LYHYTAIKAISET VARAT                         
Vaihto-omaisuus              57 761  43 803  45 161
Myyntisaamiset              19 770  18 384  14 782
Muut lyhytaikaiset saamiset        2 740   2 037   3 594
Rahoitusarvopaperit              2     0     2
Rahat ja pankkisaamiset          4 582  12 650  12 339
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       84 855  76 874  75 879
                                  
VARAT YHTEENSÄ              119 820  104 954  108 262
                                  
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT                         
OMA PÄÄOMA                             
Osakepääoma                7 000   7 000   7 000
Muut rahastot                 20    19    19
Muuntoerot                 -658   -518   -442
Kertyneet voittovarat           42 690  34 979  44 811
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                        
KUULUVA OMA PÄÄOMA            49 052  41 480  51 389
Vähemmistöosuus                0    522     0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            49 052  42 002  51 389
                                  
PITKÄAIKAISET VELAT                         
Korolliset velat             19 298  23 759  18 953
Laskennalliset verovelat           899    598   1 142
Muut pitkäaikaiset velat           198    359    359
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ       20 395  24 716  20 453
                                  
LYHYTAIKAISET VELAT                         
Korolliset velat             18 400   2 876   5 444
Varaukset                 5 290   6 041   6 324
Tilikauden verovelat            1 553   2 463   1 216
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   25 130  26 856  23 436
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ       50 373  38 236  36 420
                                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       119 820  104 954  108 262

RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)
                       IFRS   IFRS    IFRS
                      1-6/06  1-6/05  1-12/05
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:                       
Tilikauden voitto              8 905   9 565   19 629
Oikaisut:                               
Rahoitustuotot ja -kulut           787    285   1 225
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta       -197    -56    -285
Poistot                   2 203   1 688   4 041
Laskennalliset verot             -524   -771     22
Tuloverot                  4 334   4 394   8 458
Muut oikaisut                 135    153    256
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   15 643  15 258   33 346
                                   
Käyttöpääoman muutos:                         
Lyhytaikaisten korottomien                      
liikesaamisten muutos           -4 027   -544   1 501
Vaihto-omaisuuden muutos         -12 600  -7 694   -9 052
Lyhytaikaisten korottomien                      
velkojen muutos               1 359   4 645   1 279
Pakollisten varausten muutos        -1 034   1 888   2 171
Saadut korot                  82    86    277
Maksetut korot                -446   -493    -932
Muut rahoituserät              -326    41    -656
Maksetut verot               -4 174  -4 216   -9 517
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)        -5 523   8 971   18 417
                                   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                        
Investoinnit käyttöomaisuuteen       -4 142  -3 597  -11 209
Investoinnit muihin sijoituksiin        0     0    -11
Saadut osingot investoinneista         0     0    101
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)        -4 142  -3 597  -11 119
                                   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                         
Lyhytaikaisten lainojen                        
nostot/takaisinmaksut           12 964  -5 145   -2 677
Lyhytaikaisten korollisten                      
saamisten muutos                -4     0     0
Pitkäaikaisten lainojen                        
nostot/takaisinmaksut             184   -155   -4 961
Rahoitusleasingvelkojen maksut         -9   -332    -231
Pitkäaikaisten saamisten muutos        -27     2     4
Maksetut osingot             -11 200  -2 800   -2 800
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)          1 908  -8 430  -10 665
                                   
Rahavarojen muutos (A+B+C)         -7 757  -3 056   -3 367
                                   
Rahavarat 1.1.               12 339  15 706   15 706
Rahavarat 30.6./31.12.           4 582  12 650   12 339

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA(TEUR)

A = Osakepääoma                              
B = Ylikurssi- ja muut rahastot                      
C = Muuntoerot                               
D = Kertyneet voittovarat                         
E = Vähemmistöosuus                            
F = Oma pääoma yhteensä                          
              EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA        
                     PÄÄOMA
                A     B    C     D    E    F
OMA PÄÄOMA 1.1.2005     7 000    20   -838  28 425   419  35 025
                                        
Muuntoerot           0     0   320   -211    0   109
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN                             
KIRJATUT NETTOTULOT       0     0   320   -211    0   109
Tilikauden tulos        0     0    0   9 565    0  9 565
KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT                            
JA KULUT YHTEENSÄ        0     0   320   9 354    0  9 674
Osingonjako           0     0    0  -2 800    0  -2 800
Vähemmistöosuuden muutos    0     0    0     0   103   103
OMA PÄÄOMA 30.6.2005    7 000    20   -518  34 979   522  42 002
                                        
                                        
OMA PÄÄOMA 1.1.2006     7 000    20   -442  44 811    0  51 389
                                        
Muuntoerot           0     0   -216    174    0   -42
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN                             
KIRJATUT NETTOTULOT       0     0   -216    174    0   -42
Tilikauden tulos        0     0    0   8 905    0  8 905
KAUDELLA KIRJATUT TUOTOT    0                       
JA KULUT YHTEENSÄ             0   -216   9 079    0  8 863
Osingonjako           0     0    0  -11 200    0 -11 200
Vähemmistöosuuden muutos    0     0    0     0    0    0
OMA PÄÄOMA 30.6.2006    7 000    20   -658  42 690    0  49 052

SEGMENTTITIEDOT (TEUR)

MAANTIETEELLISET SEGMENTIT                           
                   1-6/06  1-6/05  1-12/05         
LIIKEVAIHTO                                  
Pohjoismaat             72 445  86 787  154 017         
Muu Eurooppa             42 717  31 388  71 758         
Etelä- ja Pohjois-Amerikka      14 315  14 643  33 775         
Eliminointi             -21 914 -20 214  -34 697         
Kohdistamaton              993   267   1 242         
YHTEENSÄ              108 556 112 871  226 095         
                                        
LIIKEVOITTO                                  
Pohjoismaat              6 073  10 285  18 825         
Muu Eurooppa             6 590  3 754  10 761         
Etelä- ja Pohjois-Amerikka       497  1 200   2 027         
Kohdistamaton              140  -1 719  -2 562         
YHTEENSÄ               13 300  13 520  29 051         

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (TEUR)
                            30.6.06 30.6.05  31.12.05
                                  
1. OMASTA PUOLESTA                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat                       0   0     0
Annetut kiinteistökiinnitykset                0  790    101
Annetut irtaimistokiinnitykset                0  483    336
VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET YHTEENSÄ           0 1 273    437
                                        
2. LEASINGVASTUUT (TEUR)                 2 206  412   1 996
3. VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA (TEUR)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut takaukset                    823    857    884

4. JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT (TEUR)
4.1 Nimellisarvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Termiinisopimukset                  21 979  19 644   14 690
4.2 Käyvät arvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Termiinisopimukset                   294   -477    -70

5. MUUT VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Takaukset muiden puolesta               1 324    334   1 289
Takaisinostovastuut                  2 992   8 121   7 163
Muut vastuut                       0     0     0
Yhteensä                       4 316   8 455   8 452

TUNNUSLUVUT                     30.6.06  30.6.05  31.12.05
Tutkimus- ja kehityskulut(MEUR)             1,8    2,3    3,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen (MEUR)          4,1    3,6    11,2
% liikevaihdosta                    3,8    3,2    5,0
Henkilöstö keskimäärin                 793    701    729
Tilauskanta (MEUR)                   42,4   41,1    54,9
Omavaraisuusaste %                   41,0   40,0    47,6
Tulos/osake (EUR)                   0,32   0,34    0,70
Oma pääoma/osake (EUR)                 1,75   1,50    1,84


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat split-oikaistuja.

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon tilikauden tulosta vastaava vero.


SAADUT TILAUKSET (MEUR)               1-6/06  1-6/05  1-12/05
Ponsse-konserni                    96,1   109,9   236,9


Konserni on siirtynyt IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 1.1.2005 alkaen.
Ensimmäinen IFRS-vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Ponsse Oyj on
laatinut konsernitilinpäätöksensä ennen IFRS-standardien käyttöönottoa Suomen
kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Vieremällä 18. heinäkuuta 2006


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa