PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

PONSSE OYJ  PÖRSSITIEDOTE  22.10.2004 KLO 9:00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

Ponsse-konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 130,4 miljoonaa euroa (1-
9/2003, 117,6 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (9,7
miljoonaa euroa). Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 40,7 miljoonaa euroa
(30.9.2003, 28,2 miljoonaa euroa). Hallitus ehdottaa lisäosingon maksamista sekä
rahastoannin järjestämistä ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 10,9 prosenttia 130,4 miljoonaan
euroon. Ulkomaisten toimintojen kehitys oli erityisen suotuisaa: Niiden osuus
liikevaihdosta oli katsauskaudella 60,9 prosenttia (55,4 prosenttia).

Katsauskauden liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa, joka on 3,5 miljoonaa euroa
ja 35,9 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoittoprosentti oli 10,1
(8,2). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 28,5 prosenttia (19,9 prosenttia).

Ponssen valmistamien koneiden kauppa kehittyi katsauskaudella suotuisasti.
Uusien koneiden valmistusmäärä kasvoi 20,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Hyvän tuloskehitykseen vaikutti kokonaisvolyymien kasvun ohella
vientitoimintojen suotuisa kehitys sekä vaihtokoneliiketoiminnan tuloksen
paraneminen.

Voitto rahoituserien jälkeen oli 13,2 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa),
joka oli 53,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitustuottojen
nettomäärä oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa). Valuuttapositioiden
suojaamisesta saadut tuotot ja suojaamisen aiheuttamat kulut sekä kurssierot on
kirjattu rahoituseriin. Satunnaiseriä ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 8,6 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).

MARKKINATILANNE

Maailmantalouden näkymät olivat katsauskaudella valoisammat kuin vuosi sitten.
Yksityisten kuluttajien sekä yritysten luottamus talouden myönteiseen
kehitykseen on säilynyt hyvänä öljyn hinnan noususta huolimatta. Myös
metsäteollisuuden suhdannenäkymät kääntyivät katsauskauden loppupuolella
aikaisempaa suotuisammiksi.

Ponssen kansainväliset liiketoimintojen myönteinen kehitys jatkui. Kasvu jatkui
ripeänä etenkin lähimarkkinoilla sekä Keski-Euroopassa. Venäjän liiketoimintojen
kehittyminen jatkui suunnitellulla tavalla.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 138,1 miljoonan euron (111,9 miljoonan euron) arvosta ja
tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 40,7 miljoonaa euroa (28,2 miljoonaa
euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön
mukaisesti tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Ponsse UK Ltd:n uutena toimitusjohtajana aloitti 1.9.2004 lukien vientijohtaja
Jari Kartano.

TASE

Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun lopussa 87,2 miljoonaa euroa (81,1
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 23,7 miljoonaa euroa (25,7
miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 9,1 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa
euroa). Omavaraisuusaste oli 43,4 prosenttia (48,8 prosenttia). Kassavarat
olivat katsauskauden päättyessä 14,5 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Investointien määrä oli katsauskaudella 2,8 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa
euroa). Investointien pääpaino oli Iisalmen huoltopalvelu- ja koulutuskeskuksen
laajentamisessa. Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin ja
tuotantolaitteisiin.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat katsauskaudella 2,6 miljoonaa euroa
(2,6 miljoonaa euroa). Niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 2,0 prosenttia
(2,2 prosenttia). Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli
katsauskaudella 58 henkilöä (55 henkilöä).

                                
HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 592 henkilöä (553
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 595 henkilöä
(551).

YHTIÖN JOHTO

Yhtiön vientijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.8.2004 lukien
insinööri Jari Kartano.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto oli 1.1. - 30.9.2004 yhteensä 1 449 249 kappaletta, joka on
20,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 28,3 miljoonaa
euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 16,46 euroa osakkeelta ja ylin 24,00 euroa
osakkeelta. Katsauskauden päätöskurssi oli 22,83 euroa osakkeelta ja koko
osakekannan markkina-arvo 159,8 miljoonaa euroa.

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallitus
ehdottaa 24.11.2004 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 16.3.2004 varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi osinkoa 1,00 euroa kullekin
osakkeelle. Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen lisäosingoksi,
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä
29.11.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että lisäosingon maksupäivä on 7.12.2004.

Hallitus ehdottaa edelleen, että yhtiökokous päättäisi korottaa yhtiön
osakepääomaa 3.500.000 euron suuruisella rahastoannilla 3.500.000 eurosta
7.000.000 euroon seuraavin ehdoin:

  1. Rahastoannissa yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa vastikkeetta yhden
   (1) uuden osakkeen.

  2. Osakepääoman korotusta vastaava määrä, 3.500.000 euroa, siirretään
   osakepääomaan siten, että edellisten vuosien voittovaroista siirretään
   955.000,00 euroa ja ylikurssirahastosta siirretään 2.545.000,00 euroa

  3. Uusia osakkeita annetaan yhteensä 7.000.000 kappaletta. Kaikkien
   osakkeiden nimellisarvo on 0,50 euroa.

  4. Rahastoannin täsmäytyspäivä on 29.11.2004. Oikeus rahastoannissa
   annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on
   täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

  5. Rahastoanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä
   osakkeenomistajalta toimenpiteitä. Rahastoanti ei muuta yhtiön osakkeiden
   omistus- tai äänivaltasuhteita.
  6. Rahastoannissa annettavat uudet osakkeet kirjataan osakkeenomistajien
   arvo-osuustileille 2.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on
   merkitty kaupparekisteriin.

  7. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
   tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä
   osakepääoman rekisteröimispäivästä alkaen.

  8. Osakkeenomistaja, joka ei ole vaihtanut osakekirjojaan arvo-
   osuuksiksi, on oikeutettu rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin
   vaihdon tehtyään.

Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi.
Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla
ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Yhtiössä talvella 2003 aloitettu projekti on edennyt suunnitellulla tavalla.
IFRS-säännösten vaikutukset yhtiön taseeseen tulevat jäämään suhteellisen
vähäisiksi. Tase-erien arvostus- ja kirjauserot
nykykäytäntöön verrattuna tulevat kasvattamaan taseen loppusummaa noin kahdella
miljoonalla eurolla. Yhtiö julkaisee IFRS-säännösten mukaisesti laaditun avaavan
taseen viimeistään maaliskuussa 2005.

Ensimmäinen uusien säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan 1.1.2005 alkavalta
tilikaudelta. Vuodelta 2005 annettava ensimmäinen osavuosikatsaus esitetään IFRS-
säännösten mukaisena.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Katsauskauden tulos oli varsin hyvä. Metsäkonekaupan ennakoidaan painottuvan
tänäkin vuonna vuoden viimeiselle neljännekselle.
Yhtiön vahva tilauskanta, yleinen markkinatilanne sekä erityisesti vientikaupan
kasvu huomioiden koko vuoden liikevaihto ja tulos tulevat olemaan selvästi
edellisvuotta korkeammalla tasolla.
       

                               

Ponsse-konsernin avainluvut:

Tuloslaskelma                   1-9/04  1-9/03   1-12/03
                          TEUR   TEUR    TEUR
Liikevaihto                   130 424  117 593   166 034
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden                    
  varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)      2 437   -270    -482
Liiketoiminnan muut tuotot             1 010    982    1 457
Materiaalit ja palvelut             -87 085  -78 116  -110 776
Henkilöstökulut                 -19 364  -17 455   -24 093
Poistot                      -1 995  -1 935   -2 788
Liiketoiminnan muut kulut            -12 249  -11 104   -15 099
Liiketulos                    13 178   9 695   14 253
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista          137    49     208
Rahoitustuotot ja -kulut              -152  -1 173   -1 411
Tulos ennen tilinpäätössiirt.ja veroja      13 163   8 571   13 050
Tuloverot                     -4 802  -3 446   -3 913
Laskennallisten verojen muutos            286    349      2
Katsauskauden tulos                8 647   5 474    9 139
                                       
                                       
                                       
Tase                      30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
                          TEUR   TEUR    TEUR
Vastaavaa                                   
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset                     
sijoitukset
  Aineettomat hyödykkeet             1 731   1 699    1 541
  Aineelliset hyödykkeet            16 039  13 859   15 479
Sijoitukset                     737    501     660
Vaihto- ja rahoitusomaisuus                          
  Vaihto-omaisuus                36 664  35 098   31 688
  Saamiset                   17 495  17 458   18 267
  Rahat ja pankkisaamiset            14 499  12 486   10 565
Yhteensä                     87 165  81 101   78 200
                                                                           
Vastattavaa                                  
Oma pääoma                                  
  Osakepääoma                  3 500   3 500    3 500
  Muu oma pääoma                34 259  36 021   39 594
Pakolliset varaukset                3 205     0    2 284
Vieras pääoma                                 
  Pitkäaikainen vieras pääoma          24 169  17 952   14 123
  Lyhytaikainen vieras pääoma          22 032  23 628   18 699
Yhteensä                     87 165  81 101   78 200
                                       
Saamiset 30.9.2004 sisältää laskennallista verosaamista 430 TEUR (30.9.2003,
650 TEUR; 31.12.2003, 240 TEUR). Pitkäaikainen vieras pääoma 30.9.2004
sisältää laskennallista verovelkaa 703 TEUR (30.9.2003, 843 TEUR; 31.12.2003,
838 TEUR).
                                       
Vuodelta 2003 ilmoitetut vertailuluvut on muutettu vastaamaan uutta
kirjauskäytäntöä.

Rahavirtalaskelma                               
                         1-9/04  1-9/03   1-12/03
Liiketoiminnan rahavirta:              TEUR   TEUR    TEUR
  Liikevoitto                  13 178   9 695   14 253
  Poistot ja arvonalentumiset          1 995   1 935    2 788
  Varauksen muutos                 921     0    2 284
  Muut oikaisut                   0    100      0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta      16 094  11 730   19 325
                                       
Käyttöpääoman muutos:                             
  Lyhytaik. korottomien liikesaamisten                   
  lisäys (-)/vähennys (+)             802  -4 902   -6 108
  Vaihto-omaisuuden lis.(-)/väh.(+)       -4 976  -1 178    2 232
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen                    
  lisäys (+)/vähennys(-)             6 015   2 882     503
Liiketoiminnan rahavirta ennen                        
rahoituseriä ja veroja              17 935   8 532   15 952
                                       
Rahoitustuotot ja -kulut               -33  -1 173   -1 443
Maksetut verot                  -3 277  -3 446   -2 290
Liiketoiminnan rahavirta             14 625   3 913   12 219
                                       
                                       
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut                  
vastuut
                        30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
                          TEUR   TEUR    TEUR
1. Omasta puolesta                              
  Velat, joiden vakuudeksi annettu                     
kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat                1 261  17 210   12 021
  Annetut kiinteistökiinnitykset         1 655   3 866    3 866
  Annetut irtaimistokiinnitykset         1 009   3 293    3 293
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.      2 664   7 159    7 159
                                       
2. Leasingvastuut                  451   2 210     536
                                       
3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten          
  puolesta
  Samaan konserniin kuuluvien yritysten                   
    puolesta annetut takaukset         1 041   1 097    1 025
                                       
4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut                  
  4.1 Nimellisarvot                             
     Valuuttajohdannaiset                        
       Optiosopimukset            5 257   3 888    3 568
       Termiinisopimukset          7 392  11 909   13 060
  4.2 Käyvät arvot                             
     Valuuttajohdannaiset                        
       Optiosopimukset             37     9     34
       Termiinisopimukset            82    84     728
                                       
5. Muut vastuusitoumukset                           
                                       
  Takaukset muiden puolesta             566    766     756
  Takaisinostovastuut              5 685   6 905    7 943
  Yhteensä                    6 251   7 671    8 699
 
                                       
Tunnusluvut                  30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003
                                       
Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR           2,6    2,6     3,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR         2,8    2,4     4,5
% liikevaihdosta                   2,2    2,0     2,7
Henkilöstö keskimäärin                592    553     553
Tilauskanta, MEUR                  40,7   28,2    33,7
Omavaraisuusaste, %                 43,4   48,8    55,7
Tulos/osake, EUR                  1,24   0,78    1,31
Oma pääoma/osake, EUR                5,39   5,65    6,16
                                       
Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.
                                       
Saadut tilaukset                 1-9/04  1-9/03   1-12/03
                          MEUR   MEUR    MEUR
Ponsse-konserni                  138,1   111,9    165,4

Vuosineljännestiedot    7-9/03  10-12/03  1-3/04  4-6/04   7-9/04
               TEUR    TEUR   TEUR   TEUR    TEUR
Liikevaihto         36 303   48 441  43 874  45 629   40 921
Liiketulos          2 030    4 558   4 807   3 707    4 664
Tulos ennen tilinpäätös-   
siirtoja ja veroja      1 903    4 479   5 010   3 672    4 481
 


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vieremällä 22. lokakuuta 2004

PONSSE OYJ


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tiitinen 020 768 8621 sekä
Talousjohtaja Mikko Paananen 020 768 8648.

www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa