PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2003

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE   17.07.2003 KLO 12:00    1(6)

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2003

Ponsse-konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 79,3
miljoonaa euroa (1-6/2002, 58,6 miljoonaa euroa). Viennin ja
ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 54,3
prosenttia (55,8 prosenttia). Liikevoittoa kertyi 5,7 miljoonaa
euroa (4,0 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli katsauskauden
päättyessä 30,6 miljoonaa euroa (30.6.2002, 21,9 miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35,4 prosenttia ollen
79,3 miljoonaa euroa. Etenkin touko- ja kesäkuussa myynti oli
selkeästi vilkkaampaa kuin vastaavaan aikaan vuonna 2002.

Katsauskauden liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa, joka on 1,7
miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitto kasvoi
edellisvuodesta 41,5 prosenttia. Liikevaihtoon suhteutettuna
liikevoitto oli 7,2 prosenttia (6,9 prosenttia).

Voitto rahoituserien jälkeen oli 6,7 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa
euroa), joka oli 61,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Valuuttapositioiden suojaamisesta saadut tuotot on kirjattu
rahoitustuottoihin, joiden nettomäärä oli 0,9 miljoonaa euroa (0,1
miljoonaa euroa). Satunnaiseriä ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa
euroa).

Tulosparannuksen taustalla oli etenkin valmistuotevaraston
purkautuminen edellisen katsauskauden korkealta tasolta sekä uusien
koneiden korkea tuotantovolyymi ja myyntivolyymi etenkin kotimaassa.
Yhdysvaltojen dollarin heikkous suhteessa euroon rasitti tulosta,
joskin valuuttaposition suojaaminen johdannaisilla lievensi
kurssimuutoksen vaikutusta.

MARKKINATILANNE

Kotimaan markkinatilanne oli kertomuskaudella vilkas edellisen
katsauskauden tapaan. Koneiden kysyntä Ponssen keskeisillä
vientimarkkinoilla parani ensimmäiseen vuosineljännekseen
verrattuna, joskin eräiden vientimaiden kysyntää leimaa edelleen
voimakas epävarmuus.

Maailmantalouden näkymät säilyivät katsauskaudella epävarmuuden ja
-tietoisuuden sävyttäminä. Arviot ajankohdasta, jolloin nopeamman
kasvun vaiheeseen siirrytään ovat osoittautuneet ristiriitaisiksi.

                                2(6)
SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 78,1 miljoonan euron (57,3 miljoonan euron)
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 30,6 miljoonaa
euroa (21,9 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien
vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti
tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Ranskassa toimiva tytäryhtiö, Ponssé S.A. siirtyi katsauskauden
aikana kokonaan emoyhtiön, Ponsse Oyj:n omistukseen. Emoyhtiön
omistusosuus oli aikaisemmin ollut 99,20 prosenttia.

Ponssen ulkomailla toimivat myyntiin ja jälkimarkkinointiin
keskittyvät tytäryhtiöt jatkoivat toimintaansa muutoin ilman
merkittäviä muutoksia.

TASE

Konsernitaseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 81,2 miljoonaa euroa
(68,5 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 25,2
miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 47,4
prosenttia (50,1 prosenttia). Kassavarat olivat 6,7 miljoonaa euroa
(3,9 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Investointien määrä oli katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (0,8
miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat Vieremän tehtaan
laajennukseen, muihin tuotantovälineisiin sekä tietotekniikkaan.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 550
henkilöä (510 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin
palveluksessa oli 588 henkilöä (559).


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20.3.2003. Kokous päätti jakaa
osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Osinko
maksettiin 1.4.2003.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voittopalkkion
maksamisesta Ponsse Oyj:n henkilöstölle. Palkkiota maksettiin
yhteensä 118 002 euroa.
                                3(6)

Hallituksen jäseniksi valittiin Einari Vidgrén, Ilkka Kylävainio,
Samuli Perttala, Orvo Siimestö, Juha Vidgrén ja Mika Vidgrén.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Einari Vidgrén ja
varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrén.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst&Young Oy KHT-yhteisö.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto 1.1 - 30.6.2003 välisenä aikana oli 431 936 kpl,
joka on 6,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli
4,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 9,50 euroa
osakkeelta ja ylin 11,35 euroa osakkeelta. Katsauskauden
päätöskurssi oli 10,00 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-
arvo 70,0 miljoonaa euroa.

IAS/IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ponsse on aloittanut valmistautumisen IAS/IFRS-tilinpäätöksen
käyttöönottoon. Projektin kuluessa selvitetään IAS/IFRS-
tilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen konsernitilinpäätösperiaatteiden
erot ja hahmotellaan uudet IAS/IFRS:n mukaiset
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet. Edelleen projektissa

selvitetään laskentakäytännön muutosten vaikutukset, uudistetaan
konsernin laskenta- ja raportointiohjeistusta sekä
raportointijärjestelmät. Organisaation kouluttaminen ja muu
laskentavalmiuksien luominen toteutetaan niin, että vuoden 2005
konserniraportoinnin vertailutiedot pystytään tuottamaan vuodelta
2004 vuosineljänneksittäin.

Ensimmäinen IAS/IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Toisen vuosineljänneksen tulos muodostui markkinatilanteen
haasteellisuus huomioiden hyväksi. Kolmannen vuosineljänneksen
liikevaihto ja tulos jäävät katsauskautta alhaisemmiksi tuotannon
kesälomista johtuvien alhaisempien tuotanto- ja toimitusmäärien
takia. Koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan ylittävän
edellisvuoden tason. Yleinen taloudellinen epävarmuus ja kasvun
alkamisen viivästyminen saattavat hidastaa loppuvuoden myyntiä ja
tuloksen muodostumista.
                                4(6)

Ponsse-konsernin avainluvut:


Tuloslaskelma              1-6/03  1-6/02 1-12/02
                      TEUR   TEUR   TEUR
Liikevaihto               79 310  58 594 133 171
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
  varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)  -462  2 556  1 776
Liiketoiminnan muut tuotot         738   5531   199
Materiaalit ja palvelut         -53 031 -38 025 -87 510
Henkilöstökulut             -12 226 -11 457 -22 714
Poistot                 -1 295  -1 389  -2 766
Liiketoiminnan muut kulut        -7 341  -6 809 -13 776
Liiketulos                5 693  4 023  9 380
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      38    37   157
Rahoitustuotot ja -kulut          937    71   265
Tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja  6 668  4 131  9 802
Tuloverot                -2 544  -1 870  -2 894
Laskennallisten verojen muutos       232   328    0
Vähemmistöosuus                0    1    -1
Katsauskauden tulos            4 356  2 590  6 907Tase                  30.6.03 30.6.02 31.12.02
                      TEUR   TEUR   TEUR
Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
  Aineettomat hyödykkeet        1 375  1 324  1 157
  Aineelliset hyödykkeet        13 754  13 614  13 987
Sijoitukset                 491   365   495
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
  Vaihto-omaisuus           37 438  32 552  33 920
  Saamiset               21 384  16 719  12 358
  Rahat ja pankkisaamiset        6 722  3 921  11 950
Yhteensä                 81 164  68 495  73 867


Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma              3 500  3 500  3 500
  Muu oma pääoma            34 896  30 813  35 072
Vähemmistöosuus                0    1    3
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma     16 000  13 608  10 930
  Lyhytaikainen vieras pääoma     26 768  20 573  24 362
Yhteensä                 81 164  68 495  73 867


Saamiset 30.6.2003 sisältää laskennallista verosaamista 533 TEUR
(30.6.2002, 671 TEUR; 31.12.2002, 438 TEUR). Pitkäaikainen vieras
pääoma 30.6.2003 sisältää laskennallista verovelkaa
845 TEUR (30.6.2002, 1 024 TEUR; 31.12.2002, 952 TEUR).

                               5(6)
Rahavirtalaskelma
                     1-6/03  1-6/02 1-12/02
Liiketoiminnan rahavirta:         TEUR   TEUR   TEUR
  Liikevoitto              5 693  4 023  9 380
  Poistot ja arvonalentumiset      1 295  1 389  2 766
  Muut oikaisut              81    16    0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  7 069  5 428  12 146

Käyttöpääoman muutos:
  Lyhytaik. korottomien liikesaamisten
  lisäys (-)/vähennys (+)       -8 943  -3 169   913
  Vaihto-omaisuuden lis.(-)/väh.(+)  -3 518  -2 395  -3 763
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen
  lisäys (+)/vähennys(-)        4 615  1 593  3 240
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja           -777  1 457  12 536

Saadut korot                937    71   211
Maksetut korot                0    0   -844
Muut rahoituserät               0    0   330
Maksetut verot              -2 544  -1 870  -4 047
Liiketoiminnan rahavirta         -2 384   -342  8 186


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
                    30.6.03 30.6.02 31.12.02
                      TEUR   TEUR   TEUR
1. Omasta puolesta
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat           15 972  13 391  13 838
  Annetut kiinteistökiinnitykset    3 866  3 826  3 866
  Annetut irtaimistokiinnitykset    2 893  2 893  2 893
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht. 6 759  6 719  6 759

2. Leasingvastuut             2 037  2 108  2 143

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Samaan konserniin kuuluvien yritysten
    puolesta annetut takaukset    1 111   227  1 221

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  4.1 Nimellisarvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset       1 492  1 881  1 475
       Termiinisopimukset     11 500  8 846  12 128
  4.2 Käyvät arvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset         2    28    11
       Termiinisopimukset       88   380   342

5. Muut vastuusitoumukset
  Takaukset muiden puolesta        526   591   803
  Takaisinostovastuut          7 019  9 152  6 557
  Muut vastuut               0   311    0
  Yhteensä               7 545  10 199  7 360

                               6(6)

Tunnusluvut               30.6.03 30.6.02 31.12.02

Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR       1,7   1,5   3,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR    1,3   0,8   2,5
% liikevaihdosta              1,6   1,4   1,9
Henkilöstö keskimäärin           550   510   520
Tilauskanta, MEUR             30,6   21,9   32,1
Omavaraisuusaste, %            47,4   50,1   52,4
Tulos/osake, EUR              0,62   0,37   0,99
Oma pääoma/osake, EUR           5,49   4,90   5,51

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina
on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Saadut tilaukset             1-6/03  1-6/02 1-12/02
                      MEUR   MEUR   MEUR
Ponsse-konserni              78,1   57,3  142,0
Vuosineljännestiedot 4-6/02  7-9/02 10-12/02 1-3/03  4-6/03
            TEUR   TEUR   TEUR  TEUR   TEUR
Liikevaihto      30 831  27 509  47 068 36 060  43 250
Liiketulos       2 399  1 411   3 946  1 551   4 142
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja 2 780  1 546   4 125  2 050   4 618

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vieremällä 17. heinäkuuta 2003

PONSSE OYJ


Mikko Paananen
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 sekä
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648.

www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa