PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.9.2003

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE   23.10.2003 KLO 14:00    1(6)

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.9.2003

Ponsse-konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta 34,2 prosenttia. Liikevoitto kasvoi vastaavana
aikana 40,1 prosenttia.

Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 115,5
miljoonaa euroa (1-9/2002, 86,1 miljoonaa euroa). Viennin ja
ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 56,2
prosenttia (56,5 prosenttia). Liikevoittoa kertyi 7,6 miljoonaa
euroa (5,4 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli katsauskauden
päättyessä 28,2 miljoonaa euroa (30.9.2002, 22,6 miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 34,2 prosenttia ollen
115,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden myynti oli edellisvuotta
vilkkaampaa etenkin ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä.
Tuotannon kesälomat ajoittuivat kolmannelle neljännekselle. Tuotanto-
ja toimitusmäärät jäivät sanotusta johtuen ennakoidulla tavalla
pienemmiksi kuin toisella neljänneksellä.

Katsauskauden liikevoitto, 7,6 miljoonaa euroa, oli 2,2 miljoonaa
euroa ja 40,1 prosenttia parempi kuin vertailukaudella.
Katsauskauden liikevoittoprosentiksi muodostui 6,6 prosenttia (6,3
prosenttia).

Voitto rahoituserien jälkeen oli 8,6 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa
euroa), joka oli 51,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Valuuttapositioiden suojaamisesta saadut tuotot on kirjattu
rahoitustuottoihin, joiden nettomäärä oli 0,9 miljoonaa euroa (0,2
miljoonaa euroa). Satunnaiseriä ei katsauskaudella ollut, ei
myöskään vertailukaudella.

Katsauskauden voitoksi muodostui 5,5 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa
euroa). Kasvua edellisvuodesta on 54,4 prosenttia.

Ponssen valmistamien koneiden kysyntä kehittyi katsauskaudella
suotuisasti. Hyvän kysynnän ja häiriöttömän tuotannon ansiosta
uusien koneiden valmistusmäärät olivat selkeästi edellisvuotta
korkeammalla tasolla.

Yhdysvaltojen dollarin heikkous suhteessa euroon rasitti tulosta,
joskin valuuttaposition suojaaminen johdannaisilla lievensi
kurssimuutoksen vaikutusta.

MARKKINATILANNE

Kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna
merkittävästi: Ponsse nousi kesän aikana johtavaksi
konetoimittajaksi niin hakkuukoneiden kuin kuormatraktoreiden
kohdalla. Vientikauppa vilkastui katsauskauden loppua kohti.

                                2(6)
Maailmantalouden näkymät säilyivät katsauskauden loppupuolella
epävarmuuden ja -tietoisuuden sävyttäminä. Arviot ajankohdasta,
jolloin nopeamman kasvun vaiheeseen siirrytään, ovat osoittautuneet
ristiriitaisiksi. Ponssen liiketoiminnot kehittyivät katsauskaudella
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden hyvin myönteisesti.

Kone Oyj julkisti kesäkuussa 2003 aikomuksensa luopua eräistä
liiketoiminnoistaan (Valtra-traktorit, Valmet-metsätraktorit sekä
Sisu Diesel -moottorit). Ponsse oli kesän ja alkusyksyn aikana
mukana kotimaisessa ryhmittymässä, jonka tavoitteena oli Valtra- ja
Sisu Diesel-liiketoimintojen ostaminen. Hanke raukesi myyjän
ilmoitettua, että se on valinnut ostajaksi Yhdysvalloista olevan
Agco Corporationin.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 111,9 miljoonan euron (85,6 miljoonan euron)
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 28,2 miljoonaa
euroa (22,6 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisosto-
sitoumukset sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti
tilauskantaan.

TYTÄRYHTIÖT

Ranskassa toimiva tytäryhtiö, Ponssé S.A. siirtyi katsauskauden
aikana kokonaan emoyhtiön, Ponsse Oyj:n omistukseen. Emoyhtiön
omistusosuus oli aikaisemmin ollut 99,2 prosenttia.

Ponssen ulkomailla toimivat myyntiin ja jälkimarkkinointiin
keskittyvät tytäryhtiöt jatkoivat toimintaansa muutoin ilman
merkittäviä muutoksia.

TASE

Konsernitaseen loppusumma oli syyskuun lopussa 81,1 miljoonaa euroa
(69,8 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 25,7
miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa). Kassavarat olivat
vastaavasti 12,5 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste oli 48,8 prosenttia (50,5 prosenttia).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Investointien määrä oli katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (1,4
miljoonaa euroa). Investoinnit kohdistuivat Vieremän tehtaan
laajennukseen, muihin tuotantovälineisiin sekä tietotekniikkaan.

Tutkimus- ja kehityskulujen määrä oli katsauskaudella 2,6 miljoonaa
euroa (2,4 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 553
henkilöä (517 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin
palveluksessa oli 551 henkilöä (527).

                                3(6)
YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20.3.2003. Kokous päätti jakaa
osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Osinko
maksettiin 1.4.2003.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voittopalkkion
maksamisesta Ponsse Oyj:n henkilöstölle. Palkkiota maksettiin
yhteensä 118 002 euroa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Einari Vidgrén, Ilkka Kylävainio,
Samuli Perttala, Orvo Siimestö, Juha Vidgrén ja Mika Vidgrén.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Einari Vidgrén ja
varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrén.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst&Young Oy KHT-yhteisö.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto 1.1 - 30.9.2003 välisenä aikana oli 685 482 kpl,
joka on 9,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli
7,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 9,50 euroa
osakkeelta ja ylin 13,60 euroa osakkeelta. Katsauskauden
päätöskurssi oli 13,60 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-
arvo 95,2 miljoonaa euroa.

IAS/IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ponsse on aloittanut valmistautumisen IAS/IFRS-tilinpäätöksen
käyttöönottoon. Projektin kuluessa selvitetään IAS/IFRS-
tilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen konsernitilinpäätösperiaatteiden
erot ja määritetään uudet IAS/IFRS:n mukaiset konsernitilinpäätöksen
laskentaperiaatteet. Edelleen projektissa selvitetään
laskentakäytännön muutosten vaikutukset, uudistetaan konsernin
laskenta- ja raportointiohjeistusta sekä raportointijärjestelmät.
Organisaation kouluttaminen ja muu laskentavalmiuksien luominen
toteutetaan niin, että vuoden 2005 konserniraportoinnin
vertailutiedot pystytään tuottamaan vuodelta 2004
vuosineljänneksittäin.

Ensimmäinen IAS/IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Yhtiön tilauskanta kehittyi katsauskauden loppupuolella myönteisesti
ollen 24,6 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella. Koko vuoden
liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan muodostuvan selvästi
edellisvuotta paremmiksi.

HALLITUS                                4(6)
Ponsse-konsernin avainluvut:


Tuloslaskelma               1-9/03 1-9/02  1-12/02
                       TEUR  TEUR   TEUR
Liikevaihto                115 510 86 103  133 171
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
  varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)   -270  2 842   1 776
Liiketoiminnan muut tuotot          982   856   1 199
Materiaalit ja palvelut          -78 113 -56 006  -87 510
Henkilöstökulut              -17 455 -16 338  -22 714
Poistot                  -1 935 -2 064  -2 766
Liiketoiminnan muut kulut         -11 104 -9 959  -13 776
Liiketulos                 7 615  5 434   9 380
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       49   74    157
Rahoitustuotot ja -kulut           907   169    265
Tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja   8 571  5 677   9 802
Tuloverot                 -3 446 -2 673  -2 894
Laskennallisten verojen muutos        349   540     0
Vähemmistöosuus                 0    1    -1
Katsauskauden tulos             5 474  3 545   6 907


Tase                   30.9.03 30.9.02  31.1.02
                       TEUR  TEUR   TEUR
Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
  Aineettomat hyödykkeet         1 755  1 225   1 157
  Aineelliset hyödykkeet         13 803 13 613  13 987
Sijoitukset                  501   412    495
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
  Vaihto-omaisuus            35 098 35 051  33 920
  Saamiset                17 458 14 004  12 358
  Rahat ja pankkisaamiset        12 486  5 515  11 950
Yhteensä                  81 101 69 820  73 867

Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma               3 500  3 500   3 500
  Muu oma pääoma             36 021 31 748  35 072
Vähemmistöosuus                 0    1     3
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma      17 952 13 615  10 930
  Lyhytaikainen vieras pääoma      23 628 20 956  24 362
Yhteensä                  81 101 69 820  73 867


Saamiset 30.9.2003 sisältää laskennallista verosaamista 650 TEUR
(30.9.2002, 849 TEUR; 31.12.2002, 438 TEUR). Pitkäaikainen vieras
pääoma 30.9.2003 sisältää laskennallista verovelkaa
843 TEUR (30.9.2002, 984 TEUR; 31.12.2002, 952 TEUR).

                                5(6)
Rahavirtalaskelma
                      1-9/03 1-9/02  1-12/02

Liiketoiminnan rahavirta:          TEUR  TEUR   TEUR
  Liikevoitto               7 615  5 434   9 380
  Poistot ja arvonalentumiset       1 935  2 064   2 766
  Muut oikaisut               100   66     0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   9 650  7 564  12 146

Käyttöpääoman muutos:
  Lyhytaik. korottomien liikesaamisten
  lisäys (-)/vähennys (+)        -4 902  -264    913
  Vaihto-omaisuuden lis.(-)/väh.(+)   -1 178 -4 894  -3 763
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen
  lisäys (+)/vähennys(-)         2 882  1 321   3 240
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja           6 452  3 727  12 536

Rahoitustuotot ja -kulut           907   169   -303
Maksetut verot               -3 446 -2 673  -4 047
Liiketoiminnan rahavirta          3 913  1 223   8 186


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

                     30.9.03 30.9.02 31.12.02
                       TEUR  TEUR   TEUR
1. Omasta puolesta
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat            17 210 12 360  13 838
  Annetut kiinteistökiinnitykset     3 866  3 826   3 866
  Annetut irtaimistokiinnitykset     3 293  2 893   2 893
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.  7 159  6 719   6 759

2. Leasingvastuut              2 210  2 078   2 143

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin
  kuuluvien yritysten puolesta
  Samaan konserniin kuuluvien
  yritysten puolesta annetut takaukset   1 097   230   1 221

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  4.1 Nimellisarvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset        3 888  2 107   1 475
       Termiinisopimukset      11 909 12 513  12 128
  4.2 Käyvät arvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset          9    4    11
       Termiinisopimukset        84   -2    342

5. Muut vastuusitoumukset
  Takaukset muiden puolesta         766   935    803
  Takaisinostovastuut           6 905  4 947   6 557
  Muut vastuut                0   314     0
  Yhteensä                7 671  6 196   7 360

                                6(6)

Tunnusluvut                30.9.03 30.9.02 31.12.02
 
Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR        2,6   2,4    3,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR     2,4   1,4    2,5
% liikevaihdosta               2,0   1,7    1,9
Henkilöstö keskimäärin            553   517    520
Tilauskanta, MEUR              28,2  22,6   32,1
Omavaraisuusaste, %             48,8  50,5   52,4
Tulos/osake, EUR               0,78  0,51   0,99
Oma pääoma/osake, EUR            5,65  5,04   5,51

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina
on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.


Saadut tilaukset              1-9/03 1-9/02  1-12/02
                       MEUR  MEUR   MEUR
Ponsse-konserni               111,9  85,6   142,0


Vuosineljännestiedot   7-9/02 10-12/02 1-3/03 4-6/03  7-9/03
              TEUR   TEUR   TEUR  TEUR   TEUR
Liikevaihto       27 509  47 068  36 060 43 250  36 200
Liiketulos        1 411  3 946  1 551  4 142   1 922
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja1   546  4 125  2 050  4 618   1 903

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vieremällä 23. lokakuuta 2003

PONSSE OYJ


Tommi Ruha
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 sekä
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648.

www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa