PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 31.3.2003

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.04.2003 KLO 14:00  1(5)

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 31.3.2003

Ponsse-konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 36,1 
miljoonaa euroa (1-3/2002, 27,8 miljoonaa euroa). Viennin ja 
ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 45,4 
prosenttia (56,9 prosenttia). Liikevoittoa kertyi 1,6 miljoonaa 
euroa (1,6 miljoonaa euroa). Tilauskanta oli katsauskauden 
päättyessä yhtiön historian korkein: 41,4 miljoonaa euroa 
(31.3.2002, 22,1 miljoonaa euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 29,9 prosenttia ollen 
36,1 miljoonaa euroa. Etenkin kotimaan konekauppa oli vilkasta viime 
vuoden loppupuolella. Liikevaihdon kasvu selittyykin suurelta osin 
tuolloin tehtyjen kauppojen tuloutumisesta katsauskauden aikana.

Keskeisten vientimarkkinoiden myynti oli arvoltaan tarkasteltuna 
hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Valmistuotevarastot 
kasvoivat voimakkaasti vuoden vaihteen tilanteeseen verrattuna. 
Kehitykseen vaikuttivat tytäryhtiöihin matkalla olevat sekä 
toimitusketjussa olevat koneet.
 
Katsauskauden liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa, joka on sama kuin 
edellisvuonna. Liikevaihtoon suhteutettuna liikevoitto oli 4,3 
prosenttia (5,8 prosenttia). Uusien koneiden varastoarvo oli 
katsauskauden päättyessä tavanomaista korkeammalla tasolla. Dollarin 
heikkenemisen vaikutus jäi katsauskaudella vähäiseksi.

Voitto rahoituserien jälkeen oli 2,1 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa 
euroa). Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat rahoitustuotot, joiden 
nettomäärä oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). 
Satunnaiseriä ei katsauskauden aikana ollut.

Katsauskauden voitoksi muodostui 1,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa 
euroa).

MARKKINATILANNE

Kotimaan markkinatilanne oli katsauskauden aikana vilkas 
edellisvuoden viimeisen neljänneksen tapaan. Ponssen keskeisten 
vientimarkkinoiden tunnelma oli odottava, joskin katsauskauden 
loppupuolelle tultaessa myös niiden näkymät osoittivat kirkastumisen 
merkkejä tilauskannan käännyttyä kasvuun.

Maailmantalouden näkymät olivat katsauskaudella epävarmuuden ja   
-tietoisuuden sävyttämät. Etenkin vientimarkkinoilla 
investointipäätöksiä on siirretty. Arviot siitä, milloin 
maailmantaloudessa siirrytään nopeamman kasvun vaiheeseen ovat 
osoittautuneet ristiriitaisiksi.
 								
SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin 55,4 miljoonan euron (25,4 miljoonan euron) 
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 41,4 miljoonaa 
euroa (22,1 miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien 
vähimmäisostositoumukset sisältyvät noudatetun käytännön mukaisesti 
tilauskantaan, joka oli katsauskauden päättyessä yhtiön historian 
korkein. Myönteiseen kehitykseen vaikutti merkittävästi helmikuussa 
yhtiön hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrénin 
60-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetty Road Show. Juhlakiertue 
suuntautui kolmen viikon aikana eri puolille Suomea kymmenelle eri 
paikkakunnalle. 

									

TYTÄRYHTIÖT							2

Ponssen ulkomailla toimivat myyntiin ja jälkimarkkinointiin 
keskittyvät tytäryhtiöt jatkoivat toimintaansa ilman merkittäviä 
muutoksia. 

TASE

Konsernitaseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 73,2 miljoonaa 
euroa (69,4 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 23,0 
miljoonaa euroa (19,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 47,9 
prosenttia (47,0 prosenttia). Kassavarat olivat 7,7 miljoonaa euroa 
(10,9 miljoonaa euroa). Osinkosumma, 4,6 miljoonaa euroa, oli 
katsauskauden päättyessä veloitettu yhtiön kassavaroista.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Investoinnit olivat katsauskaudella alhaisella tasolla. Niiden määrä 
oli 0,6 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Investointeja tehtiin 
etupäässä tuotantovälineisiin ja tietotekniikkaan.

Yhdysvalloissa, Wisconsinin osavaltiossa Rhinelanderin kaupungissa 
sijaitsevat Ponsse USA Inc:n uudet toimitilat valmistuivat 
katsauskauden lopussa ja tilat otettiin käyttöön huhtikuun alussa. 
Investoinnin kokonaisarvoksi muodostui noin 1,0 miljoonaa dollaria. 

Ponssen Beaver-harvesteri palkittiin tammikuussa kunniamaininnalla 
Suomessa järjestetyssä Fenniaprize -muotoilukilpailussa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 536 
henkilöä (493 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin 
palveluksessa oli 535 henkilöä (491).


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20.3.2003. Kokous päätti jakaa 
osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Osinko 
maksettiin 1.4.2003.
							
Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voittopalkkion 
maksamisesta Ponsse Oyj:n henkilöstölle. Palkkiota maksettiin 
yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Einari Vidgrén, Ilkka Kylävainio, 
Samuli Perttala, Orvo Siimestö, Juha Vidgrén ja Mika Vidgrén. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen jälkeen 
pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Einari Vidgrén ja 
varapuheenjohtajaksi Juha Vidgrén.

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst&Young Oy KHT-yhteisö.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto 1.1 - 31.3.2003 välisenä aikana oli 388 796 kpl, 
joka on 5,6 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 
4,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 9,50 euroa 
osakkeelta ja ylin 11,35 euroa osakkeelta. Katsauskauden 
päätöskurssi oli 10,00 euroa osakkeelta ja koko osakekannan 
markkina-arvo 70,0 miljoonaa euroa.

									

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAISET ILMOITUKSET

Helmikuun 6. päivänä 2003 laski Harri Suutarin omistusosuus alle 	3
yhden kahdeskymmenesosan. Yhtiö sai asiasta tiedon 6.2.2003 ja 
julkisti sitä koskevan pörssitiedotteen 11.2.2003. 

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE

Ponssen ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen mutta ei 
erityisen hyvä. Toisen vuosineljänneksen tuloksen ennakoidaan 
muodostuvan saman tasoiseksi kuin katsauskaudella. Koko vuoden 
liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan ylittävän edellisvuoden tason, 
mikäli vientimarkkinoiden kysyntä ei heikkene maailmantalouden 
taantuman ja hitaana pysyvän kasvun myötä. 
						

Ponsse-konsernin avainluvut

						
Tuloslaskelma				 1-3/03  1-3/02  1-12/02
					  TEUR   TEUR   TEUR
Liikevaihto				 36 060  27 763  133 171
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
  varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)  2 151  1 207   1 776	
Liiketoiminnan muut tuotot		   395   203   1 199	
Materiaalit ja palvelut			 -26 674 -17 929  -87 510
Henkilöstökulut				 -6 010  -5 593  -22 714
Poistot					  -653   -688  -2 766
Liiketoiminnan muut kulut		 -3 718  -3 339  -13 776
Liiketulos				  1 551  1 624   9 380
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	   22	4	157
Rahoitustuotot ja -kulut		   477   -277	265
Tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja	  2 050  1 351   9 802
	Tuloverot			 -1 431   -874  -2 894
Laskennallisten verojen muutos		   374   388     0
Vähemmistöosuus				    0	1	 -1
Katsauskauden tulos			   993   866   6 907Tase					31.3.03	 31.3.02 31.12.02
					  TEUR   TEUR   TEUR
Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
  Aineettomat hyödykkeet		 1 272	  1 457   1 157
  Aineelliset hyödykkeet		 13 874	  13 956  13 987
Sijoitukset				  473	   375    495
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
  Vaihto-omaisuus			 36 690	  31 282  33 920
  Saamiset				 13 124	  11 393  12 358
  Rahat ja pankkisaamiset		 7 732	  10 914  11 950
Yhteensä				 73 165	  69 377  73 867


Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma				 3 500	  3 500   3 500
  Muu oma pääoma			 31 520	  29 095  35 072	
	Vähemmistöosuus			   3	    1     3
Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma		 16 262	  13 370  10 930
  Lyhytaikainen vieras pääoma		 21 880	  23 411  24 362
	Yhteensä			 73 165	  69 377  73 867

	
Saamiset 31.3.2003 sisältää laskennallista verosaamista 608 TEUR 
(31.3.2002, 767 TEUR; 31.12.2002, 438 TEUR). Pitkäaikainen vieras 
pääoma 31.3.2003 sisältää laskennallista verovelkaa
896 TEUR (31.3.2002, 1 068 TEUR; 31.12.2002, 952 TEUR).

							    		 4
Rahavirtalaskelma
					1-3/03	 1-3/02  1-12/02
Liiketoiminnan rahavirta:		 TEUR	  TEUR    TEUR
  Liikevoitto				 1 551	  1 624   9 380
  Poistot ja arvonalentumiset		  653	   688   2 766
  Muut oikaisut			  128	   -47	 0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	 2 332	  2 265   12 146

Käyttöpääoman muutos:
  Lyhytaik. korottomien liikesaamisten
  lisäys (-)/vähennys (+)		 -600	  2 254	913
  Vaihto-omaisuuden lis.(-)/väh.(+)	-2 770	 -1 125   -3 763
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen
  lisäys (+)/vähennys(-)		 2 058	  1 470   3 240
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja			 1 020	  4 864   12 536	

Saadut korot				  477	  -277	211
Maksetut korot				   0	    0    -844
Muut rahoituserät			   0	    0	330
Maksetut verot				-1 431	  -874   -4 047
Liiketoiminnan rahavirta		  66	  3 713   8 186


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
					31.3.03	 31.3.02  31.12.02
					  TEUR   TEUR 	TEUR
1. Omasta puolesta
  Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
  Rahalaitoslainat			 13 070	  13 529   13 838
  Annetut kiinteistökiinnitykset	 3 866	  3 826   3 866
  Annetut irtaimistokiinnitykset	 2 893	  2 893   2 893
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht. 6 759	  6 719   6 759	

2. Leasingvastuut			 1 979	  2 125   2 143

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
  Samaan konserniin kuuluvien yritysten
    puolesta annetut takaukset	 1 165	   219   1 221

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
  4.1 Nimellisarvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset		 1 760	  2 254   1 475
       Termiinisopimukset		 11 536	  7 431   12 128
  4.2 Käyvät arvot
     Valuuttajohdannaiset
       Optiosopimukset		   3	    -5     11
       Termiinisopimukset		  180	    2	 342

5. Muut vastuusitoumukset
  Takaukset muiden puolesta		  695	  1 253	 803
  Takaisinostovastuut			 6 438	  7 136   6 557
  Muut vastuut			   0	   465	  0
  Yhteensä				 7 133	  8 853   7 360
				
Tunnusluvut				31.3.03  31.3.02  31.12.02

Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR		  1,0	   0,6	 3,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR	  0,6	   0,6	 2,5
% liikevaihdosta			  1,8	   2,1	 1,9
Henkilöstö keskimäärin			  536	   493	 520
Tilauskanta, MEUR			  41,4	  22,1	32,1
Omavaraisuusaste, %			  47,9	  47,0	52,4
Tulos/osake, EUR			  0,14	  0,12	0,99
Oma pääoma/osake, EUR			  5,00	  4,65	5,51

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina 	5
on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.			

Saadut tilaukset			 1-3/03  1-3/02  1-12/02
					  MEUR   MEUR 	MEUR
Ponsse-konserni				  55,4   25,4   142,0
Vuosineljännestiedot	1-3/02	 4-6/02	 7-9/02  10-12/02  1-3/03
			 TEUR 	  TEUR   TEUR    TEUR	TEUR
Liikevaihto		27 763	 30 831	 27 509   47 068  36 060
Liiketulos		 1 624	 2 399	  1 411   3 946  1 551
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja	 1 351	 2 780	  1 546   4 125  2 050

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vieremällä 16. huhtikuuta 2003

PONSSE OYJ


Tommi Ruha
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 sekä 
talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648.

www.ponsse.com


JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa