PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.8.2013 KLO 9.00PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013

- Liikevaihto oli 145,3 (H1/2012 151,1) miljoonaa euroa.
- Q2 liikevaihto oli 83,6 (Q2/2012 74,3) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 8,5 (H1/2012 10,7) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 5,9 (7,1).
- Q2 liiketulos oli 8,4 (Q2/2012 6,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,1 (8,3).
- Tulos ennen veroja oli 5,2 (H1/2012 9,3) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 (0,1) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,20) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 32,6 (41,5) prosenttia.
- Tilauskanta oli 57,7 (56,0) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Toisella neljänneksellä tilausvirtamme parantui ja tilauskantamme kehittyi suotuisasti. Ensimmäiseltä neljännekseltä siirtyneet uusien koneiden laskutukset saatiin toteutettua toisen neljänneksen loppuun mennessä. Vieremän tehdas on toiminut kahdessa vuorossa kesäkuun alusta lähtien ja yhtiön nykyinen tilauskanta mahdollistaa tehtaan toimimisen kahdessa vuorossa toistaiseksi. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 57,7 (56,0) miljoonaa euroa, joka on 3 prosenttia vertailukautta enemmän ja 17,5 prosenttia ensimmäistä neljännestä enemmän.


Pohjois-Amerikan vilkastunut rakentaminen vaikutti edelleen positiivisesti metsäkoneiden kysyntään. Venäjän ja Suomen markkinoiden vilkastunut kysyntä vaikutti oleellisesti toisen neljänneksen suoritukseen. Muista päämarkkinoistamme Keski-Eurooppa ja varsinkin Ruotsi olivat katsauskaudella edelleen hiljaisia. Ruotsin metsäkoneiden kokonaismarkkina on jäämässä merkittävästi edellisvuotta pienemmäksi. Ponssen tilanne Latinalaisessa Amerikassa on parantunut merkittävästi.


Katsauskaudella huollon liikevaihto jatkoi kasvuaan, vaihtokoneiden liikevaihdon kasvu tasaantui ja uusien koneiden hyvän laskutuksen siivittämänä toisen neljänneksen liikevaihto muodostui vahvaksi ollen 83,6 (74,3) miljoonaa euroa. Kasvua ensimmäisestä neljänneksestä muodostui 36 prosenttia. Katsauskauden liikevaihto oli 145,3 (151,1) miljoonaa euroa, jossa oli muutosta vertailukauteen verrattuna -3,8 prosenttia.


Liiketulos oli kuluneella neljänneksellä 8,4 (6,2) miljoonaa euroa ja katsauskaudella 8,5 (10,7) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen liiketulosprosentti oli 10,1 (8,3) prosenttia eli lähes normaalitasolla.


Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 7,2 (0,1) miljoonaa euroa. Uusiin tuotteisiin sitoutunut pääoma palautui normaalille tasolleen hyvän laskutuksen ansiosta.


Panostuksemme tuotekehitykseen jatkuivat normaalisti. Myös huoltopalvelut, myynti ja
tytäryhtiöverkosto toimivat normaalisti koko katsauskauden.


Kuluneella neljänneksellä Ponsse esitteli uuden harvesterimallin. PONSSE Scorpion on uuden sukupolven harvesteri, jossa on useita innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Uuden koneen vastaanotto oli erittäin hyvä ja PONSSE Scorpion on saanut paljon positiivista huomiota ja palautetta. Tuote tulee täydentämään jo olemassa olevaa tuotetarjoomaa. Uuden tuotteen sarjatuotanto alkaa vuoden 2014 alusta ja myynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Koneen kysyntä on ollut maailmanlaajuista.LIIKEVAIHTO


Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 145,3 (151,1) miljoonaa euroa, joka on 3,8 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 68,6 (64,7) prosenttia.


Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 45,8 (56,5) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 14,4 (18,7) prosenttia, Venäjä ja Aasia 15,9 (10,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 23,9 (13,9) prosenttia sekä muut maat 0,0 (0,0) prosenttia.TULOSKEHITYS


Liiketulos oli 8,5 (10,7) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 5,9 (7,1) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,1 (17,1) prosenttia.


Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 24,9 (26,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 15,3 (15,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -3,2      (-1,4) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -2,4 (-0,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 3,2 (6,4) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,10 (0,20) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.TASE JA RAHOITUS


Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 183,3 (177,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 81,8 (92,7) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 30,0 (24,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 6,7 (7,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 59,4 (73,2) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 77,9 (73,6) miljoonaa euroa. Vertailukaudella konsernin oma pääoma sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun ja 28.3.2013 pois maksetun 19 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan poismaksamisesta on annettu erillinen tiedote 19.2.2013. Hybridilainan maksetut korot 9,1 miljoonaa euroa on kirjattu veroilla oikaistuna konsernin oman pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 77,6 (48,0) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 36 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 78,9 (78,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 70,9 (40,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 119,4 (55,1) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 32,6 (41,5) prosenttia.


Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 (0,1) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -6,3 (-6,0) miljoonaa euroa.SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA


Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 161,3 (136,4) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 57,7 (56,0) miljoonaa euroa.JAKELUVERKOSTO


Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.


Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT


Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,0 (4,7) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,6 (1,3) miljoonaa euroa.


Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 6,3 (6,0) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.JOHTO


Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, tehtaanjohtaja Juha Haverinen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.


Johtoryhmän jäsen ja osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi siirtyi pois Ponsse Oyj:n palveluksesta 13.5.2013. Tiedote on annettu 7.5.2013.


Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Eero Lukkarinen (Ruotsi, Tanska) ja Sigurd Skotte (Norja),

Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Tšekki ja Unkari), Clément Puybaret (Ranska), Jussi Hentunen (Espanja, Italia, Portugali ja Norrbotten/Ruotsi) ja Gary Glendinning (Iso-Britannia),

Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä), Norbert Schalkx (Japani ja Baltia) ja Risto Kääriäinen (Kiina),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Pekka Ruuskanen (USA), Marko Mattila (Pohjois-Amerikan jälleenmyyjät), Teemu Raitis (Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay).HENKILÖSTÖ


Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 999 (995) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 043 (1 024) henkilöä.OSAKKEET


Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2013 oli 1 083 997 kappaletta, joka on 3,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 6,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 5,50 euroa osakkeelta ja ylin 6,89 euroa osakkeelta.


Katsauskauden päätöskurssi oli 5,74 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 160,7 miljoonaa euroa.


Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 16.4.2013.HALLINNOINTI


Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.


Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.RISKIENHALLINTA


Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.


Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.


Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.


Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA


Maailman talouden epävarmuuden ja heikon taloudellisen tilanteen pitkittyminen saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen.


Euroopan ja Yhdysvaltojen talouksien ongelmien nopea eskaloituminen rahoitusmarkkinoille saattaa vaikuttaa asiakasrahoituksen saatavuuteen.


Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.


Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.LÄHIAJAN NÄKYMÄT


Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan jäävän pienemmäksi kuin 2012.


Yleisesti ottaen asiakkaiden hyvä työtilanne ja Ponssen vahvasti uusiutunut tuotteisto sekä huoltopalvelujen ratkaisut vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan positiivisesti.


Euroopassa taloustilanteen vuoksi markkinoilla on edelleen epävarmuutta.

Vahvistuneen tilauskannan johdosta Vieremän tehdas on kahdessa vuorossa toistaiseksi. Myynti ja huolto ovat töissä normaalisti. Asiakkaidemme työtilanteen arvioimme jatkuvan hyvänä.


 

 

PONSSE-KONSERNI


TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS    
    1-6/13 1-6/12    
LIIKEVAIHTO 145 285 151 090    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 1 716 8 527    
Liiketoiminnan muut tuotot   529 319    
Materiaalit ja palvelut   -95 479 -104 443    
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -24 938 -26 688    
Poistot   -3 285 -2 760    
Liiketoiminnan muut kulut   -15 324 -15 337    
LIIKETULOS   8 505 10 708    
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -105 -53    
Rahoitustuotot ja –kulut   -3 207 -1 386    
TULOS ENNEN VEROJA 5 193 9 269    
Tuloverot   -1 958  -2 898    
TILIKAUDEN TULOS   3 235 6 371    
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 658 -314    
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 893 6 057    
           
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake* 0,10 0,20    
           

 

 

    IFRS IFRS    
    4-6/13 4-6/12    
LIIKEVAIHTO 83 640 74 334    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -10 299 5 100    
Liiketoiminnan muut tuotot   389 178    
Materiaalit ja palvelut   -43 327 -51 314    
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -12 344 -13 596    
Poistot   -1 637 -1 391    
Liiketoiminnan muut kulut   -8 008 -7 134    
LIIKETULOS   8 412 6 177    
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -21 -9    
Rahoitustuotot ja –kulut   - 3 911 -931    
TULOS ENNEN VEROJA 4 480 5 236    
Tuloverot   -1 757 -1 685    
TILIKAUDEN TULOS   2 723 3 551    
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 501 -617    
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 224 2 934    
           
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake* 0,10 0,11    
           

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.


TASE (1 000 eur)

 

  IFRS IFRS
  30.6.13 31.12.12
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 12 808 11 898
Liikearvo 3 440 3 440
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 37 583 35 525
Sijoitukset 111 111
Osuudet osakkuusyrityksissä 971 1 186
Pitkäaikaiset saamiset 933 999
Laskennalliset verosaamiset 1 546 1 628
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 57 393 54 787
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 81 831 81 636
Myyntisaamiset 30 018 25 954
Tuloverosaaminen 394 1 959
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 948 3 313
Rahavarat 6 717 14 083
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 125 908 126 944
     
VARAT YHTEENSÄ 183 301 181 732
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 7 000 7 000
Muut rahastot 30 19 030
Muuntoerot -880 -1 538
Omat osakkeet -2 228 -2 228
Kertyneet voittovarat 55 468 59 180
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 59 390 81 444
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 49 469 21 474
Laskennalliset verovelat 1 136 968
Muut pitkäaikaiset velat 0 13
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 50 605 22 455
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 28 138 34 912
Varaukset 4 697 4 977
Tilikauden verovelat 118 385
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 40 353 37 558
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 73 306 77 833
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 183 301 181 732RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS
    1-6/13 1-6/12
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:      
Tilikauden tulos   3 235 6 371
Oikaisut:      
Rahoitustuotot ja –kulut   3 207 1 386
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 105 53
Poistot   3 285 2 760
Tuloverot   1 958 3 175
Muut oikaisut   1 456 -538
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 13 246 13 207
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -8 064 3 674
Vaihto-omaisuuden muutos   -195 -12 195
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 3 861 3 120
Pakollisten varausten muutos   -280 174
Saadut korot   124 67
Maksetut korot   -521 -565
Muut rahoituserät   -605 -359
Maksetut verot   -397 -7 012
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   7 170 111
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 253 -6 027
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   - 6 253 -6 027
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Hybridilaina   -19 000 0
Maksetut korot, hybridilaina   -1 136 -1 136
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -4 469 8 502
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 213 54
Pitkäaikaisten lainojen nostot 29 201 4 799
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 305 -4 806
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1 724 111
Pitkäaikaisten saamisten muutos 66 69
Maksetut osingot   -6 947 -9 725
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -6 101 -2 133
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -5 184 -8 050
       
Rahavarat 1.1.   14 083 16 267
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   -2 183 -524
Rahavarat 30.6.   6 717 7 694


 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

 

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2013 7 000 19 030 -1 538  -2 228 59 180 81 444
Muuntoerot     658     658
Katsauskauden tulos         3 235 3 235
Katsauskauden laaja tulos     658   3 235 3 893
Suorat kirjaukset voittovaroihin *            
Osingonjako         - 6 947 - 6 947
Muut muutokset   -19 000       -19 000
OMA PÄÄOMA 30.6.2013 7 000 30 -880  -2 228 55 468 59 390
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2012  7 000 19 030 -1 975 -2 228 56 736 78 563
Muuntoerot     -314     -314
Katsauskauden tulos         6 371 6 371
Katsauskauden laaja tulos     -314   6 371 6 057
Suorat kirjaukset voittovaroihin *         -1 721 -1 721
Osingonjako         -9 725 -9 725
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.6.2012 7 000 19 030 -2 289 -2 228 51 661 73 174
                         SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

 

 

TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2013 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Eliminointi Yhteensä
Segmentin liikevaihto 109 340 21 223 23 418 35 185   189 166
Segmentin väliset tuotot -42 814 -371 -268 -452   -43 905
Kohdistamaton tuotto           24
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 66 527 20 852 23 149 34 733   145 285
             
Segmentin liiketulos 1 496 2 498 3 991 3 511   11 496
Kohdistamattomat erät           -2 991
LIIKETULOS 1 496 2 498 3 991 3 511   8 505
           
TOIMINTASEGMENTIT          
1-6/2012 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Eliminointi Yhteensä
Segmentin liikevaihto 117 569 28 334 16 645 21 158   183 707
Segmentin väliset tuotot -32 262 -93 -136 -151   -32 643
Kohdistamaton tuotto           26
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 85 307 28 241 16 508 21 007   151 090
             
Segmentin liiketulos 5 124 4 660 2 335 232   12 350
Kohdistamattomat erät           -1 642
LIIKETULOS 5 124 4 660 2 335 232   10 708
               


 

 


 
    30.6.13 30.6.12 31.12.12
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     1 965 3 149 2 898

 

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.6.13 30.6.12 31.12.12
Takaukset muiden puolesta     510 701 1 601
Takaisinostovastuut     1 122 1 540 1 541
Muut vastuut     5 509 4 129 3 616
YHTEENSÄ     7 142 6 369 6 758

 

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
1.1.2013     4 977    
Lisätyt varaukset     380    
Perutut varaukset     -660    
30.6.2013     4 697    
             


 

 

4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)     30.6.13 30.6.12
Osinko per osake 0,25 eur (0,35 eur)     6 947 9 725
           
           


 

 

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)   1-6/13 1-6/12
Lisäykset       4 654 4 228
Vähennykset       -509 -105
YHTEENSÄ       4 145 4 124


 

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   1-6/13 1-6/12
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)        
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet     1 404 1 552
Hallituksen jäsenten palkkiot       182 123
           


 

 

TUNNUSLUVUT     30.6.13 30.6.12 31.12.12
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   5,0 4,7 9,5
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     6,3 6,0 18,1
% liikevaihdosta     4,3 4,0 5,7
Henkilöstö keskimäärin     999 995 994
Tilauskanta (Me)     57,7 56,0 41,8
Omavaraisuusaste %     32,6 41,5 45,1
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   0,10 0,20 0,44
Oma pääoma/osake (eur)     2,12 2,61 2,91TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

--------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

 


Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

----------------------------------------------

Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

---------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

----------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

----------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä


 

 

SAADUT TILAUKSET (Me)     1-6/13 1-6/12 1-12/13
Ponsse-konserni     161,3 136,4 285,9Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2012 laaditussa vuositilinpäätöksessä.


Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 6. elokuuta 2013


PONSSE OYJ


Juho Nummela

ToimitusjohtajaLISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.comPonsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.


Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.