PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014

 

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2014

- Liikevaihto oli 183,6 (H1/2013 145,3) miljoonaa euroa.
- Q2 liikevaihto oli 96,8 (Q2/2013 83,6) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 18,0 (H1/2013 8,5) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,8 (5,9).
- Q2 liiketulos oli 10,6 (Q2/2013 8,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (10,1).
- Tulos ennen veroja oli 18,0 (H1/2013 5,2) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 (7,5) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,10) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 36,1 (32,6) prosenttia.
- Tilauskanta oli 124,6 (57,7) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Metsäkoneiden kysyntä oli erittäin hyvällä tasolla kuluneella neljänneksellä. Uusien koneiden tilausmäärät kasvoivat edelleen ja sen ansiosta tilauskantamme nousi 124,6 (57,7) miljoonaan euroon, joka on yrityksen historian korkein. Kasvua tilauskannassa oli 116 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Konsernin liikevaihdoksi muodostui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 183,6 (145,3) miljoonaa euroa, joka on 26,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liiketulos oli katsauskauden aikana 18,0 (8,5) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 112 prosenttia. Liiketulosprosentti oli 9,8 (5,9) prosenttia. Omavaraisuusaste kehittyi osingonmaksun jälkeen suotuisasti ollen 36,1 prosenttia.

Markkina-alueistamme Venäjä oli edelleen hyvällä tasolla. Kansainvälinen poliittinen tilanne on huolestuttava, mutta toistaiseksi epävakaa tilanne ei ole vaikuttanut metsäkonemarkkinaan oleellisesti. Pohjois-Amerikan hyvä vire jatkui ja markkinan odotetaan kehittyvän positiivisesti. Euroopan markkinoilla Keski-Eurooppa on lähtenyt kasvuun, Ruotsin ollessa edelleen alhaisella tasolla kokonaismarkkinan kehitystä mitattaessa. Laajennuimme katsauskauden aikana Chileen ja Australiaan, joissa solmimme sopimukset uusien jälleenmyyjien kanssa.

PONSSE Scorpion –malliston sarjavalmistuksen aloittaminen on edennyt suunnitelmien mukaisti ja tuotteen lanseeraukset markkinoilla jatkuvat. Kuluneella neljänneksellä Scorpion-harvesterimallit esiteltiin ensimmäistä kertaa Virossa, Saksassa, Itävallassa, Iso-Britanniassa ja Ranskassa. Katsauskaudella lanseerattiin markkinoille myös Tuotemallisto 2015 –tuoteperheen uudistettu PONSSE Bear –harvesteri ja PONSSE H77euca –harvesteripää eukalyptuksen korjuuseen. Hyvä kysyntä myös muiden tuotemallien osalta on vaikuttanut tilauskannan voimakkaaseen kasvuun ja syksylle on suunniteltu kapasiteetin nostoa. Tuotteiden laatu ja luotettavuus ovat kuitenkin tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä.

Huoltopalvelut kasvoivat merkittävästi. Samalla vaihtokonemyyntimme jatkoi kasvuaan. Uusien koneiden myynti kasvoi hyvin vertailukaudesta ja kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 96,8 (83,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen verrattuna 16 prosenttia.

Liiketulos oli toisella neljänneksellä 10,6 (8,4) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 10,9 (10,1) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,8 (7,5) miljoonaa euroa. Uusien tuotteiden varasto oli normaalia hieman suurempi, sillä katsauskauden lopulla osa koneista oli vielä matkalla asiakkaille. Samalla aineisiin ja tarvikkeisiin sitoutui lisää pääomia, mutta vastaavasti vaihtokonevarasto oli edelleen hyvällä tasolla.

Kuluneella neljänneksellä aloitettiin rakennusinvestoinnit huoltopalvelujen ja tehtaan kehittämiseksi.

 

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 183,6 (145,3) miljoonaa euroa, joka on 26,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,5 (68,6) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 39,8 (45,8) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,4 (14,4) prosenttia, Venäjä ja Aasia 15,2 (15,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 23,6 (23,9) prosenttia sekä muut maat 0,0 (0,0) prosenttia.TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 18,0 (8,5) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,8 (5,9) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 28,3 (9,1) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 29,0 (24,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 17,4 (15,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,1 (-3,2) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 1,0 (-2,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 14,7 (3,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,53 (0,10) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan vertailukaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 204,0 (183,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 93,8 (81,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 32,4 (30,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 8,3 (6,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 72,9 (59,4) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 90,4 (77,9) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 68,6 (77,6) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 28 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 81,7 (78,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 60,3 (70,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 82,8 (119,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 36,1 (32,6) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 (7,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,7 (-6,3) miljoonaa euroa.SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 209,5 (161,3) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 124,6 (57,7) miljoonaa euroa.JAKELUVERKOSTO

Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muita muutoksia kuin Venäjällä hankittu liiketoimintaan liittyvä kiinteistöyhtiö Ocean Safety Center, jonka kiinteistössä OOO Ponsse on ollut vuokralaisena jo aikaisemmin.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ocean Safety Center, Venäjä; Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,7 (5,0) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,2 (1,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 7,7 (6,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, tehtaanjohtaja Juha Haverinen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, hankintajohtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Eero Lukkarinen (Ruotsi, Tanska) ja Sigurd Skotte (Norja),

Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Tšekki ja Unkari), Clément Puybaret (Ranska), Jussi Hentunen (Espanja, Italia, Portugali ja Norrbotten/Ruotsi) ja Gary Glendinning (Iso-Britannia),

Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä), Norbert Schalkx (Baltia, Japani ja Australia) ja Risto Kääriäinen (Kiina),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Pekka Ruuskanen (USA), Marko Mattila (Pohjois-Amerikan ja Chilen jälleenmyyjät), Teemu Raitis (Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay).HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 168 (995) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 228 (1 040) henkilöä.OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2014 oli 2 098 857 kappaletta, joka on 7,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 22,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 9,02 euroa osakkeelta ja ylin 11,48 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 11,18 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 313,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 15.4.2014.HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuuden ja heikon taloudellisen tilanteen pitkittyminen saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT


Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi suurempi kuin 2013.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä huoltopalvelujen ratkaisut vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan positiivisesti. PONSSE Scorpionin lanseeraus jatkuu tulevalla neljänneksellä Pohjois-Amerikassa. Myös uuden tuotemalliston PONSSE Bear –harvesteri lanseerataan Pohjois-Amerikan markkinoille. Elokuun lopulla Suomessa järjestettävillä FinnMETKO-messuilla tullaan esittelemään uusi Tuotemallisto 2015 PONSSE Scorpion ja Bear -harvesterimallien jatkoksi.

Vahvan tilauskannan ansiosta on suunniteltu tehtaan kapasiteetin nostoa.

Investointimme jatkuvat Vieremän tehtaan, tuotekehityksen ja huoltopalveluiden rakennuksiin, tuotannon teknologian kehittämiseen sekä tuotekehitykseen. Kuluvan vuoden investoinnit rakennuksiin ovat noin 7 000 m2.


PONSSE-KONSERNI


TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/14 1-6/13 1-12/13
LIIKEVAIHTO 183 619 145 285 312 825
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 5 453 1 716 5 832
Liiketoiminnan muut tuotot   642 529 1 053
Materiaalit ja palvelut   -121 509 -95 479 -210 146
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -28 956 -24 938 -49 022
Poistot   -3 850 -3 285 -6 568
Liiketoiminnan muut kulut   -17 399 -15 324 -31 472
LIIKETULOS   17 999 8 505 22 501
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -68 -105 -45
Rahoitustuotot ja –kulut   81 -3 207 -8 208
TULOS ENNEN VEROJA 18 013 5 193 14 248
Tuloverot   -3 341  -1 958 -5 150
TILIKAUDEN TULOS   14 672 3 235 9 098
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1 022 658 2 955
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 13 650 3 893 12 053
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,53 0,10* 0,31*
         


 
  IFRS IFRS  
    4-6/14 4-6/13  
LIIKEVAIHTO 96 759 83 640  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 570 -10 299  
Liiketoiminnan muut tuotot   398 389  
Materiaalit ja palvelut   -60 718 -43 327  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -15 473 -12 344  
Poistot   -2 000 -1 637  
Liiketoiminnan muut kulut   -8 959 -8 008  
LIIKETULOS   10 577 8 412  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -30 -21  
Rahoitustuotot ja –kulut   614 -3 911  
TULOS ENNEN VEROJA 11 161 4 480  
Tuloverot   -1 838 -1 757  
TILIKAUDEN TULOS   9 323 2 723  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -263 1 501  
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9 060 4 224  
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,34 0,10*  
         

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.


TASE (1 000 eur)

 

  IFRS IFRS IFRS
  30.6.14 30.6.13 31.12.13
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 14 780 12 808 14 278
Liikearvo 3 440 3 440 3 440
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 41 095 37 583 37 766
Sijoitukset 104 111 104
Osuudet osakkuusyrityksissä 878 971 1 031
Pitkäaikaiset saamiset 903 933 914
Laskennalliset verosaamiset 1 949 1 546 1 374
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 63 149 57 393 58 908
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 93 771 81 831 85 767
Myyntisaamiset 32 403 30 018 23 108
Tuloverosaaminen 219 394 207
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 146 6 948 6 100
Rahavarat 8 275 6 717 11 958
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 140 813 125 908 127 140
       
VARAT YHTEENSÄ 203 962 183 301 186 048
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 30 30 30
Muuntoerot 395 -880 1 417
Omat osakkeet -2 228 -2 228 -2 228
Kertyneet voittovarat 67 667 55 468 61 331
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 72 864 59 390 67 550
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 43 397 49 469 38 810
Laskennalliset verovelat 601 1 136 657
Muut pitkäaikaiset velat 284 0 0
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 44 281 50 605 39 466
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 25 198 28 138 21 492
Varaukset 4 156 4 697 4 618
Tilikauden verovelat 1 733 118 920
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 55 731 40 353 52 002
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 86 817 73 306 79 032
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 203 962 183 301 186 048

 RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/14 1-6/13 1-12/13
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   14 672 3 235 9 098
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   -81 3 207 8 208
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 68 105 45
Poistot   3 850 3 285 6 568
Tuloverot   3 341 1 958 5 150
Muut oikaisut   -543 1 456 2 637
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 21 306 13 246 31 706
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -9 830 -8 064 -81
Vaihto-omaisuuden muutos   -8 004 -195 -4 131
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 3 677 3 861 15 557
Pakollisten varausten muutos   -462 -280 -359
Saadut korot   73 124 227
Maksetut korot   -522 -521 -1 143
Muut rahoituserät   -774 -245 -1 063
Maksetut verot   -2 680 -397 -2 260
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   2 785 7 530 38 453
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7 682 -6 253 -11 188
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -7 682 -6 253 -11 188
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Hybridilaina   0 -19 000 -19 000
Maksetut korot, hybridilaina   0 -1 136 -1 136
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 6 869 -4 469 -14 500
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 0 213 -136
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 000 29 201 29 322
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 256 -2 305 -10 668
Rahoitusleasingvelkojen maksut -320 -1 724 -239
Pitkäaikaisten saamisten muutos -66 66 172
Maksetut osingot   -8 336 -6 947 -6 947
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -110 -6 101 -23 132
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -5 006 -4 823 4 133
         
Rahavarat 1.1.   11 958 14 083 14 083
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   1 324 -2 543 -6 259
Rahavarat 30.6./31.12.   8 275 6 717 11 958LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 7 000 30 1 417  -2 228 61 331 67 550
Muuntoerot     -1 022     -1 022
Katsauskauden tulos         14 672 14 672
Katsauskauden laaja tulos     -1 022   14 672 13 650
Osingonjako         - 8 336 - 8 336
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.6.2014 7 000 30 395  -2 228 67 667 72 864
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2013  7 000 19 030 -1 538 -2 228 59 180 81 444
Muuntoerot     658     658
Katsauskauden tulos         3 235 3 235
Katsauskauden laaja tulos     658   3 235 3 893
Osingonjako         -6 947 -6 947
Muut muutokset   -19 000       -19 000
OMA PÄÄOMA 30.6.2013 7 000 30 -880 -2 228 55 468 59 390
                       

 

SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

 

 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2014 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Eliminointi Yhteensä
Segmentin liikevaihto 126 615 39 694 27 856 43 835   238 001
Segmentin väliset tuotot -53 525 -312 -30 .545   -54 413
Kohdistamaton tuotto           31
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 73 090 39 382 27 826 43 290   183 619
             
Segmentin liiketulos 3 181 6 895 4 480 3 073   17 630
Kohdistamattomat erät           369
LIIKETULOS 3 181 6 895 4 480 3 073   17 999
           
TOIMINTASEGMENTIT          
1-6/2013 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Eliminointi Yhteensä
Segmentin liikevaihto 109 340 21 223 23 418 35 185   189 166
Segmentin väliset tuotot -42 814 -371 -268 -452   -43 905
Kohdistamaton tuotto           24
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 66 527 20 852 23 149 34 733   145 285
             
Segmentin liiketulos 1 496 2 498 3 991 3 511   11 496
Kohdistamattomat erät           -2 991
LIIKETULOS 1 496 2 498 3 991 3 511   8 505
               

 


 
    30.6.14 30.6.13 31.12.13
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     1 241 1 965 1 691

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.6.14 30.6.13 31.12.13
Takaukset muiden puolesta     439 510 487
Takaisinostovastuut     2 682 1 122 1 138
Muut vastuut     4 738 5 509 4 224
YHTEENSÄ     7 859 7 142 5 850

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
1.1.2014     4 618    
Lisätyt varaukset     270    
Perutut varaukset     -732    
30.6.2014     4 156    
             

 

4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)     30.6.14 30.6.13
Osinko per osake 0,30 eur (0,25 eur)     8 336 6 947

 

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)   1-6/14 1-6/13
Lisäykset       6 040 4 654
Vähennykset       -6 -509
YHTEENSÄ       6 033 4 145

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   1-6/14 1-6/13
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)        
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet     1 602 1 360
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet     0 122
Eläkesitoumukset, lakisääteinen eläketurva     228 195
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset       121 113
             

 

TUNNUSLUVUT     30.6.14 30.6.13 31.12.13
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   5,7 5,0 9,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     7,7 6,3 11,2
% liikevaihdosta     4,2 4,3 3,6
Henkilöstö keskimäärin     1 168 995 1 027
Tilauskanta (Me)     124,6 57,7 99,8
Omavaraisuusaste %     36,1 32,6 36,5
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   0,53 0,10 0,31
Oma pääoma/osake (eur)     2,60 2,12 2,41TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma
------------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 SAADUT TILAUKSET (Me)
    1-6/14 1-6/13 1-12/13
Ponsse-konserni     209,5 161,3 371,0

 

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2013 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 5. elokuuta 2014


PONSSE OYJ


Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.comPonsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.