PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

- Liikevaihto oli 258,7 (H1/2016 237,1) miljoonaa euroa.
- Q2 liikevaihto oli 128,8 (Q2/2016 122,0) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 28,2 (H1/2016 26,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (11,1).
- Q2 liiketulos oli 13,9 (Q2/2016 14,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,8 (11,6).
- Tulos ennen veroja oli 22,6 (H1/2016 28,2) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,60 (0,82) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 47,3 (45,0) prosenttia.
- Tilauskanta oli 141,4 (166,1) miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Toisella neljänneksellä PONSSE-metsäkoneiden kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla. Tilausvirta oli vahva ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 141,4 (166,1) miljoonaa euroa. Markkina-alueista varsinkin Venäjä on erinomaisessa vauhdissa. Myös Pohjoismaiden ja Keski-Euroopassa Saksan ja Ranskan markkinoiden tilanne on hyvä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön liikevaihto oli 258,7 (237,1) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa oli 9,1 prosenttia. Toisella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 128,8 (122,0) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 5,5 prosenttia. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti. Huoltopalveluiden liikevaihdon kasvuun vaikuttaa konekannan merkittävä kasvu maailmanlaajuisesti, varsinkin alueilla, joilla koneiden vuotuinen käyttöaste on korkea. Vaihtokoneiden liikevaihdon kasvu piristyi hieman kuluneella neljänneksellä. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 74,5 (77,9) prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 28,2 (26,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,9 (11,1). Liiketulos kuluneella neljänneksellä oli 13,9 (14,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 10,8 (11,6). Toisella neljänneksellä kulut kasvoivat ensimmäistä neljännestä nopeammin, joka vaikutti hieman kannattavuuteen. Rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa. Vaihtokonevarasto on edelleen suunniteltua korkeammalla tasolla.

Investointimme etenevät suunnitellusti. Uudet huoltopalvelukeskukset valmistuivat sekä Uruguayhin että Ranskaan ja UK:n tytäryhtiömme uusien tilojen odotetaan valmistuvan loppuvuodesta. Tehtaan laajennusinvestointi on aikataulussaan. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017, jonka jälkeen aloitetaan laiteasennukset. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 258,7 (237,1) miljoonaa euroa, joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 74,5 (77,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 42,0 (36,2) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,8 (23,5) prosenttia, Venäjä ja Aasia 17,2 (11,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 20,5 (26,5) prosenttia sekä muut maat 0,6 (2,1) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 28,2 (26,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,9 (11,1) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,5 (30,9) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 40,4 (36,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 23,9 (21,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -5,6 (1,9) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -5,1 (2,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 16,6 (22,9) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,60 (0,82) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 320,6 (284,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 141,9 (128,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 39,2 (36,1) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 14,1 (15,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 149,1 (126,2) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 140,1 (118,7) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 76,0 (70,5) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 63 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 99,9 (88,6) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 61,8 (55,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 41,4 (43,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,3 (45,0) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (3,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -16,7 (-9,9) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 280,9 (252,1) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 141,4 (166,1) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Emoyhtiö Ponsse Oyj perusti 13.1.2017 uuden tytäryhtiön Ponsse Machines Ireland Ltd:n Irlantiin.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 7,1 (6,4) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,0 (1,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 16,8 (10,0) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Ponssen myyntiorganisaatiossa tapahtui muutoksia katsauskauden aikana. Muutoksista on annettu erilliset tiedotteet 20.3.2017 ja 4.6.2017. Muutokset koskevat aluejohtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien vastuulla olevien markkinoiden jakoa ja myös henkilöissä on tapahtunut muutoksia.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Janne Vidgrén (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja, Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia, Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 483 (1 412) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 535 (1 464) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.6.2017 oli 1 167 941 kappaletta, joka on 4,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 26,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 20,85 euroa osakkeelta ja ylin 25,42 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 23,75 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 665,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 11.4.2017.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 samalla tasolla kuin 2016.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla.

Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja rakennustyöt valmistuvat loppuvuonna 2017. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja kapasiteetin kehittämiseen. Kokonaisinvestointi tehtaaseen on noin 32 miljoonaa euroa.
  

PONSSE-KONSERNI


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur) 

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/17 1-6/16 1-12/16
LIIKEVAIHTO 258 661 237 135 517 400
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 22 822 17 239 2 346
Liiketoiminnan muut tuotot   929 873 1 915
Materiaalit ja palvelut   -183 461 -164 481 -336 008
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -40 436 -36 845 -73 879
Poistot   -6 360 -5 817 -11 905
Liiketoiminnan muut kulut   -23 943 -21 893 -44 711
LIIKETULOS   28 211 26 212 55 158
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -12 96 23
Rahoitustuotot ja –kulut   -5 579 1 925 3 074
TULOS ENNEN VEROJA 22 620 28 233 58 255
Tuloverot   -5 973  -5 305 -12 543
TILIKAUDEN TULOS   16 647 22 928 45 712
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -518 705 1 554
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 16 129 23 633 47 266
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,60 0,82 1,63
         


 
  IFRS IFRS  
    4-6/17 4-6/16  
LIIKEVAIHTO 128 754 122 021  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 14 942 9 505  
Liiketoiminnan muut tuotot   504 275  
Materiaalit ja palvelut   -92 460 -84 225  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -21 787 -19 555  
Poistot   -3 198 -2 921  
Liiketoiminnan muut kulut   -12 865 -10 992  
LIIKETULOS   13 889 14 109  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -23 47  
Rahoitustuotot ja –kulut   -5 723 2 071  
TULOS ENNEN VEROJA 8 143 16 227  
Tuloverot   -2 708 -2 787  
TILIKAUDEN TULOS   5 435 13 440  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -841 271  
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 593 13 711  
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,19 0,48  
         

 
KONSERNITASE (1 000 eur) 

  IFRS IFRS IFRS
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 21 111 18 823 19 928
Liikearvo 3 823 3 832 3 827
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 83 066 62 675 73 765
Sijoitukset 102 105 103
Osuudet osakkuusyrityksissä 709 853 781
Pitkäaikaiset saamiset 1 584 2 408 2 340
Laskennalliset verosaamiset 2 487 3 876 2 525
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 112 883 92 573 103 269
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 141 863 128 853 118 283
Myyntisaamiset 39 248 36 118 35 933
Tuloverosaaminen 553 310 859
Muut lyhytaikaiset saamiset 12 022 11 365 5 915
Rahavarat 14 071 15 125 37 342
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 207 757 191 771 198 332
       
VARAT YHTEENSÄ 320 639 284 343 301 600
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 2 452 2 452 2 452
Muuntoerot 240 -91 758
Omat osakkeet -346 -346 -346
Kertyneet voittovarat 139 799 117 148 139 932
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 149 146 126 164 149 796
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 47 770 48 550 46 653
Laskennalliset verovelat 542 701 799
Muut pitkäaikaiset velat 52 6 0
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 48 364 49 258 47 452
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 28 253 21 919 13 462
Varaukset *) 6 284 6 246 5 970
Tilikauden verovelat  1 133 2 826 2 043
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat *) 87 459 77 930 82 877
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 123 129 108 922 104 353
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 320 639 284 343 301 600

 *) Laadintaperiaatteen muutos, joka kerrotaan liitetiedossa 3.


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur) 

    IFRS IFRS IFRS
    1-6/17 1-6/16 1-12/16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   16 647 22 928 45 712
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   5 579 -1 925 -3 074
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 12 -96 -23
Poistot   6 360 5 817 11 905
Tuloverot   5 973 5 305 12 543
Muut oikaisut   -2 297 638 3 051
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 32 274 32 667 70 114
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -8 512 2 126 7 437 
Vaihto-omaisuuden muutos   -23 580 -24 269 -13 699
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 559 -1 720 2 777
Pakollisten varausten muutos   314 1 371 1 216
Saadut korot   127 109 222
Maksetut korot   -432 -474 -953
Muut rahoituserät   420 -147 -468
Maksetut verot   -6 861 -5 860 -12 905
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   -691 3 802 53 740
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 839 -10 001 -28 280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 111 88 198
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -16 728 -9 914 -28 082
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 15 172 10 000 2 220
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 1 004
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -450 -2 110 -5 702
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut 1 193 176 191
Pitkäaikaisten saamisten muutos 710 -374 -1 396
Maksetut osingot   -16 780 -15 382 -15 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -156 -7 690 -19 065
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -17 575 -13 802 6 593
         
Rahavarat 1.1.   37 342 26 495 26 495
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   -5 696 2 432 4 254
Rahavarat 30.6./31.12.   14 071 15 125 37 342

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 000 2 452 758  -346 139 932 149 796
Muuntoerot     -518     -518
Katsauskauden tulos         16 647 16 647
Katsauskauden laaja tulos     -518   16 647 16 129
Osingonjako         -16 780 -16 780
OMA PÄÄOMA 30.6.2017 7 000 2 452 240 -346 139 799 149 146
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2016  7 000 2 452 -796 -346 109 602 117 912
Muuntoerot     705     705
Katsauskauden tulos         22 928 22 928
Katsauskauden laaja tulos     705   22 928 23 633
Osingonjako         -15 382 -15 382
OMA PÄÄOMA 30.6.2016 7 000 2 452 -91 -346 117 148 126 164
                       

   

SEGMENTTITIEDOT (1 000 eur)

 
 
TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2017 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä  
Segmentin liikevaihto 200 125 52 258 44 975 54 570 351 928  
Segmentin väliset tuotot -91 445 -1 163 -502 -1 610 -94 721  
Kohdistamaton tuotto         1 453  
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 108 680 51 094 44 473 52 961 258 661  
             
Segmentin liiketulos 4 916 7 119 8 390 6 331 26 756  
Kohdistamattomat erät         1 456  
LIIKETULOS 4 916 7 119 8 390 6 331 28 211  
           
           
TOIMINTASEGMENTIT          
1-6/2016 Pohjois-Eurooppa Keski- ja Etelä-Eurooppa Venäjä ja Aasia Pohjois- ja Etelä-Amerikka Yhteensä  
Segmentin liikevaihto 163 784 56 411 28 261 64 855 313 311  
Segmentin väliset tuotot -78 045 -759 -336 -1 939 -81 078  
Kohdistamaton tuotto         4 902  
LIIKEVAIHTO ULKO-PUOLISILTA ASIAKKAILTA 85 739 55 652 27 925 62 917 237 135  
             
Segmentin liiketulos 4 142 9 925 2 803 7 550 24 420  
Kohdistamattomat erät         1 792  
LIIKETULOS 4 142 9 925 2 803 7 550 26 212  
               

  


 
    30.6.17 30.6.16 31.12.16
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     2 100 1 041 1 020

   

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.6.17 30.6.16 31.12.16
Takaukset muiden puolesta     543 350 549
Takaisinostovastuut     3 371 4 213 3 021
Muut vastuut     967 218 1 177
YHTEENSÄ     4 881 4 781 4 747

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
31.12.2016     7 336    
Laadintaperiaatteen muutos     -1 366    
1.1.2017     5 970    
Lisätyt varaukset     515    
Perutut varaukset     -201    
30.6.2017     6 284    
             

Varauksen laadintaperiaatetta on muutettu 1.1.2017 alkaen siten, että varauksena esitetään takuuvaraus, johon yhtiö on sitoutunut myyntisopimuksen takuuehtojen mukaisesti. Muutoksella ei ole ollut tulosvaikutusta.
 

4. MAKSETUT OSINGOT (1 000 eur)     30.6.17 30.6.16
Osinko per osake 0,60 eur (0,55 eur)     16 780 15 382

 

5. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (1 000 eur)   1-6/17 1-6/16
Lisäykset       14 721 7 395
Vähennykset       -350 -72
YHTEENSÄ       14 371 7 323

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   1-6/17 1-6/16
Johdon työsuhde-etuudet (1 000 eur)        
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet     2 019 2 217
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet     0 0
Eläkesitoumukset, lakisääteinen eläketurva     286 315
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset       114 122
             

 

TUNNUSLUVUT     30.6.17 30.6.16 31.12.16
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   7,1 6,4 12,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     16,8 10,0 28,3
% liikevaihdosta     6,5 4,2 5,5
Henkilöstö keskimäärin     1 483 1 412 1 435
Tilauskanta (Me)     141,4 166,1 123,9
Omavaraisuusaste %     47,3 45,0 50,3
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   0,60 0,82 1,63
Oma pääoma/osake (eur)     5,33 4,51 5,35


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:T
ulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
    1-6/17 1-6/16 1-12/16
Ponsse-konserni     280,9 252,1 493,8Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2016 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Konsernin arvio uusien standardien IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2016 tilinpäätöksessä.


Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 8. elokuuta 2017


PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.