PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2011 KLO 9.00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2011

- Liikevaihto oli 225,5 (Q1-Q3/2010 171,8) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 72,3 (Q3/2010 54,7) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 18,6 (Q1-Q3/2010 15,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 8,2 (8,9). Tulos sisältää Etelä-Amerikan ulkoisten myyntisaamisten 2,6 miljoonan euron alaskirjauksen.

- Q3 liiketulos oli 8,2 (Q3/2010 5,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,4 (10,0).

- Tulos ennen veroja oli 14,1 (Q1-Q3/2010 16,7) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,7 (14,4) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,59) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 41,1 (42,9) prosenttia.

- Tilauskanta oli 110,8 (77,4) miljoonaa euroa.

 

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Kolmannella neljänneksellä metsäkoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla talouden epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 110,8 (77,4) miljoonaa euroa, joka on 43,1 % suurempi vertailukauteen verrattuna. Asiakasrahoituksessa ei ole ollut ongelmia kuluneella neljänneksellä. 

Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä vastaavaan ajankohtaan verrattuna 32 prosenttia ollen 72,3 (54,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihto oli 225,5 (171,8) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vertailukauteen verrattuna 31,2 prosenttia. Vertailukauteen verrattuna huoltopalveluliiketoiminta oli edelleen kasvussa.  

Liiketulos oli kolmannella neljänneksellä hyvällä tasolla ollen 8,2 (5,4) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli kuluneella neljänneksellä 11,4 prosenttia. Liiketoiminnan kulut (henkilöstökulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut), ilman myyntisaamisiin liittyviä arvonalenemisia, kasvoivat suunnitellusti katsauskaudella 29,6 prosenttia. Jatkuva kannattavuuden parantaminen on tuottanut tuloksia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 5,7 (14,4) miljoonaa euroa positiivinen. Liiketoiminnan kasvaessa vaihto-omaisuuteen on sitoutunut enemmän pääomaa. Pääasiassa pääomia on sitoutunut aineisiin ja tarvikkeisiin sekä asiakkaille matkalla oleviin uusiin koneisiin. Kotimaan rautatiekuljetusten lähtöpäivien väheneminen vaikeutti toimitusten toteuttamista ja hidasti uusien koneiden logistiikkaa. Lisäksi katsauskauden kurssierot ovat vaikuttaneet tilikauden tulokseen pienentäen kassavirtaa.

Tehdas toimi suunnitellusti katsauskauden aikana. Konemääriä lisättiin hetkellisesti työaikajärjestelyillä ja koneet saatiin toimitettua tehtaalta normaalisti. Materiaalin saatavuus oli hyvällä tasolla. 

 

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 225,5 (171,8) miljoonaa euroa, joka on 31,2 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 67,9 (68,7) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 51,1 (50,6) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,2 (17,3) prosenttia, Venäjä ja Aasia 14,6 (11,5) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 15,1 (20,5) prosenttia sekä muut maat 0,0 (0,1) prosenttia.

 

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 18,6 (15,3) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,2 (8,9) prosenttia. Katsauskaudella kirjattiin kuluksi Etelä-Amerikan ulkoisiin myyntisaamisiin liittyvä arvonaleneminen arvoltaan noin 2,6 miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 18,0 (20,9) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 35,9 (26,6) miljoonaa euroa sisältäen 1,9 miljoonan euron kuluerän, johon kuului mm. konsernin henkilöstölle maksettu voittopalkkio. Liiketoiminnan muut kulut olivat 25,2 (18,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -4,3 (1,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja –tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -3,2 (2,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön tuloverotukseen kohdistuneiden oikaisulautakunnan päätösten vaikutus katsauskauden veroihin on -1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulokseksi muodostui 7,3 (17,8) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,22 (0,59) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.

 

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 177,0 (165,5) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 88,3 (78,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 32,6 (29,7) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 8,5 (12,1) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 71,8 (69,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 65,4 (55,0) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun 19 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan maksetut korot (5,7 meur) sekä osingonjakopäätöksen mukaan seuraavan vuoden jaksotettavat korot (1,1 meur) yhteensä 6,8 miljoonaa euroa, on kirjattu veroilla oikaistuna konsernin oman pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 45,9 (49,9) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 21 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 72,0 (66,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 35,1 (35,2) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 63,8 (71,5) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 41,1 (42,9) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,7 (14,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -5,5 (-2,4) miljoonaa euroa.

 

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 269,8 (229,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 110,8 (77,4) miljoonaa euroa. Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset eivät sisälly tilauskantaan.

 

JAKELUVERKOSTO

Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

 

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 6,3 (4,1) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,8 (1,1) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 5,5 (2,4) miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

 

JOHTO

Ponsse AS:n toimitusjohtajana aloitti 1.9.2011 metsätieteiden maisteri (Master of Forestry) Sigurd Skotte (48). Nimityksestä annettiin erillinen tiedote 31.5.2011.

Ponsse S.A.S.:n toimitusjohtajana aloitti 15.8.2011 Forest Engineer Clément Puybaret (30). Nimityksestä annettiin erillinen tiedote 14.6.2011.

 

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 936 (813) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 970 (846) henkilöä.

 

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2011 oli 1 924 361 kappaletta, joka on 6,9 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 19,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 5,85 euroa osakkeelta ja ylin 11,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 7,15 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 200,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 12.4.2011.

 

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Euroopan ja Yhdysvaltojen talouksien ongelmien nopea eskaloituminen rahoitusmarkkinoille saattaa vaikuttaa asiakasrahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vahva tilauskanta mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan positiivisen kehittymisen loppuvuodesta 2011. Talouden ongelmien kärjistyminen voi vaikuttaa nopeasti asiakasrahoituksen ongelmien kautta uusien koneiden myyntiin. Talouden hiljentyminen voi hidastaa metsäkoneiden investointipäätöksien tekemistä.

Konsernin koko vuoden liiketoiminnan kannattavuuden odotetaan kehittyvän positiivisesti ja paranevan vuodesta 2010. Liiketoiminnan rahavirta tulee olemaan vuoden 2010 tasolla.

Tehdas ja huolto toimivat täydellä kapasiteetilla. Liiketoiminnan kulujen kehitystä seurataan tehostetusti ja loppuvuoden investoinnit toteutetaan suunnitellusti.

 

PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (1000 eur)

 

    IFRS IFRS IFRS  
    1-9/11 1-9/10 1-12/10  
LIIKEVAIHTO 225 484 171 819 262 416  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 9 918 6 561 476  
Liiketoiminnan muut tuotot   812 678 898  
Materiaalit ja palvelut   -152 738 -114 572 -170 810  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -35 870 -26 638 -38 243  
Poistot   -3 799 -3 806 -5 079  
Liiketoiminnan muut kulut   -25 206 -18 790 -27 984  
LIIKETULOS   18 600 15 252 21 674  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -185 -232 5  
Rahoitustuotot ja –kulut   -4 273 1 717 2 769  
TULOS ENNEN VEROJA 14 142 16 738 24 448  
Tuloverot   -6 860 1 052  -1 111  
TILIKAUDEN TULOS   7 282 17 790 23 338  
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -157 -654 -904  
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 7 125 17 136 22 434  
           
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (* 0,22 0,59 0,78  
           
    IFRS IFRS    
    7-9/11 7-9/10    
LIIKEVAIHTO   72 278 54 705    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 2 975 2 198    
Liiketoiminnan muut tuotot   375 176    
Materiaalit ja palvelut   -48 842 -35 530    
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -10 499 -8 328    
Poistot   -1 246 -1 277    
Liiketoiminnan muut kulut   -6 818 -6 500    
LIIKETULOS   8 222 5 443    
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -42 -131    
Rahoitustuotot ja –kulut   -1 003 -3 443    
TULOS ENNEN VEROJA 7 177 1 870    
Tuloverot   -2 526 -610    
TILIKAUDEN TULOS   4 651 1 260    
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -493 687    
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 158 1 947    
           
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (* 0,15 0,03    
           

 (* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.

 

TASE (1000 eur)

 

  IFRS IFRS
VARAT 30.9.11 31.12.10
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 8 138 6 571
Liikearvo 3 440 3 440
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24 596 24 443
Sijoitukset 111 111
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 290 1 625
Pitkäaikaiset saamiset 1 724 3 144
Laskennalliset verosaamiset 2 759 1 712
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 42 059 41 045
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 88 297 72 391
Myyntisaamiset 32 333 32 125
Tuloverosaaminen 655 623
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 178 4 483
Rahavarat 8 492 11 036
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 134 955 120 659
     
VARAT YHTEENSÄ 177 015 161 704
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 7 000 7 000
Muut rahastot 19 030 19 030
Muuntoerot -1 189 -1 032

 

Omat osakkeet -2 228 -2 228
Kertyneet voittovarat 49 226 52 396
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE    
KUULUVA OMA PÄÄOMA 71 839 75 166
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 28 557 16 155
Laskennalliset verovelat 153 469
Muut pitkäaikaiset velat 27 128
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 28 737 16 752
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 17 308 20 603
Varaukset 4 842 4 706
Tilikauden verovelat 2 251 215
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 52 038 44 263
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 76 438 69 787
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 177 015 161 704

 

RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)

 

    IFRS IFRS  
    1-9/11 1-9/10  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   7 282 18 010  
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   4 273 -1 717  
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 185 232  
Poistot   3 799 3 806  
Tuloverot   7 298 -589  
Muut oikaisut   -47 4  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 22 791 19 746  
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 289 -8 122  
Vaihto-omaisuuden muutos   -15 906 -11 519  
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 7 885 13 263  
Pakollisten varausten muutos   136 -835  
Saadut korot   134 373  
Maksetut korot   -853 -805  
Muut rahoituserät   -3 434 2 342  
Maksetut verot   -5 294 -31  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   5 747 14 411  
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 521 -2 437  
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0  
Lainasaamisten takaisinmaksut   0 0  
Saadut osingot investoinneista   0 0  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -5 521 -2 437  
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Omien osakkeiden hankkiminen   0 -1 564  
Hybridilaina   0 0  
Maksetut korot, hybridilaina   -2 280 -2 280  
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -463 -1 940  
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 78 73  
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 9 873 96  
Rahoitusleasingvelkojen maksut -403 -505  
Pitkäaikaisten saamisten muutos 150 -140  
Maksetut osingot   -9 725 -4 193  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -2 771 -10 454  
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -2 545 1 521  
         
Rahavarat 1.1.   11 036 10 626  
Rahavarat 30.9   8 492 12 147  

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

 

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä  
 
         
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 7 000 19 030 -1 032  -2 228 52 396 75 166
Aikaisempia kausia koskeva hybridilainan korkojen oikaisu         960 960
Oikaistu oma pääoma 1.1.2011  7 000 19 030 -1 032 -2 228 53 356 76 126
Muuntoerot     -157     -157
Katsauskauden tulos         7 282 7 282
Katsauskauden laaja tulos     -157   7 282 7 125
Suorat kirjaukset voittovaroihin *)         -1 687 -1 687
Osingonjako         -9 725 -9 725
Omien osakkeiden hankinta           0
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.9.2011 7 000 19 030 -1 189  -2 228 49 226 71 839
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2010 7 000 19 030 -128  -665 34 329 59 566
Muuntoerot     -654     -654
Katsauskauden tulos         17 790 17 790
Katsauskauden laaja tulos     -654   17 790 17 136
Suorat kirjaukset voittovaroihin *)         -1 078 -1 078
Osingonjako         -4 193 -4 193
Omien osakkeiden hankinta       -1 563   -1 563
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.9.2010 7 000 19 030 -782 -2 228 46 848 69 868
*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksettavasta korosta.
                   

 

 


 
    30.9.11 30.9.10 31.12.10
1. LEASINGVASTUUT (1000 eur)     4 323 5 224 4 991

 

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)   30.9.11 30.9.10 31.12.10
Takaukset muiden puolesta     857 684 425
Takaisinostovastuut     1 841 3 280 2 501
Muut vastuut     4 249 1 964 2 659
YHTEENSÄ     6 947 5 928 5 585

 

 

3. VARAUKSET (1000 eur)     Takuuvaraus  
1.1.2011     4 706    
Lisätyt varaukset     770    
Perutut varaukset     -635    
30.9.2011     4 842    

 

TUNNUSLUVUT     30.9.11 30.9.10 31.12.10
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   6,3 4,1 5,9
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 5,5 2,4 4,8
% liikevaihdosta     2,4 1,4 1,8
Henkilöstö keskimäärin     936 813 825
Tilauskanta (Me)     110,8 77,4 68,3
Omavaraisuusaste %     41,1 42,9 46,9
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,22 0,59 0,78
Oma pääoma/osake (eur)     2,57 2,50 2,68

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

---------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

----------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

----------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 

SAADUT TILAUKSET (Me)     1-9/11 1-9/10 1-12/10
Ponsse-konserni     269,8 229,7 311,2

 

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2010 laaditussa vuositilinpäätöksessä kuitenkin siten, että seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset on otettu käyttöön 1.1.2011 alkaen: IAS 24 (uudistettu)- Lähipiiriä koskevat liitetiedot tilinpäätöksessä; IAS 32 (muutos) – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu; IFRIC 19 – Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla; IFRIC 14 (muutos) – Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut.

Näillä uusilla standardeilla, tulkinnoilla ja muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.

IASB julkaisi heinäkuussa 2010 parannuksia 7 standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia. Konserni ottaa muutokset käyttöön EU:n hyväksynnän jälkeen vuoden 2011 tilinpäätöksessään: IFRS 3 (muutos) – Liiketoimintojen yhdistäminen; IFRS 7 (muutos) – Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot; IAS 1 (muutos) – Tilinpäätöksen esittäminen; IAS 27 (muutos) – Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös; IAS 34 (muutos) – Osavuosikatsaukset; IFRIC 13 – Kanta-asiakasohjelmat; IFRS 9 – Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen; IAS 12 (muutos)- Laskennalliset verot, näillä parannuksilla voi olla vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.

 

Vieremällä 25. lokakuuta 2011

 

PONSSE OYJ

 

Juho Nummela

Toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690

Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                                    

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.