PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2012

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2012 KLO 9.00

 

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2012

 

- Liikevaihto oli 217,7 (Q1-Q3/2011 225,5) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 66,6 (Q3/2011 72,3) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 15,7 (Q1-Q3/2011 18,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (8,2).  

- Q3 liiketulos oli 5,0 (Q3/2011 8,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (11,4).

- Tulos ennen veroja oli 13,9 (Q1-Q3/2011 14,1) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 (9,3) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,22) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 40,3 (41,1) prosenttia.

- Tilauskanta oli 62,5 (110,8) miljoonaa euroa.

- Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan jäävän koko vuoden osalta pienemmäksi kuin 2011. Aiempi ohjaus totesi konsernin koko vuoden euromääräisen liikevoiton pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2011.

 

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Talouden epävarmuus vaikutti metsäkoneiden kysyntään kuluneella katsauskaudella. Vilkas messukausi paransi tilannetta hetkellisesti ja mahdollisti normaalin tilauskannan ylläpidon. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 62,5 (110,8) miljoonaa euroa, joka on 43,6 prosenttia poikkeuksellisen hyvää vertailukautta vähemmän. Metsäkoneita valmistettiin edelleen normaalin suunnitelman mukaisesti kahdessa vuorossa.

Kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 66,6 (72,3) miljoonaa euroa, jossa oli muutosta vertailukauteen verrattuna -7,9 prosenttia. Huoltopalveluliiketoiminta on hieman supistunut. Katsauskauden liikevaihto oli 217,7 miljoonaa euroa ollen vertailukautta 3,5 prosenttia pienempi. Liikevaihto on pysynyt haastavasta markkinatilanteesta huolimatta suunnitellulla tasolla.

Liiketulos oli kolmannella neljänneksellä 5,0 (8,2) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 7,5 (11,4) prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 15,7 (18,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,2 (9,3) miljoonaa euroa. Uusien tuotteiden varasto koostui asiakkaille matkalla olevista koneista ja oli normaalilla tasolla. Vaihtokonevarasto oli suunniteltua korkeammalla tasolla.

Iisalmen logistiikkakeskuksen, Venäjän Pitkärannan huoltopalvelukeskuksen ja Jyväskylän huoltopalvelukeskuksen investoinnit etenevät suunnitellusti.

 

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 217,7 (225,5) miljoonaa euroa, joka on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 66,5 (67,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 54,5 (51,1) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 17,9 (19,2) prosenttia, Venäjä ja Aasia 13,5 (14,6) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,0 (15,1) prosenttia sekä muut maat 0,0 (0,0) prosenttia.

 

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 15,7 (18,6) miljoonaa euroa. Vertailukauden tulos sisältää 2,6 miljoonan euron kertavaikutteisen kuluerän.  Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,2 (8,2) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 16,3 (18,0) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 37,0 (35,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 22,6 (25,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,8 (-4,3) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja –tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -0,6 (-3,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 9,3 (7,3) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 (0,22) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.

 

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 191,7 (177,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 97,9 (88,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 24,5 (32,6) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 10,9 (8,5) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 76,1 (71,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 76,4 (65,4) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun 19 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan maksetut korot (8,0 miljoonaa euroa) sekä osingonjakopäätöksen mukaan seuraavan vuoden jaksotettavat korot (1,1 miljoonaa euroa) yhteensä 9,1 miljoonaa euroa, on kirjattu veroilla oikaistuna konsernin oman pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 57,1 (45,9) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 48 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 80,1 (72,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 46,1 (37,4) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 74,9 (63,8) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 40,3 (41,1) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 (9,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -10,6
(-5,5) miljoonaa euroa.

 

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 209,4 (268,8) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 62,5 (110,8) miljoonaa euroa.

 

JAKELUVERKOSTO

Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

 

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 6,8 (6,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,0 (1,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 10,6 (5,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista sekä rakennusinvestoinneista.

 

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi, tehtaanjohtaja Juha Haverinen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, kehitys- ja strategiajohtaja Timo Karppinen, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Eero Lukkarinen (Ruotsi, Tanska) ja Sigurd Skotte (Norja),

Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Tšekki ja Unkari), Clément Puybaret (Ranska), Jussi Hentunen (Espanja, Italia, Portugali ja Norrbotten/Ruotsi) ja Gary Glendinning (Iso-Britannia),

Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä), Norbert Schalkx (Japani ja Baltia) ja Risto Kääriäinen (Kiina),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Pekka Ruuskanen (USA), Marko Mattila (Pohjois-Amerikan jälleenmyyjät), Teemu Raitis (Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay).

 

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 996 (938) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 989 (974) henkilöä.

 

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2012 oli 982 569 kappaletta, joka on 3,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 7,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 6,11 euroa osakkeelta ja ylin 8,55 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 6,71 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 187,9 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 17.4.2012.

 

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

 

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Euroopan ja Yhdysvaltojen talouksien ongelmien nopea eskaloituminen rahoitusmarkkinoille saattaa vaikuttaa asiakasrahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse Oyj:n kehitys- ja strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuoden 2011 alusta toiminut VTM Timo Karppinen siirtyy uuden työnantajan palvelukseen 30.11.2012 alkaen. Timo Karppisen vastuualueeseen kuuluneet tehtävät jaetaan toimitusjohtaja Juho Nummelan, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénin ja talousjohtaja Petri Härkösen kesken. Asiasta on annettu erillinen tiedote 9.10.2012.

 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan jäävän koko vuoden osalta pienemmäksi kuin 2011.

Aiempi ohjaus totesi konsernin koko vuoden euromääräisen liikevoiton pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Maailman talouden epävarmuuden ja heikon taloudellisen tilanteen pitkittyminen on vaikuttanut metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen.

Lähiajan näkymien ennustaminen on vaikeutunut huomattavasti.


 

PONSSE-KONSERNI

 

TULOSLASKELMA (1 000 eur)

    IFRS IFRS
    1-9/12 1-9/11
LIIKEVAIHTO   217 656 225 484
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 9 015 9 918
Liiketoiminnan muut tuotot   662 812
Materiaalit ja palvelut   -147 828 -152 738
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -36 959 -35 870
Poistot   -4 186 -3 799
Liiketoiminnan muut kulut   -22 631 -25 206
LIIKETULOS   15 729 18 600
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -5 -185
Rahoitustuotot ja –kulut   -1 842 -4 273
TULOS ENNEN VEROJA 13 883 14 142
Tuloverot    -4 578 -6 860
TILIKAUDEN TULOS   9 304 7 282
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -297 -157
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9 007 7 125
       
     
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake * 0,29 0,22

 

 

    IFRS IFRS
    7-9/12 7-9/11
LIIKEVAIHTO   66 566 72 278
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 488 2 975
Liiketoiminnan muut tuotot   343 375
Materiaalit ja palvelut   -43 385 -48 842
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -10 271 -10 499
Poistot   -1 426 -1 246
Liiketoiminnan muut kulut   -7 294 -6 818
LIIKETULOS   5 021 8 222
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 48 -42
Rahoitustuotot ja –kulut   -456 -1 003
TULOS ENNEN VEROJA 4 613 7 177
Tuloverot   -1 680 -2 526
TILIKAUDEN TULOS   2 933 4 651
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 17 -493
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 950 4 158
       
     
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake * 0,09 0,15

 

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.

 

TASE (1 000 eur)

 

  IFRS IFRS
VARAT 30.9.12 31.12.11
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 10 884 9 057
Liikearvo 3 440 3 440
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30 761 26 165
Sijoitukset 111 111
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 170 1 294
Pitkäaikaiset saamiset 1 285 1 535
Laskennalliset verosaamiset 2 443 2 826
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 50 094 44 428
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 97 917 80 475
Myyntisaamiset 24 545 28 258
Tuloverosaaminen 1 325 4
Muut lyhytaikaiset saamiset 6 899 4 499
Rahavarat 10 912 16 267
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 141 598 129 504
     
VARAT YHTEENSÄ 191 692 173 932
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 7 000 7 000
Muut rahastot 19 030 19 030
Muuntoerot -2 272 -1 975
Omat osakkeet -2 228 -2 228
Kertyneet voittovarat 54 594 56 736
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 76 124 78 563
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 28 770 18 630
Laskennalliset verovelat 619 1 110
Muut pitkäaikaiset velat 20 20
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 29 409 19 760
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Korolliset velat 28 283 20 434
Varaukset 5 165 4 627
Tilikauden verovelat 609 3 527
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 52 101 47 022
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 86 159 75 609
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 191 692 173 932

 

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS
    1-9/12 1-9/11
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:      
Tilikauden tulos   9 304 7 282
Oikaisut:      
Rahoitustuotot ja –kulut   1 842 4 273
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 5 185
Poistot   4 186 3 799
Tuloverot   4 538 7 298
Muut oikaisut   -390 410
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 19 484 23 247
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 891 389
Vaihto-omaisuuden muutos   -17 442 -15 906
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 436 7 328
Pakollisten varausten muutos   538 136
Saadut korot   117 134
Maksetut korot   -661 -853
Muut rahoituserät   -964 87
Maksetut verot   -8 619 -5 294
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   -219 9 268
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 608 -5 521
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -10 608 -5 521
       
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
     
Omien osakkeiden hankkiminen   0 0
Maksetut korot, hybridilaina   -2 280 -2 280
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 13 414 -463
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 80 78
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 4 414 9 873
Rahoitusleasingvelkojen maksut -401 -403
Pitkäaikaisten saamisten muutos 94 150
Maksetut osingot   -9 725 -9 725
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   5 596 -2 770
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -5 231 977
       
Rahavarat 1.1.   16 267 11 036
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -125 -3 521
Rahavarat 30.9   10 912 8 492

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

 

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 7 000 19 030 -1 975  -2 228 56 736 78 563
Muuntoerot     -297     -297
Katsauskauden tulos         9 304  9 304
Katsauskauden laaja tulos     -297   9 304 9 007
Suorat kirjaukset voittovaroihin *         -1 721 -1 721
Osingonjako         -9 725 -9 725
Omien osakkeiden hankinta           0
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.9.2012 7 000 19 030 -2 272  -2 228 54 594 76 124
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 7 000 19 030 -1 032  -2 228 53 356 76 126
Muuntoerot     -157     -157
Katsauskauden tulos         7 282 7 282
Katsauskauden laaja tulos     -157   7 282 7 125
Suorat kirjaukset voittovaroihin *         -1 687 -1 687
Osingonjako         -9 725 -9 725
Omien osakkeiden hankinta           0
Muut muutokset           0
OMA PÄÄOMA 30.9.2011 7 000 19 030 -1 189 -2 228 49 226 71 839
* Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksettavasta korosta.
                   

 


 
    30.9.12 30.9.11 31.12.11
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     3 065 4 323 4 085

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.9.12 30.9.11 31.12.11
Takaukset muiden puolesta     668 857 859
Takaisinostovastuut     1 506 1 841 1 765
Muut vastuut     3 862 4 249 3 391
YHTEENSÄ     6 036 6 947 6 014

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)   Takuuvaraus
1.1.2012   4 627  
Lisätyt varaukset   922  
Perutut varaukset   -383  
30.9.2012   5 165  

 

TUNNUSLUVUT     30.9.12 30.9.11 31.12.11
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   6,8 6,3 8,8
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 10,6 5,5 9,4
% liikevaihdosta     4,9 2,4 2,9
Henkilöstö keskimäärin     996 938 948
Tilauskanta (Me)     62,5 110,8 71,9
Omavaraisuusaste %     40,3 41,1 45,2
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,29 0,22 0,47
Oma pääoma/osake (eur)     2,72 2,57 2,81

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

Sijoitettu pääoma, %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

 

Velkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat
--------------------------------
Oma pääoma * 100

 

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
-------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
------------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 

SAADUT TILAUKSET (Me)     1-9/12 1-9/11 1-12/11
Ponsse-konserni     209,4 268,8 332,6

 

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2011 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.

 

Vieremällä 23. lokakuuta 2012

 

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela, puh. 020 768 8914 tai 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.                                                                    

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.