PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2016

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.10.2016 KLO 9.00


PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2016

- Liikevaihto oli 349,9 (Q1-Q3/2015 310,2) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 112,7 (Q3/2015 103,6) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 37,0 (Q1-Q3/2015 34,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,6 (11,0).

- Q3 liiketulos oli 10,8 (Q3/2015 12,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,6 (11,7).

- Tulos ennen veroja oli 38,5 (Q1-Q3/2015 28,5) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,9 (13,3) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 1,08 (0,85) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 47,4 (41,4) prosenttia.

- Tilauskanta oli 163,2 (173,7) miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

PONSSE-metsäkoneiden kysyntä jatkui hyvänä. Kolmannen neljänneksen tilausvirta oli hyvä ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa vahva 163,2 (173,7) miljoonaa euroa. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 77,4 (75,0) prosenttia.

Kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 112,7 (103,6) miljoonaa euroa ja kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 8,8 prosenttia. Alkuvuoden liikevaihdossa oli kasvua vertailukauteen nähden 12,8 prosenttia. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen, mutta vaihtokoneliiketoiminnan liikevaihto kääntyi laskuun kolmannella neljänneksellä.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 10,8 (12,2) miljoonaa euroa ja alkuvuonna yhteensä 37,0 (34,2) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 8,2 prosenttia. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 9,6 (11,7) ja alkuvuoden osalta 10,6 (11,0) prosenttia. Laskutuksessa kulunut neljännes jäi odotuksista sekä uusien, että käytettyjen koneiden osalta, joka osaltaan kasvatti liiketoimintaan sitoutunutta pääomaa. Kumulatiivinen rahavirta oli kuitenkin 14,9 (13,3) miljoonaa euroa.

Investointimme huoltopalveluverkostossa ja Vieremän tehtaalla ovat hyvässä vauhdissa. Uusiin huoltopalvelukeskuksiin on investoitu Ranskassa, Uruguayssa ja Yhdysvalloissa, ja logistiikkakeskuksen laajennus on valmis Iisalmessa. Vieremän tehtaan laajennuksella on käynnissä maansiirto- ja paalutustyöt. Laajennus valmistuu vuoden 2017 lopulla.  


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 349,9 (310,2) miljoonaa euroa, joka on 12,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,4 (75,0) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 37,7 (38,8) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,3 (18,9) prosenttia, Venäjä ja Aasia 14,4 (10,6) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 25,1 (31,5) prosenttia sekä muut maat 1,5 (0,3) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 37,0 (34,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,6 (11,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 27,6 (25,5) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 52,7 (47,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 32,2 (29,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 1,4 (-5,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 1,9 (-4,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 30,3 (23,7) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,08 (0,85) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 287,7 (247,1) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 127,9 (110,0) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 34,9 (31,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 18,4 (10,6) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 133,4 (101,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 127,0 (115,9) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 69,8 (72,3) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 33 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 87,7 (79,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 51,3 (61,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 38,5 (61,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 47,4 (41,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,9 (13,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -17,8 (-20,8) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 364,8 (333,0) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 163,2 (173,7) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 8,9 (8,8) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,5 (2,4) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 17,9 (20,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi, Tanska),
Jussi Hentunen (Baltia) ja
Sigurd Skotte (Norja),

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Tšekki ja Unkari),
Clément Puybaret (Ranska),
Norbert Schalkx (Espanja ja Portugali) ja
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä),
Norbert Schalkx (Japani, Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Jussi Hentunen (Chile),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 428 (1 318) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 456 (1 351) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2016 oli 2 077 160 kappaletta, joka on 7,4 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 45,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 15,57 euroa osakkeelta ja ylin 28,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 25,00 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 700,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 12.4.2016.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuuden ja heikon taloudellisen tilanteen pitkittyminen saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Erittäin vahvan vuoden 2015 jälkeen konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2016 samalla tasolla kuin 2015.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet merkittävästi yhtiötä. Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla.

Vieremän tehtaan laajennus on aloitettu ja Iisalmen logistiikkakeskuksen investointi on saatu päätökseen. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja kapasiteetin kehittämiseen seuraavan kahden vuoden aikana. Kokonaisinvestointi tehtaaseen on noin 32 miljoonaa euroa.
 

PONSSE-KONSERNI


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS IFRS
    1-9/16 1-9/15 1-12/15
LIIKEVAIHTO 349 856 310 199 461 928
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 14 080 9 471 -1 021
Liiketoiminnan muut tuotot   1 348 1 310 2 152
Materiaalit ja palvelut   -234 546 -202 998 -289 294
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -52 689 -47 265 -67 554
Poistot   -8 824 -7 186 -9 890
Liiketoiminnan muut kulut   -32 223 -29 332 -40 335
LIIKETULOS   37 001 34 199 55 987
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 87 -10 -50
Rahoitustuotot ja –kulut   1 394 -5 733 -5 552
TULOS ENNEN VEROJA 38 482 28 456 50 385
Tuloverot   -8 157  -4 714 -9 105
TILIKAUDEN TULOS   30 324 23 742 41 280
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 561 1 584 880
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 30 885 25 326 42 160
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 1,08 0,85 1,48
         


 
  IFRS IFRS  
    7-9/16 7-9/15  
LIIKEVAIHTO 112 721 103 561  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -3 159 -3 249  
Liiketoiminnan muut tuotot   475 539  
Materiaalit ja palvelut   -70 065 -62 835  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -15 844 -13 839  
Poistot   -3 007 -2 582  
Liiketoiminnan muut kulut   -10 331 -9 445  
LIIKETULOS   10 789 12 150  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -9 36  
Rahoitustuotot ja –kulut   -531 -4 920  
TULOS ENNEN VEROJA 10 249 7 266  
Tuloverot   -2 852 -510  
TILIKAUDEN TULOS   7 396 6 757  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -144 -210  
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 7 252 6 547  
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,26 0,24  
         


KONSERNITASE (1 000 eur)

 

  IFRS IFRS IFRS
  30.9.16 30.9.15 31.12.15
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 18 935 16 787 18 009
Liikearvo 3 824 3 822 3 842
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 67 454 59 666 59 294
Sijoitukset 99 105 105
Osuudet osakkuusyrityksissä 844 857 817
Pitkäaikaiset saamiset 2 393 3 101 2 134
Laskennalliset verosaamiset 3 624 3 205 2 786
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 97 173 87 542 86 988
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 127 865 110 003 104 584
Myyntisaamiset 34 868 31 229 40 199
Tuloverosaaminen 517 595 104
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 867 7 167 9 288
Rahavarat 18 380 10 602 26 495
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 190 498 159 596 180 670
       
VARAT YHTEENSÄ 287 671 247 138 267 658
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 2 452 2 452 2 452
Muuntoerot -235 -92 -796
Omat osakkeet -346 -346 -346
Kertyneet voittovarat 124 544 92 064 109 602
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 133 415 101 078 117 912
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 48 567 48 854 39 346
Laskennalliset verovelat 659 710 905
Muut pitkäaikaiset velat 2 2 436 7
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 49 228 51 999 40 259
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 21 258 23 421 23 056
Varaukset 7 893 6 255 6 120
Tilikauden verovelat 1 976 2 315 1 906
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 73 902 62 069 78 405
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 105 028 94 060 109 487
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 287 671 247 138 267 658

 
RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS IFRS
    1-9/16 1-9/15 1-12/15
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   30 324 23 742 41 280
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   -1 394 5 733 5 552
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -87 10 50
Poistot   8 824 7 186 9 890
Tuloverot   8 157 4 714 9 105
Muut oikaisut   -229 -425 - 26
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 45 596 40 960 65 850
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 5 815 -8 318 -19 666 
Vaihto-omaisuuden muutos   -23 281 -17 269 -11 850
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -4 402 1 139 17 238
Pakollisten varausten muutos   1 773 1 508 1 373
Saadut korot   168 129 224
Maksetut korot   -583 -712 -1 069
Muut rahoituserät   -608 1 068 723
Maksetut verot   -9 579 -5 230 -8 840
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   14 899 13 275 43 982
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 891 -20 785 -24 360
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 88 0 193
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -17 804 -20 785 -24 167
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Omien osakkeiden myynti   0 1 882 1 118
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 10 000 7 936 3 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 12 436 17 520
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 143 -3 265 -9 659
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut 131 4 966 -167
Pitkäaikaisten saamisten muutos -361 237 216
Maksetut osingot   -15 382 -12 586 -12 586
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -7 745 11 606 -558
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -10 650 4 096 19 257
         
Rahavarat 1.1.   26 495 12 719 12 719
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   2 534 -6 213 -5 481
Rahavarat 30.9./31.12.   18 380 10 602 26 495

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

 

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 7 000 2 452 -796  -346 109 602 117 912
Muuntoerot     561     561
Katsauskauden tulos         30 324 30 324
Katsauskauden laaja tulos     561   30 324 30 885
Osingonjako         -15 382 - 15 382
OMA PÄÄOMA 30.9.2016 7 000 2 452 -235 -346 124 544 133 415
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2015  7 000 130 -1 676 -2 228 82 790 86 016
Muuntoerot     1 584     1 584
Katsauskauden tulos         23 742 23 742
Katsauskauden laaja tulos     1 584   23 742 25 326
Osingonjako         -12 586 -12 586
Osakepalkkio-ohjelma   2 422   1 882 -1 882 2 422
Muut muutokset   -100       -100
OMA PÄÄOMA 30.9.2015 7 000 2 452 -92 -346 92 064 101 078
                       

  
    30.9.16 30.9.15 31.12.15
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     1 102 857 914

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.9.16 30.9.15 31.12.15
Takaukset muiden puolesta     532 486 462
Takaisinostovastuut     2 164 3 518 4 290
Muut vastuut     225 26 276
YHTEENSÄ     2 921 4 030 5 028

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus      
1.1.2016     6 120      
Lisätyt varaukset     2 743      
Perutut varaukset     -970      
30.9.2016     7 893      TUNNUSLUVUT
    30.9.16 30.9.15 31.12.15
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   8,9 8,8 12,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     17,9 20,8 24,4
% liikevaihdosta     5,1 6,7 5,3
Henkilöstö keskimäärin     1 428 1 318 1 329
Tilauskanta (Me)     163,2 173,7 158,1
Omavaraisuusaste %     47,4 41,4 44,8
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   1,08 0,85 1,48
Oma pääoma/osake (eur)     4,76 3,61 4,21
                   TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä
 SAADUT TILAUKSET (Me)
    1-9/16 1-9/15 1-12/15
Ponsse-konserni     364,8 333,0 469,4


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2015 laaditussa vuositilinpäätöksessä.


Osavuosikatsauksessa on esitetty IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi yllä kerrotut tunnusluvut, joiden tarkoituksena on kuvata yrityksen operatiivista tuloskehitystä ja kannattavuutta. Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt nämä tunnusluvut esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat laskettavissa suoraan konsernitilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.


Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 18. lokakuuta 2016


PONSSE OYJ


Juho Nummela
ToimitusjohtajaLISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.