PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2017


PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.10.2017 KLO 9.00


PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2017

- Liikevaihto oli 398,3 (Q1-Q3/2016 349,9) miljoonaa euroa.
- Q3 liikevaihto oli 139,6 (Q3/2016 112,7) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 46,8 (Q1-Q3/2016 37,0) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,8 (10,6).
- Q3 liiketulos oli 18,6 (Q3/2016 10,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 13,3 (9,6).
- Tulos ennen veroja oli 40,4 (Q1-Q3/2016 38,5) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 20,7 (14,9) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 1,08 (1,08) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 50,2 (47,4) prosenttia.
- Tilauskanta oli 154,2 (163,2) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Kolmannella neljänneksellä PONSSE-metsäkoneiden kysyntä oli erinomaisella tasolla. Tilausvirta oli vahva ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 154,2 (163,2) miljoonaa euroa. Venäjän markkinan kasvu oli erittäin voimakasta, mutta samalla myös muut markkinat toimivat hyvin. Pohjois-Amerikan, Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan markkinoiden tilanne oli hyvä.

Katsauskaudella yhtiön liikevaihto oli 398,3 (349,9) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa oli 13,8 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 139,6 (112,7) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 23,9 prosenttia. Kulunut neljännes oli historiallisen vahva ja kaikki liiketoiminta-alueet olivat hyvässä kasvussa. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti ja samalla vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 75,9 (77,4) prosenttia.

Katsauskauden liiketulos oli 46,8 (37,0) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,8 (10,6). Liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 18,6 (10,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli vahva 13,3 (9,6). Kannattavuuteen vaikutti merkittävästi kone- ja markkinajakauma sekä kokonaisuutena liiketoiminnan vahva kasvu. Lisäksi liiketoiminnan kulut olivat hyvin hallinnassa kuluneella neljänneksellä.

Katsauskauden rahavirta oli 20,7 (14,9) miljoonaa euroa. Vaihtokonevarasto oli edelleen tavoitetasoa korkeampi, mutta varasto pienentyi hieman voimakkaan myynnin kasvun ansiosta.

Tehdas on pystynyt tehostamaan toimintaansa laajennusinvestoinnin aikana ja valmistuneiden koneiden määrät ovat olleet hyvässä kasvussa. Talouden yleinen piristyminen on vaikuttanut toimittajaverkostoomme ja komponenttien toimitusajat ovat pidentyneet.

Investointimme etenevät suunnitellusti. Uudet huoltopalvelukeskukset ovat tänä vuonna valmistuneet Uruguayhin ja Ranskaan, ja UK:n tytäryhtiömme uusien tilojen avajaiset pidetään loppuvuodesta. Tehtaan laajennusinvestointi etenee aikataulussaan. Rakennustyöt ovat loppusuoralla ja laiteasennukset ovat alkaneet. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 398,3 (349,9) miljoonaa euroa, joka on 13,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 75,9 (77,4) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 40,0 (37,7) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,1 (21,3) prosenttia, Venäjä ja Aasia 17,7 (14,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,6 (25,1) prosenttia sekä muut maat 0,6 (1,5) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 46,8 (37,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 11,8 (10,6) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 24,8 (27,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 57,1 (52,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 35,0 (32,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -6,5 (1,4) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -5,8 (1,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 30,1 (30,3) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,08 (1,08) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 334,9 (287,7) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 136,8 (127,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 43,2 (34,9) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 24,1 (18,4) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 162,0 (133,4) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 152,2 (127,0) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 74,2 (69,8) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 63 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 94,4 (87,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 49,9 (51,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 30,8 (38,5) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 50,2 (47,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 20,7 (14,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -25,8 (-17,8) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 433,4 (364,8) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 154,2 (163,2) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Emoyhtiö Ponsse Oyj perusti 13.1.2017 uuden tytäryhtiön Ponsse Machines Ireland Ltd:n Irlantiin.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 10,3 (8,9) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 3,0 (2,5) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 25,9 (17,9) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Ponssen myyntiorganisaatiossa tapahtui muutoksia katsauskauden aikana. Muutoksista on annettu erillinen tiedote 15.9.2017. Muutokset koskevat aluejohtajien vastuulla olevien markkinoiden jakoa ja myös henkilöissä on tapahtunut muutoksia.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia, Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 498 (1 428) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 525 (1 456) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2017 oli 1 778 437 kappaletta, joka on 6,4 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 41,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 20,85 euroa osakkeelta ja ylin 25,73 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 23,85 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 667,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 11.4.2017.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2017 hieman parempi kuin 2016.

Yhtiö paransi arviotaan koko vuoden liikevoiton kehityksestä 9.10.2017 annetulla pörssitiedotteella. Aiempi ohjaus totesi konsernin vuoden 2017 euromääräisen liikevoiton olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut erityisen suotuisana ja PONSSE-metsäkoneiden kysyntä on loppuvuotta kohden ollut ennakoitua parempaa. Markkina-alueista varsinkin Venäjä on erinomaisessa vauhdissa. Myös USA:n, Pohjoismaiden ja Keski-Euroopassa Saksan ja Ranskan markkinoiden tilanne on hyvä.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Rakennustyöt ovat loppusuoralla ja laiteasennukset ovat alkaneet. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja kapasiteetin kehittämiseen. Kokonaisinvestointi tehtaaseen on noin 32 miljoonaa euroa.
  

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur) 

    IFRS IFRS IFRS
    1-9/17 1-9/16 1-12/16
LIIKEVAIHTO 398 289 349 856 517 400
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 17 850 14 080 2 346
Liiketoiminnan muut tuotot   1 206 1 348 1 915
Materiaalit ja palvelut   -268 781 -234 546 -336 008
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -57 088 -52 689 -73 879
Poistot   -9 666 -8 824 -11 905
Liiketoiminnan muut kulut   -34 960 -32 223 -44 711
LIIKETULOS   46 849 37 001 55 158
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 47 87 23
Rahoitustuotot ja –kulut   -6 523 1 394 3 074
TULOS ENNEN VEROJA 40 373 38 482 58 255
Tuloverot   -10 304 -8 157 -12 543
TILIKAUDEN TULOS   30 069 30 324 45 712
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1 096 561 1 554
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 28 973 30 885 47 266
         
       
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 1,08 1,08 1,63
         
       
 
  IFRS IFRS  
    7-9/17 7-9/16  
LIIKEVAIHTO 139 628 112 721  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -4 972 -3 159  
Liiketoiminnan muut tuotot   276 475  
Materiaalit ja palvelut   -85 320 -70 065  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -16 652 -15 844  
Poistot   -3 307 -3 007  
Liiketoiminnan muut kulut   -11 016 -10 331  
LIIKETULOS   18 637 10 789  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 60 -9  
Rahoitustuotot ja –kulut   -944 -531  
TULOS ENNEN VEROJA 17 753 10 249  
Tuloverot   -4 331 -2 852  
TILIKAUDEN TULOS   13 422 7 396  
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -578 -144  
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 12 844 7 252  
         
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,48 0,26  
         

KONSERNITASE (1 000 eur)

  IFRS IFRS IFRS
  30.9.17 30.9.16 31.12.16
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 21 428 18 935 19 928
Liikearvo 3 823 3 824 3 827
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 88 520 67 454 73 765
Sijoitukset 102 99 103
Osuudet osakkuusyrityksissä 769 844 781
Pitkäaikaiset saamiset 1 559 2 393 2 340
Laskennalliset verosaamiset 2 536 3 624 2 525
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 118 737 97 173 103 269
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 136 841 127 865 118 283
Myyntisaamiset 43 233 34 868 35 933
Tuloverosaaminen 414 517 859
Muut lyhytaikaiset saamiset 11 563 8 867 5 915
Rahavarat 24 079 18 380 37 342
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 216 131 190 498 198 332
       
VARAT YHTEENSÄ 334 868 287 671 301 600
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 2 452 2 452 2 452
Muuntoerot -338 -235 758
Omat osakkeet -346 -346 -346
Kertyneet voittovarat 153 221 124 544 139 932
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 161 990 133 415 149 796
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 47 853 48 567 46 653
Laskennalliset verovelat 454 659 799
Muut pitkäaikaiset velat 58 2 0
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 48 365 49 228 47 452
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 26 341 21 258 13 462
Varaukset *) 5 826 6 000 5 970
Tilikauden verovelat  1 889 1 976 2 043
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat *) 90 457 75 795 82 877
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 124 513 105 028 104 353
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 334 868 287 671 301 600

  
*) Laadintaperiaatteen muutos, joka kerrotaan liitetiedossa 3.

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur) 

    IFRS IFRS IFRS
    1-9/17 1-9/16 1-12/16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos   30 069 30 324 45 712
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut   6 523 -1 394 -3 074
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -47 -87 -23
Poistot   9 666 8 824 11 905
Tuloverot   10 304 8 157 12 543
Muut oikaisut   -2 131 -229 3 051
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 54 384 45 596 70 114
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -12 791 5 815 7 437 
Vaihto-omaisuuden muutos   -18 558 -23 281 -13 699
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 8 501 -4 402 2 777
Pakollisten varausten muutos   -88 1 773 1 216
Saadut korot   193 168 222
Maksetut korot   -534 -583 -953
Muut rahoituserät   102 -608 -468
Maksetut verot   -10 538 -9 579 -12 905
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   20 672 14 899 53 740
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -25 917 -17 891 -28 280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 119 88 198
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -25 798 -17 804 -28 082
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 13 365 10 000 2 220
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 10 1 004
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -450 -2 143 -5 702
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut 1 163 131 191
Pitkäaikaisten saamisten muutos 734 -361 -1 396
Maksetut osingot   -16 780 -15 382 -15 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -1 968 -7 745 -19 065
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)   -7 095 -10 650 6 593
         
Rahavarat 1.1.   37 342 26 495 26 495
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   -6 169 2 534 4 254
Rahavarat 30.9./31.12.   24 079 18 380 37 342

  
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
 
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 000 2 452 758  -346 139 932 149 796
Muuntoerot     -1 096     -1 096
Katsauskauden tulos         30 069 30 069
Katsauskauden laaja tulos     -1 096   30 069 28 973
Osingonjako         -16 780 -16 780
OMA PÄÄOMA 30.9.2017 7 000 2 452 -338 -346 153 221 161 990
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2016  7 000 2 452 -796 -346 109 602 117 912
Muuntoerot     561     561
Katsauskauden tulos         30 324 30 324
Katsauskauden laaja tulos     561   30 324 30 885
Osingonjako         -15 382 -15 382
OMA PÄÄOMA 30.9.2016 7 000 2 452 -235 -346 124 544 133 415
                       

  
    30.9.17 30.9.16 31.12.16
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     977 1 102 1 020

  

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   30.9.17 30.9.16 31.12.16
Takaukset muiden puolesta     522 532 549
Takaisinostovastuut     2 306 2 164 3 021
Muut vastuut     918 225 1 177
YHTEENSÄ     3 746 2 921 4 747

  

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
31.12.2016     7 336    
Laadintaperiaatteen muutos     -1 366    
1.1.2017     5 970    
Lisätyt varaukset     579    
Perutut varaukset     -723    
30.9.2017     5 826    
             

Varauksen laadintaperiaatetta on muutettu 1.1.2017 alkaen siten, että varauksena esitetään takuuvaraus, johon yhtiö on sitoutunut myyntisopimuksen takuuehtojen mukaisesti. Muutoksella ei ole ollut tulosvaikutusta.
  

TUNNUSLUVUT     30.9.17 30.9.16 31.12.16
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   10,3 8,9 12,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     25,9 17,9 28,3
% liikevaihdosta     6,5 5,1 5,5
Henkilöstö keskimäärin     1 498 1 428 1 435
Tilauskanta (Me)     154,2 163,2 123,9
Omavaraisuusaste %     50,2 47,4 50,3
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   1,08 1,08 1,63
Oma pääoma/osake (eur)     5,79 4,76 5,35

 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä SAADUT TILAUKSET (Me)
    1-9/17 1-9/16 1-12/16
Ponsse-konserni     433,4 364,8 493,8

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2016 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Konsernin arvio uusien standardien IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2016 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 17. lokakuuta 2017


PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.