PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2010 KLO 9.00                   
PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010                     


- Liikevaihto oli 51,3 (37,5) miljoonaa euroa.                 

- Liiketulos oli 2,8 (-8,7) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 5,4 (-23,1). 

- Tulos ennen veroja oli 4,8 (-9,0) miljoonaa euroa.              

- Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 8,2 (-1,8) miljoonaa euroa.     

- Osakekohtainen tulos oli 0,23 (-0,34) euroa.                 

- Omavaraisuusaste oli 41,7 (47,5) prosenttia.                 

- Tilauskanta oli 37,0 (16,0) miljoonaa euroa.                 


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:                          

Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä metsäkoneiden kysyntä jatkoi      
virkistymistään. Asiakkaamme ovat olleet kaikilla markkina-alueilla hyvin    
työllistettyjä. Uudet kahdeksanpyöräiset harvesterit on otettu markkinoilla   
hyvin vastaan ja uutuustuotteiden sarjavalmistuksen käynnistyttyä niiden myynti 
on ollut vilkasta.                               

Tilausvirta kehittyi suotuisasti koko katsauskauden ajan ja tilauskanta oli   
katsauskauden lopussa 37,0 (16,0) miljoonaa euroa. Kapasiteetin käyttöä     
nostettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 40 prosenttia. Uusien    
koneiden myynnin virkistymisen ohella huoltopalvelujen, vaihtokoneiden sekä   
tietojärjestelmäliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla.  

Yhtiön liikevaihto kasvoi kuluneella neljänneksellä vertailukauteen verrattuna 
37 prosenttia ollen 51,3 (37,5) miljoonaa euroa. Huoltopalveluliiketoiminnan  
liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38 prosenttia vertailukautta 
vahvempi.                                    

Liiketulos nousi positiiviseksi ollen ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 (-8,7)  
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 8,2 (-1,8)    
miljoonaa euroa positiivinen.                          

Otettaessa kapasiteettia lisää käyttöön lomautukset jäivät katsauskaudella   
odotettua pienemmiksi. Liiketoiminnan kulut olivat edelleen laskussa      
vertailukauteen verrattuna.                           


LIIKEVAIHTO                                   

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 51,3 (37,5) miljoonaa  
euroa, joka on 37 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten   
liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 68,1 (62,2) prosenttia.    
Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjoismaat 54,4 (55,8) prosenttia,
muu Eurooppa 24,8 (20,6) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,0 (20,7)   
prosenttia sekä muut maat 1,9 (3,0) prosenttia.                 


TULOSKEHITYS                                  

Liiketulos oli 2,8 (-8,7) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta  
oli katsauskaudella 5,4 (-23,1) prosenttia. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto  
(ROCE) oli 19,1 (-22,9) prosenttia.                       

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 8,5 (8,9) miljoonaa euroa ja    
liiketoiminnan muut kulut 5,8 (5,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut  
olivat nettomääräisesti 2,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu  
valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden    
nettovaikutus katsauskauden aikana oli 2,4 (0,8) miljoonaa euroa. Yhtiön    
tuloverotukseen kohdistuneen ja hyväksytyksi tulleen oikaisuvaatimuksen johdosta
katsauskauden verot olivat 1,5 miljoonaa euroa (-410 tuhatta euroa).      
Katsauskauden tulokseksi muodostui 6,3 (-9,4) miljoonaa euroa. Laimennettu ja  
laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 (-0,34) euroa. Yhtiöllä ei ole
eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.             


TASE JA RAHOITUS                                

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 149,9 (162,4) miljoonaa 
euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 69,2 (84,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia 
oli 23,7 (17,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 11,4 (7,3) miljoonaa 
euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 62,0 (76,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön
oma pääoma oli 46,2 (75,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma sisältää 31.3.2009    
liikkeeseen lasketun 19 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan 
maksetut korot 2,3 miljoonaa euroa on kirjattu konsernin oman pääoman      
vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 45,7 (55,2) miljoonaa euroa.   
Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 16 %. Emoyhtiön saamiset muilta     
konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 58,1 (52,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön
saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat
olivat 33,3 (47,3) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 73,7 (71,9)  
prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 41,7 (47,5)      
prosenttia. 31.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen   
osingonjakovelka sisältyy muihin lyhytaikaisiin velkoihin. Osingonmaksupäivä oli
14.4.2010.                                   

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,2 (-1,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta
oli -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.                        


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA                         

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 68,5 (29,7) miljoonan euron arvosta
ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 37,0 (16,0) miljoonaa euroa.    
Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset eivät sisälly tilauskantaan.      
Vertailukauden luvut on tältä osin oikaistu.                  


JAKELUVERKOSTO                                 

Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.          

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; 
Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse 
China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America,  
Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia;
sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, 
josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.                


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT                          

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 1,2 (1,4) miljoonaa 
euroa, joista aktivoitiin 231 (168) tuhatta euroa.               

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 0,1 (0,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat 
pääasiassa tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja          
korvausinvestoinneista.                             


JOHTO                                      

Katsauskauden aikana yhtiön huoltopalvelujohtajaksi nimitettiin teknikko, MTD, 
Tapio Mertanen (44). Mertanen aloittaa uudessa tehtävässään 3.5.2010, jolloin  
nykyinen huoltopalvelujohtaja Juhani Mäkynen siirtyy uuden työnantajan     
palvelukseen. Mertanen raportoi myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo      
Vidgrénille.                                  


HENKILÖSTÖ                                   

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 781 (943) henkilöä.
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 786 (916) henkilöä.    


OSAKKEET                                    

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto
ajalla 1.1.-31.3.2010 oli 702 177 kappaletta, joka on 2,5 prosenttia osakkeiden 
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 5,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin   
kurssi oli 6,63 euroa osakkeelta ja ylin 8,84 euroa osakkeelta.         

Katsauskauden päätöskurssi oli 7,85 euroa osakkeelta ja koko osakekannan    
markkina-arvo 219,8 miljoonaa euroa.                      

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 47 900 omaa osaketta.     


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                             

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista   
päätöksistä on annettu erillinen tiedote 31.3.2010.               


HALLINNOINTI                                  

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia,    
julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön      
yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka 
noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen     
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2008. Koodin      
tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että  
käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset            
liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.                     

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.   


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA                       

Kapasiteetin käytön lisääntyessä on mahdollista, että osien ja komponenttien  
saatavuusriski kasvaa. Tietyillä komponenttialueilla saatavuus on heikentynyt ja
raaka-aineiden hinnoissa on nousupaineita. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan 
kumppanuusyhteistyön avulla. Toimittajien taloudellista tilaa seurataan     
säännöllisesti. Yhtiö kartoittaa vaihtoehtoisia toimittajia mahdollisen     
saatavuus- ja hintariskin pienentämiseksi.                   

Emoyhtiö seuraa konsernisaamisten varojen arvon muutoksia sekä niihin liittyvää 
riskiä arvonalentumisesta.                           

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-,  
korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on 
käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Yhtiön   
rahoitusvastuiden vakuutena ovat sopimusvakuudet eli kovenantit. Keskeisin   
konsernin pankkilainoihin liittyvistä kovenanteista on omavaraisuusaste.    
Kovenanttiehdot täyttyvät katsauskauden lopussa. Haitallisten koronmuutosten  
vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja 
sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta   
vähennetään johdannaissopimusten avulla.                    

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat     
vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.      


LÄHIAJAN NÄKYMÄT                                

Metsäkonemarkkinat tulevat paranemaan vuoden 2010 aikana edelliseen vuoteen   
verrattuna odotettua enemmän. Positiiviset signaalit puunkäytön ja asiakkaiden 
työtilanteen paranemisesta vahvistavat liiketoiminnan kehitystä. Huoltopalvelu- 
ja tietojärjestelmäliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan pysyvän vahvalla    
tasolla.                                    

Tehtaan kapasiteettia tullaan lisäämään edelleen tilausvirran niin salliessa.  
Määräaikaiset lomautukset ovat loppuneet ja koko henkilöstö on kutsuttu takaisin
töihin.                                     

Vuoden 2010 liikevaihto kasvaa merkittävästi edellisvuodesta. Liiketulos ja   
liiketoiminnan rahavirta tulevat olemaan selkeästi positiivisia.        


PONSSE-KONSERNI                                 

TULOSLASKELMA (1000 eur)                            

--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |   IFRS |   IFRS |   IFRS |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |  1-3/10 |  1-3/09 | 1-12/09 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |     |  51 260 |  37 539 | 146 705 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten   |  2 317 |  -1 852 |  -8 321 |     |
| tuotteiden varastojen lisäys (+) |     |     |     |     |
| tai vähennys (-)         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |     |   147 |   303 |  1 154 |     |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |     | -35 424 | -28 718 | -95 982 |     |
| palvelut        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet |  -8 453 |  -8 944 | -31 968 |     |
| kulut              |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |     |  -1 261 |  -1 323 |  -5 244 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |     |  -5 817 |  -5 678 | -22 087 |     |
| kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS       |     |  2 769 |  -8 673 | -15 744 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden     |   -80 |   -48 |    71 |     |
| tuloksista            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |     |  2 140 |   -258 |   123 |     |
| -kulut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA        |  4 830 |  -8 979 | -15 550 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |     |  1 471 |   -410 |  -4 700 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS    |     |  6 301 |  -9 389 | -20 251 |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN  |     |     |     |     |     |
| ERÄT:         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät |   -560 |   102 |   -56 |     |
| muuntoerot            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |  5 741 |  -9 287 | -20 307 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu ja laimentamaton   |   0,23 |  -0,34 |  -0,72 |     |
| tulos/osake           |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


TASE (1000 eur)                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                    |    IFRS |    IFRS |    IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |  31.3.10 |  31.3.09 |  31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |   5 739 |   4 739 |   5 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               |   3 440 |   3 454 |   3 440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |   24 373 |   28 095 |   25 374 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |    111 |    109 |    110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä      |   1 540 |   1 671 |   1 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset        |   3 944 |   1 910 |   3 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      |   1 425 |   2 903 |   1 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ     |   40 572 |   42 882 |   40 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |   69 223 |   84 180 |   67 920 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset            |   23 716 |   17 202 |   21 409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen           |    510 |   4 358 |    243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset      |   4 480 |   6 450 |   3 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               |   11 410 |   7 321 |   10 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ     |  109 340 |  119 512 |  103 707 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            |  149 912 |  162 394 |  144 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |   7 000 |   7 000 |   7 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot             |   18 732 |   18 354 |   18 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |   -1 404 |   -1 042 |    -870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         |   37 695 |   52 517 |   36 868 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KUULUVA OMA PÄÄOMA          |   62 023 |   76 830 |   61 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus            |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          |   62 023 |   76 830 |   61 612 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           |   24 009 |   26 321 |   23 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |    495 |    530 |    464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat       |    626 |    857 |    590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ     |   25 131 |   27 708 |   25 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           |   21 719 |   28 904 |   27 939 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               |   4 409 |   6 396 |   4 935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verovelat         |    112 |     29 |     37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat |   36 517 |   22 527 |   24 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ     |   62 758 |   57 856 |   57 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     |  149 912 |  162 394 |  144 262 |
--------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)                          

--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |   IFRS |    IFRS |    IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     |  1-3/10 |   1-3/09 |  1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos       |     |   6 301 |   -9 389 |  -20 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut   |     |  -2 140 |    258 |    -123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta    |    80 |     48 |    -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot           |     |   1 261 |   1 323 |   5 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |     |  -1 306 |    205 |   4 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut        |     |  -1 104 |    512 |    927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |   3 092 |   -7 043 |   -9 738 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos:    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomien liikesaamisten muutos   |  -3 847 |   5 394 |   2 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos   |     |  -1 303 |   4 127 |   20 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomien velkojen muutos |     |   7 427 |   -4 567 |   -2 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pakollisten varausten muutos |     |   -526 |    338 |   -1 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot         |     |    78 |     39 |    165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot        |     |   -184 |    -874 |   -2 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät      |     |   2 397 |    417 |   1 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot        |     |   1 114 |    413 |   1 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) |     |   8 249 |   -1 756 |   11 203 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käyttöomaisuuteen     |   -106 |    -264 |   -2 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin    |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten        |     |     0 |     0 |     0 |
| takaisinmaksut        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot        |     |     0 |     0 |     0 |
| investoinneista       |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) |     |   -106 |    -264 |   -2 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilaina         |     |     0 |   19 000 |   19 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot, hybridilaina |     |  -1 137 |     0 |   -1 409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| nostot/takaisinmaksut    |     |  -6 059 |  -17 731 |  -18 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korollisten  |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| saamisten muutos       |     |    21 |     25 |     11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen   |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| nostot/takaisinmaksut    |     |    73 |    178 |   -2 438 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut     |   -161 |    -134 |    -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos    |    -97 |    -90 |    -201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot       |     |     0 |     0 |   -2 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)  |     |  -7 359 |   1 247 |   -6 663 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos (A+B+C)  |     |    784 |    -774 |   2 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.        |     |  10 626 |   8 095 |   8 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.3./31.12.    |     |  11 410 |   7 321 |   10 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA(1000 eur)              

--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma |    |    |     |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssi- ja muut |    |     |      |      |    |
| rahastot        |    |     |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Muuntoerot |    |    |     |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Omat osakkeet    |    |     |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Kertyneet voittovarat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Oma pääoma |    |    |     |      |      |    |
| yhteensä    |    |    |     |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   A |   B |   C |    D |     E |     F |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 7 000 |  19 | -128 |   -665 |   36 375 |   61 612 |
| 1.1.2010    |    |  030 |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat     |    |    |    |     |   -1 137 |   -1 137 |
| kirjaukset   |    |    |    |     |      |      |
| voittovaroihin |    |    |    |     |      |      |
| *)       |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |     |   -4 193 |  - 4 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |    |    |    |     |      |      |
| osakkeiden   |    |    |    |     |      |      |
| hankinta    |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja  |    |    | -560 |     |   6 301 |   5 741 |
| tulos yhteensä |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 7 000 | 19 030| -688 |   -665 |   37 346 |   62 023 |
| 31.3.2010    |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 7 000 |  20 |  -72 |   -665 |   60 830 |   67 113 |
| 1.1.2009    |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suorat     |    |    |    |     |      |      |
| kirjaukset   |    |    |    |     |      |      |
| voittovaroihin |    |    |    |     |      |      |
| *)       |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |    |    |    |     |      |      |
| osakkeiden   |    |    |    |     |      |      |
| hankinta    |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset |    |19 000 |    |     |      |   19 000 |
|         |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja  |    |    |  102 |     |   -9 389 |   -9 287 |
| tulos yhteensä |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA   | 7 000 |19 020 |  30 |   -665 |   51 441 |   76 826 |
| 31.3.2009    |    |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksetusta    |
| korosta.                                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|            |     |     | 31.3.10 | 31.3.09 | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LEASINGVASTUUT   |     |     |  5 874 |  4 993 |  6 176 |
| (1000 eur)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur) |     | 31.3.10 | 31.3.09 | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset muiden    |     |     |   824 |  1 038 |   951 |
| puolesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut  |     |     |  3 599 |  4 749 |  4 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut      |     |     |  2 122 |  2 025 |  2 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ        |     |     |  6 545 |  7 812 |  7 142 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. VARAUKSET (1000   |     |     | Takuuvaraus     |     |
| eur)          |     |     |           |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010        |     |     |  4 935 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset       |     |     |   220 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt varaukset   |     |     |   -746 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010       |     |     |  4 409 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT      |     |     | 31.3.10 | 31.3.09 | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehityskulut(Me)  |     |   1,2 |   1,4 |   4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     |   0,1 |   0,3 |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta    |     |     |   0,2 |   0,7 |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |     |     |   781 |   943 |   858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta (Me)    |     |     |   37,0 |   16,0 |   20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %   |     |     |   41,7 |   47,5 |   42,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake  |   0,23 |  -0,34 |  -0,72 |
| (eur)                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake (eur) |     |     |   2,22 |   2,74 |   2,20 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Henkilöstö keskimäärin:                             

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on  
oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.       

Omavaraisuusaste, %:                              

Oma pääoma + vähemmistöosuus                          
----------------------------------------                    
Taseen loppusumma - saadut ennakot * 100                    

Tulos/osake:                                  

Tulos ennen veroja - verot (sis. lask. verojen muutoksen) -/+ vähemmistöosuus  
------------------------------------------------------------------------------ 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana      

Oma pääoma/osake:                                

Oma pääoma                                   
----------------------------------------------                 
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä                 


--------------------------------------------------------------------------------
| SAADUT TILAUKSET (Me) |     |     |  1-3/10 |  1-3/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ponsse-konserni    |     |     |   68,5 |   29,7 |  143,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n      
vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin
31.12.2009 laaditussa vuositilinpäätöksessä kuitenkin siten, että seuraavat EU:n
hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset on otettu käyttöön 1.1.2010 
alkaen: IFRS 3 (uudistettu) - Liiketoimintojen yhdistäminen; IAS 27 (uudistettu)
- Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös; IFRIC 12 -             
Palvelutoimilupa-järjestelyt; IFRIC 15 - Kiinteistöjen rakentamissopimukset;  
IFRIC 16 - Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset; IFRIC 17 - 
Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille; IFRIC 18 - Omaisuuserien    
siirrot asiakkailta; IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) - Kytkettyjen johdannaisten   
uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä; IAS 39 (muutos) -     
Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät sekä IFRS 2 (muutos) - Osakeperusteiset   
maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.  
Näillä uusilla standardeilla, tulkinnoilla ja muutoksilla ei ole vaikutusta   
konsernin osavuosikatsaukseen.                         

IASB julkaisi huhtikuussa 2009 parannuksia 12 standardiin osana vuosittaisia  
parannuksia. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat olennaisimmat parannukset  
1.1.2010 alkaen: IFRS 8 (muutos) - Toimintasegmentit; IAS 17 (muutos) -     
Vuokrasopimukset sekä IAS 36 (muutos) - Omaisuuserien arvonalentuminen, mutta  
näillä parannuksilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.      

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.                

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa  
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.                   

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat 
tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin
päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen      
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että 
kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa 
merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä      
oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla,      
kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.         


Vieremällä 27. huhtikuuta 2010                         

PONSSE OYJ                                   

Juho Nummela                                  
toimitusjohtaja                                 


LISÄTIETOJA                                   
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690           
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362           

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.ponsse.com

Tilaa

Liitteet & linkit