PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018

Report this content

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2018 KLO 9.00PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2018- Liikevaihto oli 142,1 (129,9) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 12,0 (11,0).

- Tulos ennen veroja oli 15,4 (14,5) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,40) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 53,2 (52,4) prosenttia.

- Tilauskanta oli 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Ensimmäinen neljännes oli erittäin vahva ja PONSSE metsäkoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueillamme. Kuluneen neljänneksen tilausvirta oli erinomainen ja euromääräinen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 142,1 (129,9) miljoonaa euroa. Kasvua liikevaihdossa vertailukauteen nähden oli 9,4 prosenttia. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi erinomaisesti ja vaihtokoneiden liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukautena. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 73,9 (72,1) prosenttia.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 19,2 prosenttia. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 12,0 (11,0). Rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä erinomainen 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Yhtiön käyttöpääoma oli hyvin hallinnassa, mikä näkyi vahvassa rahavirrassa hyvän liiketuloksen ohella.

Vieremän tehtaan investointi eteni aikataulussa. Kuluneen neljänneksen aikana otimme onnistuneesti käyttöön uuden varastojärjestelmän. Varastoautomaation ja materiaalivirtauksen kehittäminen jatkuu samalla kun tehtaan kokoonpanolinjojen rakentaminen aloitetaan uudessa tehdasympäristössä. Uusi kokoonpanotehdas otetaan käyttöön kesälomien jälkeen.LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 142,1 (129,9) miljoonaa euroa, joka on 9,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,9 (72,1) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 41,3 (47,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,2 (19,0) prosenttia, Venäjä ja Aasia 19,5 (15,8) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,0 (17,8) prosenttia sekä muut maat 1,0 (0,4) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 17,1 (14,3) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 12,0 (11,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 25,3 (27,6) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 20,3 (18,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 12,8 (11,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,7 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -0,7 (0,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 11,7 (11,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,42 (0,40) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 362,3 (313,7) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 132,1 (128,6) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 35,8 (40,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 54,7 (22,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 186,7 (161,3) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 177,2 (150,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 67,8 (57,9) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 84,0 (94,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 13,0 (35,4) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 6,9 (22,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,2 (52,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 19,3 (-5,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -6,5 (-8,2) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 192,7 (126,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 173,8 (118,6) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 4,0 (3,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 0,9 (0,8) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 6,5 (8,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 573 (1 459) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 589 (1 463) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2018 oli 468 357 kappaletta, joka on 1,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 12,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,15 euroa osakkeelta ja ylin 28,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 28,65 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 802,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 9.4.2018.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja joustavuuden kehittämiseen. Uuden tehtaan ylösajo tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-3/18  1-3/17    1-12/17
LIIKEVAIHTO142 115  129907    576 553
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)  7 6607 8797 900
Liiketoiminnan muut tuotot 3244261 618
Materiaalit ja palvelut   -96 183-91 002  -375529 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-20 270-18 649-80 263
Poistot -3 751-3 161-13 112
Liiketoiminnan muut kulut -12 823-11 078-49 734
LIIKETULOS 17 07114 32367 432
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista251119
Rahoitustuotot ja –kulut -1 694144-9 660
TULOS ENNEN VEROJA15 40314 47757 792
Tuloverot -3 707-3 265-13 021
TILIKAUDEN TULOS 11 69611 21344 771
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:    
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-1750  323-941
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ9 94611 53643 830
     
    
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,420,401,60
     
KONSERNITASE (1 000 eur)

 IFRSIFRSIFRS
 31.3.1831.3.1731.12.17
VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet23 53520 32822 975
Liikearvo3 8003 8283 816
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet97 69978 48895 454
Sijoitukset103103103
Osuudet osakkuusyrityksissä647732714
Pitkäaikaiset saamiset9281 715916
Laskennalliset verosaamiset2 7892 5523 538
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ  129500  107745127 516
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus132 118128561122 302
Myyntisaamiset35 76940 41841 481
Tuloverosaaminen989620413
Muut lyhytaikaiset saamiset9 21414 02510 864
Rahavarat54 70922 29942 596
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ232 798205924217 656
    
VARAT YHTEENSÄ362 299313669345 172
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma7 0007 0007 000
Muut rahastot2 4232 4522 452
Muuntoerot1 5901 081-183
Omat osakkeet-346-346-346
Kertyneet voittovarat176 059151145167 923
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA186 725161332176 846
    
PITKÄAIKAISET VELAT   
Korolliset velat46 03246 53546 126
Laskennalliset verovelat573646823
Muut pitkäaikaiset velat1296757
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ46 73447 24747 006
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Korolliset velat21 79511 40722 115
Varaukset5 0646 2765 769
Tilikauden verovelat 1 5811 676 738
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat100 40085 73092 698
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ128 840105089121 320
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ362 299313669345 172RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRSIFRS
  1-3/181-3/171-12/17
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:    
Tilikauden tulos 116961121344 771
Oikaisut:    
Rahoitustuotot ja –kulut 1 643-1449 660
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-25-11-19
Poistot 3 7513 16113 112
Tuloverot 3 7073 26513 021
Muut oikaisut -61-265-923
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta207121721979 621
     
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos7 034-12407-10 165
Vaihto-omaisuuden muutos -9 816-10278-4 018
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos6 9001 93310 572
Pakollisten varausten muutos -705305-201
Saadut korot 3561240
Maksetut korot -90-114-954
Muut rahoituserät -637270-3 518
Maksetut verot -4 102-2 350-15 030
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 19331-5 36056 549
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-6 541-8 285-37 836
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot2567127
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -6 515-8 218-37 709
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut-380-2 0847 944
Pitkäaikaisten lainojen nostot000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut00-900
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut-34211 082
Pitkäaikaisten saamisten muutos564583520
Maksetut osingot 00-16 780
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 151-1 480-8 135
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) 12966-1505810 705
     
Rahavarat 1.1. 4259637 34237 342
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -85316-5 451
Rahavarat 31.3./31.12. 5470922 29942 596LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma      
B = Ylikurssi- ja muut rahastot     
C = Muuntoerot      
D = Omat osakkeet     
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä      
 EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
 ABCDEF
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 452-183-346167923  176846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -293 523 -3 560-66
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 4233 340 -346164 363176779
Muuntoerot  -1 750  -1 750
Katsauskauden tulos    11 69611 696
Katsauskauden laaja tulos  -1 750 11 6969 946
OMA PÄÄOMA 31.3.20187 0002 4231 590-346176 059186725
       
       
OMA PÄÄOMA 1.1.20177 0002 452758-346139 932149796
Muuntoerot  323  323
Katsauskauden tulos    11 21311 213
Katsauskauden laaja tulos  323 11 21311 536
OMA PÄÄOMA 31.3.20177 0002 4521 081-346151 145161332
       
       


*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.

  31.3.1831.3.1731.12.17
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)  1 3381 0321 490

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)
 31.3.1831.3.1731.12.17
Takaukset muiden puolesta  1 5666051 541
Takaisinostovastuut  4 0842 6053 464
Muut vastuut  8501 035963
YHTEENSÄ  6 5004 2455 968


3. VARAUKSET (1 000 eur)
  Takuuvaraus   
1.1.2018  5 769   
Lisätyt varaukset  0   
Perutut varaukset  -705   
31.3.2018  5 064   


TUNNUSLUVUT
  31.3.1831.3.1731.12.17
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 4,03,314,8
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)  6,58,337,8
% liikevaihdosta  4,66,46,6
Henkilöstö keskimäärin  1 5731 4591 508
Tilauskanta (Me)  173,8118,6124,6
Omavaraisuusaste %  53,252,451,9
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,420,401,60
Oma pääoma/osake (eur)  6,675,766,32TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
  1-3/181-3/171-12/17
Ponsse-konserni  192,7126,7582,1Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2017 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2018 käyttöönotettuja uusia standardeja IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”.

Konsernin arvio uusien standardien IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”, IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernissa on otettu käyttöön IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” –standardi. Rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta tullaan soveltamaan odotettuihin luottotappioihin perustuvaa mallia. Tehtyjen selvitysten mukaan uudella standardilla ei ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Odotetut luottotappiot tullaan kirjaamaan asiakaskohtaisesti johdon arvioon perustuen etukäteen asetetun kriteeristön mukaisesti.

Uudella IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon tulouttamisen ajankohtaan tai tuloutettavan liikevaihdon määrään eikä siten kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Muutoksella on kuitenkin vähäisiä vaikutuksia liikevaihdon tuloutuksen ajankohtaan sekä sopimukseen perustuviin velkoihin esimerkiksi uusille koneille annettavien takuiden palveluluonteisen osan osalta sekä asiakkaille annettujen optioiden hankkia lisäpalveluita alennuksella osalta. Lisäksi uudella standardilla on vaikutus tilinpäätökseen uusien liitetietovaatimusten myötä. Standardin käyttöönotossa on noudatettu mukautettua siirtymämenetelmää. Vaikutukset tilikausien vertailukelpoisuuteen sekä raportointikauden tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat vähäisiä.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” vaikutuksista on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksessä eikä arvioon ole tullut muutoksia tilikauden aikana.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 17. huhtikuuta 2018

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.


Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.