PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2019

Report this content

- Liikevaihto oli 143,1 (142,1) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,0 (12,0).

- Tulos ennen veroja oli 13,2 (15,4) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (19,3) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,42) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 53,5 (53,2) prosenttia.

- Tilauskanta oli 367,9 (173,8) miljoonaa euroa.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Kuluneella neljänneksellä metsäkoneiden kysyntä jatkui erittäin hyvällä tasolla ja yhtiön tilausvirta oli erinomainen. Tilauskantamme kasvoi entisestään ja euromääräinen tilauskantamme oli katsauskauden lopussa huikea 367,9 miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 143,1 (142,1) miljoonaa euroa. Osa uusien koneiden laskutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle, mikä johtuu uusien tuotteiden tuotantoonsaatosta ja siihen liittyvistä komponenttien saatavuushaasteista. Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi jälleen erinomaisesti ja asiakkaidemme kiivas työtahti näkyi selvästi huoltoliiketoimintamme kasvussa. Myös vaihtokoneiden kysyntä oli erinomaista ja vaihtokoneiden liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukautena. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 76,3 (73,9) prosenttia.

Liikevoitto kuluneella neljänneksellä oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 9,0 (12,0). Laskutuksen viiveet yhdessä kulujen kasvun kanssa vaikuttivat kannattavuuteen heikentävästi kuluneella neljänneksellä. Rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 (19,3) miljoonaa euroa.

Vieremän tehdas ja Ponssea ympäröivä valmistusverkosto toimivat hyvin. Komponenttisaatavuuteen liittyy edelleen riskejä, mutta saatavuus helpottunee lähikuukausina. Samalla tuotantoonsaattoon liittyvät haasteet on hoidettu kuntoon ja koneet saadaan toimitukseen tulevan neljänneksen aikana. Sarjavalmistukseen on alkuvuodesta saatettu nosturi PONSSE K121, PONSSE Active Crane -kuormaimenhallinta sekä Stage V -päästövaatimusten mukaiset uudet moottorit EU-alueella. Lisäksi tämän vuoden aikana tuotantoon tullaan vielä saattamaan uusista harvesterimalleistamme PONSSE Cobra ja uusista kuormatraktorimalleistamme PONSSE Bison.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 143,1 (142,1) miljoonaa euroa, joka on 0,7 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,3 (73,9) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 36,9 (41,3) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 22,4 (20,2) prosenttia, Venäjä ja Aasia 18,5 (19,5) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,0 (18,0) prosenttia sekä muut maat 0,2 (1,0) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 12,9 (17,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 9,0 (12,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 19,8 (25,3) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 22,1 (20,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,2 (12,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,4 (-1,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 10,2 (11,7) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,36 (0,42) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 404,9 (362,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 150,5 (132,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 40,9 (35,8) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 45,9 (54,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 211,8 (186,7) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 192,1 (177,2) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 70,4 (67,8) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 84,1 (84,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 24,4 (13,0) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 11,5 (6,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,5 (53,2) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (19,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -5,5 (-6,5) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 222,8 (192,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 367,9 (173,8) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 4,8 (4,0) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,3 (0,9) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 5,6 (6,5) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista. Investoinnit eivät sisällä IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä taseeseen kirjattuja käyttöoikeusomaisuuseriä, joiden arvo on 3,5 miljoonaa euroa.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua) 1.1.2019 alkaen ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia) 1.1.2019 alkaen.

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 729 (1 573) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 750 (1 589) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2019 oli 334 913 kappaletta, joka on 1,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 9,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 24,80 euroa osakkeelta ja ylin 29,50 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 29,10 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 814,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 3.4.2019.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana komponenttien saatavuus tulee jatkumaan erittäin haastavana.

Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-3/19 1-3/18 1-12/18
LIIKEVAIHTO 143 085 142 115 612 435
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)    19 310 7 660 -1 508
Liiketoiminnan muut tuotot 542 324 2 768
Materiaalit ja palvelut -108 598 -96 183 -395 660
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -22 052 -20 270 -85 289
Poistot -5 185 -3 751 -15 836
Liiketoiminnan muut kulut -14 245 -12 823 -55 193
LIIKETULOS 12 857 17 071 61 717
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -38 25 -77
Rahoitustuotot ja –kulut 423 -1 694 -5 317
TULOS ENNEN VEROJA 13 242 15 403 56 324
Tuloverot -3 078 -3 707 -12 625
TILIKAUDEN TULOS 10 164 11 696 43 699
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 178 -364 -318
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 11 342 11 332 43 381
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,36 0,42 1,56

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
31.3.19 31.3.18 31.12.18
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 26 743 23 535 26 298
Liikearvo 3 796 3 800 3 800
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 112 702 97 699 108 818
Sijoitukset 98 103 103
Osuudet osakkuusyrityksissä 506 647 545
Pitkäaikaiset saamiset 2 307 928 2 447
Laskennalliset verosaamiset 4 130 2 789 3 242
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 150 281 129 500 145 252
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 150 532 132 118 126 628
Myyntisaamiset 40 829 35 769 43 379
Tuloverosaaminen 434 989 1 423
Muut lyhytaikaiset saamiset 16 951 9 214 11 275
Rahavarat 45 907 54 709 51 105
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 254 653 232 798 233 811
VARAT YHTEENSÄ 404 934 362 299 379 063
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 462 2 423 3 462
Muuntoerot 4 205 1 590 3 027
Omat osakkeet 0 -346 0
Kertyneet voittovarat 197 108 176 059 186 667
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    211 775   186 725   200 155
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 47 015 46 032 45 651
Laskennalliset verovelat 1 224 573 1 295
Muut pitkäaikaiset velat 425 129 43
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 48 663 46 734 46 990
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 23 357 21 795 23 920
Varaukset 5 502 5 064 5 418
Tilikauden verovelat 1 536 1 581  808
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 114 101 100 400 101 773
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 144 496 128 840 131 919
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 404 934 362 299 379 063


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur) IFRS IFRS IFRS
1-3/19 1-3/18 1-12/18
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 10 164 11 696 43 699
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut -423 1 643 5 317
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 38 -25 77
Poistot 5 185 3 751 15 836
Tuloverot 3 078 3 707 12 625
Muut oikaisut 636 -61 -3 368
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 18 679 20 712 74 186
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -7 120 7 034 -111
Vaihto-omaisuuden muutos -23 904   -9 816   -4 326
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 15 583 6 900 7 794
Pakollisten varausten muutos 84 -705 -351
Saadut korot 76 35 244
Maksetut korot -82 -90 -770
Muut rahoituserät -256 -637 -2 458
Maksetut verot -2 189 -4 102 -12 866
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 870 19 331 61 341
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 587 -6 541 -32 508
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 75 25 675
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -5 512 -6 515 -31 833
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 -93
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut  -896 -380 1 851 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 -450
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -483 -34 22
Pitkäaikaisten saamisten muutos 53 564 970
Maksetut osingot 0 0 -20 975
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -1 326 151 -18 675
Rahavarojen muutos (A+B+C) -5 967 12 966 10 834
Rahavarat 1.1. 51 105 42 596 42 596
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 770 -853 -2 324
Rahavarat 31.3./31.12. 45 907 54 709 51 105

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 7 000 3 462 3 027 0 186 667 200 155
Muuntoerot 1 178 1 178
Katsauskauden tulos 10 164 10 164
Katsauskauden laaja tulos 1 178 10 164 11 342
Suorat kirjaukset voittovaroihin 278 278
OMA PÄÄOMA 31.3.2019 7 000 3 462 4 205 0 197 108 211 775
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 452 -183 -346 167 923 176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -29 3 528 -3 525 -26
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 7 000 2 423 3 345 -346 164 398 176 819
Muuntoerot -364 -364
Katsauskauden tulos 11 696 11 696
Katsauskauden laaja tulos -364 11 696 11 332
Suorat kirjaukset voittovaroihin -1 426 -1 426
OMA PÄÄOMA 31.3.2018 7 000 2 423 2 981 -346 174 668 186 725

*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.

31.3.19   31.3.18   31.12.18 
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 961 1 338 1 342
2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 31.3.19 31.3.18 31.12.18
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 8 521 4 772 7 839
Muut vastuut 87 49 87
YHTEENSÄ 8 608 4 821 7 926
3. VARAUKSET (1 000 eur) Takuuvaraus  
1.1.2019 5 418
Lisätyt varaukset 413
Perutut varaukset -329
31.3.2019 5 502
TUNNUSLUVUT 31.3.19 31.3.18 31.12.18
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 4,8 4,0 17,5
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 5,6 6,5 32,5
% liikevaihdosta 3,9 4,6 5,3
Henkilöstö keskimäärin 1 729 1 573 1 635
Tilauskanta (Me) 367,9 173,8 294,9
Omavaraisuusaste % 53,5 53,2 54,0
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,36 0,42 1,56
Oma pääoma/osake (eur) 7,56 6,67 7,15

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä


SAADUT TILAUKSET (Me)
1-3/19 1-3/18 1-12/18
Ponsse-konserni 222,8 192,7 785,7

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2019 käyttöönotettua uutta standardia IFRS 16 ”Vuokrasopimukset”.

Uuden IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” standardin seurauksena konserni kirjasi taseeseen ei purettavissa olevat vuokrasopimukset. Konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta, jonka mukaan lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia vuokrasopimuksia ei ole kirjattu taseeseen. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta konserni kirjaa taseeseen vain sellaiset vuokrasopimukset, joiden irtisanomisaika on yli 12 kuukautta eivätkä ne sisällä merkittävää purkuehtoa. Katsauskauden lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat 3,5 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät konserni taseen aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet –ryhmään. Vastaavasti konsernitaseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin sisältyy 3,5 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkaa. Katsauskauden tulokseen on kirjattu käyttöoikeusomaisuuserään liittyvää poisto- ja rahoituskulua 0,5 miljoonaa euroa. Rahavirtalaskelman osalta IFRS 16 standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,5 meur. Siirtymisessä on noudatettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 16. huhtikuuta 2019

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.