Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Report this content

- Liikevaihto oli 163,4 (144,5) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 16,8 (13,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,3 (9,3).
- Tulos ennen veroja oli 15,3 (-1,6) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 (-11,7) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,31 (-0,11) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 60,4 (46,5) prosenttia.
- Tilauskanta oli 308,0 (209,2) miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäkonemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakkaasti. Metsäteollisuuden hyvä tilanne virkisti kysyntää heti vuoden alussa ja tilausvirtamme kiihtyi koko neljänneksen ajan. Ponssen tilausvirta oli erinomainen 299 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui 308 miljoonaan euroon. Vieremän tehtaamme valmisti uusia PONSSE-metsäkoneita täydellä kapasiteetilla.

Metsäkoneiden markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hyvä. Isojen markkinoiden kysyntä on vahvistunut ollen erinomaisella tasolla varsinkin Venäjällä ja Suomessa. Asiakkaidemme vakaa työtilanne on näkynyt huoltopalveluidemme voimakkaana kasvuna. Samalla vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja pienentyvä vaihtokonevarastomme on helpottanut liiketoiminnan rahavirtaa. Onnistuimme katsauskaudella hyvin ja varsinkin rahavirtamme oli erittäin vahva. Kasvun vauhdittamana myös kannattavuutemme kehittyi positiivisesti.

Toimittajaverkostomme on ollut kovilla rajun kysynnän vuoksi. Kone- ja laitevalmistuksen kuumentunut kysyntä on vaikuttanut toimittajaverkostoomme ja osien saatavuudessa on ollut haasteita. Myös puolijohdeteollisuuden tuotteiden, kuten prosessorien, saatavuus on ollut ongelmallista. Olemme pärjänneet komponenttien saatavuushaasteissa tilanteeseen nähden hyvin ja koneemme ovat valmistuneet Vieremän tehtaaltamme suunnitellusti. Saatavuuden ohella toinen toimittajaverkostoon liittyvä haaste on ollut osien ja komponenttien merkittävät hinnannostopyrkimykset. Paine kustannusten nousuun on ollut voimakasta ja haemme yhteistyössä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi.

Ponssen toimihenkilöt jatkavat etätöissä, jotta voisimme paremmin suojata tehtaamme ja huoltopalveluverkostomme koronapandemialta. On erittäin tärkeää, että ihmisemme pysyvät terveinä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaasti.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta toimintamme kehitys on jatkunut voimakkaana. Lanseerasimme kuluneella neljänneksellä uudistetun PONSSE Scorpion -tuoteperheen, joka sai markkinoilla innostuneen vastaanoton. Ponsselaiset tekivät tuotteen kehitystyössä erinomaista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Pääsemme aloittamaan uuden Scorpionin valmistuksen kesälomien jälkeen.LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 163,4 (144,5) miljoonaa euroa, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,5 (69,8) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 41,5 (49,4) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,9 (20,4) prosenttia, Venäjä ja Aasia 15,0 (7,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,2 (21,5) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,8) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 16,8 (13,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (9,3) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 18,0 (-0,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 23,6 (22,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,3 (13,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,5 (-15,0) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,5 (-14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 54,6 (114,3) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 8,8 (-3,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 (-0,11) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 450,8 (501,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 156,8 (171,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 44,9 (42,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 72,7 (114,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 265,9 (230,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 212,4 (216,5) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 54,0 (163,9) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0%. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -18,7 (49,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -7,0 (21,5) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 60,4 (46,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 (-11,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -4,8 (-5,6) miljoonaa euroa.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Koronapandemia voi vaikuttaa merkittävästi komponenttien saatavuuteen. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa.

Pandemiarajoitukset näkyivät yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana oli asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt työskentelevät edelleen etätöissä, valmistavien yksiköiden ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä sekä luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 299,4 (106,8) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 308,0 (209,2) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,1 (5,5) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,6 (1,9) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 4,8 (5,6) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia 28.2.2021 saakka, Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria 1.3.2021 alkaen) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 881 (1 775) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 903 (1 773) henkilöä.


 

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2021 oli 324 493 kappaletta, joka on 1,16 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 10,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 38,70 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 37,80 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 058,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2021.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

COVID-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

Koronapandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Helmikuussa lanseeratun PONSSE Scorpionin uusi Future Cabin -ohjaamo voitti tuotesuunnittelun palkinnon kansainvälisesti arvostetussa Red Dot -muotoilukilpailussa, mistä on annettu erillinen lehdistötiedote 12.4.2021. Voitto tuli tuotesuunnittelu-kategoriassa korkeimmalla Best of the Best -palkinnolla ohjaamon innovatiivisesta muotoilusta. Palkinto on kilpailun korkein saavutettavissa oleva palkinto, joka myönnetään palkintoluokkien parhaimmille tuotteille.

 

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-3/21 1-3/20 1-12/20
LIIKEVAIHTO 163 382 144 503 636 627
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 16 539 22 469 -6 424
Liiketoiminnan muut tuotot 421 471 3 521
Materiaalit ja palvelut -119 697 -112 031 -418 400
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -23 636 -22 627 -85 726
Poistot -5 892 -6 034 -24 631
Liiketoiminnan muut kulut -14 350 -13 319 -47 821
LIIKETULOS 16 767 13 431 57 146
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 85 -20 86
Rahoitustuotot ja –kulut -1 579 -14 978 -17 671
TULOS ENNEN VEROJA 15 273 -1 566 39 561
Tuloverot -6 475 -1 619 -7 277
TILIKAUDEN TULOS 8 798 -3 185 32 284
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2 071 1 843 -968
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 10 869 -1 342 31 316
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,31 -0,11 1,15

KONSERNITASE (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
31.3.21 31.3.20 31.12.20
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 37 247 33 082 36 709
Liikearvo 3 801 3 774 3 808
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 111 571 115 421 112 183
Sijoitukset 372 370 371
Osuudet osakkuusyrityksissä 851 726 832
Pitkäaikaiset saamiset 827 1 075 839
Laskennalliset verosaamiset 3 710 4 252 3 076
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 158 379 158 700 157 818
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 156 751 171 763 142 137
Myyntisaamiset 44 902 41 967 35 384
Tuloverosaaminen 1 876 553 1 849
Muut lyhytaikaiset saamiset 16 281 14 095 13 165
Rahavarat 72 654 114 260 123 611
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 292 464 342 637 316 146
VARAT YHTEENSÄ 450 843 501 337 473 964
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 7 000 7 000 7 000
Muut rahastot 3 460 3 460 3 460
Muuntoerot 6 502 7 243 4 431
Omat osakkeet -2 -2 -2
Kertyneet voittovarat 248 902 213 198 240 149
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 265 862 230 899 255 038
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 50 128 47 794 50 470
Laskennalliset verovelat 965 1 216 1 137
Muut pitkäaikaiset velat 40 55 41
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 51 133 49 065 51 648
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 3 847 116 089 64 055
Varaukset 4 737 3 557 4 979
Tilikauden verovelat 1 902 1 042 1 312
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 123 362 100 685 96 932
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 133 848 221 373 167 278
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 450 843 501 337 473 964

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

IFRS IFRS IFRS
1-3/21 1-3/20 1-12/20
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos 8 798 -3 185 32 284
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut 1 579 14 978 17 671
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -85 20 -86
Poistot 5 892 6 034 24 631
Tuloverot 6 475 1 619 7 277
Muut oikaisut 1 596 -726 -58
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 24 255 18 739 81 719
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -12 895 3 417 9 454
Vaihto-omaisuuden muutos -13 462 -26 395 1 965
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 26 027 -2 177 -5 743
Pakollisten varausten muutos -242 107 1 529
Saadut korot 27 18 97
Maksetut korot -389 -335 -1 068
Muut rahoituserät -1 790 -404 -3 100
Maksetut verot -6 701 -4 687 -10 063
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 14 830 -11 716 74 790
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 835 -5 622 -20 270
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 18 -10 254
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -4 817 -5 632 -20 016
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -60 197 82 688 28 680
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut -693 -555 -1 268
Maksetut osingot 0 0 -8 400
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -60 890 82 132 19 012
Rahavarojen muutos (A+B+C) -50 877 64 784 73 786
Rahavarat 1.1. 123 611 48 704 48 704
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -80 772 1 121
Rahavarat 31.3./31.12. 72 654 114 260 123 611

*) Yhtiö on siirtynyt esittämään rahoituksen rahavirtaan sisältyneen pitkäaikaisten saamisten muutoksen liiketoiminnan rahavirrassa myyntisaamisten ja muiden saamisten erässä. Aikaisemmin raportoituja rahavirtoja on tämän johdosta oikaistu vertailukelpoisuuden vuoksi. Aiemmin raportoitu liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–31.3.2020 osavuosikatsauksessa -12,2 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö on tehnyt takautuvan muutoksen Muut oikaisut-, Maksetut verot- ja Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -erien välillä. Muutoksella ei ollut vaikutusta Liiketoiminnan rahavirtaan (A).
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssi- ja muut rahastot
C = Muuntoerot
D = Omat osakkeet
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 7 000 3 460 4 431 -2 240 149 255 038
Muuntoerot 2 071 2 071
Katsauskauden tulos 8 798 8 798
Katsauskauden laaja tulos 2 071 8 798 10 869
Suorat kirjaukset voittovaroihin -45 -45
OMA PÄÄOMA 31.3.2021 7 000 3 460 6 502 -2 248 902 265 862
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 7 000 3 460 5 400 -2 216 264 232 121
Muuntoerot 1 843 1 843
Katsauskauden tulos -3 185 -3 185
Katsauskauden laaja tulos 1 843 -3 185 -1 342
Suorat kirjaukset voittovaroihin 120 120
OMA PÄÄOMA 31.3.2020 7 000 3 460 7 243 -2 213 199 230 899


 
31.3.21 31.3.20 31.12.20
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur) 629 713 595
2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur) 31.3.21 31.3.20 31.12.20
Takaukset muiden puolesta 0 0 20
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu 7 551 8 403 7 863
Muut vastuut 10 61 14
YHTEENSÄ 7 561 8 464 7 897
3. VARAUKSET (1 000 eur) Takuuvaraus
1.1.2021 4 979
Lisätyt varaukset 88
Perutut varaukset -330
31.3.2021 4 737

TUNNUSLUVUT

31.3.21 31.3.20 31.12.20
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 5,1 5,5 21,3
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me) 4,8 5,6 20,3
% liikevaihdosta 3,0 3,9 3,2
Henkilöstö keskimäärin 1 881 1 775 1 782
Tilauskanta (Me) 308,0 209,2 174,9
Omavaraisuusaste % 60,4 46,5 54,3
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 0,31 -0,11 1,15
Oma pääoma/osake (eur) 9,50 8,25 9,11

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

 

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

 

Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

 

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

 

Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

 

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
1-3/21 1-3/20 1-12/20
Ponsse-konserni 299,4 106,8 581,7

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 20. huhtikuuta 2021

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit