Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Report this contentPONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022

- Liikevaihto oli 173,7 (163,4) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 12,5 (16,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (10,3).
- Tulos ennen veroja oli 14,1 (15,3) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -24,2 (14,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,31) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 61,2 (60,4) prosenttia.
- Tilauskanta oli 356,2 (308,0) miljoonaa euroa.
- Ponsse antoi uuden tulosohjauksen 25.4.2022. Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Ensimmäisen vuosineljänneksen alussa metsäkoneiden markkinanäkymät olivat hyvällä tasolla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi tilannetta nopeasti ison metsäkonemarkkinan sulkeutuessa. Yhtiön muilla markkina-alueilla kysyntä oli koko neljänneksen hyvä ja näillä alueilla tilausvirta jatkoi positiivista kehitystä. Venäjän markkinoilta vapautuneisiin koneisiin pyrittiin löytämään nopeasti uusia asiakkaita siinä osittain onnistuenkin. Katsauskauden saadut tilaukset olivat noin 200 miljoonaa euroa. Tilauskannasta poistettiin kaikki Venäjän konetilaukset, jonka vaikutus saatuihin tilauksiin oli 109 miljoonaa euroa. Katsauskauden saadut tilaukset olivat nettomääräisesti 90 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta katsauskauden lopussa oli 356,2 (308,0) miljoonaa euroa.

Kuluneen neljänneksen aikana kasvoimme lopulta hyvin ja liikevaihtomme kasvu oli noin kuusi prosenttia ollen 173,7 (163,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme ovat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäjältä tuotavan puun ja sahatavaran poistuttua Euroopan markkinoilta puun korjuumäärien odotetaan kehittyvän positiivisesti. Tämä vaikuttaa myönteisesti Euroopan metsäkonemarkkinoiden lähiajan kysyntään.

Ponsse tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan kriisi vaikuttaa Ponssen toimintaan ja talouteen merkittävästi. Kaikki kone- ja varaosavienti Venäjälle ja Valko-Venäjälle keskeytettiin yhtiön 2. maaliskuuta 2022 antaman tiedotteen jälkeen. Ponsse keskeytti toistaiseksi myös Venäjän tytäryhtiön toiminnan. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut. Ponssella on huoltopalveluiden piirissä Venäjällä noin 3 000 metsäkonetta, joiden elinkaarenaikaisiin palveluihin liittyy erilaisia paikallisia sopimuksia ja velvoitteita. Seuraamme tilannetta ja etsimme vastuullisesti ratkaisuja sopimusvelvoitteisiin. On tärkeää, että voimme huolehtia tytäryhtiömme johdon turvallisuudesta ja paikallisista ponsselaisista.

Venäjä on ollut maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina, jonka osuus Ponssen liikevaihdosta oli 20 prosenttia edellisellä tilikaudella. Venäjän tytäryhtiömme OOO Ponsse on ollut Ponsse-konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Tämän laajuisen liiketoiminnan korvaaminen on haastavaa.

Ukrainan sota on edelleen voimakkaasti heikentänyt osien ja komponenttien saatavuutta. Pulaa on erityisesti puolijohteista, valuista, hydrauliikkakomponenteista ja voimansiirron komponenteista. Myös Euroopan teräsmarkkina on vaikeassa tilanteessa. Komponenttisaatavuuteen liittyvät ongelmat yhdessä raaka-aineisiin ja energiaan liittyvien haasteiden kanssa on nostanut inflaation poikkeuksellisen korkealle tasolle. Tämä vaikuttaa Ponssen kannattavuuteen tulevilla vuosineljänneksillä. Olemme joutuneet tekemään tuotteisiimme hinnankorotuksia, mutta niiden vaikutukset eivät ole välittömiä pitkän tilauskantamme vuoksi. Lähikuukausina tuotannostamme valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin paineet tuotekustannusten osalta olivat selvästi maltillisemmat.

Osien vaikea saatavuustilanne ja inflaatio näkyivät kannattavuudessamme selvästi jo kuluneella neljänneksellä. Liikevoittomme laski merkittävästi ja suhteellinen kannattavuutemme oli 7,2 (10,3) prosenttia. Lisäksi kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Rahavirraksi muodostui -24,2 (14,8) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin Venäjän koneisiin, komponentteja odottaviin keskeneräisiin tuotteisiin ja raaka-ainevarastoihin. Vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyi hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus on erittäin hyvällä tasolla.

Vaikeassa tilanteessa olemme minimoineet investointisuunnitelmiemme toteuttamisen ja priorisoimme tekemistämme voimakkaasti. Tytäryhtiöistä Epec etenee normaalin investointisuunnitelmansa mukaisesti, muiden tytäryhtiöiden osalta tilannetta arvioidaan erikseen. Yhtiössä on arvioitu erilaisia skenaarioita kriisin vaikutuksista toimintaamme. Pyrimme edelleen kehittämään Ponssea voimakkaasti kaikin käytettävissä olevin resurssein ja investoimaan tehokkaasti tuoteteknologiaan ja ratkaisutarjontaamme pitäen samalla huolta tuottavuuden kehityksestä jokaisessa toiminnossamme.  


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 173,7 (163,4) miljoonaa euroa, joka on 6,3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,9 (73,5) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,5 (41,5) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,0 (20,9) prosenttia, Venäjä ja Aasia 12,6 (15,0) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 27,2 (22,2) prosenttia sekä muut maat 0,7 (0,4) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 12,5 (16,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,2 (10,3) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 16,3 (18,0) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 27,6 (23,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 17,5 (14,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 1,6 (-1,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 46,3 (54,6) miljoonaa euroa.

Yhtiö on saattanut päätökseen katsauskauden aikana pilvipalvelujärjestelyiden kirjanpitokäsittelyn selvitystyön ja on kirjannut kuluksi 0,4 miljoonaa euroa aiemmin ennakkomaksuihin kirjattuja tulkinnanvaraisia eriä, jotka eivät synnytä aineetonta omaisuuserää.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 11,3 (8,8) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,40 (0,31) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 531,6 (450,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 203,4 (156,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 51,2 (44,9) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 86,1 (72,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 310,4 (265,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 236,7 (212,4) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 55,1 (54,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -31,1 (-18,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -10,0 (-7,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 61,2 (60,4) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -24,2 (14,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -10,5 (-4,8) miljoonaa euroa.


UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET

Ponsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti toistaiseksi 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut.

Venäjän osuus Ponssen liikevaihdosta on ollut 20 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätöksestä laskettuna. Yhtiön tilauskannassa 31.3.2022 ei ole enää yhtään Venäjälle toimitettavaa PONSSE-metsäkonetta.

Ponsse valmistautuu tilanteeseen laatimalla erilaisia skenaarioita, joissa arvioidaan Venäjän ja Valko-Venäjän vaikutusta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen ja yhtiön tulevaisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yhtiöllä ei ole Venäjällä tuotannollista käyttöomaisuutta. Yhtiön omaisuus on pääosin huoltopalveluiden tiloja ja varaosavarastoja. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole Venäjällä ja Valko-Venäjällä viitteitä arvonalentumisriskeistä käyttö- ja vaihto-omaisuuden osalta, joiden arvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Ponssen Venäjän konemyynti on perustunut ennakkomaksuihin, eikä yhtiöllä siten ole myyntisaamisiin liittyviä riskejä. Katsauskauden lopussa Venäjällä oli ennakkomaksuja 19,1 miljoonaa euroa ja myyntisaamisia 3,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on alkanut palauttaa asiakkailleen peruuntuneista konekaupoista saatuja ennakkomaksuja asiakkaiden niin vaatiessa. Tilannetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Venäjällä on noin 3000 PONSSE-metsäkonetta, joihin liittyy erilaisia yhtiön tekemiä sopimuksia ja velvoitteita. Yhtiö seuraa huolellisesti pakotesääntelyn ja vientirajoitteiden kehittymistä. Se, missä määrin näiden sopimusten jatkaminen tai päättäminen on mahdollista, riippuu tilanteen kehittymisestä, pakotteista sekä pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta.

Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia äärimmilleen. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on jo näkynyt puolijohteiden entisestään heikentyvänä saatavuutena. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Tartuntojen vuoksi yhtiön työntekijöillä on ollut keskimääräistä enemmän poissaoloja. Yhtiössä on kuitenkin vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme erityisesti toimittajaverkoston kautta ja voi näin ollen heikentää tehtaan materiaalisaatavuutta. Lisäksi pandemia voi vaikuttaa tavarantoimituksiin logististen solmupisteiden ruuhkautuessa tai pysähtyessä esimerkiksi satamissa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Tilauskannasta on poistettu katsauskaudella kaikki Venäjän tilaukset. Saadut tilaukset olivat katsauskauden aikana 90,0 (299,4) miljoonaa euroa. Ilman Venäjän vaikutusta muiden alueiden saadut tilaukset olivat 199,7 (223,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 356,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tilauskanta oli 308,0 miljoonaa euroa ja ilman Venäjän tilauksia 228,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2021 tilauskanta oli 439,9 miljoonaa euroa ja ilman Venäjän tilauksia 312,6 miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile sekä Epec Oy, Suomi. Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 6,5 (5,1) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,4 (1,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 10,7 (4,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 109 (1 881) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 142 (1 903) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2022 oli 537 862 kappaletta, joka on 1,92 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 18,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 26,20 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 32,75 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 917,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2022.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailmantalouden ennakoitua nopeampi elpyminen covid-19-pandemiasta ja kysynnän nopea kasvu ennen Ukrainan konfliktia ovat johtaneet tiettyjen komponenttien, kuten puolijohteiden, saatavuusongelmiin. Talouden nopeat suhdannemuutokset saattavat edelleen heikentää saatavuutta ja kiihdyttää raaka-aineiden sekä osien ja komponenttien inflaatiota.

Lähiajan riskeihin ja niiden hallintaan heijastuu voimakkaasti Venäjän sota Ukrainassa, mikä vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuden kehitykseen tulevaisuudessa. Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.

Tilanne voi lisätä maailmantalouden epävakautta ja vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen sekä heikentää edelleen komponenttien saatavuutta.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ponsse poisti aikaisemman tulosohjauksen 2.3.2022 antamallaan tiedotteella seuraavasti:
”Ponsse poistaa tulosohjauksen kuluvalle vuodelle. Uusi tulosohjaus liittyy epävarmuuksiin, jotka aiheutuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja EU-pakotteista. Yhtiö ilmoittaa, ettei se anna tulosohjausta kuluvalle vuodelle.”

Ponsse antoi uuden tulosohjauksen 25.4.2022. Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

Ukrainan kriisin johdosta osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyy lisääntyvässä määrin riskejä. Näihin riskeihin liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Covid-19-pandemian aiheuttamat suuret tartuntamäärät voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita toimittajaverkoston ja Ponssen omassa toiminnassa. Epec jatkaa investointiohjelmaansa normaalisti, Ponssen osalta investointeja priorisoidaan voimakkaasti. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse Oyj on saattanut päätökseen Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan kaupan 1.4.2022. Ponsse ilmoitti 4.2.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan, jossa se sitoutuu ostamaan Tšekissä PONSSE-metsäkoneista ja -palveluista vastanneen jälleenmyyjänsä Křenek Forest Service s.r.o:n koko osakekannan.

Ehdot kaupan toteutumiselle ovat täyttyneet ja kauppa on saatettu päätökseen. Ponssen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoista vastaa Tšekissä yhtiön 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ponsse Czech s.r.o. Ponssen entisen jälleenmyyjän Křenek Forest Service s.r.o:n työntekijät jatkavat Ponsse-konsernin palveluksessa varmistaen paikallisen liiketoiminnan positiivisen jatkumisen. Ponsse Czech s.r.o:n toimitusjohtajaksi on 1.4.2022 alkaen nimitetty Jakub Hacura.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

 

1-3/22

1-3/21

1-12/21

LIIKEVAIHTO

173 678

163 382

749 998

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

22 473

16 539

12 502

Liiketoiminnan muut tuotot

 

742

421

3 573

Materiaalit ja palvelut

 

-132 203

-119 697

-499 351

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-27 581

-23 636

-102 835

Poistot

 

-7 133

-5 892

-25 251

Liiketoiminnan muut kulut

 

-17 477

-14 350

-63 615

LIIKETULOS

 

12 499

16 767

75 021

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

2

85

19

Rahoitustuotot ja –kulut

 

1 611

-1 579

-1 836

TULOS ENNEN VEROJA

14 112

15 273

73 204

Tuloverot

 

-2 805

-6 475

-18 131

TILIKAUDEN TULOS

 

11 307

8 798

55 073

 

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

1 837

2 071

3 916

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

13 144

10 869

58 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,40

0,31

1,97

 

 

 

 

 

 

KONSERNITASE (1 000 eur)

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

31.3.22

31.3.21

31.12.21

VARAT

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

44 044

37 247

42 087

Liikearvo

3 798

3 801

3 801

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

114 455

111 571

112 127

Sijoitukset

373

372

373

Osuudet osakkuusyrityksissä

787

851

785

Pitkäaikaiset saamiset

245

827

173

Laskennalliset verosaamiset

3 728

3 710

3 360

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

167 430

158 379

162 706

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

 

Vaihto-omaisuus

203 360

156 751

167 414

Myyntisaamiset

51 144

44 902

43 394

Tuloverosaaminen

784

1 876

938

Muut lyhytaikaiset saamiset

22 785

16 281

17 270

Rahavarat

86 105

72 654

120 900

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

364 178

292 464

349 916

 

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

531 608

450 843

512 622

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

3 460

Muuntoerot

10 184

6 502

8 347

Omat osakkeet

-2

-2

-2

Kertyneet voittovarat

289 785

248 902

278 462

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

310 427

265 862

297 267

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

50 144

50 128

49 851

Laskennalliset verovelat

859

965

967

Muut pitkäaikaiset velat

85

40

87

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

51 088

51 133

50 905

 

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

 

Korolliset velat

4 910

3 847

4 945

Varaukset

4 349

4 737

4 550

Tilikauden verovelat

2 491

1 902

901

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

158 343

123 362

154 054

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

170 093

133 848

164 450

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

531 608

450 843

512 622

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

IFRS

 

 

1-3/22

1-3/21

1-12/21

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

 

Tilikauden tulos

 

11 307

8 798

55 073

Oikaisut:

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 611

1 579

1 836

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-2

-85

-19

Poistot

 

7 133

5 892

25 251

Tuloverot

 

2 805

6 475

18 131

Muut oikaisut

 

-2 361

1 596

-1 016

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

17 271

24 255

99 256

 

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-9 794

-12 895

-12 835

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-33 581

-13 462

-22 371

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

3 127

26 027

57 525

Pakollisten varausten muutos

 

-200

-242

-429

Saadut korot

 

71

27

190

Maksetut korot

 

-165

-389

-1 062

Muut rahoituserät

 

644

-1 790

279

Maksetut verot

 

-1 532

-6 701

-18 126

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

-24 160

14 830

102 429

 

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-10 673

-4 835

-24 856

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

203

18

776

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-10 470

-4 817

-24 080

 

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-435

-60 197

-61 031

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-820

-693

-3 113

Maksetut osingot

 

0

0

-16 800

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-1 255

-60 890

-80 943

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-35 885

-50 877

-2 594

 

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

120 900

123 611

123 611

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

1 089

-80

-116

Rahavarat 31.3./31.12.

 

86 105

72 654

120 900 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2022

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

Muuntoerot

 

 

1 837

 

 

1 837

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

11 307

11 307

Katsauskauden laaja tulos

 

 

1 837

 

11 307

13 144

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

16

16

OMA PÄÄOMA 31.3.2022

7 000

3 460

10 184

-2

289 785

310 427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Muuntoerot

 

 

2 071

 

 

2 071

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

8 798

8 798

Katsauskauden laaja tulos

 

 

2 071

 

8 798

10 869

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

-45

-45

OMA PÄÄOMA 31.3.2021

7 000

3 460

6 502

-2

248 902

265 862 

 

 

31.3.22

31.3.21

31.12.21

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

807

629

751

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.3.22

31.3.21

31.12.21

Takaukset muiden puolesta

 

20

0

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

7 296

7 551

7 272

Muut vastuut

 

 

133

10

112

YHTEENSÄ

 

 

7 449

7 561

7 404

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)

 

 

Takuuvaraus

 

1.1.2022

 

 

4 550

 

Lisätyt varaukset

 

 

33

 

Perutut varaukset

 

 

-234

 

31.3.2022

 

 

4 349

 


 

TUNNUSLUVUT

 

 

31.3.22

31.3.21

31.12.21

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

6,5

5,1

23,8

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

10,7

4,8

24,9

% liikevaihdosta

 

 

6,1

3,0

3,3

Henkilöstö keskimäärin

 

 

2 109

1 881

1 954

Tilauskanta (Me)

 

 

356,2

308,0

439,8

Omavaraisuusaste %

 

 

61,2

60,4

60,7

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

0,40

0,31

1,97

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

11,09

9,50

10,62

Saadut tilaukset (Me)

 

 

90,0

299,4

1 019,6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 

Saadut tilaukset:

Tilikauden liikevaihto + Tilauskannan muutos tilikauden aikanaOsavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 26. huhtikuuta 2022

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Tilaa

Liitteet & linkit