PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2012

 

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2013 KLO 9.00

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2012


- Liikevaihto oli 314,8 (Q1-Q4/2011 328,2) miljoonaa euroa.
- Q4 liikevaihto oli 97,1 (Q4/2011 102,7) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 24,5 (Q1-Q4/2011 28,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,8 (8,8).
- Q4 liiketulos oli 8,7 (Q4/2011 10,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 9,0 (10,0).
- Tulos ennen veroja oli 20,5 (Q1-Q4/2011 26,0) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 11,5 (Q1-Q4/2011 24,9) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,47) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 45,1 (45,2) prosenttia.
- Tilauskanta oli 41,8 (71,9) miljoonaa euroa.
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,25 (0,35) euroa osakkeelta.
- Konsernin euromääräisen liikevoiton vuonna 2013 odotetaan jäävän pienemmäksi kuin 2012.TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2012 alkoi vahvalla tilauskannalla, joka tasoitti kysynnän vaihteluja ja mahdollisti tehtaan toiminnan normaalilla kapasiteetilla lähes koko vuoden. Ponssen liikevaihdon lasku jäi pieneksi kilpailukykyisen tuote- ja palvelutarjoaman ansiosta, vaikka samaan aikaan kokonaismarkkina laski merkittävästi. Metsäkoneiden kysyntä heikkeni Euroopassa ja kapasiteettia jouduttiin sopeuttamaan joulukuussa tilauskannan kerryttämiseksi.

Ponssen loppuvuoden onnistuminen uusien koneiden laskutuksessa näkyy kannattavuudessa ja liiketoiminnan rahavirroissa. Vahva myynti Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa oli merkittävä saavutus viimeisellä neljänneksellä. Asiakkaidemme työtilanne parantui katsauskauden lopussa, mikä näkyi piristymisenä huoltopalveluissa ja vaihtokonemyynnissä. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopussa 41,8 (71,9) miljoonaa euroa, joka on 41,9 prosenttia vertailukautta vähemmän. Tehdas palasi kahteen vuoroon helmikuun puolessa välissä vuonna 2013. 

Kuluneen neljänneksen liikevaihto oli 97,1 (102,7) miljoonaa euroa, jossa oli muutosta vertailukauteen verrattuna -5,4 prosenttia. Huoltopalveluliiketoiminta on hieman supistunut, mutta osoitti piristymisen merkkejä aivan viimeisen neljänneksen lopulla. Katsauskauden liikevaihto oli 314,8 miljoonaa euroa ollen vertailukautta 4,1 prosenttia pienempi.

Liiketulos oli viimeisellä neljänneksellä 8,7 (10,2) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 9,0 (10,0) prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli 24,5 (28,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella liiketulosta rasittivat 1,9 miljoonan euron Etelä-Amerikan ulkoisiin myyntisaataviin ja varaosavarastoon liittyvät arvonalennukset.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11,5 (24,9) miljoonaa euroa. Uusien tuotteiden varasto pieneni hieman normaalia matalammalle tasolle. Vaihtokonevarasto oli edelleen suunniteltua korkeammalla tasolla.

Investointimme etenivät suunnitellusti ja kuluneen vuoden panostukset kilpailukykymme parantamiseksi ovat historiamme suurimpia. Uusiutumisemme tuote- ja tuotantoteknologiassa sekä investointimme huoltopalveluihin etenivät suunnitellusti.LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 314,8 (328,2) miljoonaa euroa, joka on 4,1 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 67,4 (69,3) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 51,8 (51,6) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 16,6 (18,6) prosenttia, Venäjä ja Aasia 17,2 (16,1) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,3 (13,8) prosenttia sekä muut maat 0,0 (0,0) prosenttia.TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 24,5 (28,8) miljoonaa euroa. Tilikauden liiketulos sisältää 1,9 (3,6) miljoonan euron kertavaikutteisen kuluerän.  Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,8 (8,8) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 17,7 (24,3) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 49,2 (49,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 32,0 (34,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -4,0 (-2,6) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja –tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -2,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 13,9 (14,8) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,44 (0,47) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.

 

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 181,7 (173,9) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 81,6 (80,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 26,0 (28,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 14,1 (16,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 81,4 (78,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 81,1 (75,4) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun 19 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan maksetut korot (8,0 miljoonaa euroa) sekä osingonjakopäätöksen mukaan seuraavan vuoden jaksotettavat korot (1,1 miljoonaa euroa) yhteensä 9,1 miljoonaa euroa, on kirjattu veroilla oikaistuna konsernin oman pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 56,4 (39,1) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 52 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 80,5 (74,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 42,1 (22,5) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 69,2 (49,7) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 45,1 (45,2) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 11,5 (24,9) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,0 (-9,3) miljoonaa euroa.SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 285,9 (332,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 41,8 (71,9) miljoonaa euroa. Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset eivät sisälly tilauskantaan.JAKELUVERKOSTO

Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 9,5 (8,8) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 3,3 (2,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 18,1 (9,4) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 17.4.2012. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2011 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 9 725 485 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (212 900 kpl) ei maksettu osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.4.2012 ja osingon maksupäivä oli 27.4.2012.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallitukseen kuului katsauskauden aikana kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Jukka Vidgrén ja Juha Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajana Heikki Hortling.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana kymmenen kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 96,7.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi, tehtaanjohtaja Juha Haverinen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, kehitys- ja strategiajohtaja Timo Karppinen (30.11.2012 saakka), huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Jerry Wannberg (Ruotsi, Tanska 7.2.2012 saakka), Eero Lukkarinen (12.3.2012 alkaen) ja Sigurd Skotte (Norja),

Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa, Tšekki ja Unkari), Clément Puybaret (Ranska), Jussi Hentunen (Espanja, Italia, Portugali ja Norrbotten/Ruotsi) ja Gary Glendinning (Iso-Britannia),

Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä), Norbert Schalkx (Japani ja Baltia) ja Risto Kääriäinen (Kiina),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Pekka Ruuskanen (USA) Marko Mattila (Pohjois-Amerikan jälleenmyyjät), Cláudio Costa (Brasilia 7.2.2012 saakka), Teemu Raitis (Brasilia 10.5.2012 alkaen) ja Martin Toledo (Uruguay).

Ponsse AB:n toimitusjohtajana aloitti 12.3.2012 metsänhoitaja Eero Lukkarinen. Ajalla 7.2.–11.3.2012 toimitusjohtajan tehtäviä hoiti oman toimensa ohella Ponsse AB:n talouspäällikkö Glenn Nyman.

Ponsse Latin America Ltda:n toimitusjohtajana aloitti 10.5.2012 DI ja KTM Teemu Raitis. Ajalla 7.2.–9.5.2012 toimitusjohtajan tehtäviä hoiti oman toimensa ohella Ponsse America Ltda:n talousjohtaja Fabio Nogueira.HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 994 (948) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 986 (978) henkilöä.OSAKKEET


Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Katsauskauden lopussa osakkeenomistajia oli 7 153 kappaletta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2012 oli 1 508 478 kappaletta, joka on 5,4 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 10,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 5,57 euroa osakkeelta ja ylin 8,55 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 5,94 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 166,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.LAATU JA YMPÄRISTÖ


Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2000 -laatustandardia, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista kaksi ensin mainittua on sertifioitu. Lloyd’s Register Quality Assurance suoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2008 -laatujärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin.

Yhtiö on sisällyttänyt laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardin edellyttämät toimintatavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella ekonomisen, sosiaalisen ja ekologisen näkökulman huomioimista yrityksen kaikissa toiminnoissa. Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat liittyen kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistavat yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Sosiaalisen näkökulman toimintatavoilla varmistetaan yhtiön ja sen asiakkaiden ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, ja ylläpidetään yhtiön työntekijöiden ammattitaitoa ja hyvinvointia. Ympäristönäkökulma varmistaa tuotteidemme ja tuotantomme ympäristöystävällisyyden parantaen asiakkaidemme kannattavaa toimintaa esimerkiksi pienentyneen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen kautta.

Toimintatapoja ja tuotantoprosesseja kehitetään sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Yhtiön auditointijärjestelmä on ollut yksi keskeinen kehittämisalue vuoden 2012 aikana. Katsauskauden aikana on yhtiön huoltopalveluverkostossa otettu käyttöön sisäiset huollon toimintatapaa ja työympäristöä arvioivat auditoinnit. Huoltopalveluiden laatuauditointien tavoitteena on varmistaa tehokkaat ja turvalliset toimintatavat PONSSE-huoltopalveluverkostossa.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen toimintamallin mukaisesti. Yhtiön laadunvarmistusjärjestelmä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Katsauskaudella otettiin käyttöön yhtiön sisäinen toimintatapojen kehitysmalli, joka perustuu Lean Six Sigma – laatujohtamisen periaatteisiin.HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuuden ja heikon taloudellisen tilanteen pitkittyminen saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen.

Euroopan ja Yhdysvaltojen talouksien ongelmien nopea eskaloituminen rahoitusmarkkinoille saattaa vaikuttaa asiakasrahoituksen saatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.

Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan jäävän pienemmäksi kuin 2012.

Alkuvuoden parantunut tilausvirta mahdollistaa tuotannon toimimisen kahdessa vuorossa helmi-maaliskuun aikana. Tilauskannan alhaisen tason vuoksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehtaan kapasiteetin sopeutusta jatketaan tilanteen niin vaatiessa. Myynti, huolto ja tuotekehitys ovat töissä normaalisti.VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.4.2013 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöstölle maksetaan voittopalkkio vuodelta 2012.

 

PONSSE-KONSERNI


TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

      IFRS IFRS  
      1-12/12 1-12/11  
LIIKEVAIHTO   314 779 328 191  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   -130 2 672  
Liiketoiminnan muut tuotot     836 1 297  
Materiaalit ja palvelut     -203 943 -214 137  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -49 223 -49 176  
Poistot     -5 862 -5 221  
Liiketoiminnan muut kulut     -31 986 -34 781  
LIIKETULOS     24 471 28 844  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   11 -181  
Rahoitustuotot ja –kulut     -3 968 -2 617  
TULOS ENNEN VEROJA   20 513 26 046  
Tuloverot     -6 623 -11 233  
TILIKAUDEN TULOS     13 890 14 812  
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot   437 -943  
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   14 327 13 869  
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake*   0,44 0,47  
           
      IFRS IFRS  
      10-12/12 10-12/11  
LIIKEVAIHTO     97 123 102 707  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)   -9 146 -7 246  
Liiketoiminnan muut tuotot     173 485  
Materiaalit ja palvelut     -56 114 -61 399  
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -12 263 -13 307  
Poistot     -1 676 -1 422  
Liiketoiminnan muut kulut     -9 355 -9 575  
LIIKETULOS     8 741 10 244  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   16 4  
Rahoitustuotot ja –kulut     -2 127 1 656  
TULOS ENNEN VEROJA   6 631 11 903  
Tuloverot     -2 045 -4 373  
TILIKAUDEN TULOS     4 586 7 530  
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot   734 -786  
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   5 320 6 744  
         
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake*   0,15 0,26  
           

 * Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä.TASE (1 000 eur)

 

    IFRS IFRS
VARAT   31.12.12 31.12.11
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet   11 898 9 057
Liikearvo   3 440 3 440
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   35 525 26 165
Sijoitukset   111 111
Osuudet osakkuusyrityksissä   1 186 1 294
Pitkäaikaiset saamiset   999 1 535
Laskennalliset verosaamiset   1 628 2 826
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   54 787 44 428
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus   81 636 80 475
Myyntisaamiset   25 954 28 258
Tuloverosaaminen   1 959 4
Muut lyhytaikaiset saamiset   3 313 4 499
Rahavarat   14 083 16 267
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   126 944 129 504
       
VARAT YHTEENSÄ   181 732 173 932
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma   7 000 7 000
Muut rahastot   19 030 19 030
Muuntoerot   -1 538 -1 975
Omat osakkeet   -2 228 -2 228
Kertyneet voittovarat   59 180 56 736
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 81 444 78 563
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat   21 474 18 630
Laskennalliset verovelat   968 1 110
Muut pitkäaikaiset velat   13 20
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ   22 455 19 760
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat   34 912 20 434
Varaukset   4 977 4 627
Tilikauden verovelat   385 3 527
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   37 558 47 022
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ   77 833 75 609
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   181 732 173 932RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

      IFRS IFRS
      1-12/12 1-12/11
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:        
Tilikauden tulos     13 890 14 812
Oikaisut:        
Rahoitustuotot ja –kulut     3 968 2 617
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   -11 181
Poistot     5 862 5 221
Tuloverot     6 623 11 233
Muut oikaisut     -452 783
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   29 880 34 848
         
Käyttöpääoman muutos:        
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   4 256 5 034
Vaihto-omaisuuden muutos     -1 161 -8 084
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   -8 600 1 953
Pakollisten varausten muutos     350 -79
Saadut korot     195 216
Maksetut korot     -1 334 -1 346
Muut rahoituserät     -1 561 -715
Maksetut verot     -10 509 -6 947
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)     11 516 24 878
         
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -18 062 -9 430
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 62 146
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)     -18 000 -9 284
         
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        
Maksetut korot, hybridilaina     -2 280 -2 280
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut   14 478 -150
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos   -100 25
Pitkäaikaisten lainojen nostot   10 000 9 689
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -8 184 -6 803
Rahoitusleasingvelkojen maksut   1 029 -519
Pitkäaikaisten saamisten muutos   380 208
Maksetut osingot     -9 725 -9 725
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)     5 598 -9 556
         
Rahavarojen muutos (A+B+C)     -885 6 039
         
Rahavarat 1.1.     16 267 11 036
Valuuttakurssimuutosten vaikutus     -1 299 -808
Rahavarat 31.12.     14 083 16 267LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

 

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2012 7 000 19 030 -1 975  -2 228 56 736 78 563
Muuntoerot     437     437
Katsauskauden tulos         13 890 13 890
Katsauskauden laaja tulos     437   13 890 14 327
Suorat kirjaukset voittovaroihin*         -1 721 -1 721
Osingonjako         -9 725 -9 725
OMA PÄÄOMA 31.12.2012 7 000 19 030 -1 538  -2 228 59 180 81 444
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 7 000 19 030 -1 032  -2 228 53 356 76 126
Muuntoerot     -943     -943
Katsauskauden tulos         14 812 14 812
Katsauskauden laaja tulos     -943   14 812 13 869
Suorat kirjaukset voittovaroihin*         -1 707 -1 707
Osingonjako         -9 725 -9 725
OMA PÄÄOMA 31.12.2011 7 000 19 030 -1 975  -2 228 56 736 78 563
             
* Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksettavasta korosta verolla vähennettynä.
                         

 


 
    31.12.12 31.12.11  
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     2 898 4 085  

 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   31.12.12 31.12.11  
Takaukset muiden puolesta     1 601 1 582  
Takaisinostovastuut     1 541 1 042  
Muut vastuut     1 159 3 391  
YHTEENSÄ     4 302 6 014  

 

3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
1.1.2012     4 627    
Lisätyt varaukset     1 623    
Perutut varaukset     -1 272    
31.12.2012     4 977    

 

TUNNUSLUVUT     31.12.12 31.12.11  
Tutkimus- ja kehityskulut (Meur)   9,5 8,8  
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Meur)   18,1 9,4  
% liikevaihdosta     5,7 2,9  
Henkilöstö keskimäärin     994 948  
Tilauskanta (Meur)     41,8 71,9  
Omavaraisuusaste %     45,1 45,2  
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   0,44 0,47  
Oma pääoma/osake (eur)     2,91 2,81  TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto-%:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Velkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat
-----------------------------
Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
---------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma
---------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 

SAADUT TILAUKSET (Meur)     1-12/12 1-12/11  
Ponsse-konserni     285,9 332,6  

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2011 laaditussa tilinpäätöksessä. 

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 19. helmikuuta 2013


PONSSE OYJ


Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

   

 Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.