PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2017

Report this content


- Liikevaihto oli 576,6 (Q1-Q4/2016 517,4) miljoonaa euroa.

- Q4 liikevaihto oli 178,3 (Q4/2016 167,5) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 67,4 (Q1-Q4/2016 55,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,7 (10,7).

- Q4 liiketulos oli 20,6 (Q4/2016 18,2) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,5 (10,8).

- Tulos ennen veroja oli 57,8 (Q1-Q4/2016 58,3) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 56,5 (53,7) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 1,60 (1,63) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 51,9 (50,3) prosenttia.

- Tilauskanta oli 124,6 (123,9) miljoonaa euroa.

- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,75 (0,60) euroa osakkeelta.

- Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2017 oli Ponsselle erinomainen ja tasapainoinen kasvun, kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirtojen suhteen. Onnistuimme jokaisella neljänneksellä tasaisesti läpi vuoden. Kannattavuutemme oli hyvällä 11,7 prosentin tasolla ja samalla pystyimme kasvamaan 11,4 prosenttia ja saavuttamaan 56,5 miljoonan euron positiivisen rahavirran. Viennin osuus liikevaihdostamme oli 77,3 prosenttia.

Tilausvirtamme oli erinomainen läpi vuoden ja tilauskantamme oli vuoden lopussa 124,6 miljoonaa euroa. Vieremän tehtaasta valmistui katsauskaudella ennätysmäärä metsäkoneita samaan aikaan, kun uuden tehtaan rakennustyöt olivat käynnissä.

Sekä kemiallisen- että mekaanisen metsäteollisuuden näkymät ovat hyvät ja Ponssen toimintaympäristö on siten suotuisa. Kokonaismarkkina kehittyi vuonna 2017 hyvin eikä huonosti vetäviä markkina-alueita ollut. Venäjän metsäkonemarkkina kehittyi voimakkaasti ja se kasvoi maailman suurimmaksi tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinaksi ohi Ruotsin ja Suomen. Ponssen markkinaosuus Venäjällä on vahva. Venäjän lisäksi metsäkonemarkkina kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Saksassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne oli normaali ja metsäkoneiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

Kaikki liiketoiminta-alueemme olivat tasaisessa kasvussa läpi vuoden. Uusien koneiden myynti kasvoi hyvin ja myös huoltopalveluliiketoimintamme jatkoi tasaista kasvuaan. Vaihtokonemyyntimme kasvoi loppuvuonna merkittävästi. Kumulatiiviseksi liikevaihdoksi muodostui historiallisen korkea 576,6 (517,4) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 67,4 (55,2) miljoonaa euroa. Vuoden alusta yhtiön liikevaihdon kasvu oli 11,4 prosenttia ja liikevoiton muutos 22,3 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 11,7 (10,7) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 56,5 (53,7) miljoonaa euroa. Uusien koneiden varasto jäi hieman normaalitasoa korkeammalle, mutta vaihtokonevaraston pienentyminen vaikutti positiivisesti liiketoiminnan rahavirtojen kehitykseen.

Yhtiön tase vahvistui edelleen ja vakavaraisuutemme jatkoi positiivista kehittymistään. Yhtiön omavaraisuusaste oli 51,9 (50,3) prosenttia.

Kehitämme Ponssea pitkäjänteisesti tukeaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Toimintamme ja tuotteidemme jatkuva uusiutuminen on tärkeää. Vuodesta 2010 lähtien olemme nousujohteisesti investoineet tuotekehitykseen noin 82,1 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuteen noin 153,2 miljoonaa euroa.

Investointimme ovat jatkuneet suunnitellun mukaisesti sekä huoltopalveluverkostoomme että Vieremän tehtaan toimintoihin. Katsauskaudella valmistui uudet huoltopalvelukeskukset Ranskaan, Uruguayhin sekä Isoon-Britanniaan. Tehtaan kehitys keskittyy voimakkaasti tuottavuuden ja laaduntuottokyvyn kehittämiseen yhdessä koko valmistusverkoston kanssa. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti ja rakennustyöt valmistuivat loppuvuonna 2017. Vuoden 2018 aikana Vieremän uuden tehtaan ylösajo tapahtuu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinneilla parannamme kykyämme valmistaa PONSSE-metsäkoneita Suomessa ja vastata paremmin markkinoiden tarpeisiin.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 576,6 (517,4) miljoonaa euroa, joka on 11,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,3 (76,6) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,0 (39,3) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 18,6 (20,3) prosenttia, Venäjä ja Aasia 20,1 (14,7) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,9 (24,6) prosenttia sekä muut maat 0,5 (1,1) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 67,4 (55,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 11,7 (10,7) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 26,4 (30,7) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 80,3 (73,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 49,7 (44,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -9,7 (3,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -6,3 (3,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 44,8 (45,7) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,60 (1,63) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 345,2 (301,6) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 122,3 (118,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 41,5 (35,9) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 42,6 (37,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 176,8 (149,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 162,9 (138,4) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 68,2 (60,1) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 85,3 (80,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 25,5 (22,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 14,4 (15,1) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 51,9 (50,3) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 56,5 (53,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -37,7 (-28,1) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 582,1 (493,8) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 124,6 (123,9) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Emoyhtiö Ponsse Oyj perusti 13.1.2017 uuden tytäryhtiön Ponsse Machines Ireland Ltd:n Irlantiin.

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö OOO Ocean Safety Center, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 14,8 (12,4) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 4,7 (4,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 37,8 (28,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 11.4.2017. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2016 osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 16 780 145 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092 kpl) ei maksettu osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 13.4.2017 ja osingon maksupäivä oli 24.4.2017.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajana Mammu Kaario. Hallituksen jäseninä toimivat Matti Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana yhdeksän kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 90,7.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia, Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Marko Mattila (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 508 (1 435) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 546 (1 453) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2017 oli 2 513 292 kappaletta, joka on 9,0 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 60,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 20,85 euroa osakkeelta ja ylin 27,80 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 26,38 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 738,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 33 092 omaa osaketta.LAATU JA YMPÄRISTÖ

Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001 -laatustandardia, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista kaksi ensin mainittua on sertifioitu. Kansainvälisiin standardeihin perustuvien johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida toimintaa konsernitasolla sekä varmistaa jatkuva kehitys. Lloyd’s Register Quality Assurance suoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin.

Yhtiön laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardeihin perustuvat johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella toimintaa, jossa huomioidaan tasavertaisesti ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat ja niihin liittyvät periaatteet. Ekologisen kestävyyden näkökulman mukaisesti haluamme välttää tai minimoida tuotteidemme, palveluidemme, toimintamme ja päätöstemme negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemiin ja luonnonvarojen riittävyyteen. Panostuksemme tuotteidemme polttoainekulutuksen, päästöjen ja puuston pintavaurioiden minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen. Sosiaalisen kestävyyden näkökulman mukaisesti varmistamme ihmisten työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun sekä tuemme työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman kehitystä. Taloudellisen kestävyyden näkökulma liittyy kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistaen yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Tämä tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan koko globaalissa toimintakentässämme.

Ponssella kehitetään toimintatapoja ja tuotantoprosesseja sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Yhtiön auditointijärjestelmä on ollut keskeinen työkalu kehityksen edistämisessä vuoden 2017 aikana. Katsauskauden aikana yhtiön huoltopalveluverkostossa on laajennettu huollon toimintatapaa ja työympäristöä arvioivia sisäisiä auditointeja. Huoltopalveluiden laatuauditointien tavoitteena on varmistaa tehokkaat ja turvalliset toimintatavat koko PONSSE-huoltopalveluverkostossa. Katsauskauden aikana on kehitetty tytäryhtiöiden johtamisperiaatteiden arviointimallia, joka ohjaa tytäryhtiöiden strategian johtamiskäytäntöjä.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen toimintamallin mukaisesti. Yhtiön laadunvarmistusjärjestelmä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Katsauskaudella on merkittävästi panostettu yhtiön sisäisten toimintatapojen kehitysmalliin, joka perustuu Lean Six Sigma -laatujohtamisen periaatteisiin.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana.

Investointimme suuntautuvat toimitusketjun ja varaosalogistiikan palvelutason ja kapasiteetin kehittämiseen sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaan laajennus etenee suunnitellusti aikataulussaan. Uuden tehtaan ylösajo tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laajennuksen tuomat lisähyödyt alkavat realisoitua suunnitellusti 2018 toisella vuosipuoliskolla. Tehdasinvestointi liittyy Vieremän tehtaan turvallisuuden, tuottavuuden, tuotelaadun ja joustavuuden kehittämiseen.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 9.4.2018 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 136 312 873,86 euroa 31.12.2017.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöstölle maksetaan voittopalkkio vuodelta 2017.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

    IFRS IFRS
    1-12/17 1-12/16
LIIKEVAIHTO 576 553 517 400
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 7 900 2 346
Liiketoiminnan muut tuotot   1 618 1 915
Materiaalit ja palvelut   -375 529 -336 008
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -80 263 -73 879
Poistot   -13 112 -11 905
Liiketoiminnan muut kulut   -49 734 -44 711
LIIKETULOS   67 432 55 158
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 19 23
Rahoitustuotot ja –kulut   -9 660 3 074
TULOS ENNEN VEROJA 57 792 58 255
Tuloverot   -13 021 -12 543
TILIKAUDEN TULOS   44 771 45 712
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -941 1 554
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 43 830 47 266
       
     
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 1,60 1,63
       


  IFRS IFRS
    10-12/17 10-12/16
LIIKEVAIHTO 178 264 167 545
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -9 950 -11 734
Liiketoiminnan muut tuotot   412 567
Materiaalit ja palvelut   -106 747 -101 462
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -23 175 -21 189
Poistot   -3 446 -3 081
Liiketoiminnan muut kulut   -14 774 -12 488
LIIKETULOS   20 584 18 157
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -28 -63
Rahoitustuotot ja –kulut   -3 137 1 680
TULOS ENNEN VEROJA 17 419 19 774
Tuloverot   -2 717 -4 386
TILIKAUDEN TULOS   14 702 15 388
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 155 993
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 14 857 16 381
       
     
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake 0,53 0,55
       KONSERNITASE (1 000 eur)

  IFRS IFRS  
  31.12.17 31.12.16  
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 22 975 19 928  
Liikearvo 3 816 3 827  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 95 454 73 765  
Sijoitukset 103 103  
Osuudet osakkuusyrityksissä 714 781  
Pitkäaikaiset saamiset 916 2 340  
Laskennalliset verosaamiset 3 538 2 525  
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 127 516 103 269  
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 122 302 118 283  
Myyntisaamiset 41 481 35 933  
Tuloverosaaminen 413 859  
Muut lyhytaikaiset saamiset 10 864 5 915  
Rahavarat 42 596 37 342  
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 217 656 198 332  
       
VARAT YHTEENSÄ 345 172 301 600  
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 7 000 7 000  
Muut rahastot 2 452 2 452  
Muuntoerot -183 758  
Omat osakkeet -346 -346  
Kertyneet voittovarat 167 923 139 932  
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 176 846 149 796  
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 46 126 46 653  
Laskennalliset verovelat 823 799  
Muut pitkäaikaiset velat 57 0  
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 47 006 47 452  
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Korolliset velat 22 115 13 462  
Varaukset *) 5 769 5 970  
Tilikauden verovelat  738 2 043  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat *) 92 698 82 877  
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 121 320 104 353  
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 345 172 301 600  *) Laadintaperiaatteen muutos, joka kerrotaan liitetiedossa 3.


RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

    IFRS IFRS
    1-12/17 1-12/16
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:      
Tilikauden tulos   44 771 45 712
Oikaisut:      
Rahoitustuotot ja –kulut   9 660 -3 074
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -19 -23
Poistot   13 112 11 905
Tuloverot   13 021 12 543
Muut oikaisut   -923 3 051
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 79 621 70 114
       
Käyttöpääoman muutos:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -10 165 7 437 
Vaihto-omaisuuden muutos   -4 018 -13 699
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 10 572 2 777
Pakollisten varausten muutos   -201 1 216
Saadut korot   240 222
Maksetut korot   -954 -953
Muut rahoituserät   -3 518 -468
Maksetut verot   -15 030 -12 905
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   56 549 53 740
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -37 836 -28 280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 127 198
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -37 709 -28 082
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 7 944 2 220
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 004
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -900 -5 702
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut 1 082 191
Pitkäaikaisten saamisten muutos 520 -1 396
Maksetut osingot   -16 780 -15 382
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -8 135 -19 065
       
Rahavarojen muutos (A+B+C)   10 705 6 593
       
Rahavarat 1.1.   37 342 26 495
Valuuttakurssimuutosten vaikutus   -5 451 4 254
Rahavarat 31.12.   42 596 37 342LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma            
B = Ylikurssi- ja muut rahastot          
C = Muuntoerot            
D = Omat osakkeet          
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä            
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
  A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 000 2 452 758  -346 139 932 149 796
Muuntoerot     -941     -941
Katsauskauden tulos         44 771 44 771
Katsauskauden laaja tulos     -941   44 771 43 830
Osingonjako         -16 780 -16 780
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 7 000 2 452 -183 -346 167 923 176 846
             
             
OMA PÄÄOMA 1.1.2016  7 000 2 452 -796 -346 109 602 117 912
Muuntoerot     1 554     1 554
Katsauskauden tulos         45 712 45 712
Katsauskauden laaja tulos     1 554   45 712 47 266
Osingonjako         -15 382 -15 382
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 7 000 2 452 758 -346 139 932 149 796
    31.12.17 31.12.16
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)     1 490 1 020


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)   31.12.17 31.12.16
Takaukset muiden puolesta     1 541 549
Takaisinostovastuut     3 464 3 021
Muut vastuut     963 1 177
YHTEENSÄ     5 968 4 747


3. VARAUKSET (1 000 eur)     Takuuvaraus    
31.12.2016     7 336    
Laadintaperiaatteen muutos     -1 366    
1.1.2017     5 970    
Lisätyt varaukset     833    
Perutut varaukset     -1 034    
31.12.2017     5 769    


Varauksen laadintaperiaatetta on muutettu 1.1.2017 alkaen siten, että varauksena esitetään takuuvaraus, johon yhtiö on sitoutunut myyntisopimuksen takuuehtojen mukaisesti. Muutoksella ei ole ollut tulosvaikutusta.

TUNNUSLUVUT     31.12.17 31.12.16
Tutkimus- ja kehityskulut (Me)   14,8 12,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)     37,8 28,3
% liikevaihdosta     6,6 5,5
Henkilöstö keskimäärin     1 508 1 435
Tilauskanta (Me)     124,6 123,9
Omavaraisuusaste %     51,9 50,3
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)   1,60 1,63
Oma pääoma/osake (eur)     6,32 5,35TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
    1-12/17 1-12/16
Ponsse-konserni     582,1 493,8Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2016 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Uudet standardit IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” ja IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” on julkaistu, mutta ne eivät ole olleet voimassa tilikaudella 2017 eikä niitä ole otettu käyttöön ennen aikaisesti. Uudet standardit tulevat sovellettavaksi 1.1.2018 alkaen. Tehtyjen selvitysten mukaan uusilla standardeilla ei arvioida olevan kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” tulee sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin käyttöönoton vaikutuksia. Uudella standardilla ei arvioida olevan kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 13. helmikuuta 2018

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.


Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.