PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2018

Report this content- Liikevaihto oli 612,4 (Q1-Q4/2017 576,6) miljoonaa euroa.

- Q4 liikevaihto oli 196,6 (Q4/2017 178,3) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 61,7 (Q1-Q4/2017 67,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,1 (11,7).

- Q4 liiketulos oli 22,4 (Q4/2017 20,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,4 (11,5).

- Tulos ennen veroja oli 56,3 (Q1-Q4/2017 57,8) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 61,3 (56,5) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 1,56 (1,60) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 54,0 (51,9) prosenttia.

- Tilauskanta oli 294,9 (124,6) miljoonaa euroa.

- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,80 (0,75) euroa osakkeelta.

- Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2018 oli kiivas kovan kysynnän, mittavan tehdasinvestoinnin ja haastavan komponenttisaatavuuden johdosta. Ponsse pärjäsi erinomaisesti ja saavutimme erittäin haastavasta tilanteesta huolimatta yli 10 prosentin kannattavuuden ja erinomaisen 61 miljoonan euron rahavirran. Pystyimme jatkamaan kasvuamme, vaikka samalla Vieremän tehtaan ylösajo rajoitti kapasiteettimme käyttöä. Valmistimme lähes saman määrän PONSSE-metsäkoneita kuin ennätysvuonna 2017.

Tilausvirtamme oli vuonna 2018 ennätyksellinen. Toisen vuosipuoliskon kova kysyntä vaikutti merkittävästi toimitusaikoihimme tilauskannan venyessä erittäin pitkäksi. Vuoden päättyessä tilauskantamme oli 294,9 (124,6) miljoonaa euroa, joka on 136,7 prosenttia suurempi vuoden takaiseen verrattuna.

Markkina-alueistamme vahvimmin kasvoivat Venäjä, Suomi ja Ruotsi. Venäjä piti paikkansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden kokonaismarkkinana Ruotsin ollessa toiseksi ja Suomen kolmanneksi suurin. Markkinatilanne oli koko vuoden erinomainen suurimmassa osassa markkina-alueitamme.

Kaikki liiketoiminta-alueemme olivat tasaisessa kasvussa läpi vuoden. Uusien koneiden myynti kehittyi hyvin ja samalla huoltopalvelu- ja vaihtokoneliiketoimintamme kasvoivat muuta liiketoimintaa nopeammin. Kumulatiiviseksi liikevaihdoksi muodostui historiallisen korkea 612,4 (576,6) miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 61,7 (67,4) miljoonaa euroa. Vuoden alusta yhtiön liikevaihdon kasvu oli 6,2 prosenttia ja liikevoiton muutos -8,5 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 10,1 (11,7) prosenttia. Liikevoittoomme toisella vuosipuoliskolla vaikutti tehtaan mittava ylösajo, joka kasvatti liiketoiminnan kuluja.

Myyntimme teki läpi vuoden erinomaista työtä ja vaihtokonevarastomme kierto saatiin hyvälle tasolle. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 61,3 (56,5) miljoonaa euroa. Sekä uusien koneiden että vaihtokoneiden varasto oli vuoden lopussa hyvällä tasolla.

Kehitämme Ponssea pitkäjänteisesti tukeaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Toimintamme ja tuotteidemme jatkuva uusiutuminen on tärkeää. Vuodesta 2010 lähtien olemme nousujohteisesti investoineet tuotekehitykseen noin 100 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuteen noin 186 miljoonaa euroa.

Lanseerasimme vuoden 2018 aikana hengästyttävän määrän uusia tuotteita. Esittelimme FinnMETKO-messuilla kymmenen uutta tuotetta ja merkittävää tuoteominaisuutta. Tuotekehityksemme, myyntimme ja markkinointimme ovat onnistuneet ja uudet tuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Panostamme kestävän kehityksen mukaisiin puunkorjuuratkaisuihin ja niihin liittyviin teknologioihin.

Vieremän tehtaan investointi onnistui yli odotusten. Varastojärjestelmän käyttöönotto viikolla 10 onnistui hyvin ja varaston automaatiojärjestelmä vakiintui sekä teknologian että ihmistemme osaamisen puolesta nopeasti. Uuden kokoonpanotehtaan käyttöönotto sijoittui kesälomien jälkeiselle ajanjaksolle ja onnistui muutoksen laajuuteen nähden hyvin. Komponenttisaatavuuden ja uuden tuotantojärjestelmän aiheuttamista häiriöistä huolimatta tehdas saatettiin aikatauluun vuoden loppuun mennessä. Tässä tilanteessa tehtaan onnistuminen oli meille ensiarvoisen tärkeää ja osoitti henkilökuntamme erittäin kovan osaamisen tason, venymisen ja kyvykkyyden. Tehtaamme on kovassa iskussa ja kiitos siitä kuuluu Ponssen Vieremän tehtaan henkilöstölle.

Vuosi 2018 oli kaikilta ponsselaisilta ja jakeluverkostoltamme erinomainen suoritus.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 612,4 (576,6) miljoonaa euroa, joka on 6,2 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 77,6 (77,3) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 37,6 (38,0) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,0 (18,6) prosenttia, Venäjä ja Aasia 22,5 (20,1) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 19,2 (22,9) prosenttia sekä muut maat 0,7 (0,5) prosenttia.


TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 61,7 (67,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,1 (11,7) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 22,6 (26,4) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 85,3 (80,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 55,2 (49,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -5,3 (-9,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -4,0 (-7,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseksi muodostui 43,7 (44,8) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,56 (1,60) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 379,1 (345,2) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 126,6 (122,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 43,4 (41,5) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 51,1 (42,6) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 200,2 (176,8) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 180,1 (162,9) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 69,6 (68,2) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 5 %. Emoyhtiön saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 76,7 (85,3) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin nettovelat olivat 18,4 (25,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) 9,2 (14,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 54,0 (51,9) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 61,3 (56,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -31,8 (-37,7) miljoonaa euroa.


SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 785,7 (582,1) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 294,9 (124,6) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 17,5 (14,8) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 6,1 (4,7) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 32,5 (37,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 9.4.2018. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2017 osinkoa 0,75 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 20 975 181 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (33 092 kpl) ei maksettu osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.4.2018 ja osingon maksupäivä oli 18.4.2018.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajana Mammu Kaario. Hallituksen jäseninä toimivat Matti Kylävainio, Juha Vanhainen (9.4.2018 alkaen), Janne Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Lisäksi hallituksen jäsenenä toimi Ossi Saksman varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2018 saakka.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana yhdeksän kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 90,7.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Marko Mattilalle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Marko Mattila raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrénille.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska),
Jussi Hentunen (Viro, Latvia ja Liettua) ja
Sigurd Skotte (Norja).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Dean Robson (Iso-Britannia),
Gary Glendinning (Irlanti, Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia) ja
Jussi Hentunen (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani),

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) 1.8.2018 alkaen ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 635 (1 508) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 692 (1 546) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2018 oli 2 327 277 kappaletta, joka on 8,3 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 67,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 23,85 euroa osakkeelta ja ylin 32,35 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 24,75 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 693,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeita.


LAATU JA YMPÄRISTÖ

Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001 -laatustandardia, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardia, joista kaksi ensin mainittua on sertifioitu. Kansainvälisiin standardeihin perustuvien johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida toimintaa konsernitasolla sekä varmistaa jatkuva kehitys. Lloyd’s Register Quality Assurance suoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin.

Yhtiön laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardeihin perustuvat johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella toimintaa, jossa huomioidaan tasavertaisesti ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat ja niihin liittyvät periaatteet. Ekologisen kestävyyden näkökulman mukaisesti haluamme välttää tai minimoida tuotteidemme, palveluidemme, toimintamme ja päätöstemme negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemiin ja luonnonvarojen riittävyyteen. Panostuksemme tuotteidemme polttoainekulutuksen, päästöjen ja puuston pintavaurioiden minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen. Sosiaalisen kestävyyden näkökulman mukaisesti varmistamme ihmisten työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun sekä tuemme työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman kehitystä. Taloudellisen kestävyyden näkökulma liittyy kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistaen yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Tämä tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan koko globaalissa toimintakentässämme.

Ponssella kehitetään toimintatapoja ja tuotantoprosesseja sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Yhtiön auditointijärjestelmä on ollut keskeinen työkalu kehityksen edistämisessä vuoden 2018 aikana. Katsauskauden aikana yhtiön huoltopalveluverkostossa on syvennetty huollon toimintatapaa ja työympäristöä arvioivia sisäisiä auditointeja. Huoltopalveluiden laatuauditointien tavoitteena on varmistaa tehokkaat ja turvalliset toimintatavat koko PONSSE-huoltopalveluverkostossa. Katsauskauden aikana on panostettu tytäryhtiöiden strategian ja johtamiskäytäntöjen hallintaan hyödyntämällä aikaisemmin kehitettyä arviointimallia.

Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen toimintamallin mukaisesti. Yhtiön laadunvarmistusjärjestelmä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Katsauskaudella on merkittävästi panostettu yhtiön sisäisten toimintatapojen kehitysmalliin, joka perustuu Ponsse Production System -periaatteisiin.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuutta voi lisätä kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Riskit toimittajaverkostossa voivat aiheuttaa häiriöitä materiaalisaatavuuteen.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2019 hieman suurempi kuin 2018.

Ponssen vahvasti uusiutunut ja kilpailukykyinen tuotemallisto sekä uudet huoltopalveluratkaisut ovat kasvattaneet yhtiötä merkittävästi. Markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana komponenttien saatavuus tulee jatkumaan erittäin haastavana.

Investointimme suuntautuvat enenevässä määrin tuotekehitykseen ja tuoteteknologiaan sekä huoltopalveluverkoston kehittämiseen Suomessa ja ulkomailla. Vieremän tehtaalla keskitytään uusien tuotteiden ylösajoon ja kapasiteetin nostoon lopputuotteiden laatu ja luotettavuus huomioiden.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 3.4.2019 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 149 873 188,81 euroa 31.12.2018.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöstölle maksetaan voittopalkkio vuodelta 2018.

PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

  IFRSIFRS
  1-12/181-12/17
LIIKEVAIHTO612 435576 553
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)-1 5087 900
Liiketoiminnan muut tuotot 2 7681 618
Materiaalit ja palvelut -395 660-375 529
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-85 289-80 263
Poistot -15 836-13 112
Liiketoiminnan muut kulut -55 193-49 734
LIIKETULOS 61 71767 432
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-7719
Rahoitustuotot ja –kulut -5 317-9 660
TULOS ENNEN VEROJA56 32457 792
Tuloverot -12 625-13 021
TILIKAUDEN TULOS 43 69944 771
    
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-318-941
    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ43 38143 830
    
   
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake1,561,60
    


 IFRSIFRS
  10-12/1810-12/17
LIIKEVAIHTO196 552178 264
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)-10 031-9 950
Liiketoiminnan muut tuotot 825412
Materiaalit ja palvelut -120 416-106 747
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-24 602-23 175
Poistot -4 385-3 446
Liiketoiminnan muut kulut -15 567-14 774
LIIKETULOS 22 37720 584
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista-12-28
Rahoitustuotot ja –kulut -326-3 137
TULOS ENNEN VEROJA22 03917 419
Tuloverot -3 475-2 717
TILIKAUDEN TULOS 18 56314 702
    
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot-969155
    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ17 59514 857
    
   
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake0,630,53
    KONSERNITASE (1 000 eur)

 IFRSIFRS 
 31.12.1831.12.17 
VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet26 29822 975 
Liikearvo3 8003 816 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet108 81895 454 
Sijoitukset103103 
Osuudet osakkuusyrityksissä545714 
Pitkäaikaiset saamiset2 447916 
Laskennalliset verosaamiset3 2423 538 
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ145 252127 516 
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus126 628122 302 
Myyntisaamiset43 37941 481 
Tuloverosaaminen1 423413 
Muut lyhytaikaiset saamiset11 27510 864 
Rahavarat51 10542 596 
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ233 811217 656 
    
VARAT YHTEENSÄ379 063345 172 
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma7 0007 000 
Muut rahastot3 4622 452 
Muuntoerot3 027-183 
Omat osakkeet0-346 
Kertyneet voittovarat186 667167 923 
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA200 155176 846 
    
PITKÄAIKAISET VELAT   
Korolliset velat45 65146 126 
Laskennalliset verovelat1 295823 
Muut pitkäaikaiset velat4357 
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ46 99047 006 
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Korolliset velat23 92022 115 
Varaukset5 4185 769 
Tilikauden verovelat 808 738 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat101 77392 698 
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ131 919121 320 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ379 063345 172 

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 IFRSIFRS 
  1-12/181-12/17 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:    
Tilikauden tulos 43 69944 771 
Oikaisut:    
Rahoitustuotot ja –kulut 5 3179 660 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta77-19 
Poistot 15 83613 112 
Tuloverot 12 62513 021 
Muut oikaisut -3 368-1 202 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta74 18679 342 
     
Käyttöpääoman muutos:    
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos-111-9 885 
Vaihto-omaisuuden muutos -4 326-4 018 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos7 79410 572 
Pakollisten varausten muutos -351-201 
Saadut korot 244240 
Maksetut korot -770-954 
Muut rahoituserät -2 458-3 518 
Maksetut verot -12 866-15 030 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 61 34156 549 
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-32 508-37 836 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot675127 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -31 833-37 709 
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Omien osakkeiden hankkiminen-930 
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut1 8517 944 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-450-900 
Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut221 082 
Pitkäaikaisten saamisten muutos970520 
Maksetut osingot -20 975-16 780 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -18 675-8 135 
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) 10 83410 705 
     
Rahavarat 1.1. 42 59637 342 
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 324-5 451 
Rahavarat 31.12. 51 10542 596 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma      
B = Ylikurssi- ja muut rahastot     
C = Muuntoerot      
D = Omat osakkeet     
E = Kertyneet voittovarat 
F = Oma pääoma yhteensä      
  
 EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
 ABCDEF
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 452-183 -346167 923176 846
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu *) -293 528 -3 525-26
OMA PÄÄOMA 1.1.20187 0002 4233 345 -346164 398176 819
Muuntoerot  -318  -318
Katsauskauden tulos    43 69943 699
Katsauskauden laaja tulos  -318 43 69943 381
Suorat kirjaukset voittovaroihin    -16-16
Osakepalkkio-ohjelma 1 039 439-4391 039
Osingonjako    -20 975-20 975
Omien osakkeiden hankinta   -93 -93
OMA PÄÄOMA 31.12.20187 0003 4623 0270186 667200 155
       
       
       
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 7 0002 452758-346139 932149 796
Muuntoerot  -941  -941
Katsauskauden tulos    44 77144 771
Katsauskauden laaja tulos  -941 44 77143 830
Osingonjako    -16 780-16 780
OMA PÄÄOMA 31.12.20177 0002 452-183-346167 923176 846


*) Uuden konsolidointijärjestelmän mahdollistamana yhtiö on siirtynyt esittämään tilikauden 2018 alusta alkaen kaikki oman pääoman kurssierot Muuntoerot –erässä. Aikaisemmin kertyneiden voittovarojen kurssierot on esitetty voittovarojen sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin raportoituihin tunnuslukuihin.  31.12.1831.12.17 
1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)  1 3421 490 

2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)
 31.12.1831.12.17 
Takaukset muiden puolesta  1 4591 541 
Takaisinostovastuut  5523 464 
Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu  7 8398 752 
Muut vastuut  8758 
YHTEENSÄ  9 93713 815 

3. VARAUKSET (1 000 eur)
  Takuuvaraus  
1.1.2018  5 769  
Lisätyt varaukset  533  
Perutut varaukset  -884  
31.12.2018  5 418  
      
TUNNUSLUVUT  31.12.1831.12.17 
Tutkimus- ja kehityskulut (Me) 17,514,8 
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)  32,537,8 
% liikevaihdosta  5,36,6 
Henkilöstö keskimäärin  1 6351 508 
Tilauskanta (Me)  294,9124,6 
Omavaraisuusaste %  54,051,9 
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur) 1,561,60 
Oma pääoma/osake (eur)  7,156,32 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Sijoitetun pääoman tuotto- %:
Tulos ennen veroja + rahoituskulut
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100

Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Nettovelkaantumisaste, %:
Korolliset rahoitusvelat - rahavarat
-----------------------------------------------
Oma pääoma * 100

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100

Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus
--------------------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
--------------------------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemääräSAADUT TILAUKSET (Me)
  1-12/181-12/17
Ponsse-konserni  785,7582,1Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2017 laaditussa vuositilinpäätöksessä pois lukien 1.1.2018 käyttöönotettuja uusia standardeja IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” ja IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit”.

Uudella IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” -standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon tulouttamisen ajankohtaan tai tuloutettavan liikevaihdon määrään eikä siten kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Muutoksella oli kuitenkin vähäisiä vaikutuksia liikevaihdon tuloutuksen ajankohtaan sekä sopimukseen perustuviin velkoihin esimerkiksi uusille koneille annettavien takuiden palveluluonteisen osan osalta sekä asiakkaille annettujen optioiden hankkia lisäpalveluita alennuksella osalta. Lisäksi uudella standardilla oli vaikutus tilinpäätökseen uusien liitetietovaatimusten myötä. Standardin käyttöönotossa noudatettiin mukautettua siirtymämenetelmää. Vaikutukset tilikausien vertailukelpoisuuteen sekä raportointikauden tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat vähäisiä.


Konsernissa on käytössä IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” –standardi. Rahoitusvarojen arvonalentumisen osalta sovelletaan odotettuihin luottotappioihin perustuvaa mallia. Tehtyjen selvitysten mukaan uudella standardilla ei ole kokonaisuutena olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Odotetut luottotappiot kirjataan asiakaskohtaisesti johdon arvioon perustuen etukäteen asetetun kriteeristön mukaisesti.

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” tulee sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Konsernissa on arvioitu standardin käyttöönoton vaikutuksia. Standardi vaikuttaa lähinnä konsernin operatiivisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyyn. Tilikauden lopussa konsernilla on 3 554 TEUR arvosta operatiivisiin vuokrasopimuksiin perustuvia ei peruutettavissa olevia vuokravelvoitteita.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.


Vieremällä 19. helmikuuta 2019

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.