Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2021

Report this content


- Liikevaihto oli 750,0 (Q1-Q4/2020 636,6) miljoonaa euroa.
- Q4 liikevaihto oli 226,6 (Q4/2020 205,2) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 75,0 (Q1-Q4/2020 57,1) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,0 (9,0).
- Q4 liiketulos oli 18,7 (Q4/2020 13,7) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 8,3 (6,7).
- Tulos ennen veroja oli 73,2 (Q1-Q4/2020 39,6) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 102,4 (74,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 1,97 (1,15) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 60,7 (54,3) prosenttia.
- Tilauskanta oli 439,8 (174,9) miljoonaa euroa.
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,85 (0,60) euroa osakkeelta.
- Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin 2021.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Vuosi 2021 oli Ponsselle kasvun aikaa. Tilausvirtamme rikkoi ennätyksiä ja tilauskantamme nousi historiallisen korkealle. Kaikki liiketoiminta-alueemme kasvoivat merkittävästi ja rahavirtamme oli läpi vuoden vahva. Yhtiömme vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Asiakkaidemme työtilanne oli hyvä läpi vuoden. PONSSE-metsäkoneiden kysynnän positiivinen kehitys lähti liikkeelle vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä kääntyi kiivaaseen kasvuun vahvistaen tilauskantaamme voimakkaasti. Nopeasti oli selvää, että tulemme ajamaan Vieremän tehdastamme täydellä kapasiteetilla koko vuoden komponentti- ja covid-19-tartuntatilanteen niin salliessa. Markkinatilanne oli hyvä kaikkialla, varsinkin Venäjällä, joka otti takaisin paikkansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinana.

Vahvan kysynnän ja myyntiverkostomme onnistumisen ansiosta tilauskantamme vahvistui nopeasti ja vuoden lopussa tilauskantamme oli ennätykselliset 439,8 (174,9) miljoonaa euroa.

Hyvä markkinatilanne näkyi myös huoltopalveluissamme. Huoltopalvelut kasvoivat odotuksiamme paremmin asiakkaidemme kiivaan työtahdin seurauksena. Huoltopalveluidemme jatkuva kehittyminen tuotti myös erinomaisia tuloksia ja huoltopalveluverkostomme pystyi pitämään asiakkaamme koneet tuottavassa työssä maailmanlaajuisesti. Vaihtokoneliiketoimintamme kasvoi hyvin ja vaihtokoneiden varastotasot olivat hallinnassa.

Liiketoiminta-alueistamme nopeimmin kasvoi teknologiayhtiömme Epec Oy, jonka strategiamuutos tuottaa tulosta. Toimintaympäristömme muutos kohti jatkuvasti ympäristöystävällisempää teknologiaa on antanut erinomaisia mahdollisuuksia Epecin ja Ponssen nopeasti kehittyvälle teknologialle.

Ponssen kasvu oli erittäin vahvaa ja liikevaihdoksi muodostui vuonna 2021 750,0 (636,6) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua noin 18 prosenttia.

Kasvu ei kuitenkaan tullut ilman valtavaa työtä vakaasta markkinatilanteesta huolimatta. Kovan kysynnän kääntöpuolena oli osien ja komponenttien erittäin haastava saatavuustilanne. Raju kone- ja laitevalmistuksen kysyntä haastoi jo ennestään haavoittuvassa tilanteessa olevia valmistusverkostoja. Voimakas kysyntä yhdessä logistiikkaongelmien kanssa vaikutti osien ja komponenttien saatavuuteen ja laukaisi hintojen ja liiketoiminnan muiden kulujen voimakkaan inflaatiokehityksen. Sekä huoltopalvelumme että toimitusketjumme kärsivät tilanteesta. Onnistuimme kuitenkin valmistamaan kaikki tuotantosuunnitelmamme mukaiset PONSSE-metsäkoneet ja toimittamaan koneet tehokkaasti asiakkaillemme ympäri maailmaa. Osien ja komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ovat pitäneet yhtiömme ja valmistusverkostomme ihmisiä erittäin tiukoilla. Olemme ylpeitä siitä erinomaisesta suorituksesta, jonka ansiosta huoltopalveluverkostomme ja tehtaamme ovat pysyneet toiminnassa. Elokuussa valmistui 17 000. PONSSE-metsäkone Vieremän tehtaalta.

Liikevoitoksi muodostui 75,0 (57,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentiksi 10,0 (9,0) prosenttia. Suhteellisen liikevoiton kasvua hillitsi tuotekustannuksiin liittyvä inflaatio. Tulevina vuosina inflaation ja kohonneiden liiketoiminnan kustannusten vuoksi tavoitteemme 12 prosentin suhteellisesta kannattavuudesta vaatii entistä enemmän töitä. Liiketoiminnan rahavirta oli erinomainen 102,4 (74,8) miljoonaa euroa. Onnistuimme käyttöpääoman hallinnassa kuluneen vuoden aikana hyvin ja käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon on erittäin hyvällä tasolla.

Ponssen jatkuva ja tarkoituksenmukainen kehittyminen on meille keskeistä. Jakelu- ja huoltoverkostomme kehittyy maailmalla nopeasti. Kuluneen vuoden aikana julkistimme järjestelyn, jossa jälleenmyyjämme FC Ventas Y Serviciosin toiminnot siirtyvät uuden tytäryhtiön Ponsse Chile SpA:n vastuulle Q1/2022 aikana. Kehitämme jakeluverkostoamme ja sen toimintatapoja systemaattisesti, ja pyrimme laajentumaan uusille alueille asiakastarpeiden mukaisesti. Panostamme jatkuvasti myös valmistusverkostoomme edistääksemme laaduntuottokykymme ja tuottavuuttamme. Tuoteteknologinen kehitys on tällä hetkellä varsin nopeaa ja investoimme lisääntyvissä määrin tuotekehitykseen ja uusiin teknologioihin. Lähtökohtaisesti kaikkien investointiemme tarkoituksena on varmistaa asiakaslisäarvon parantuminen.

Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalveluhenkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Vieremän tehtaamme toimihenkilöt jatkavat edelleen etätöissä suojataksemme tuotantomme jatkuvuutta. Samalla noudatamme äärimmäistä huolellisuutta myös muissa toimipisteissämme koronatartuntojen välttämiseksi. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 750,0 (636,6) miljoonaa euroa, joka on 17,8 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 80,4 (79,6) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 33,3 (39,6) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 18,2 (23,6) prosenttia, Venäjä ja Aasia 22,2 (14,6) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 25,9 (21,7) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,5) prosenttia.


TULOSKEHITYS


Liiketulos oli 75,0 (57,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,0 (9,0) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 20,7 (12,4) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 102,8 (85,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 63,6 (47,8) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,8 (-17,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,0 (-15,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 37,3 (42,2) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 55,1 (32,3) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,97 (1,15) euroa.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 512,6 (474,0) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 167,4 (142,1) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 43,5 (35,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 120,9 (123,6) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 297,3 (255,0) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 226,8 (197,3) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 54,8 (114,5) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -66,1 (-9,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -22,2 (-3,6) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 60,7 (54,3) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 102,4 (74,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -24,1 (-20,0) miljoonaa euroa.


COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Yhtiö on palautunut covid-19-pandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin. Covid-19-pandemia on kuitenkin aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi komponenttien saatavuuteen.

Pandemiarajoitukset ovat näkyneet yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana on ollut asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt ovat työskennelleet pääosin etätöissä valmistavien yksiköiden ja myynti- ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta.

Vaikutus taloudelliseen raportointiin

Yhtiön tekemien arvonalentumislaskelmien perusteella minkään rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon alentamiselle ei ole ollut tarvetta tilikauden päättyessä.

Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä sekä luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi tilikauden päättyessä.
 

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 1 019,6 (581,7) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 439,8 (174,9) miljoonaa euroa.


JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile (4.11.2021 alkaen) sekä Epec Oy, Suomi. Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.


TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 23,8 (21,3) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 9,2 (9,2) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 24,9 (20,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 7.4.2021. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2020 osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 16 800 000 euroa). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osingon maksupäivä oli 16.4.2021.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 0,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Vidgrén ja hallituksen varapuheenjohtajana Mammu Kaario. Hallituksen jäseninä toimivat Matti Kylävainio, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.

Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana 11 kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 97,4.

Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen.


JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia 28.2.2021 saakka, Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria 1.3.2021 alkaen) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 954 (1 782) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 072 (1 845) henkilöä.


OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.12.2021 oli 1 351 899 kappaletta, joka on 4,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 54,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 48,80 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 42,20 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 181,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.


SERTIFIOIDUT JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Ponsse Oyj noudattaa toiminnassaan laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 standardeja. Johtamisjärjestelmien tavoitteena on vakioida konsernin toimintaa ja varmistaa yhtiön jatkuva kehitys.

Vuonna 2021 yhtiön johtamisjärjestelmät auditoitiin LRQA:n toimesta ja lisäksi suoritettiin lakisääteinen tuotannon vaatimustenmukaisuuden auditointi. Ponssen toimintaprosessien mukaisia sisäisiä auditointeja suoritettiin konsernissa normaalin auditointiohjelman mukaisesti. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen toimittajaverkoston auditoinneista suoritettiin vain yksittäisiä, kriittiseksi arvioituja auditointeja.

Ponsse-konserniin kuuluvalla Ponsse Uruguay S.A:lla on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössään laatujohtamisen ISO 9001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 -sertifikaatit. Vuonna 2021 Ponssen Brasilian tytäryhtiölle, Ponsse Latin America Ltda:lle, myönnettiin laatujohtamisen ISO 9001 -sertifikaatti. Ponssen tietojärjestelmäratkaisuja kehittävä ja valmistava suomalainen tytäryhtiö Epec Oy sertifioi vuonna 2021 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 27001 standardin. Lisäksi Epec Oy on sertifioinut laatujohtamisen ISO 9001, ympäristöjohtamisen ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen ISO 45001 standardit.


KESTÄVÄ KEHITYS

Yhtiön johtamisjärjestelmät ohjaavat Ponssen kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista ja vastuullista johtamista. Kestävä kehitys tarkoittaa Ponssella toimintaa, jossa huomioidaan tasavertaisesti ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat ja niihin liittyvät periaatteet.

Ekologisen kestävyyden näkökulman mukaisesti haluamme välttää tai minimoida tuotteidemme, palveluidemme, toimintamme ja päätöstemme negatiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemiin ja luonnonvarojen riittävyyteen.

Olemme käyttäneet tuotteidemme elinkaaren ympäristövaikutusten arviointiin ISO 14040 -standardin mukaista elinkaariselvitystä. Panostuksemme tuotteidemme polttoainekulutuksen, päästöjen, puuston pintavaurioiden ja maaperän rikkoutumisen minimointiin sekä huoltopalveluprosessiemme jatkuvaan kehittämiseen vaikuttavat myös asiakkaidemme toiminnan kestävyyteen.

Sosiaalisen kestävyyden näkökulman mukaisesti varmistamme ihmisten työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun sekä tuemme työllisyyttä ja ammattitaitoisen työvoiman kehitystä.

Taloudellisen kestävyyden näkökulmamme liittyy kannattavuuteen, liiketoiminnan rahavirtoihin ja kasvuun varmistaen yhtiön taloudellisen kyvykkyyden pitkällä aikavälillä. Tämä tuo pysyvyyttä ja jatkuvuutta paikalliseen yhteisöön ja yhteiskuntaan koko globaalissa toimintakentässämme.


HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


MUUN KUIN TALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTI

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi on luettavissa vuosikertomuksen Vastuullisuus Ponssella -osiossa sekä yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.


RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.


LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.


JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset.

Myyntisaamiset
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaisen luottotappion saamisista, joista ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Luottotappiovaraus odotettavissa olevista tappioista kirjataan IFRS 9:ssä määrättyä yleistä mallia soveltaen.

Vaihto-omaisuus
Konserni kirjaa tilinpäätöshetkellä parhaan arvionsa mukaan vaihto-omaisuuden arvonalentumista. Arvioinnissa otetaan huomioon vaihto-omaisuuden ikärakenne ja todennäköinen myyntihinta.

Takuuvarauksen muutos
Takuuvaraus perustuu toteutuneisiin takuukustannuksiin ja aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen tuotteiden vikaantumishistoriaan. Lisäksi yhtiö voi varautua erikseen mahdollisiin yksittäisiin takuuvelvoitteisiin.

Tuotekehitysmenojen aktivointi
Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko uusi tuote teknisesti toteutettavissa, voidaanko se hyödyntää kaupallisesti ja saadaanko tuotteesta vastaista taloudellista hyötyä, jolloin uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot voidaan aktivoida taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi.

Pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittely
IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, milloin sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä
voidaan kirjata aineeton hyödyke. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista.

Koska konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, yhtiö on analysoinut vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laadintaperiaatteisiin. Analyysin perusteella on todettu, että IFRIC:n agendapäätöksellä on vaikutusta aiempaan pilvipalvelujärjestelyiden kirjanpitokäsittelyyn. Analyysin seurauksena yhtiö on kirjannut kuluksi pilvipalvelujärjestelyihin liittyviä kuluja, jotka eivät selkeästi synnytä aineetonta omaisuuserää. Tällä kirjauksella on 0,2 miljoonan euron vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen. Analysointia jatketaan vuoden 2022 aikana ennakkomaksuihin kirjattujen tulkinnanvaraisten erien (0,4 miljoonaa euroa) osalta lopullisen kirjanpitokäsittelyn vahvistamiseksi.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ponsse-konserni vastaa jatkossa itse Tšekin myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoistaan. Ponsse on 4.2.2022 allekirjoittanut kauppakirjan, jossa se sitoutuu ostamaan Tšekissä PONSSE-metsäkoneista ja -palveluista vastanneen jälleenmyyjänsä KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o:n koko osakekannan. Tavoitteena on, että PONSSE-palvelut siirtyvät Tšekissä Ponsse-konsernin vastuulle 1.4.2022 mennessä. Yhtiö tulee toimimaan Ponssen 100-prosenttisesti omistamana tytäryhtiönä.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin 2021.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Covid-19 pandemian aiheuttamat suuret tartuntamäärät voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita toimittajaverkoston ja Ponssen omassa toiminnassa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja tullaan toteuttamaan tarkkaa harkintaa käyttäen.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 7.4.2022 klo 11.00 alkaen myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja tavalla.


HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Ponsse Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 185 322 440,64 euroa 31.12.2021.

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.


PONSSE-KONSERNI

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

 

 

1-12/21

1-12/20

LIIKEVAIHTO

749 998

636 627

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

12 502

-6 424

Liiketoiminnan muut tuotot

 

3 573

3 521

Materiaalit ja palvelut

 

-499 351

-418 400

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-102 835

-85 726

Poistot

 

-25 251

-24 631

Liiketoiminnan muut kulut

 

-63 615

-47 821

LIIKETULOS

 

75 021

57 146

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

19

86

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-1 836

-17 671

TULOS ENNEN VEROJA

73 204

39 561

Tuloverot

 

-18 131

-7 277

TILIKAUDEN TULOS

 

55 073

32 284

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

3 916

-968

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

58 989

31 316

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

1,97

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IFRS

IFRS

 

 

10-12/21

10-12/20

LIIKEVAIHTO

226 569

205 202

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

-8 406

-28 979

Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 479

2 195

Materiaalit ja palvelut

 

-142 209

-119 749

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

-30 510

-24 765

Poistot

 

-6 875

-5 895

Liiketoiminnan muut kulut

 

-21 299

-14 301

LIIKETULOS

 

18 748

13 708

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

-20

168

Rahoitustuotot ja –kulut

 

-197

2 965

TULOS ENNEN VEROJA

18 530

16 841

Tuloverot

 

-2 670

796

TILIKAUDEN TULOS

 

15 861

17 637

 

 

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

490

-2 545

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

16 350

15 092

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake

0,57

0,63


KONSERNITASE (1 000 eur)

 

IFRS

IFRS

 

31.12.21

31.12.20

VARAT

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

Aineettomat hyödykkeet

42 087

36 709

Liikearvo

3 801

3 808

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

112 127

112 183

Sijoitukset

373

371

Osuudet osakkuusyrityksissä

785

832

Pitkäaikaiset saamiset

173

839

Laskennalliset verosaamiset

3 360

3 076

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

162 706

157 818

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

167 414

142 137

Myyntisaamiset

43 394

35 384

Tuloverosaaminen

938

1 849

Muut lyhytaikaiset saamiset

17 270

13 165

Rahavarat

120 900

123 611

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

349 916

316 146

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

512 622

473 964

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Osakepääoma

7 000

7 000

Muut rahastot

3 460

3 460

Muuntoerot

8 347

4 431

Omat osakkeet

-2

-2

Kertyneet voittovarat

278 462

240 149

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

297 267

255 038

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

Korolliset velat

49 851

50 470

Laskennalliset verovelat

967

1 137

Muut pitkäaikaiset velat

87

41

PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

50 905

51 648

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

Korolliset velat

4 945

64 055

Varaukset

4 550

4 979

Tilikauden verovelat

901

1 312

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

154 054

96 932

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

164 450

167 278

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

512 622

473 964

RAHAVIRTALASKELMA (1 000 eur)

 

 

IFRS

IFRS

 

 

1-12/21

1-12/20

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

 

 

 

Tilikauden tulos

 

55 073

32 284

Oikaisut:

 

 

 

Rahoitustuotot ja –kulut

 

1 836

17 671

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

-19

-86

Poistot

 

25 251

24 631

Tuloverot

 

18 131

7 277

Muut oikaisut

 

-1 016

-58

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

99 256

81 719

 

 

 

 

Käyttöpääoman muutos:

 

 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

-12 835

9 454

Vaihto-omaisuuden muutos

 

-22 371

1 965

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

57 525

-5 743

Pakollisten varausten muutos

 

-429

1 529

Saadut korot

 

190

97

Maksetut korot

 

-1 062

-1 068

Muut rahoituserät

 

279

-3 100

Maksetut verot

 

-18 126

-10 063

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

 

102 429

74 790

 

 

 

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-24 856

-20 270

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

776

254

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)

 

-24 080

-20 016

 

 

 

 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 

 

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut

-61 031

28 680

Rahoitusleasingvelkojen nostot/takaisinmaksut

-3 113

-1 268

Maksetut osingot

 

-16 800

-8 400

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

 

-80 943

19 012

 

 

 

 

Rahavarojen muutos (A+B+C)

 

-2 594

73 786

 

 

 

 

Rahavarat 1.1.

 

123 611

48 704

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

 

-116

1 121

Rahavarat 31.12.

 

120 900

123 611*) Yhtiö on tehnyt takautuvan muutoksen vertailukauden Muut oikaisut-, Maksetut verot- ja Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -erien välillä. Muutoksella ei ollut vaikutusta Liiketoiminnan rahavirtaan (A).
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 eur)

A = Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

B = Ylikurssi- ja muut rahastot

 

 

 

 

 

C = Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

D = Omat osakkeet

 

 

 

 

 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

 

A

B

C

D

E

F

OMA PÄÄOMA 1.1.2021

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

Muuntoerot

 

 

3 916

 

 

3 916

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

55 073

55 073

Katsauskauden laaja tulos

 

 

3 916

 

55 073

58 989

Suorat kirjaukset voittovaroihin

 

 

 

 

7

7

Osakepalkkio-ohjelma

 

 

 

 

33

33

Osingonjako

 

 

 

 

-16 800

-16 800

OMA PÄÄOMA 31.12.2021

7 000

3 460

8 347

-2

278 462

297 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA 1.1.2020

7 000

3 460

5 399

-2

216 264

232 121

Muuntoerot

 

 

-968

 

 

-968

Katsauskauden tulos

 

 

 

 

32 284

32 284

Katsauskauden laaja tulos

 

 

-968

 

32 284

31 316

Osingonjako

 

 

 

 

-8 400

-8 400

OMA PÄÄOMA 31.12.2020

7 000

3 460

4 431

-2

240 149

255 038

 

 

 

31.12.21

31.12.20

1. LEASINGVASTUUT (1 000 eur)

 

 

751

595


2. VASTUUSITOUMUKSET (1 000 eur)

 

31.12.21

31.12.20

Takaukset muiden puolesta

 

20

20

Kiinteistöjen arvonlisäveron tarkistusvastuu

 

 

7 272

7 863

Muut vastuut

 

 

112

14

YHTEENSÄ

 

 

7 404

7 897


3. VARAUKSET (1 000 eur)

 

 

Takuuvaraus

 

1.1.2021

 

 

4 979

 

Lisätyt varaukset

 

 

956

 

Perutut varaukset

 

 

-1 384

 

31.12.2021

 

 

4 550

 TUNNUSLUVUT

 

 

31.12.21

31.12.20

Tutkimus- ja kehityskulut (Me)

 

23,8

21,3

Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)

 

 

24,9

20,3

% liikevaihdosta

 

 

3,3

3,2

Henkilöstö keskimäärin

 

 

1 954

1 782

Tilauskanta (Me)

 

 

439,8

174,9

Omavaraisuusaste %

 

 

60,7

54,3

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)

 

1,97

1,15

Oma pääoma/osake (eur)

 

 

10,62

9,11TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Sijoitetun pääoman tuotto- %:

Tulos ennen veroja + rahoituskulut

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) * 100


Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.


Nettovelkaantumisaste, %:

Korolliset rahoitusvelat - rahavarat

-----------------------------------------------

Oma pääoma * 100


Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus

------------------------------------------------------------

Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100


Tulos/osake:

Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus

--------------------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana


Oma pääoma/osake:

Oma pääoma

--------------------------------------------------------------

Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

 SAADUT TILAUKSET (Me)

 

 

1-12/21

1-12/20

Ponsse-konserni

 

 

1 019,6

581,7Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja sen laadinnassa on noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2020 laaditussa vuositilinpäätöksessä.

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.Vieremällä 22. helmikuuta 2022

PONSSE OYJ

Juho Nummela
Toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
Talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

Avainsanat:

Tilaa

Pikafaktat

Ponssen kasvu oli erittäin vahvaa ja liikevaihdoksi muodostui vuonna 2021 750,0 (636,6) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua noin 18 prosenttia.
Tweettaa

Lainaukset

Vuosi 2021 oli Ponsselle kasvun aikaa. Tilausvirtamme rikkoi ennätyksiä ja tilauskantamme nousi historiallisen korkealle. Kaikki liiketoiminta-alueemme kasvoivat merkittävästi ja rahavirtamme oli läpi vuoden vahva. Yhtiömme vakavaraisuus on hyvällä tasolla.
Juho Nummela, toimitusjohtaja