PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2002

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 KLO 14.00 1(10)

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2002

Ponsse-konsernin liikevaihto oli 133,2 miljoonaa euroa
(2001, 123,8 miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus
liikevaihdosta oli 57,8 prosenttia (2001, 61,7 prosenttia).
Konsernin liikevoitoksi muodostui 9,4 miljoonaa euroa (9,7
miljoonaa euroa), mikä oli 7,1 prosenttia (7,8 prosenttia)
liikevaihdosta. Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,8
miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste
pysyi lähes entisellään ollen 52,4 prosenttia (53,3
prosenttia). Osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa/osake (0,91
euroa/osake).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa
maksettaisiin 0,65 euroa/osake.

YLEISTÄ

Ponsse-konsernin toiminta jatkui vakaana ja tuloksekkaana
päättyneellä tilikaudella. Näin siitäkin huolimatta, että
vuosi oli koti- ja ulkomaisilla metsäkonemarkkinoilla
erittäin haasteellinen. Vuonna 2001 lanseerattu uusi
tuoteperhe sai kertomusvuoden aikana kaksi uutta jäsentä:
Buffalo Dual –yhdistelmäkoneen sekä Wisent –kuormatraktorin.
Vaikka päättyneen tilikauden liikevoitto jäikin hieman
edellisvuoden tasosta, voidaan sitä pitää kokonaisuudessaan
hyvänä. Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa korkealla
tasolla.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli 133,2 miljoonaa euroa (123,8
miljoonaa euroa), joka on 7,5 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu painottui kaikilla
markkinoilla vuoden ensimmäiselle ja viimeiselle
neljännekselle. Kevään ja kesän konemarkkinoita leimasi
odottava tunnelma. Etenkin kotimaan markkinat vilkastuivat
voimakkaasti syyskuussa kesäkauden jälkeen.

Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus emoyhtiön
liikevaihdosta oli 57,8 prosenttia (61,7 prosenttia). Suomen
osuus liikevaihdosta oli 42,2 prosenttia (38,3 prosenttia),
muun Euroopan 37,0 prosenttia (35,1 prosenttia), Pohjois-
Amerikan 18,7 prosenttia (20,7 prosenttia) ja muun maailman
2,1 prosenttia (5,9 prosenttia). Viennin osuuden
pienenemiseen vaikuttivat etenkin

jälleenmyyjäorganisaatiossa tapahtuneet muutokset,
metsäsektorin suhdanneodotukset etenkin eräissä vientimaissa
sekä yleinen taloudellinen epävarmuus, joka heijastui myös
metsäkonemarkkinoille.

Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 142,0 miljoonan euron
arvosta (122,5 miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä
tilauskanta oli 32,1 miljoonaa euroa (23,2 miljoonaa euroa).
Tilauskantaan sisältyy noudatetun käytännön mukaisesti
jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset.

Konsernin liikevoitoksi muodostui 9,4 miljoonaa euroa (9,7
miljoonaa euroa), joka on 7,1 prosenttia liikevaihdosta (7,8
prosenttia). Liikevoittoa rasittivat edellisvuotta
korkeammat tuotekehityksen ja tutkimuksen kulut, panostukset
jakelukanavien laajentamiseen sekä päämarkkina-alueiden
kiristynyt kilpailutilanne.
                            2(10)

Konsernin nettomääräiset rahoitustuotot olivat
kertomusvuonna 0,2 miljoonaa euroa
(- 0,6 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 9,8
miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa). Satunnaisia eriä ei
ollut vuonna 2002, kuten ei myöskään vertailuvuonna.

Konsernin tilikauden voitto oli 6,9 miljoonaa euroa (6,4
miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden voitoksi muodostui
7,2 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN TILANNE

Konsernitaseen loppusumma oli 73,9 miljoonaa euroa (68,2
miljoonaa euroa). Tase kasvoi eräiden merkittävien
konetoimitusten ajoittumisesta vuodenvaihteeseen sekä vaihto-
omaisuusvaraston korkeahkosta tasosta.

Konsernin korolliset velat olivat 22,2 miljoonaa euroa (20,2
miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 52,4 prosenttia (53,3
prosenttia).

Maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko kertomusvuoden
ajan. Tilikauden päättyessä likvidit kassavarat olivat 12,0
miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa). Rahoituksen
kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään
sovitut luottolimiitit, joista oli vuoden päättyessä
käyttämättä 7,5 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten
yhteissumma oli tilikauden päättyessä 7,4 miljoonaa euroa
(6,8 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,5 miljoonaa euroa
(1,4 miljoonaa euroa). Ne kohdistuivat etupäässä Vieremän
tehtaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan, aikaisemmin
vuokrattuna olleen, tuotekehitysrakennuksen ostoon,
tietoteknisiin investointeihin sekä Yhdysvaltojen
tytäryhtiön uusien toimitilojen rakentamiseen.

MARKKINAT JA MYYNTI

Maailmantalouden epävakaus jatkui vuoden 2002 aikana.
Näkemykset laskusuhdanteen kestosta ja taloudellisen kasvun
alkamisen ajankohdasta osoittautuivat vuoden mittaan hyvin
ristiriitaisiksi. Laskusuhdanne vaikutti osaltaan myös
Ponssen toimintaan. Tämä näkyi eräillä markkinoilla kysynnän
hiljenemisenä ja yleisemmin kilpailun kiristymisenä.

Vuonna 2001 esitellyn uuden malliston tuotantovolyymit ja
laatutavoitteet täytettiin hyvin kertomusvuoden aikana.
Vuoden aikana valmistettujen koneiden määrä kasvoi 330:een
(306). Uudet koneet ovat täyttäneet niille asetetut
vaatimukset. Urakoitsijoilta
                            3(10)
saatu palaute on ollut kokonaisuudessaan myönteistä.
Asiakkaiden kiitokseen ovat antaneet aihetta etenkin uusien
mallien korkea tuottavuus ja toimintavarmuus. Mercedes-Benz
–moottorit ovat saaneet osakseen asiakkaiden tyytyväisyyden
muun muassa huomattavasti parantuneen polttoainetalouden
myötä.

Yhtiö onnistui vahvistamaan asemaansa vuoden aikana
haluttuna ja luotettavana metsäkonetoimittajana.
Metsäkoneiden myynnin kannalta päättynyt vuosi oli vaikea.
Myytyjen koneiden määrä kehittyi kuitenkin suotuisasti.
Yhtiön taloudellinen tulos säilyi hyvällä tasolla
kiristyneestä kilpailusta huolimatta.

Yhtiön ulkomaisina jakelukanavina ovat toisaalta myyntiin ja
jälkimarkkinointiin keskittyvät tytäryhtiöt ja toisaalta
jälleenmyyjät. Kanadan jakeluverkostossa tapahtui muutoksia
katsauskauden loppupuolella: Ponsse solmi lokakuussa
jälleenmyyjäsopimuksen Ontarion provinssista olevan
ReadyQuip Sales & Services Ltd:n kanssa. Quebeckin
provinssissa jälleenmyyjänä toimineen Equipement Lacroix
Inc:n jäl-leenmyyjäsopimus irtisanottiin syyskuussa.
Quebeckin provinssin alueelle toimivana uutena
jälleenmyyjänä aloitti tammikuussa 2003 Tanquay Industries.
New Brunswickin provinssista oleva Alpa Equipment Company
Ltd jatkaa Ponssen jälleenmyyjänä.

Muut merkittävimmät jälleenmyyjät toimivat Saksassa, Baltian
alueella, Venäjällä Pietarin alueella, Espanjassa,
Portugalissa, Chilessä sekä Uudessa Seelannissa. Lisäksi
yhtiö toimittaa koneita suoralla myynnillä muihin maihin.
Ponssen tytäryhtiöt toimivat Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa,
Isossa-Britanniassa sekä USA:ssa.

PONSSE AB

Toimitettujen koneiden määrä kasvoi vuoteen 2001 verrattuna,
vaikka metsäkonemarkkinat supistuivatkin Ruotsissa
kokonaisuudessaan. Yhtiön liikevaihto oli 13,0 miljoonaa
euroa (10,5 miljoonaa euroa). Yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi valittiin 1.1.2003 lukien aikaisemmin
Pohjois-Ruotsin alueella aluemyyntipäällikkönä työskennellyt
Benny Sondell. Yhtiön aikaisempi toimitusjohtaja Eero
Lukkarinen siirtyi emoyhtiön palvelukseen vientipäälliköksi.
Vuodesta 1994 toimineen yhtiön organisaatiota vahvistettiin
myynnin ja jälkimarkkinoinnin osalta.

PONSSE AS

Norjassa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 6,2 miljoonaa
euroa, joka on sama kuin edellisvuonna. Vuodesta 1998
toimineet tytäryhtiön organisaatiota tarkennettiin vuoden
aikana, jotta se vastaisi paremmin asiakaskunnan tarpeisiin
ja toiveisiin. Ympäristöolosuhteet asettavat korkeat
vaatimukset koneiden laadulle, tehokkuudelle ja
luotettavuudelle. Ponssen koneet ovatkin saaneet asiakkailta
runsasta kiitosta toimivuutensa ansiosta. Yhtiön
toimitusjohtajana toimii Lyder Hove Ellevold.
                            4(10)
PONSSÉ S.A.

Ranskassa vuodesta 1995 toimineen tytäryhtiön pääkonttori
sijaitsee Gondrevillessä, Koillis-Ranskassa. Tytäryhtiö
liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa).
Uusi konemallisto on saanut hyvän vastaanoton myös
Ranskassa. Tytäryhtiön, alueen urakoitsijoiden sekä Ponssen
tuotekehitysosaston yhdessä suunnittelema lehtipuiden
hakkuuseen tarkoitettu hakkuupää on vastannut hyvin
paikallisiin erityistarpeisiin. Yhtiön uutena
toimitusjohtajana aloitti 1.9.2002 lukien Tapio Ingervo.

PONSSE UK LTD

Ison-Britannian metsäkonemarkkinat kehittyivät suotuisasti
päättyneen vuoden aikana. Vuonna 1996 perustetun yhtiön
liikevaihto kasvoi 10,2 miljoonaan euroon (7,3 miljoonaa
euroa). Toissa vuonna käyttöönotetut Skotlannissa
Lockerbiessa sijaitsevat toimitilat ovat osoittautuneet
toimiviksi ja sijainniltaan tarkoituksenmukaisiksi.
Tytäryhtiön myyntiorganisaatiota vahvistettiin vuoden
aikana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Karjalainen.

PONSSE USA INC

Pohjoismaissa vallitsevan tavaralajimenetelmän yleistyminen
jatkui ennusteiden mukaisesti kertomusvuoden aikana. Yhtiön
liikevaihto kasvoi 20,8 miljoonaan euroon (19,2 miljoonaa
euroa). Vuonna 1995 perustetun tytäryhtiön pääkonttori
sijaitsee Wisconsinin osavaltiossa Rhinelanderin
kaupungissa. Yhtiön päämarkkina-alueet sijaitsevat Suurten
järvien alueella sekä etelävaltioista Alabaman ja Georgian
osavaltioissa. Edellytykset myynnin kasvattamiselle myös
tulevina vuosina ovat otolliset. Yhtiön toimitusjohtajana
aloitti 1.3.2002 lukien Mikko Laurila.

TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot kasvoivat
edellisvuodesta 23,1 prosenttia ollen 3,2 miljoonaa euroa
(2,6 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus
konsernin liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia (2,1
prosenttia).

Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli
kertomusvuoden lopussa 51 henkilöä (48 henkilöä), mikä on
9,5 prosenttia konsernin henkilöstöstä (9,5 prosenttia).

Kertomusvuoden aikana lanseerattiin kaksi uutta konemallia.
Liperissä järjestetyssä Silva –metsänäyttelyssä
ensiesiteltyä Buffalo Dual’ia voidaan käyttää sekä
harvesterina että ajokoneena. Koneen ’kaksoisrooli’ perustuu
siihen, että hakkuutyön ajaksi kuormatilan etusermi ja
kuormauspankot poistetaan ja kuormainkouran tilalle
vaihdetaan H53 –hakkuupää. Koneen käyttötarkoituksen muutos
harvesterista ajokoneeksi ja päinvastoin voidaan tehdä
maasto-olosuhteissa alle kymmenessä minuutissa.
                            5(10)
Kertomusvuoden toinen koneuutuus, Wisent –kuormatraktori,
esiteltiin yleisölle elokuussa Jämsänkoskella järjestetyillä
Metko –metsäkonemessuilla. Kuusi- tai kahdeksanpyöräisenä
saatavan uutuusmallin tuotekehityksen tavoitteena on ollut
ketteryys sekä korkea omapainon ja kuormankantokyvyn suhde.

Ponssen tietojärjestelmäyksikkö esitteli kesällä Pohjois-
Amerikan markkinoille suunnitellun karttaohjelmiston ja
tiedonsiirtojärjestelmän. Uuden sovelluksen myötä
puunkorjuussa voidaan hyödyntää täysipainoisesti
Yhdysvalloissa käytössä olevaa koordinaattijärjestelmää sekä
paikallisia digitaalikarttoja. Tiedonsiirto metsäyhtiön
konttorilta harvesterille ja päinvastoin tapahtuu samoin
kuin Pohjoismaissa, Ponssen suunnitteleman Opti-ohjelmiston
välityksellä. Hankkeen käytännön testaus tapahtui
yhteistyössä Stora Enso North American (SENA) kanssa.

Kertomusvuoden aikana Opti 4G ohjelmistoon tehtiin lisäksi
eräitä toiminnallisia muutoksia ja parannuksia. Näistä
merkittävimmät liittyvät laitteiston tuottaman raportoinnin
tarkentumiseen sekä karttaohjelmistojen toiminnallisuuden
paranemiseen. Järjestelmään kuuluvien ohjausohjelmistojen
toimivuutta monipuolistettiin ja parannettiin.
Vientimarkkinoiden tarpeisiin kehitettiin tuumamitoilla
toimiva versio.

Mitään tuotekehitys- tai tutkimuskuluja ei ole aktivoitu.

Tiivis yhteistyö korkeakoulujen, metsäoppilaitosten ja
metsäyhtiöiden kanssa jatkui vakiintuneella tavalla
kertomusvuoden aikana.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
521 henkilöä (518 henkilöä). Tilikauden päättyessä
henkilöstön lukumäärä oli 536 (507).

Henkilöstön ammatillisen osaamisen syventäminen ja
ryhmätyötaitojen kehittäminen olivat kertomusvuoden
keskeisiä koulutusteemoja. Työturvallisuuden korostaminen ja
etenkin työtapaturmien ennaltaehkäisy olivat vahvasti esillä
myös kertomusvuoden aikana.

LAATU

Vuonna 2001 käynnistynyt toimintojen kehittämisprojekti
päättyi kertomusvuoden aikana. Projektissa yrityksen eri
toiminnot kuvattiin yksityiskohtaisena prosessina.

Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO9001 ja
ISO 14001 – laatujärjestelmiä. Ensin mainitun osalta
saatettiin vuoden aikana päätökseen ISO 9001/2000
–standardin mukainen sertifiointi.

Vuoden 2003 keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu
toiminnallisen laadun parantaminen organisaation eri
yksiköiden yhteistoimintaa kehittämällä.
                            6(10)
JOHTO JA TILINTARKASTUS

Ponsse Oyj:n hallituksen jäseninä ovat toimineet tilikauden
aikana Einari Vidgrén, puheenjohtaja, Ilkka Kylävainio,
Heikki Ojala, Samuli Perttala, Orvo Siimestö, Heikki
Tallgren, Juha Vidgrén sekä Mika Vidgrén.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kahdeksan kertaa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii metsänhoitaja Tommi Ruha ja
hänen varahenkilönään yhtiön PR-päällikkö, kasvatustieteiden
maisteri Juha Vidgrén.

Yhtiön uutena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
aloitti 1.8.2002 varatuomari Mikko Paananen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 22.3.2002 järjestetyssä
yhtiökokouksessa KHT-Yhteisö - Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Laitinen.

KONSERNISUHTEET

Kertomusvuoden aikana ei tapahtunut muutoksia
konsernirakenteessa. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse
AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A., Ranska; Ponsse UK
Ltd, Iso-Britannia sekä Ponsse USA Inc, Yhdysvallat.
Kajaanissa toimiva Sunit Mobile Oy on osakkuusyhtiö, josta
Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

OSAKKEIDEN VAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Ponsse Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla. Helsingin Pörssin kaupankäynnissä yhtiön
osakkeen tunnus on PON1V ja ne kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään.

Osakkeiden vaihto 1.1. - 31.12.2002 välisenä aikana oli
466 024 kpl, mikä on 6,7 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 4,7 miljoonaa euroa.
Vuoden alin noteeraus oli 9,45 euroa ja ylin 11,40 euroa.
Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 10,75
euroa. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2002 oli 75,3
miljoonaa euroa.

OSAKKAAT

Vuoden 2002 lopussa Ponsse Oyj:llä oli 1 478
osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä ja ulkomaalaisten
omistuksessa olevia osakkeita oli 228 355 kappaletta, mikä
on 3,26 prosenttia osakkeista ja äänistä.
                            7(10)
JOHDON OMISTUS

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat
31.12.2002 Ponsse Oyj:n osakkeita 4 123 032 kappaletta, mikä
on 58,9 prosenttia osakkeista ja äänistä.

SISÄPIIRIREKISTERI

Ponsse Oyj:n arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 pykälän
mukaista sisäpiirirekisteriä pidetään HEXGatessa,
osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Ponsse Oyj noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen
28.10.1999 arvopaperipörssin ohjesäännön A6.24 nojalla
hyväksymää sisäpiiriohjetta.

LUNASTUSVELVOLLISUUSLAUSEKE

Ponsse Oyj:n yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukaan
osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä
toisten osakkeenomistajien kanssa, saavuttaa tai ylittää 33
1/3 % tai 50 %, on velvollinen lunastamaan muiden
osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin
osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit
yhtiöjärjestyksen 14 pykälässä tarkemmin määrätyin
edellytyksin.

OSAKASSOPIMUKSET

Ponsse Oyj:llä ei ole tiedossa yhtiön osakkeiden omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyviä osakkeiden arvoon
olennaisesti vaikuttavia osakassopimuksia.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT

Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän
myönteisesti, joskin maltillisesti, viime vuoteen
verrattuna. Koneellistamisasteen oletetaan nousevan etenkin
Itä- ja Keski-Euroopassa. Pohjois-Amerikan kysynnän
arvioidaan lisääntyvän kertomusvuoden tasosta
tavaralajimenetelmän yleistymisen myötä, sekä edellisvuotta
laajemman jakeluverkoston ansiosta.

Ponssen liikevaihdon odotetaan kasvavan alkaneen vuoden
aikana keskeisillä markkinoilla. Maailmantalouden
epävarmuudesta johtuen kasvun odotetaan kuitenkin jäävän
maltilliseksi. Yhtiön tuloksen odotetaan muodostuvan
paremmaksi kuin kertomusvuonna. Metsäkonemarkkinoille
tunnusomaisten kausivaihtelujen vuoksi tuloskertymä
painottuu loppuvuodelle.

                            8(10)
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Ponsse Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2002 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2003. Osinko maksetaan
1.4.2003.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään Iisalmen
kulttuurikeskuksessa 20.3.2002 klo 10:00.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2002 julkaistaan viikolla 11.

PONSSE-KONSERNI

Luvut ovat tilintarkastettuja


Tuloslaskelma                  2002   2001
                         TEUR   TEUR
Liikevaihto                  133 171  123 828
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)      1 776  -1 013
Liiketoiminnan muut tuotot           1 199    776
Materiaalit ja palvelut            -87 510  -75 831
Henkilöstökulut                -22 714  -22 060
Poistot                    -2 766  -2 768
Liiketoiminnan muut kulut           -13 776  -13 209
Liiketulos                   9 380   9 723
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista        157    68
Rahoitustuotot ja -kulut             265   -623
Tulos ennen tilinpäätössiirt. ja veroja     9 802   9 168
Tuloverot                   -2 894  -2 801
Vähemmistöosuus                  -1    -1
Katsauskauden tulos               6 907   6 366

Tase                       2002   2001
                         TEUR   TEUR
Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet             1 157   1 549
Aineelliset hyödykkeet             13 987  13 960
Sijoitukset                    495    371
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
                             9(10)

Vaihto-omaisuus                33 920  30 157

Saamiset                    12 358  13 267
Rahat ja pankkisaamiset            11 950   8 865
Yhteensä                    73 867  68 169

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                   3 500   3 500
Muu oma pääoma                 35 072  32 770
Vähemmistöosuus                   3     2
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma          10 930  13 410
Lyhytaikainen vieras pääoma          24 362  18 487
Yhteensä                    73 867  68 169

Saamiset 31.12.2002 sisältää laskennallista verosaamista 438
TEUR (31.12.2001, 420 TEUR). Pitkäaikainen vieras pääoma
31.12.2002 sisältää laskennallista verovelkaa
952 TEUR (31.12.2001, 1 115 TEUR).

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
                         2002   2001
                         TEUR   TEUR
1. Omasta puolesta
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat                13 838  14 420
Annetut kiinteistökiinnitykset         3 866   3 826
Annetut irtaimistokiinnitykset         2 893   2 893
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht.      6 759   6 719

2. Leasingvastuut                2 143   2 225

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta
Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut takaukset           1 221    575

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
4.1 Nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset                 1 475   1 812
Termiinisopimukset               12 128   9 958
4.2 Käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset                  11    -11
Termiinisopimukset                342    -91

                             10(10)
5. Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta             803    431
Takaisinostovastuut               6 557   5 895
Muut vastuut                    0    462
Yhteensä                    7 360   6 788

Tunnusluvut                   2002   2001

Tutkimus- ja kehityskulut, MEUR          3,2    2,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR       2,5    1,4
% liikevaihdosta                 1,9    1,2
Henkilöstö keskimäärin              520    518
Tilauskanta, MEUR                32,1   23,2
Omavaraisuusaste, %               52,4   53,3
Tulos/osake, EUR                 0,99   0,91
Oma pääoma/osake, EUR              5,51   5,18

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä
veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava
vero.

Saadut tilaukset                 2002   2001
                         MEUR   MEUR
Ponsse-konserni                 142,0   122,5

Vuosineljännestiedot
           10-12/01 1-3/02 4-6/02 7-9/02 10-12/02
             TEUR  TEUR  TEUR  TEUR   TEUR
Liikevaihto       38 439 27 763 30 831 27 509  47 068
Liiketulos        2 281  1 624 2 399  1 411   3 946
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja  2 217  1 351 2 780  1 546   4 125


Vieremällä 10. helmikuuta 2003

Tommi Ruha
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 tai 0400 323 509
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648 tai 0400 817 036
www.ponsse.com

JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa