PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 9.00
1(13)

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003

Ponsse-konsernin liikevaihto kasvoi 22,7 prosenttia 163,5
miljoonaan euroon (2002, 133,2 miljoonaa euroa).
Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia
(2002, 57,8 prosenttia). Konsernin liikevoitoksi muodostui
11,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa), mikä oli 7,2
prosenttia (7,1 prosenttia) liikevaihdosta. Tulos
rahoituserien jälkeen oli 13,1 miljoonaa euroa (9,8
miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste vahvistui 55,7
prosenttiin (52,4 prosenttia). Osakekohtainen tulos oli 1,31
euroa (0,99 euroa).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeelle
maksettava osinko nousee 2,00 (0,65) euroon ja että Ponsse
Oyj:n henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota.

YLEISTÄ

Ponsse-konsernin toiminta kehittyi suotuisasti niin volyymin
kuin tuloksen osalta. Näin siitä huolimatta, että vuosi oli
valuuttakurssien kehityksestä johtuen haasteellinen etenkin
Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kertomusvuoden lopussa
lanseerattiin vuoden 2004 mallisto, joka sai heti hyvän
vastaanoton. Uusia konemalleja ovat keskikokoinen
yhdistelmäkone Wisent Dual sekä 10 tonnin kuormatraktori
Gazelle.

Kertomusvuoden liikevoittoa voidaan pitää hyvänä. Konsernin
tilauskanta oli vuoden lopussa korkealla tasolla.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli 163,5 miljoonaa euroa (133,2
miljoonaa euroa), joka on 22,7 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Etenkin vuoden toinen ja viimeinen neljännes
olivat vahvan myynnin aikaa.

Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus konsernin
liikevaihdosta oli 56,9 prosenttia (57,8 prosenttia).
Vientimarkkinoille toimitettujen uusien koneiden määrä
kasvoi 21 prosenttia 242 kappaleeseen (200 kappaletta).
Suomen osuus liikevaihdosta oli 43,1 prosenttia (42,2
prosenttia), muun Euroopan 40,1 prosenttia (37,0
prosenttia), Pohjois-Amerikan 15,1 prosenttia (18,7
prosenttia) ja muun maailman 1,7 prosenttia (2,1
prosenttia). Viennin osuuden hienoiseen vähenemiseen
vaikutti etenkin Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen
suhteessa euroon. Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastui
paikoitellen myös metsäkonemarkkinoille.

Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 165,4 miljoonan euron
arvosta (142,0 miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä
tilauskanta oli 33,7 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa).
Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät
vakiintuneen tavan mukaan tilauskantaan.

                                        2(13)

Konsernin liikevoitoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa (9,4
miljoonaa euroa), joka on 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,1
prosenttia).

Konsernin nettomääräiset rahoitustuotot olivat
kertomusvuonna 1,1 miljoonaa euroa
(0,2 miljoonaa euroa). Rahoitustuottojen merkittävä määrä
johtuu valuuttakurssiriskejä vastaan otettujen johdannaisten
tuotoista. Tulos rahoituserien jälkeen oli 13,1 miljoonaa
euroa (9,8 miljoonaa euroa). Satunnaisia eriä ei ollut
kertomusvuonna, kuten ei myöskään vuonna 2002.

Emoyhtiössä suoritettiin kertomusvuonna kaikki verolajit
käsittänyt verotarkastus. Sen perusteella maksuunpannut
jälkiverot viivästysseuraamuksineen olivat 87,2 tuhatta
euroa. Sanottu määrä on kirjattu tulosta rasittaen.

Konsernin tilikauden voitto oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9
miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden voitoksi muodostui
8,9 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN TILANNE

Konsernitaseen loppusumma oli 78,2 miljoonaa euroa (73,9
miljoonaa euroa). Huomattava määrä konetoimituksista
ajoittui katsauskauden loppuun, josta johtuen myyntisaamiset
olivat korkeahkolla tasolla. Niiden määrä oli tilikauden
päättyessä 16,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa).

Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 17,8
miljoonaa euroa (22,2 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä
oli 6,3 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste vahvistui 55,7 prosenttiin (52,4
prosenttia).

Maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla koko kertomusvuoden
ajan. Tilikauden päättyessä konsernin likvidit kassavarat
olivat 10,6 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa).
Rahoituksen kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on
käytössään sovitut luottolimiitit, joista oli vuoden
päättyessä käyttämättä 43,7 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten
yhteissumma oli tilikauden päättyessä 8,7 miljoonaa euroa
(7,4 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,5 miljoonaa euroa
(2,5 miljoonaa euroa). Mittavimmat investoinnit kohdistuivat
Vieremän tehtaan laajennukseen, toiminnonohjausjärjestelmän
päivitykseen sekä muihin tietoteknisiin hankintoihin.

Vuonna 2004 merkittävimmät investoinnit ovat Iisalmen
jälkimarkkinointikeskuksen saneeraus ja laajennus sekä
tuotekehityksen ja taloushallinnon toimistotilojen
rakentaminen Vieremän tehtaan yhteyteen. Rakennustöiden
kustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa.

                                          3(13)
MARKKINAT JA MYYNTI


Maailmantalouden epävakaus jatkui vuoden 2003 aikana. Euron
vahvistuminen noin viidenneksellä suhteessa Yhdysvaltojen
dollariin heikensi liiketoiminnan kannattavuutta Pohjois-
Amerikassa.

Asiakkaiden luottamus vuonna 2001 esiteltyä konemallistoa
kohtaan vahvistui: Ponsse nousi Suomessa markkinajohtajaksi
niin monitoimikoneiden kuin kuormatraktoreiden kohdalla.
Uusia koneita valmistui yhteensä 399 kappaletta (330), joka
on 20,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Ponsse toteuttaa kaksi kertaa vuodessa
asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiakkaiden kiitokseen ovat
antaneet aihetta etenkin koneiden korkea tuottavuus,
toimintavarmuus sekä huoltopalveluiden laadukkuus. Kolme
vuotta käytössä olleet Mercedes-Benz –moottorit ovat
osoittautuneet suorituskyvyltään ja polttoainetaloudeltaan
tehokkaiksi.

Kotimaisen kysynnän suotuisaan kehitykseen vaikutti
merkittävästi juhlakiertue, joka järjestettiin helmikuussa
yhtiön hallituksen puheenjohtajan, teollisuusneuvos Einari
Vidgrénin 60-vuotisjuhlien kunniaksi. Juhlakiertue
suuntautui kolmen viikon aikana eri puolille Suomea
kymmenelle eri paikkakunnalle.

Kone Oyj julkisti kesäkuussa 2003 aikomuksensa luopua
eräistä liiketoiminnoistaan (Valtra-traktorit, Valmet-
metsätraktorit sekä Sisu Diesel -moottorit). Ponsse oli
kesän ja alkusyksyn aikana mukana kotimaisessa
ryhmittymässä, jonka tavoitteena oli Valtra- ja Sisu Diesel-
liiketoimintojen ostaminen. Hanke raukesi myyjän
ilmoitettua, että se on valinnut ostajaksi Yhdysvalloista
olevan Agco Corporationin.

Konsernin ulkomailla tapahtuva konemyynti tapahtuu emoyhtiön
kokonaan omistamien tytäryhtiöiden (Iso-Britannia, Norja,
Ranska, Ruotsi, Amerikan Yhdysvallat) sekä itsenäisten
jälleenmyyjien välityksellä.

Uutena jälleenmyyjänä aloitti kertomusvuoden aikana
Kanadassa toimiva Tanquay Industry, jonka toimialue käsittää
Quebeckin provinssin.

Muut merkittävimmät jälleenmyyjät toimivat Saksassa, Baltian
alueella, Venäjällä Pietarin alueella, Espanjassa,
Portugalissa, Chilessä sekä Uudessa Seelannissa.

PONSSE AB

Päättynyt tilikausi oli tytäryhtiölle hyvä. Liikevaihto
kasvoi 17,0 miljoonaan euroon (13,0 miljoonaa euroa).
Ponssen markkinaosuus kehittyi kertomusvuoden aikana
suotuisasti. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Benny Sondell.
Vuonna 1994 toimintansa aloittaneen yhtiön organisaatiossa
ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä muutoksia.
                                              
                             
                                        4(13)
PONSSE AS

Norjassa toimivan tytäryhtiön liikevaihto oli 7,8 miljoonaa
euroa (6,2 miljoonaa euroa). Metsäkonemarkkinat olivat
Norjassa toivottua hiljaisemmat. Tytäryhtiö vietti keväällä
5-vuotisjuhlia. Norjan ympäristöolosuhteet asettavat korkeat
vaatimukset koneiden laadulle, tehokkuudelle ja
luotettavuudelle. Yhtiön valmistamat koneet ovatkin saaneet
asiakkailta runsasta kiitosta toimivuutensa ansiosta. Yhtiön
toimitusjohtajana on Lyder Hove Ellevold.

PONSSÉ S.A.S

Vuonna 1995 perustettu tytäryhtiö ylsi kertomusvuonna 13,0
euron liikevaihtoon (9,8 miljoonaa euroa). Uusi mallisto ja
etenkin Dual-yhdistelmäkoneet vahvistivat Ponssen asemaa
Ranskan, Sveitsin ja Benelux-maiden markkinoilla. Yhtiön
yhtiöjärjestykseen tehtiin kertomusvuoden kuluessa
teknisluontoisia tarkennuksia ja Ponsse Oyj hankki
tytäryhtiön koko osakekannan omistukseensa. Yhtiön
toimitusjohtajana toimii Tapio Ingervo.

PONSSE UK LTD

Ison-Britannian metsäkonemarkkinat kehittyivät hyvin
suotuisasti kertomusvuoden aikana. Tytäryhtiön liikevaihto
kasvoi 14,5 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). Yhtiön
organisaatiossa tapahtui tilikauden aikana joitakin
tarkennuksia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka
Karjalainen.

PONSSE USA INC

Yhtiön liikevaihdoksi muodostui kertomusvuonna 21,1
miljoonaan euroon (20,8 miljoonaa euroa). Tytäryhtiön
saavuttamaa tulosta voidaan vallinneet olosuhteet huomioiden
pitää tyydyttävänä. Vuonna 1995 perustetun tytäryhtiön
uudet, Rhinelanderin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa
sijaitsevat toimitilat otettiin käyttöön huhtikuussa. Yhtiön
toimitusjohtajana toimii Mikko Laurila.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat kertomusvuonna
3,0 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa). Tutkimus- ja
kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 1,8
prosenttia (2,4 prosenttia).

Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelevien määrä oli
kertomusvuoden lopussa 55 henkilöä (51 henkilöä), mikä on
9,9 prosenttia konsernin henkilöstöstä (9,5 prosenttia).

                                          5(13)

Kertomusvuoden aikana lanseerattiin kolme uutta konemallia:
Wisent Dual –yhdistelmäkone sekä Gazelle –kuormatraktori.
Wisent Dual’ia voidaan käyttää sekä harvesterina että
ajokoneena. Koneen ’kaksoisrooli’ perustuu siihen, että
hakkuutyön
ajaksi kuormatilan etusermi ja kuormauspankot poistetaan ja
kuormainkouran tilalle vaihdetaan H53 –hakkuupää. Koneen
käyttötarkoituksen muutos harvesterista ajokoneeksi ja
päinvastoin voidaan tehdä maasto-olosuhteissa alle
kymmenessä minuutissa. Gazelle –kuormatraktori korvasi
mallistosta poistuneen Caribou –traktorin kymmenen tonnin
kantavuusluokassa.

Ponssen hakkuukoneissa käytettävän Opti 4G -
tietojärjestelmän uudet ominaisuudet esiteltiin
kertomusvuoden loppupuolella. Ponssen kehittämä
etädiagnostiikka lisää merkittävästi mittalaite- ja
ohjausjärjestelmien toimintavarmuutta. Ponssen
huoltoneuvojat kykenevät käyttämään huoltokonttorilta käsin
maastossa olevan Ponsse-metsäkoneen Opti 4G- ja OptiControl
-mittalaite ja koneenohjausjärjestelmiä. Uusi toiminto
mahdollistaa samalla koneenkuljettajan opastamisen ja
neuvonnan, jolloin häiriö voidaan paikallistaa ja
parhaimmillaan korjata reaaliajassa.

Koneiden tietojärjestelmiin tehtiin kertomusvuoden aikana
lisäksi eräitä muita parannuksia. Muun muassa puun
pintavaurioita minimoiva öGentle Driveö –toiminto lisättiin
vakiovarusteeksi.

Ponsse jatkoi kertomusvuonna tiivistä yhteistyötä
korkeakoulujen, metsäoppilaitosten ja metsäyhtiöiden kanssa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
553 henkilöä (521 henkilöä). Tilikauden päättyessä
henkilöstön määrä oli 555 (536).

Kertomusvuoden keskeisinä koulutusteemoina olivat viestintä-
ja ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä ammatillisen osaamisen
syventäminen. Työturvallisuuden korostaminen ja etenkin
työtapaturmien ennaltaehkäisy olivat vahvasti esillä
kertomusvuoden aikana.

LAATU

Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO9001:2000
–laatustandardia, ISO 14001 –
ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS 18001 työterveys-
ja turvallisuusstandardia, joista ensin mainittu on
sertifioitu. DNV suoritti ISO9001:2000 laatujärjestelmän
auditoinnin elokuussa 2003. Sanotuista kolmesta
erillisstandardista koostuva toimintajärjestelmä luo
yhtenäisen mallin yrityksen toimintojen kehittämiselle.

                              
                                          6(13)
                              
Järjestelmän tavoitteena on ylläpitää ja kehittää eri
toimintojen yhteistyökykyä ja sisäisiä asiakassuhteita,
parantaa asiakaspalvelua sekä turvata asiakkaalle haluttu
tuote siten, että sen tuottamisessa huomioidaan ympäristö-
ja turvallisuusnäkökohdat.

Yhtiön toiminnallista laatua kehitettiin tarkentamalla
laatumittareita sekä tehostamalla toiminnallisten
ydinprosessien yhteistyötä. Ydinprosessit ovat öUusien
tuotteiden kehittäminenö, öMarkkinointiö, öTilauksesta
toimitukseenö sekä öJälkimarkkinointiö.

Yhtiölle laadittiin kertomusvuoden aikana tietoturvan ja
fyysisen turvallisuuden käsittävä tietoturvapolitiikka, joka
käsittää muun muassa dokumenttien luokittelua, sähköpostin
ja internetin käyttöä sekä fyysistä turvallisuutta koskevat
toimintaohjeet.

JOHTO JA TILINTARKASTUS

Hallitukseen kuuluivat kertomusvuonna seuraavat henkilöt:
Einari Vidgrén, puheenjohtaja, Juha Vidgrén,
varapuheenjohtaja,
Ilkka Kylävainio, jäsen, Heikki Ojala, jäsen (20.3.2003
saakka),
Samuli Perttala, jäsen, Orvo Siimestö, jäsen, Heikki
Tallgren, jäsen (20.3.2003 saakka)
sekä Mika Vidgrén, jäsen.

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa.
Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin:
osanottoprosentti oli 95,8%.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana
metsänhoitaja Tommi Ruha ja hänen varahenkilönään yhtiön
varatoimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri Juha
Vidgrén.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 20.3.2003 järjestetyssä
yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy KHT-Yhteisö
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Laitinen.

KONSERNISUHTEET

Kertomusvuoden aikana ei tapahtunut muutoksia
konsernirakenteessa. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse
AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S, Ranska; Ponsse
UK Ltd, Iso-Britannia sekä Ponsse USA Inc, Yhdysvallat.
Kajaanissa toimiva Sunit Oy on osakkuusyhtiö, josta Ponsse
Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

OSAKKEIDEN VAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Ponsse Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin
päälistalla. Helsingin Pörssin kaupankäynnissä yhtiön
osakkeen tunnus on PON1V ja ne kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään.

                                           7(13)

Osakkeiden vaihto oli 1.1. - 31.12.2003 1 155 759 kpl, mikä
on 16,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 15,0
miljoonaa euroa. Vuoden alin noteeraus oli 9,50 euroa ja
ylin 19,00 euroa. Tilikauden viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 16,45 euroa. Osakekannan markkina-arvo
31.12.2003 oli 115 miljoonaa euroa.

OSAKKAAT

Vuoden 2003 lopussa Ponsse Oyj:llä oli 1 890 (31.12.2002,
1 478) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita
oli 240 023 kappaletta (3,43 prosenttia kaikista osakkeista)
ja ulkomaalaisten omistuksessa olevia osakkeita 12 892
kappaletta (0,18 prosenttia kaikista osakkeista).
                              
JOHDON OMISTUS

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat
31.12.2003 Ponsse Oyj:n osakkeita 4 123 852 kappaletta, mikä
on 58,9 prosenttia osakkeista ja äänistä.

SISÄPIIRIREKISTERI

Ponsse Oyj:n arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 pykälän
mukaista sisäpiirirekisteriä pidetään HEXGatessa,
osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Ponsse Oyj noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen
28.10.1999 arvopaperipörssin ohjesäännön A6.24 nojalla
hyväksymää sisäpiiriohjetta.

LUNASTUSVELVOLLISUUSLAUSEKE

Ponsse Oyj:n yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukaan
osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä
toisten osakkeenomistajien kanssa, saavuttaa tai ylittää 33
1/3 % tai 50 %, on velvollinen lunastamaan muiden
osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin
osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit
yhtiöjärjestyksen 14 pykälässä tarkemmin määrätyin
edellytyksin.

OSAKASSOPIMUKSET

Ponsse Oyj:llä ei ole tiedossa yhtiön osakkeiden omistukseen
ja äänivallan käyttöön liittyviä osakkeiden arvoon
olennaisesti vaikuttavia osakassopimuksia.

IFRS/IAS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ponsse aloitti valmistautumisen IFRS:n käyttöönottoon
kevättalvella 2003. Tuolloin perustettiin projektin
työryhmä, jonka toimintaa valvoo ohjausryhmä.
                                          8(13)
Kertomusvuoden aikana on selvitetty IFRS-
tilinpäätösperiaatteiden ja Ponssen
konsernitilinpäätösperiaatteiden eroja ja määritetty uusia
IFRS:n mukaisia
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita. Projektin
kuluessa on lisäksi selvitetty laskentakäytännön muutosten
vaikutuksia, uudistettu konsernin laskenta- ja
raportointiohjeistusta sekä raportointijärjestelmiä.
Organisaation kouluttaminen ja muu laskentavalmiuksien
luominen jatkuu vuonna 2004. Alustavan selvityksen mukaan
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksilla ei ole
olennaista tase- eikä tulosvaikutusta.

Yhtiö raportoi IFRS:n tulosvaikutuksista vuoden 2004
osavuosikatsauksien sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Ensimmäinen IFRS-säännösten mukainen tilinpäätös laaditaan
1.1.2005 alkavalta tilikaudelta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Ponsse Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi 1.4.2004 lukien Arto Tiitisen. Hän
siirtyy Ponsselle Valtran markkinointi- ja myyntijohtajan
tehtävästä.

Tiitinen seuraa tehtävässä Tommi Ruhaa, jonka toimisuhde
päättyy 12.2.2004.
Väliaikana Ponsse Oyj:n toimitusjohtajana toimii
varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT

Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän
alkaneen vuoden aikana myönteisesti. Yhtiö ennakoi, että
tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun osuus
kokonaispuunkorjuusta jatkaa kasvuaan. Kysynnän arvioidaan
kasvavan viime vuoden tasosta myös Pohjois-Amerikassa.

Ponssen liikevaihdon odotetaan kasvavan alkaneen vuoden
aikana keskeisillä markkinoilla. Maailmantalouden
epävarmuudesta johtuen kasvun odotetaan kuitenkin jäävän
maltilliseksi. Tuloksen odotetaan muodostuvan paremmaksi
kuin kertomusvuonna. Metsäkonemarkkinoille tunnusomaisen
kausivaihtelun vuoksi tuloskertymän ennakoidaan painottuvan
loppuvuodelle.
                              
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Ponsse Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2003 jaetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2004. Osinko maksetaan
26.3.2004. Kokouksessaan hallitus totesi vuoden vaatineen
paljon koko henkilöstöltä.

Yhtiö menestyi hyvin vaikka olosuhteet olivat vaativat.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voittopalkkion maksamista
Ponsse Oyj:n henkilöstölle.

                                             9(13)
NUMEROTIEDOT ILMESTYVÄT HIEMAN MYÖHÄSSÄ NIIDEN
JULKAISUUN LIITTYVIEN TEKNISTEN ONGELMIEN JOHDOSTA


YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 16.3.2004 klo 10.00
alkaen Iisalmen kulttuurikeskuksessa osoitteessa
Kirkkopuistonkatu 9, 74100 Iisalmi.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2003 julkaistaan viikolla 11.
                         10(13)


Vieremällä 12. helmikuuta 2004

Tommi Ruha
toimitusjohtaja

13(13)
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 tai 0400 323 509
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648 tai 0400 817 036
www.ponsse.com


JAKELU

HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa