PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 (TAULUKOT)

PONSSE OYJ    PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2003 (TAULUKOT)


PONSSE-KONSERNI

Tuloslaskelma (tuhatta euroa)        2003   2002
liikevaihto               163 488 133 171
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys(+) tai vähennys(-)    - 482   1 776
Liiketoiminnan muut tuotot         1 457   1 199
Materiaalit ja palvelut         -110 769  -87 510

Henkilöstökulut             -24 093  -22 006
Poistot                  -2 788  -2 766
Liiketoiminnan muut kulut        -15 099  -14 484
Liiketulos                11 714   9 380
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      208    157
Rahoitustuotot ja -kulut          1 128    265
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
			         13 050   9 802
Tuloverot                 -3 911  -2 894
Vähemmistöosuus                0    -1
Katsauskauden tulos            9 139   6 907

Tase (tuhatta euroa)            2003   2002

Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet           1 541   1 095
Aineelliset hyödykkeet          15 479  14 049
Sijoitukset                 660    495
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus              31 688  33 920

Saamiset                 18 267  12 358
Rahat ja pankkisaamiset          10 565  11 950
Yhteensä                 78 200  73 867

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma                3 500   3 500
Muu oma pääoma              39 594   35 072
Vähemmistöosuus                0     3
Pakolliset varaukset            2 284     0
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma        14 123  10 930
Lyhytaikainen vieras pääoma        18 699  24 362
Yhteensä                  78 200  73 867Saamiset 31.12.2003 sisältää laskennallista verosaamista 240
tuhatta euroa (31.12.2002, 438 tuhatta euroa). Pitkäaikainen
vieras pääoma 31.12.2003 sisältää laskennallista verovelkaa
838 tuhatta euroa (31.12.2002, 952 tuhatta euroa).

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut (tuhatta
euroa)
                        2003   2002
1. Omasta puolesta
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat               12 021  13 838
Annetut kiinteistökiinnitykset        3 866   3 866
Annetut yrityskiinnitykset          3 293   2 893
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 
				       7 159   6 759

2. Leasingvastuut (tuhatta euroa)        536   2 143

- rahoitusleasingin kirjanpidollista käsittelyä on muutettu
vuonna 2003: Leasingkohteet on kirjattu taseen
käyttöomaisuuteen sekä lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin
(Leasingvuokravastuuna vuonna 2002).

3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta (tuhatta euroa)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut takaukset          1 025   1 221

4. Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut (tuhatta euroa)
4.1 Nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset               3 568   1 475
Termiinisopimukset             13 060   12 128
4.2 Käyvät arvot
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset                 34     11
Termiinisopimukset               728    342
                              
5. Muut vastuusitoumukset (tuhatta euroa)
Takaukset muiden puolesta           756     803
Takaisinostovastuut             7 943    6 557
Muut vastuut                  0       0
Yhteensä                   8 699   7 360


Tunnusluvut                  2003   2002

Tutkimus- ja kehityskulut, miljoona euroa    3,0    3,2
Investoinnit käyttöomaisuuteen, miljoonaa euroa
				        4,5    2,5
% liikevaihdosta                2,8    1,9
Henkilöstö keskimäärin             553    521
Tilauskanta, miljoonaa euroa          33,7   32,1
Omavaraisuusaste, %              55,7   52,4
Tulos/osake, euroa               1,31   0,99
Oma pääoma/osake, euroa            6,16   5,51

Tutkimus- ja kehityskulujen osalta kirjaustapaa on muutettu
vuonna 2003. Sellaiset kehityskulut jotka täyttävät KPL 5
luvun 8 pykälän aktivointiedellytykset on kirjattu taseeseen
aineettomiin hyödykkeisiin.

Takuuvarausten kirjaustapaa on muutettu vuonna 2003. Ne on
kirjattu pakollisiin varauksiin (vuonna 2002 lyhytaikaisiin
velkoihin).

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä
veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava
vero.

Saadut tilaukset (miljoonaa euroa)     2003   2002
Ponsse-konserni              165,4   142,0

Vuosineljännestiedot (tuhatta euroa)

        10-12/02 1-3/03  4-6/03 7-9/03 10-12/03
Liikevaihto   47 068  36 060  43 250  36 200  47 978
Liiketulos    3 946  1 551  4 142  1 922   4 099
Tulos ennen tilinpäätös-
  siirtoja ja veroja
	     4 125  2 050  4 618  1 903   4 479

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne
saatavat poiketa virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.

Vieremällä 12. helmikuuta 2004

Tommi Ruha
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Tommi Ruha (017) 768 4621 tai 0400 323 509
Talousjohtaja Mikko Paananen (017) 768 4648 tai 0400 817 036
www.ponsse.com


JAKELU

HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa