PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2004

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2005 KLO 9:00

PONSSEN TILINPÄÄTÖS 2004

Ponsse-konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät hyvin vuonna 2004. Liikevaihto
kasvoi 14,4 prosenttia 190,0 miljoonaan euroon (2003, 166,0 miljoonaa euroa) ja
liikevoitto 37,7 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon (2003, 14,3 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,65 euroa) ja omavaraisuusaste 37,5
prosenttia (55,7 prosenttia).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,20 euron osinkoa osaketta kohti.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO TIITINEN

-Ponssen ulkomaiset liiketoiminnot kehittyivät oikeaan suuntaan viime vuonna.
Asemamme Euroopassa vahvistui. Venäjän toiminnot kehittyivät suunnitelmien mukaan
ja panostuksia päätettiin jatkaa loppuvuonna perustamalla myynti- ja huoltoyhtiö
Venäjälle. Yhdysvalloissa tuloksemme kehittyi suotuisasti toimintojen tehostamisen
myötä dollarin kurssikehityksestä huolimatta. Suomessa, maailman kovimmin
kilpaillulla metsäkonemarkkinalla, asemamme säilyi vahvana.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli 190,0 miljoonaa euroa (166,0 miljoonaa euroa), joka on
14,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Etenkin vuoden jälkimmäinen puolisko
oli vahvaa myyntiaikaa. Jokaisen vuosineljänneksen liikevaihto oli suurempi kuin
edellisvuonna.

Viennin ja ulkomaisten liiketoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi
60,7 prosenttiin (55,8 prosenttia). Kotimaan osuus liikevaihdosta oli 39,3
prosenttia (44,2 prosenttia), muun Euroopan 41,0 prosenttia (39,4 prosenttia),
Pohjois-Amerikan 14,8 prosenttia (14,6 prosenttia) ja muun maailman 4,9 prosent-
tia (1,8 prosenttia). Myynti kehittyi suotuisasti etenkin Keski-Euroopassa ja
Venäjällä.

Uusia tilauksia saatiin vuoden aikana 201,3 miljoonan euron arvosta (168,0
miljoonaa euroa). Vuoden päättyessä tilauskanta oli 44,4 miljoonaa euroa (33,7
miljoonaa euroa). Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset sisältyvät
vakiintuneen tavan mukaan tilauskantaan.

Konsernin liikevoitto oli 19,6 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa) ja
liikevoittoprosentti 10,3 (8,6). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vahvistui 29,6
prosenttiin (22,5 prosenttia).

Tulos rahoituserien jälkeen oli 19,2 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa).
Satunnaisia eriä ei kertomusvuonna ollut, kuten ei myöskään vuonna 2003.

Tilikauden voitoksi muodostui konsernissa 13,5 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa
euroa) ja emoyhtiössä 13,8 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN TILANNE

Konsernitaseen loppusumma kasvoi 96,1 miljoonaan euroon (78,2 miljoonaa euroa).
Kasvuun vaikuttivat loppuvuoden runsaat konekaupat, normaalia korkeammat raaka-
ainevarastotasot sekä kertomusvuoden lopussa tapahtunut Epec-kauppa.

Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 30,9 miljoonaa euroa
(17,8 miljoonaa euroa). Nettovelkojen määrä oli 14,9 miljoonaa euroa (6,3
miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste laski 37,5 prosenttiin (55,7 prosenttia).
Kehitykseen vaikutti kertomusvuoden aikana toteutetut 9,0 miljoonan euron
investoinnit sekä osinkojen maksu.

Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kertomusvuoden ajan. Tilikauden päättyessä
konsernin likvidit kassavarat olivat 15,7 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa).
Rahoituksen kausivaihteluiden tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään sovitut
luottolimiitit, joista oli vuoden päättyessä käyttämättä 43,9 miljoonaa euroa.

Taseen ulkopuolisten asiakas- ja jälleenrahoitussitoumusten yhteissumma oli
tilikauden päättyessä 6,1 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 9,0 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa).
Pääinvestointeja olivat Iisalmen huoltopalvelukeskuksen laajennus ja saneeraus
sekä Vieremän tehtaan yhteyteen sijoittuvat tuotekehityksen toimitilat. Muilta
osin investoinnit olivat normaaleja korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

MARKKINAT JA MYYNTI

Talouden yleisvire oli kertomusvuonna edellisvuotta myönteisempi.
Metsäteollisuuden puunkäyttö oli korkeammalla tasolla, mikä heijastui suoraan
metsäkoneiden käyttöön ja kysyntään. Markkinakorot pysyivät toisaalta alhaisina;
tämä tuki osaltaan myös metsäkonekauppaa. Pohjoisamerikkalaisten puuta jalosta-
vien yhtiöiden kansainvälinen kilpailukyky oli vahvalla tasolla, mikä lisäsi
koneiden kysyntää.

Konsernin ulkomailla tapahtuva konemyynti tapahtuu emoyhtiön kokonaan omistamien
tytäryhtiöiden (Norja, Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, Ranska, Ruotsi sekä Iso-
Britannia) sekä itsenäisten jälleenmyyjien välityksellä.

Skotlannissa toimivan Ponsse UK Ltd:n operatiivisesta toiminnasta vastaavana
maajohtajana aloitti vuoden lopussa Jukka Hakala.

Muiden ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminta jatkui kertomusvuoden aikana ilman
merkittäviä muutoksia.

Ponssen ulkomaisten jälleenmyyjien verkosto vahvistui kertomusvuoden aikana. OOO
Zeppelin Russland aloitti kesäkuussa Ponssen jälleenmyyjänä Venäjällä. Zeppelin
on yksi suurimmista Caterpillar-koneiden jälleenmyyjistä.

Kanadassa Quebeckin länsi- ja keskiosissa toimivana jälleenmyyjänä aloitti
joulukuussa Hydromec Inc. Ponssen muut kanadalaiset jälleenmyyjät ovat Koillis-
ja Etelä-Ontariossa toimiva ReadyQuip Equipment Sales Ltd sekä Quebeckin itä-
osissa toimiva A.L.P.A. Equipment Ltd.

Ponssen kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston toiminnassa ja rakenteessa ei
tapahtunut muita merkittäviä muutoksia.

Tasavallan Presidentti luovutti Ponsse Oyj:lle 18.3.2004 kansainvälistymis-
palkinnon menestyksekkäästä kansainvälisestä toiminnasta.

Ponssen asema säilyi Suomessa vahvana niin harvestereiden kuin kuormatraktoreiden
toimittajana. Yhtiö otti kertomusvuoden aikana käyttöön uudet toimitilat
Mikkelissä ja Joensuussa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tilikaudella 2004 yhteensä 3,7
miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa). Niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli
2,0 prosenttia (1,8 prosenttia).

Tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä työskentelevien määrä oli kertomusvuoden
lopussa 68 henkilöä (55 henkilöä), mikä on 10,3 prosenttia konsernin henkilös-
töstä (9,9 prosenttia).

Ponsse kuormatraktorimallistoa täydennettiin kertomusvuoden aikana 18 tonnin
kuormankantokyvyn omaavalla BuffaloKing-mallilla.

Harvesterinpäiden osalta tuotekehityspanostukset suuntautuivat käyttövarmuuden
parantamiseen sekä mittatarkkuuden lisäämiseen. Vuoden aikana esiteltiin lisäksi
energiapuun korjuuseen tarkoitettu joukkokäsittelykoura EH25.

Ponsse-harvestereissa käytettävää Opti4G-tietojärjestelmää kehitettiin edelleen
kertomusvuoden aikana. Uusi versio sisältää hakkuutyötä tehostavia ja hakatun
puun laatua parantavia ominaisuuksia. Syksyllä järjestetyillä Metko2004 messuilla
Ponsse esitteli uuden Ponsse OptiProgressControl-järjestelmän, jonka avulla voi-
daan seurata konttorilta käsin koneen työskentelyaikaa, taukoaikoja, siirtoaikoja,
polttoaineen kulutusta sekä raportoida mahdollisia keskeytyksiä. Metko2004
messuilla esiteltiin lisäksi kuormatraktoriin kehitetty karttapaikannusohjelmisto,
OptiLogFinder. Sen avulla voidaan tallentaa harvesterin sijainti kaatosahauksen
aikana. Puukasojen sijaintia voidaan tämän jälkeen tarkastella kuormatraktorissa
GPS-laitteiston avulla.

Ponsse on toiminut perinteisesti tiiviissä yhteistyössä metsäalan oppilaitosten ja
metsäyhtiöiden kanssa. Yhteistyötä jatkettiin myös kertomusvuoden aikana.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 607 henkilöä (553
henkilöä). Tilikauden päättyessä henkilöstön määrä oli 663 (555).

Ponsse perusti vuoden aikana henkilöstön kehittämiskeskuksena toimivan Ponsse-
Akatemian. Toiminta käynnistettiin laatimalla koko konsernin kattavat
osaamiskartoitukset sekä henkilöstötyytyväisyystutkimus.

Yhtiön missio, arvot ja visio arvioitiin uudelleen vuoden aikana. Johtoryhmän
kesällä käynnistämää keskustelua käytiin syksyn aikana konsernin kaikissa
yksiköissä ja yhtiöissä. Konsernihallitus vahvisti henkilökunnan työstämät arvot
joulukuun kokouksessaan. Arvot, joita ovat asiakasläheisyys, luotettavuus, Ponsse-
henki, palveluhalu ja innovatiivisuus, ohjaavat koko konsernin toimintatapoja.

LAATU

Ponsse on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan ISO 9001:2000-laatustandardia,
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS 18001 työterveys- ja
turvallisuusstandardia, joista ensin mainittu on sertifioitu. DNV suoritti
ISO9001:2000 laatujärjestelmän auditoinnin elokuussa 2004. Sanotuista kolmesta
erillisstandardista koostuva toimintajärjestelmä luo yhtenäisen mallin yrityksen
toimintojen kehittämiselle.

JOHTO JA TILINTARKASTUS

Yhtiön hallitukseen kuului kertomusvuoden aikana kuusi jäsentä: puheenjohtaja,
teollisuusneuvos Einari Vidgrén, varapuheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Juha
Vidgrén sekä muina jäseninä ekonomi Nils Hagman (16.3.2004 alkaen),
toimitusjohtaja Ilkka Kylävainio, apteekkari, farmasian tohtori Mika Vidgrén
(16.3.2004 saakka), ekonomi, HTM Samuli Perttala (16.3.2004 saakka), johtaja,
kauppatieteiden lisensiaatti Seppo Remes (16.3.2004 alkaen), filosofian maisteri
Mirja Ryynänen (16.3.2004 alkaen) sekä kauppatieteiden maisteri Orvo Siimestö
(16.3.2004 saakka).

Hallituksen kokouksia järjestettiin kertomusvuoden aikana 11 kappaletta.
Hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin: osanottoprosentti oli
88,3.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.4.2004 alkaen MBA Arto Tiitinen ja
12.2.2004 saakka metsänhoitaja Tommi Ruha. 12.2.-31.3.2004 toimitusjohtajan
tehtävää hoiti yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Vidgrén.

Toimitusjohtajan varamiehenä toimivat vuoden 2004 aikana varatoimitusjohtaja Juha
Vidgrén (1.1.-11.2. sekä 1.4.-31.7.) sekä talousjohtaja Mikko Paananen (1.8.-
31.12.).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 16.3.2004 järjestetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Laitinen.

HALLINTO

Ponsse Oyj:ssä otettiin käyttöön vuoden 2004 aikana Helsingin Pörssin (HEX),
Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajien antama suositus
pörssiyhtiöiden hyvästä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiön hallituksen
vahvistamat periaatteet ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.ponsse.com/sijoittajatietoa.

KONSERNISUHTEET

Ponsse Oyj hankki joulukuussa 2004 omistukseensa 91 prosenttia Seinäjoelta olevan
Epec Oy:n osakkeista ja äänistä. Yhtiö kehittää ja valmistaa työkoneissa
käytettäviä ohjausjärjestelmiä. Lisäksi Ponsse Oyj ilmoitti joulukuussa
tytäryhtiön perustamisesta Venäjälle Pietarin alueelle. Tytäryhtiön toiminta
käynnistyy vuoden 2005 alkupuolella. Muita muutoksia ei konsernirakenteessa
kertomusvuoden aikana tapahtunut. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Ponsse AB,
Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S, Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia sekä
Ponsse USA Inc, Yhdysvallat. Kajaanissa toimiva Sunit Oy on osakkuusyhtiö, josta
Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

OSAKKEIDEN VAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Ponsse Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Helsingin Pörssin
kaupankäynnissä yhtiön osakkeen tunnus on PON1V ja ne kuuluvat arvo-
osuusjärjestelmään.

Osakkeiden vaihto oli 1.1.-31.12.2004 3 745 292 kpl, mikä on 26,8 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 39,1 miljoonaa euroa. Vuoden alin noteeraus oli
8,23 euroa ja ylin 16,00 euroa. Tilikauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli
14,30 euroa. Ponsse Oyj ylimääräinen yhtiökokous päätti 24.11.2004 rahastoannin
toteuttamisesta. Annissa yhtiön osakepääoma korotettiin 3.500.000 eurosta
7.000.000 euroon siten, että yhdellä vanhalla osakkeella sai vastikkeetta yhden
uuden osakkeen. Uudet osakkeet kirjattiin omistajien arvo-osuustileille
30.11.2004. Osakevaihtoa ja noteerausta koskevat tiedot on antioikaistu.
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2004 oli 200,2 miljoonaa euroa.

OSAKKAAT

Vuoden 2004 lopussa Ponsse Oyj:llä oli 2 511 (31.12.2003, 1 890)
osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 506 606 kappaletta (3,62
prosenttia kaikista osakkeista) ja ulkomaalaisten omistuksessa olevia osakkeita 21
544 kappaletta (0,15 prosenttia kaikista osakkeista).

JOHDON OMISTUS

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2004 Ponsse Oyj:n
osakkeita 8 247 224 kappaletta, mikä on 58,91 prosenttia osakkeista ja äänistä.

SISÄPIIRIREKISTERI

Ponsse Oyj:n arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 pykälän mukaista sisäpiirirekisteriä
pidetään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n tiloissa osoitteessa Unioninkatu 32 B, 00130
Helsinki.

Ponsse Oyj noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen 28.10.1999 arvopaperipörssin
ohjesäännön A6.24 nojalla hyväksymää sisäpiiriohjetta.

LUNASTUSVELVOLLISUUSLAUSEKE

Ponsse Oyj:n yhtiöjärjestyksen 14 pykälän mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus
yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, joko yksin tai
yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa, saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia
tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien
vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat
arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 pykälässä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

OSAKASSOPIMUKSET

Ponsse Oyj:llä ei ole tiedossa yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan
käyttöön liittyviä osakkeiden arvoon olennaisesti vaikuttavia osakassopimuksia.

IFRS-SÄÄNNÖSTEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ponssen valmistautuminen IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimiseen on
edennyt suunnitellulla tavalla. Yhtiö julkaisee ensimmäisen IFRS-säännösten mukaan
laaditun tilinpäätöksen vuodelta 2005. Ensimmäinen IFRS:n kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaan laadittu osavuosikatsaus julkaistaan vuoden 2005
ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Yhtiö raportoi tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden muutoksien yksityiskohtaisista vaikutuksista maaliskuussa
2005. Yhtiön laatimien selvitysten perusteella IFRS-säännösten mukaiseen
kirjanpitokäytäntöön siirtymisestä aiheutuvat muutokset yhtiön taseeseen tulevat
jäämään vaikutukseltaan vähäisiksi.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT

Maailmantalouden ja metsäsektorin näkymät ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten.
Metsäkoneiden kokonaismarkkinan oletetaan kehittyvän myönteisesti alkaneen vuoden
aikana. Yhtiön arvion mukaan tavaralajimenetelmään perustuvan puunkorjuun
suhteellinen osuus kokonaispuunkorjuusta lisääntyy toisaalta kuluvan vuoden
aikana.

Ruotsin ja Baltian myrskytuhot vaikuttavat lähikuukausina konekauppaan Ruotsissa
ja sen lähialueilla. Etenkin nopeasti toimitettavissa olevien käytettyjen koneiden
kysynnän uskotaan jatkuvan vilkkaana lähitulevaisuudessa.

Ponssen liiketulos oli kertomusvuonna kaikkien aikojen paras. Toimialalle
tunnusomaisen kausivaihtelun johdosta tuloskertymä painottui vuoden jälkimmäiselle
puoliskolle. Yhtiön arvion mukaan alkaneen vuoden tulos tulee muodostumaan
edellisvuotta paremmaksi. Tuloskertymän arvioidaan painottuvan tälläkin
tilikaudella vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Ponsse Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2005. Osinko
maksetaan 30.3.2005. Suomen Arvopaperikeskus on myöntänyt yhtiölle maksupäivää
koskevan poikkeusluvan. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voittopalkkion
maksamista Ponsse Oyj:n henkilöstölle.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous järjestetään 15.3.2005 klo 10:00 alkaen Metsäpirtin
koulutus- ja leirikeskuksessa osoitteessa Vanha Kainuuntie 6 a, 74100 Iisalmi.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus vuodelta 2004 julkaistaan viikolla 10.


PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (TEUR)                  2004   2003      
                                        
LIIKEVAIHTO                     190 002  166 034      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden                     
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)         968   -482      
Liiketoiminnan muut tuotot              1 453   1 457      
Materiaalit ja palvelut              -126 136 -110 776
Henkilöstökulut                   -26 917  -24 093      
Poistot                       -2 676  -2 788      
Liiketoiminnan muut kulut              -17 062  -15 099      
LIIKETULOS                      19 632  14 253      
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista           251    208      
Rahoitustuotot ja -kulut                -730  -1 411      
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA      19 153  13 050      
Tuloverot                      -5 624  -3 911      
Vähemmistöosuus                     -11     0      
KATSAUSKAUDEN TULOS                 13 518   9 139      

TASE (TEUR)                      2004   2003      
                                        
VASTAAVAA                                    
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET                
Aineettomat hyödykkeet                6 250   1 541      
Aineelliset hyödykkeet                17 119  15 479      
Sijoitukset                       854    660      
                                        
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS                           
Vaihto-omaisuus                   35 722  31 688      
Saamiset                       20 439  18 267      
Rahat ja pankkisaamiset               15 706  10 565      
                                        
VASTAAVAA YHTEENSÄ                  96 090  78 200      
                                        
VASTATTAVAA                                   
OMA PÄÄOMA                                   
Osakepääoma                      7 000   3 500      
Muu omapääoma                    28 550  39 594      
                                        
VÄHEMMISTÖOSUUS                     419     0      
PAKOLLISET VARAUKSET                 4 153   2 284      
VIERAS PÄÄOMA                                  
Pitkäaikainen vieras pääoma             23 712  14 123      
Lyhytaikainen vieras pääoma             32 256  18 699      
                                        
VASTATTAVAA YHTEENSÄ                 96 090  78 200      

Saamiset 31.12.2004 sisältää laskennallista verosaamista 387 tuhatta euroa
(31.12.2003, 240 tuhatta euroa). Pitkäaikainen vieras pääoma 31.12.2004 sisältää
laskennallista verovelkaa 706 tuhatta euroa (31.12.2003, 838 tuhatta euroa).


RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)             1-12/2004 1-12/2003
                                        
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:                            
Liikevoitto                     19 632  14 253      
Poistot ja arvonalentumiset              2 676   2 788      
Varauksen muutos                   1 869   2 284      
Muut oikaisut                      271    -21      
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta        24 448  19 304      
                                        
Käyttöpääoman muutos:                              
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten                    
lisäys (-)/vähennys (+)               -2 145  -6 087      
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+)      -4 034   2 232      
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/                 
vähennys (+)                     8 958    503      
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja                 
veroja                        27 227  15 952      
                                        
Rahoitustuotot ja -kulut                -570  -1 443      
Maksetut verot                    -4 784  -2 290      
Rahavirta ennen satunnaisia eriä           21 873  12 219      
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva                   
nettorahavirta                      0     0      
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA               21 873  12 219      


ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT (TEUR)
                            2004   2003      
1. OMASTA PUOLESTA                               
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                  
Rahalaitoslainat                   1 261  12 021      
Annetut kiinteistökiinnitykset            1 126   3 866      
Annetut yrityskiinnitykset               820   3 293      
VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET YHTEENSÄ       1 946   7 159      
                                        
2. LEASINGVASTUUT (TEUR)                445    536      
                                        
3. VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YRITYSTEN PUOLESTA (TEUR)
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
annetut takaukset                    763   1 025      

4. JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT (TEUR)
4.1 Nimellisarvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0   3 568      
Termiinisopimukset                  10 616  13 060      
4.2 Käyvät arvot                                
Valuuttajohdannaiset                              
Optiosopimukset                      0    34      
Termiinisopimukset                   136    728      

5. MUUT VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)
Takaukset muiden puolesta                831    756      
Takaisinostovastuut                  5 309   7 943      
Muut vastuut                       0     0      
Yhteensä                       6 140   8 699      


TUNNUSLUVUT                      2004   2003
      
Tutkimus- ja kehityskulut(MEUR)             3,7    3,0      
Investoinnit käyttöomaisuuteen (MEUR)          9,0    4,5      
% liikevaihdosta                    4,7    2,7      
Henkilöstö keskimäärin                 607    553      
Tilauskanta (MEUR)                   44,4   33,7      
Omavaraisuusaste %                   37,5   55,7      
Tulos/osake (EUR)                   0,97   0,65      
Oma pääoma/osake (EUR)                 2,54   3,08      

Tuloslaskelmassa ja tulos/osake -tunnusluvussa välittöminä veroina on otettu
huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.


SAADUT TILAUKSET (MEUR)      2004   2003      
Ponsse-konserni          201,3   168,0      


VUOSINELJÄNNESTIEDOT (TEUR)  10-12/03  1-3/04  4-6/04  7-9/04  10-12/04
Liikevaihto           48 441  43 874  45 629  40 921   59 578
Liiketulos            4 558   4 807   3 707   4 664   6 454
Tulos ennen                                   
tilinpäätössiirtoja ja veroja   4 479   5 010   3 672   4 481   5 990

Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.

Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa tilinpäätöksessä esitetyistä.


Vieremällä 11. helmikuuta 2005


Arto Tiitinen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen (020) 768 4621 tai 0400 566 875
Talousjohtaja Mikko Paananen (020) 768 8648 tai 0400 817 036

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

Tilaa