Tutkimustietoa energiapuunkorjuusta

07.06.2004  

Tutkimustietoa energiapuunkorjuusta  

Energiapuun korjuun kannattavuus 
Suurimpana haasteena vuoden 2010 tavoitteiden mukaisen pienpuumäärän
hankinnassa ovat pieniläpimittaisen puun korjuun korkeat kustannukset. 


--------------------------------------------------------------------------------
 
Energiapuu- ja ensiharvennusleimikoissa pieni rungon koko, pieni
hehtaarikohtainen hakkuukertymä, jäävien puiden suuri lukumäärä ja tiheä
alikasvos merkitsevät alhaista tuottavuutta ja korkeahkoja korjuukustannuksia. 

Energia- ja ainespuun integroidussa hakkuussa kustannukset ovat korkeammat kuin
puhtaassa energiahakkuussa, (johon Ponssen EH25 energiapuukouran toiminta
perustuu). Vaikka ainespuuta tietyillä hakkuulaitteilla pystytäänkin hakkaamaan
erilleen, pieniä määriä (10-20 m3/ha) ainespuuta ei kannata erotella omiin
kasoihin, vaan kaikki puut kannattaa hakata samoihin kasoihin energiapuuksi.
Näin saadaan aikaan kustannussäästöjä sekä hakkuussa että metsäkuljetuksessa. 

(Lähde: Metsätehon katsaus 1/2004) 

Kuten viimeisimmän aihetta käsittelevän tutkimuksen loppupäätelmät osoittavat,
on Ponssen filosofia puhtaasti energiapuun korjuuseen suunnitellusta, myös
kuormatraktoreihin ja yhdistelmäkoneisiin hyvin soveltuvasta ja
kustannustehokkaasta kaato-kasaus-kuormauskourasta oikea. Yhdellä ja samalla
kouralla voidaan tarpeen mukaan hakata kaikki pienpuuleimikot, ja ajaa tavara
myös samalla peruskoneella tienvarteen - olipa kyseessä sitten kuormatraktori
tai Dual -yhdistelmäkone. Keveytensä ja järkevästi suunniteltujen toimintojensa
ansiosta Ponsse EH25 soveltuu monenlaisiin metsäkoneisiin ja on tehokas niin
hakkuu- kuin kuormaustyössäkin. Näin saadaan aikaan kustannussäästöjä kaikilla
korjuun osa-alueilla. 

Tilaa