YHTIÖKOKOUSKUTSU

 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 15.4.2014 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 10.00.  

 

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Puheenjohtajan valitseminen

3. Sihteerin kutsuminen

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

7. Esityslistan hyväksyminen

8. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

11. Osingonmaksu

Ponsse Oyj:n hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2014.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan palkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 43 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 38 000 euroa ja jäsen 32 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) henkilöä.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén.

16. Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2014

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Sami Posti.

17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 212.900 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2015 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan.

18. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota enintään 60 euroa per henkilö per työssäolokuukausi vuodelta 2013. 

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä kolmen viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Ponssentie 22, Vieremä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/yhtiokokous. Ponsse Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ponsse.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/vuosikertomukset. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

a) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 3.4.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ponsse Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.4.2014 ennen klo 16:00, kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä, puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

b) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettava osakkeet joiden perustella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

c) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 10.4.2014 klo 10:00 mennessä. 

d) Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 28 000 000 osaketta, jotka tuottavat 28 000 000 ääntä. 

                     

Vieremällä 25. maaliskuuta 2014

PONSSE OYJ

Hallitus
 

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Petri Härkönen, puh. 020 768 8608 tai 050 409 8362
 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com

 

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti.

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.