YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2006 KLO 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.3.2006 klo 10.00 yhtiön tiloissa osoitteessa
Ponssentie 22, 74200 Vieremä.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaiseksi muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan
kuulumaan seuraavasti:

          4 § Osakkeen nimellisarvo
          Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

3. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split)

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden
lukumäärää lisätään osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaksinkertaiseksi
14.000.000 osakkeesta 28.000.000 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta.
Osakkeiden lukumäärän lisäämisen seurauksena kukin kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,50 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi 0,25 euron määräiseksi
osakkeeksi.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se
vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

4. Hallituksen ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ponsse Oyj:n henkilökunnalle maksetaan
voittopalkkiota 85 euroa jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta vuoden 2005
aikana.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä
viikon ajan ennen kokousta yhtiön tiloissa, Ponssentie 22, 74200 Vieremä.
Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös Internet-
osoitteessa http://www.ponsse.com/yhtiokokous2006. Yhtiön vuosikertomus 2005 on
nähtävillä 6.3.2006 alkaen Internet-osoitteessa
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/. Yhtiön vuosikertomus postitetaan
osakkeenomistajille viikolla 10.

OSALLISTUMISOIKEUS

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
3.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 10.3.2006 ennen klo 16.00,
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, 74200 Vieremä,
puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai
Internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous2006. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa osakkeelta
(ennen splitiä). Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 20.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 27.3.2006.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ja
äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kuusi (6). Edelleen he ehdottavat, että nykyinen hallitus jatkaisi
tehtävässään eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Nils Hagman, Ilkka
Kylävainio, Mirja Ryynänen, Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan
yhtiön tilintarkastajana ja että päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään
KHT Eero Huusko, jotka molemmat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Vieremällä 13. päivänä helmikuuta 2006

PONSSE OYJ
Hallitus


Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, puh. 020 768 8648

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Tilaa