YHTIÖKOKOUSKUTSU

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 9.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 15.3.2005 klo 10.00 Metsäpirtin koulutus- ja
leirikeskuksessa, osoitteessa Vanha Kainuuntie 6 a, Iisalmi.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat;

2. hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 § täsmentämiseksi siten, että
yhtiökokouksessa esitettävä tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä toimintakertomuksen;

3. hallituksen ehdotus voittopalkkion maksamisesta henkilöstölle. Ehdotuksen
mukaan voittopalkkiota maksettaisiin Ponsse Oyj:n henkilökunnalle 85 euroa
jokaiselta täydeltä työssäolokuukaudelta vuoden 2004 aikana. Mikäli työsuhde on
päättynyt ennen 11.2.2005 palkkiota ei makseta; sekä

4. hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta tekemään 25.000 euron
määräinen yleishyödyllinen lahjoitus perustettavaan Einari Vidgrénin säätiöön.

Informaatio

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan
ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ponsse Oyj, 74200 Vieremä.
Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
4.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 11.3.2005 ennen klo 16.00,
kirjallisesti osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, 74200 Vieremä,
puhelimitse numeroon 020 768 800, faksilla numeroon 020 768 8690 tai
Internetissä osoitteessa www.ponsse.com/yhtiokokous. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan
nimensä lisäksi henkilö- ja tai y-tunnuksensa.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004
maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 30.3.2005.
Suomen Arvopaperikeskus Oy on myöntänyt yhtiölle osingonmaksua koskevan
poikkeusluvan.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja

Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia osakkeista ja
äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan 6. Edelleen he ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan Nils
Hagman, Ilkka Kylävainio, Mirja Ryynänen, Seppo Remes, Einari Vidgrén ja Juha
Vidgrén. Näiltä kaikilta on saatu suostumus tehtävään.

Sanotut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Laitinen, KHT.

Vieremällä 11. päivänä helmikuuta 2005

HALLITUS
PONSSE OYJ

Mikko Paananen
talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Mikko Paananen, puh. 020 768 8648

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Tilaa