Talouden taantuma rokotti Itellan liikevaihtoa

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2014
18.7.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Huhti-kesäkuu 2014

 • Itella-konsernin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 461,9 (495,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui logistiikkamarkkinan heikkenemisestä ja kovasta kilpailutilanteesta sekä valuuttakurssien heikentymisestä. Postinjakelun volyymien lasku jatkui voimakkaana.
 • Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 275,4 (282,2) miljoonaan euroon, Itella Logistiikassa 151,1(167,4) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä 42,7 (50,8) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 64,9 (66,8) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 2,9 (3,7) miljoonaa euroa eli 0,6 % (0,8 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 7,5 (8,7) miljoonaan euroon, parani Itella Logistiikassa -4,1 (-4,6) miljoonaan euroon, heikkeni Itella Venäjällä -0,1 (2,1) miljoonaan euroon ja parani OpusCapitassa 4,7 (4,5) miljoonaan euroon.
 • Toisen neljänneksen liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 5,0 (13,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli tappiollinen -3,8 (-10,9) miljoonaa euroa eli -0,8 % (-2,0 %) liikevaihdosta. 
 • Itellan hallitus hyväksyi 29.4.2014 suunnitelman koskien Itella Logistics Oy:n sulautumista Itella Posti Oy:hyn. Uusi yhtiörakenne tulee voimaan 1.1.2015.
 • Itella ilmoitti 17.4.2014 käynnistävänsä verkkokaupan varastointiin ja toimituksiin liittyvän 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Voutilan varastolla.

Tammi-kesäkuu 2014

 • Itella-konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna 6,0 % ja oli 931,9 (991,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui postinjakelun volyymien pienenemisestä, logistiikkamarkkinan laskusta ja kovasta kilpailutilanteesta sekä valuuttakurssien heikentymisestä. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon lasku oli 4,0 %.
 • Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 2,1 %, Itella Logistiikassa 8,8 %, Itella Venäjällä 13,3 % ja OpusCapitassa 3,4 %. Itella Venäjän liikevaihto kasvoi ruplissa 1,9 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 20,5 (16,1) miljoonaa euroa eli 2,2 % (1,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 28,0 (30,4) miljoonaan euroon, parani Itella Logistiikassa -8,9 (-12,9) miljoonaan euroon, heikkeni Itella Venäjällä -2,3 (-0,2) miljoonaan euroon ja parani OpusCapitassa 11,5 (10,9) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos parani ja oli 2,2 (0,7) miljoonaa euroa, joka oli 0,2 % (0,1 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 18,3 (15,5) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistui 13,1 (14,2) miljoonaa euroa sekä muihin eriin 5,2 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi ja oli 43,9 (25,1) miljoonaa euroa.
 • Talouden kasvun heikentyminen sekä yleinen epävarmuus vaikutti etenkin toisella neljänneksellä Itella Venäjän tammi-kesäkuun tulokseen heikentävästi.
 • Itella aloitti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut perusjakelussa. Neuvottelut päättyivät maaliskuussa ja johtivat 407 vakituisen henkilön irtisanomiseen.
 • Itellan liiketoiminta Venäjällä organisoitiin vuoden alusta omaksi liiketoimintaryhmäksi ja sen tulos raportoitiin ensimmäisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa erikseen. Liiketoimintaryhmiä on vuoden 2014 alusta alkaen ollut neljä: Itella Viestinvälitys, Itella Logistiikka, Itella Venäjä ja OpusCapita.
Konsernin avainluvut
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 461,9 495,1 931,9 991,1 1 976,8
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 2,9 3,7 20,5 16,1 50,5
Liiketulos (oikaistu), % *)           0,6 0,8          2,2 1,6 2,6
Liiketulos, milj. euroa -2,1 -10,1 2,2 0,7 9,9
Liiketulos, %           -0,4 -2,0            0,2 0,1 0,5
Tulos ennen veroja, milj.euroa -4,1 -14,4 -2,1 -6,8 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa -3,8 -10,9 0,2 -6,2 7,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), %            2,2  0,5 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %            1,8 2,7 1,3
Omavaraisuusaste, %         47,3 46,5 47,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %         18,8 25,6 21,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 30,9 27,1 61,1
Henkilöstö keskimäärin 25 311 27 841 27 253

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Suomen taloudessa ei nähty alkuvuonna toivottua käännettä parempaan. Viennin vaatimaton kehitys, kaupan toimialan heikko tilanne ja kotitalouksien heikentynyt ostovoima pitivät Suomen edelleen sitkeästi taantumassa. Loppuvuosi Suomen taloudessa näyttää yhtä kolealta.

Talouden taantuma syvensi entisestään vakavaa postialan murrosta. Raskaan liikenteen volyymien lasku on jatkunut Suomessa 25 kuukautta peräkkäin. Näillä oli suora vaikutus Itellan ydinliiketoimintojen liikevaihtoon. Kuljetuspalveluiden kysyntä laski edelleen ja kirjeiden sekä lehtien jakelumäärät jatkoivat voimakasta laskuaan. Kuluttajien entistä varovaisemmat ostohalut hidastivat myös muuten vahvaa verkkokaupan kasvua.

Lisähaasteita aiheutti Ukrainan kriisi, joka on pitänyt ruplan kurssitason heikkona ja heikentänyt näin Itella Venäjän liikevaihdon kasvua. Kesäkuun aikana talouden epävarmuus vaikutti heikentävästi Itella Venäjän tulokseen.

Toimintaympäristön ongelmista ja vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Itellan oikaistu liiketulos tammi-kesäkuussa parani 20,5 miljoonaan euroon. Olen tyytyväinen logistiikan tulosparannukseen, vaikka kuljetusten heikko markkinatilanne ja kesäkuun Itellaa koskeva kuljetusalan työtaistelu eivät helpottaneet tilannetta. Logistiikan tehostamisohjelma etenee systemaattisesti ja olemme uuden strategiamme toteutuksessa oikealla tiellä. Tavoitteemme on nostaa logistiikan tulos kannattavaksi.

Positiivista oli taloushallinnon automaatiopalveluihin erikoistuneen OpusCapitan hyvä tulos, uudet asiakkuudet ja yhtiön pilvipalveluiden vahva kasvu.

Tammi-kesäkuussa kirjepostin jakelumäärä väheni 9 %, sanomalehtien jakelumäärä 8 % ja aikakauslehtien jakelumäärä 10 %. Toisen neljänneksen loppupuolella kirjemäärä laski ennätykselliset 15 %. Näin hurjien volyymilaskujen valossa on selvää, että perinteisen postin jakelumalleille on lähitulevaisuudessa etsittävä vakavasti uusia ratkaisuja kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi, varsinkin kun samaan aikaan yhteiskunta panostaa voimakkaasti digitalisaatioon. Yleispalvelun yksikkökustannukset kasvavat, koska yritysten ja julkisen sektorin lähettämät postilähetykset vähenevät sähköisen viestinnän yleistymisen myötä.

Kustannuspaineen hillitsemiseksi Itella reagoi toimialan murrokseen tehostamalla ja sopeuttamalla toimintaansa. Nykyinen 100 miljoonan euron säästöohjelma etenee suunnitelman mukaan. Konsernin henkilöstökulut laskivat 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Jakelumäärien laskiessa voimakkaasti meidän on jatkettava tehostustoimia. Yksinkertaistamme myös toimintarakennettamme ja sulautamme Itella Postin ja Itella Logisticsin. Tämä selkiyttää yhtiörakennetta ja tehostaa sisäisiä prosesseja. Sulautumisen myötä Itella näkyy asiakkailleen yhtenä yhtiönä.”

LIITTEET

Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, 
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.

Avainsanat: