OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN

Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34:n mukaisesti. Proha Oyj julkisti 3.3.2005 annetulla pörssitiedotteella alustavan IFRS:n mukaisen avaavan taseen 1.1.2004, alustavan oman pääoman täsmäytyslaskelman 1.1.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen alustavat IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 sekä vuoden 2004 vuosineljänneksiltä. 3.3.2005 julkistettuja alustavia IFRS-vertailutietoja oikaistaan tässä tiedotteessa Dovre International AS:n osakekannan loppuosan hankinnan (IFRS 3) sekä osakeperusteisten maksujen (IFRS 2) osalta. Oikaisujen vaikutukset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa. Tässä tiedotteessa esitetään myös IFRS-oikaistut rahavirtalaskelmat tilikaudelta 1.1. -31.12.2004 sekä vuoden 2004 katsauskausilta. Proha Oyj julkisti 1.1.-31.3.2005 osavuosikatsauksen 12.5.2005. Dovren hankinnan vertailutietojen oikaisu IFRS-periaatteiden mukaiseksi vaikuttaa myös vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lukuihin tuloksen, aineettomien hyödykkeiden, oman pääoman ja laskennallisten verovelkojen sekä tiettyjen tunnuslukujen osalta.Oikaisuilla ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tulokseen tai rahavirtalaskelmaan. Tässä tiedotteessa esitetään katsauskauden 1.1. -31.3.2005 oikaistut konsernin tuloslaskelma, konsernitase, konsernin rahavirtalaskelma sekä muuttuneet tunnusluvut. Dovren hankinta Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre International AS:stä nousi 100 %:iin vuoden 2004 toisella neljänneksellä, jolloin Proha hankki 60 % Dovresta. Prohan soveltaman alustavan kirjanpitokäsittelyn mukaan jälkimmäisessä hankinnassa hankintamenon ylittävä osuus alustavasta varojen ja velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta, n. 3,1 milj. euroa, merkittiin taseeseen kokonaan liikearvoksi. Kirjanpitokäsittelyä on nyt tarkennettu siten, että hankintamenon kohdistamisen yhteydessä on kirjattu n. 1,7 milj. euroa IAS 38-standardin aineettoman hyödykkeen määritelmää vastaaville asiakassopimuksille ja asiakassuhteille. Käyvän arvon oikaisusta on kirjattu laskennallinen verovelka n. 0,5 milj. euroa. Kauppahinnan kohdistamisessa syntyväksi liikearvoksi muodostuu näin 2,4 milj. euroa. Proha-konserni hankki 40 % Dovresta ennen siirtymäajankohtaa 1.1.2004. IFRS 1 -standardin salliman huojennuksen mukaisesti Proha ei sovella siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin IFRS 3-standardia takautuvasti. Koska kyseessä on IFRS 3-standardin mukainen vaiheittainen hankinta, Prohan aikaisemmin omistamaan osuuteen liittyviä aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja on IFRS 3-standardin mukaisesti tarkistettu asiakassopimusten ja asiakassuhteiden osalta vastaamaan loppuosan (60 %) hankinta- ajankohdan käypiä arvoa. Käypiä arvoja koskevat oikaisut liittyen aiemmin hankittuun osuuteen (40 %) on käsitelty IFRS 3-standardin mukaisesti uudelleenarvostuksena. Uudelleenarvostusrahastoon kirjattu määrä on 0,5 milj. euroa. Asiakassopimusten ja asiakassuhteiden taloudelliseksi vaikutusajaksi on arvioitu 10 vuotta. Osakeperusteiset maksut IFRS 2-standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon optioiden myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Proha soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Avaavaan taseeseen 1.1.2004 standardin soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta. Pääosa vuoden 2004 optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä henkilöstöoptioista. 3.3.2005 julkistetuissa IFRS-vertailutiedoissa optiojärjestelyistä oli kirjattu kulua vuodelle 2004 n. 1,2 milj. euroa. Oikaistu vuoden 2004 optiokulu on n. 0,5 milj. euroa. Vertailutietoja laadittaessa on huomioitu kaikki julkaisupäivään mennessä hyväksytyt IFRS-standardit. Lukuihin voi tulla vielä myöhemmin muutoksia esimerkiksi standardimuutosten, IFRIC-tulkintojen tai muiden IFRS-standardeja koskevien tulkintojen myötä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Avaava tase 1.1.2004, katsauskauden 1.1. -31.3.2004 tuloksen täsmäytyslaskelma ja oman pääoman 31.3.2004 täsmäytyslaskelmat on julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2005. Näihin lukuihin ei ole tullut muutoksia. TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.- 30.6.2004 (ks. pdf-lite) OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNITASE 30.6.2004 (ks. pdf-liite) TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.- 30.9.2004 (ks. pdf-liite) OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNITASE 30.9.2004 (ks. pdf-liite) TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.- 31.12.2004 (ks. pdf-liite) OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA KONSERNITASE 31.12.2004 (ks. pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (ks. pdf-liite) IFRS-OIKAISTUT RAHAVIRTALASKELMAT (ks. pdf-liite) PROHA KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-31.3.2005 (ks.pdf-liite) KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.- 31.3.2005 (ks.pdf-liite) KONSERNIN TASE 31.3.2005 (ks. pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1. - 31.3.2005 (ks. pdf-liite) PROHA KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1.- 31.3.2005 (ks. pdf-liite)

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit