PROHA OSTAA ENEMMISTÖN NASDAQ-LISTATUSTA OPUS360-OHJELMISTOYHTIÖSTÄ

PROHA OSTAA ENEMMISTÖN NASDAQ-LISTATUSTA OPUS360-OHJELMISTOYHTIÖSTÄ Proha Oyj ja yhdysvaltalainen Nasdaqissa listattu ohjelmistoyritys Opus360 Corporation ovat tehneet sopimuksen, jonka tuloksena Proha saa 80 % Opus360 Corporationin koko osakekannasta. Prohan tytäryhtiönä Opus360 Corporationista tulee Prohan Artemis-konsernin emoyhtiö ja sen nimi suunnitellaan muutettavaksi Artemis International Corporationiksi. Kaupalla Proha vahvistaa ja täydentää merkittävästi projekti- ja resurssijohtamisen (Project and Resource Collaboration) tuotetarjon- taansa. Opus360 Corporationin Internet-pohjainen henkilöstöresurssien hallinnan tuoteperhe on luonteva lisä Artemiksen ohjelmistotarjontaan. Yhdistettynä Artemiksen maailmanlaajuiseen jakeluverkostoon se vah- vistaa Prohan kasvupotentiaalia. Uutta nousukautta silmälläpitäen Proha hyödyntää tällä kaupalla mahdollisuuksia, joita alan taantuma Yhdysvalloissa tarjoaa. Proha Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Pereen mukaan kyseessä on yhtiön kasvusuunnitelman mukainen ratkaisu, jonka nykyinen markkinatilanne teki Prohalle edulliseksi. Opus360:n rahoitusasema on vahva, mutta sen toiminta on ollut tappiol- lista muun muassa ylimitoitettujen kulujen vuoksi. Yhtiön tilivuoden 2000 tappio oli noin 76 miljoonaa dollaria. Järjestelyt kannattavuuden parantamiseksi Opus360:ssä on jo aloitettu. Tämä prosessi viedään läpi Prohan tekemän tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti. Prosessissa aut- taa myös Artemiksen USA:n johdon kokemus tervehdyttämisohjelmien menestyksellisestä toteuttamisesta. Kauppa vahvistaa Proha-konsernin rahoitusasemaa. Prohan suunnitelman mukaan Opus360:n rahoitusvarat ovat sen tappioista huolimatta vuoden 2001 lopussa noin 7 miljoonaa dollaria. Yrityskauppa toteutetaan siten, että Proha saa sille suunnatussa annissa noin 188.660.000 uutta Opus360:n osaketta, mikä edustaa 80% Opus360:n koko osakekannasta. Vastikkeeksi Opus360:een liitetään Prohan projektijohtamisen liiketoiminnan tytäryhtiöt (Artemis-yhtiöt ja Projektihallinto Oy Proha) sekä 19,9 % Internet teknologia -yksikön Intellisoft Oy:stä sekä 19,9 % talousjohtamisen Accountor Oy:stä. Taloudellinen lopputulos on, että Proha luopuu 20%:n osuudesta Arte- miksesta ja noin 4%:n osuudesta Accountor Oy:stä ja Intellisoft Oy:tä Opus360:n osakkenomistajien hyväksi ja saa 80% Opus360:sta. Opus360:n osakkeen päätöskurssi Nasdaqissa oli 10.4.2001 0,24 dollaria ja yhtiön markkina-arvo 11.319.600 dollaria. Kaupan laskennallinen arvo saman kurssin mukaan laskettuna on 9.055.680 dollaria. Järjestelyssä syntyvä projekti- ja resurssijohtamisen tietotekniikkaan keskittyvä Prohan alakonserni ja sen emoyhtiö Opus360 Corporation jatkavat toimintaansa Proha Oyj:n itsenäisenä osana. Uuden yhtiön hal- lituksen puheenjohtajaksi tulee Prohan toimitusjohtaja Pekka Pere. Yhtiön toimitusjohtajaksi nousee Artemiksen nykyinen toimitusjohtaja, Prohan hallituksen jäsen, yhdysvaltalainen Steven Yager. Nyt sovittu järjestely on tarkoitus toteuttaa vuoden 2001 toisella puoliskolla. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää tavanmukaisten sopimusehtojen täyttymistä kuten sitä, että Opus360:n ja Prohan yhtiö- kokoukset hyväksyvät sopimuksen. Koko yhdistämisprosessin teknisine järjestelyineen ja organisaatiorakenteen muutoksineen arvioidaan vie- vän noin vuoden. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Prohan listaukseen Helsingin Pörssin NM-listalla, mikä jatkuu entisellään. Opus360:n osakkeen listauksen jatkuminen Nasdaqin National Market listalla on tällä hetkellä epä- varmaa, koska yhtiön osakkeen kurssi on pudonnut alle yhden dollarin rajan. Vaikka listauksen jatkumisella ei ole vaikutusta kaupan toteu- tumiseen, Opus360:n listaus Nasdaqissa pyritään säilyttämään. Yhdysvaltalaisen käytännön mukaisesti sopimus kokonaisuudessaan jäte- tään Securities and Exchange Commissionille (osakekauppaa valvova vi- ranomainen, SEC) julkaistavaksi. SEC julkaisee sopimuksen internet- sivuillaan www.sec.gov. OPUS360 LYHYESTI Opus360 on vuonna 1998 perustettu ja vuonna 2000 teknologiapörssi Nasdqiin listautunut ohjelmistoyritys. Sen päätuote toimitusketjujen hallintaan (Supply Chain Automation, SCA) liittyvä Internet-pohjainen Workforce360-tuoteperhe, joka keskittyy henkilöstöresurssien hankin- taan ja hallintaan. Opus360:n ohjelmistoilla on yli 16000 käyttäjää eri asiakasyrityksissä kuten Lucent Technologies, Computer Science Corporation, CompuCom, Computer Task Group ja Global Managed Services. PROHA LYHYESTI Proha on maailmanlaajuisesti toimiva, kasvava ja kannattava ohjelmis- toyritys. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat projektijohtaminen, talous- johtaminen ja Internet-teknologiaan nojautuvat sovellusvuokraus- palvelut. Proha-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2000 oli 82,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 600 henkilöä, näistä yli 400 ulkomailla. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus pidetään tiistaina 17.4.2001 lehdistölle klo 10.00 ja analyytikoille klo 12.00 Scandic Hotel Marskissa, Neptun-kabinetis- sa, osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. +358-(0)20 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/11/20010411BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/11/20010411BIT00900/bit0001.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.