PROHA OYJ:N ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34:n mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetään alustava IFRS:n mukainen avaava tase 1.1.2004, alustava oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen alustavat IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 sekä vuoden 2004 vuosineljänneksiltä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. IFRS:n mukaisesti laskettu alustava liiketulos 1.1.-31.12.2004 oli 2,3 milj. euroa ja tulos 1,3 milj. euroa, joihin sisältyy 1,8 milj. euroa Artemiksen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneita kuluja. Proha-konsernin IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset konsernin nykyisiin laskentaperiaatteisiin verrattuna liittyvät tuotekehitysmenojen aktivointiin (IAS 38), liikearvon ja yritysjärjestelyjen käsittelyyn (IFRS 3) sekä osakeperusteisten maksujen käsittelyyn (IFRS 2). Lisäksi Artemis International Solutions Corporationin (AISC) osittaisluovutuksen IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely vaikuttaa olennaisesti konsernin vuoden 2004 tulokseen. IFRS 1-standardin salliman huojennuksen mukaisesti siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin ei sovelleta IFRS 3-standardia takautuvasti. Tuotekehitysmenot Tuotekehitysmenojen aktivoinnilla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan tilikauden 1.1.-31.12.2004 tulokseen. Laskentakäytännön muutos parantaa Prohan vuoden 2004 liiketulosta n. 3,9 miljoona euroa. Prohan vuoden 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisessa tilinpäätöksessä sekä vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu. Kaikki tuotekehitys-menot on kirjattu suoraan kuluksi niiden syntymisvuotena. Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Nykyisten tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Aktivoituihin kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset kirjataan hankintamenoa pienentävästi. Tuotekehitysmenojen taloudelliseksi vaikutusajaksi arvioidaan kolmesta viiteen vuotta riippuen kehittävien tuotteiden luonteesta. Poistojen tekeminen aloitetaan kun hyödyke on valmis käytettäväksi. Tuotekehitysmenojen aktivointi on aloitettu 1.1.2004 alkaen. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu takautuvasti ennen 1.1.2004, sillä IAS 38:n kirjausedellytykset eivät ole täyttyneet seurantajärjestelmän osalta ennen 1.1.2004 (IFRS 1 IG46). Proha-konsernin tuotekehitysmenot olivat yhteensä noin 6,8 milj. euroa vuonna 2004. Tuotekehitysmenoista on aktivoitu 3,7 milj. euroa ja kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan 3,1 milj. euroa. Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu Artemis-alakonsernissa. Liikearvo Liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Liikearvot on testattu siirtymäajankohdalta 1.1.2004 sekä vuoden 2004 aikana. Testit eivät ole antaneet aihetta arvonalentumiskirjauksiin. Laskentakäytännön muutos vaikuttaa positiivisesti Prohan vuoden 2004 tulokseen n. 2,1 milj. euroa. Liikearvo 31.12.2004 oli 11,9 milj. euroa. Artemiksen osuus oli 8,2 milj. euroa ja Norjan liike- toimintojen 3,7 milj. euroa. Osakeperusteiset maksut IFRS 2-standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Proha soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua vuodelle 2004 n. 1,2 milj. euroa. Avaavaan taseeseen 1.1.2004 standardin soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta. Pääosa vuoden 2004 optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä henkilöstöoptioista. Artemiksen osittaisluovutus Artemis-alakonsernissa toteutettiin vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä rahoitusjärjestely, jossa Prohan tytäryhtiö Artemis International Solutions Corporation (AISC) hankki uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Liikkeeseen laskettujen etuoikeutettujen osakkeiden osuus on järjestelyn jälkeen 29 % Artemiksen kaikista osakkeista. Annin seurauksena Prohan omistusosuus Artemiksesta väheni 80 %:sta 57 %:iin. Vuoden 2004 IFRS-muotoisessa tilinpäätöksessä sekä vuoden 2004 IFRS- muotoisissa osavuosikatsauksissa järjestely kirjataan IAS 27- ja IAS 36- standardien :n mukaisesti. Kirjauskäytäntö eroaa merkittävästi Prohan FAS-muotoisen tilinpäätöksen ja FAS-muotoisten osavuosikatsausten kirjanpitokäsittelystä. Kirjauskäytännön muutoksella on merkittävä vaikutus Prohan vuoden 2004 tulokseen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu luovutusvoittona noin 3,6 milj. euroa. Vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä sekä FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa rahoitusjärjestely on esitetty ylikurssirahaston lisäyksenä USD 9,0 johtuen kotimaisen kirjanpitokäytännön korostetusta varovaisuusperiaatteesta, koska Artemis- alakonsernista ei ole erotettu vähemmistöosuutta alakonsernin tappiollisuuden vuoksi. Rahoitusjärjestelystä aiheutuneet kulut on FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ja FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa kirjattu liiketulosta vähentävästi. IFRS-oikaistuissa luvuissa rahoitus- järjestelyn kulut on esitetty tytäryhtiön konsolidoiduissa luvuissa ylikurssirahastoa vähentävästi, jolloin ne vastaavasti vaikuttavat Proha-konsernin luovutusvoiton määrään vähentävästi. Tuloverot Tuloveroihin sisältyvät konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat verot kunkin yhtiön kotipaikan verolainsäädännön perusteella. Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat kokonaisuudessaan ja laskennalliset verosaamiset arvioidun todennäköisen hyödyn perusteella (IAS 12). Vahvistetuista tappioista on yhtiökohtaisesti kirjattu laskennallisia verosaamisia vain yhtä suuri määrä kuin kyseisten yhtiöiden ajoituseroista on syntynyt laskennallisia verovelkoja. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on kyseisissä yhtiöissä netotettu taseessa, jolloin ei synny laskennallista verovelkaa tai -saamista. Vertailutietoja laadittaessa on huomioitu kaikki julkaisupäivään mennessä hyväksytyt IFRS-standardit. Lukuihin voi tulla vielä myöhemmin muutoksia esimerkiksi standardimuutosten, IFRIC-tulkintojen tai muiden IFRS- standardeja koskevien tulkintojen myötä. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 -- Katso pdf-liite -- AVAAVA TASE 1.1.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNITASE 31.3.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNITASE 30.6.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNITASE 30.9.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNITASE 31.12.2004 -- Katso pdf-liite -- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (ALUSTAVA) -- Katso pdf-liite --

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit