PROHA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2000

PROHA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2000 - Yhtiön kasvu oli nopeaa ja kannattavuus hyvä - Liikevaihto 2,4 miljoonaa euroa (Meur) (14,3 Mmk), kasvua 192 % - Voitto ennen satunnaisia eriä 0,5 Meur (2,9 Mmk), kasvua 134% Yhtiön nopean kasvun ennakoidaan jatkuvan vähintään suunnitellusti. Yhtiön liiketoiminnan ennakoidaan pysyvän kannattavana, vaikka nopeasta kasvusta johtuen suhteellisen kannattavuuden odotetaankin jonkin verran laskevan. LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.-31.3.2000 nousi 2,4 miljoo- naan euroon, kun se vuotta aiemmin vastaavalla kaudella oli 0,8 Meur. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 Meur, summa koostuu pääosin tuotekehitykseen saaduista avustuksista. Liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavan kauden 0,2 miljoonasta eurosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,5 Meur (20,2 % liikevaihdosta), edellisenä vuonna 0,2 Meur. Tulos/osake 3 kuukaudelta oli 0,08 euroa, kun se vuoden 1999 10 kuukauden tilikaudella oli 0,10 euroa. Omavaraisuusaste oli 71,2%. Henkilöstön määrän kasvu jatkui. Katsauskauden lopussa Proha-konser- nissa työskenteli 190 henkeä. Vuonna 1999 henkilöstöä oli keskimäärin 61. Henkilöstökulut olivat 1,2 Meur, 50% liikevaihdosta. Tuloslaskelma ei sisällä katsauskauden lopussa hankitun Accountor Oy:n liikevaihtoa (0,657 Meur) eikä tulosta ennen veroja (0,140 Meur). Konsernin proforma-liikevaihto katsauskaudella, Accountor Oy mukaan- lukien, oli yhteensä 3,07 Meur. Taseessa Accountor Oy:n tiedot ovat mukana. Tuloslaskelmaan ei myöskään sisälly katsauskauden jälkeen ostetun norjalaisen Safran Software Solutions AS:n liiketoimintaa. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 10,6 Meur, kun se edel- lisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 2,9 Meur. Likvidien varojen määrä oli 5,8 Meur, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 0,8 Meur. Konsernin maksuvalmius, Quick Ratio, parani 0,6:sta 2,8:aan. Merkittävimmät investoinnit olivat kasvustrategian mukaiset yritys- kaupat. Koneisiin ja kalustoon investoitiin 91.000 euroa. Korollisen vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta oli 6,6%. LIIKETOIMINTASTRATEGIA Maaliskuussa Proha uudisti liiketoimintastrategiansa jakamalla liike- toiminnan kolmeen liiketoiminta-alueeseen: - Projektijohtaminen (33,3% proforma-liikevaihdosta 3,07 Meur) - Talousjohtaminen (29,6% proforma-liikevaihdosta) - Internet-teknologiat (37,1% proforma-liikevaihdosta) Projektijohtamisen liiketoiminta-alueeseen kuuluvat konserniyhtiöt CM-Systems Oy, DA Futura International Oy, Planman Oy ja Projektihal- linto Oy Proha; talousjohtamisen liiketoiminta-alueeseen Accountor Oy, ProCountor International Oy ja Tuloshallinto Oy sekä Internet-teknolo- gioiden liiketoiminta-alueeseen Ari Hovi Oy, Brossco Systems Oy, Datamar Oy, Intellisoft Oy ja Vidac Oy. KONSERNIRAKENNE JA SEN MUUTOKSET Katsauskaudella Proha Oyj osti Tuloshallinto Oy:n osake-enemmistön sekä Brossco Systems Oy:n ja Accountor Oy:n koko osakekannat. Joulukuussa 1999 sovitut CM-Systems Oy:n, Planman Oy:n ja Ari Hovi Oy:n koko osakekantojen ostot saatettiin päätökseen kat- sauskaudella. Katsauskauden jälkeen Proha Oyj on lisäksi sopinut 60% osuuden ostamisesta norjalaisesta Safran Software Solutions AS:stä. Proha Oyj antoi ostotarjouksen Datamar Oy:n vähemmistöosakkaille. Proha Oyj:n omistusosuus Datamar Oy:stä on nyt 98% osakkeista ja yli 99% äänistä. Tavoitteena on nostaa omistusosuus 100%:in. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 190 henkilöä. Näistä projektijohtamisen alueella työskenteli 60, talousjohtamisen alueella 75 ja Internet-teknologioiden alueella 55 henkilöä. OSAKEPÄÄOMA Proha Oyj:n osakepääoma 1.1.2000 oli 4.813.182,40 euroa ja osakkeiden määrä oli 3.702.448 kappaletta. Yhtiön osakemäärä ja osakepääoma kasvoivat seuraavasti: Kauppa- Osakemäärän Osakepääoman Suunnattu rekisteri lisäys lisäys anti (pvm) (kpl) (eur ) 02.03 363.000. 471.900,00 Planman Oy 02.03. 357.000 464.100,00 CM Systems Oy 02.03. 145.000 188.500,00 Ari Hovi Oy 02.03. 6.000 7.800,00 Tuloshallinto Oy 02.03. 116.115 150.949,50 Brossco Systems Oy 20.04. 225.000 292.500,00 Accountor Oy 20.04. 5.657 7.354,10 Henkilöstöanti Yhteensä 4.920.220 6.396.286,00 VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN Yhtiöllä on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen siten, että hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden äänimäärä hankinnan jälkeen on enintään 5 % yhtiön osake- pääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 7.12.2000 saakka. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Henkilöstön kannustinjärjestelmän luomiseksi toteutettiin henkilös- tölle suunnattu osake- ja optioanti, yhteensä 5.657 osaketta ja 56.570 yhteen osakkeeseen oikeuttavaa optiota. Hallituksella on lisäksi voimassa 7.12.2000 saakka valtuutus päättää osake- ja optioannista, jossa osakepääoma voi nousta enintään 2.210 eurolla ja optio-oikeuksien nojalla enintään 22.100 eurolla. Nämä korotukset vastaavat yhteensä 1.700 osaketta ja 17.000 yhteen osak- keeseen oikeuttavaa optiota. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2116 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella kaupankäynnin alin kurssi oli 8,80 euroa ja ylin kurssi 18,00 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 51,6 miljoonaa euroa. YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 24.1.2000 - päätti käyttämättömien antivaltuuksien peruuttamisesta lukuunotta- matta kannustinjärjestelmään liittyvää, vasta-arvoltaan 24.310 euron osakeanti- ja optiovaltuutusta. - valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta korot- tamaan osakepääomaa yritysostojen rahoittamiseksi enintään 721.780 uuden osakkeen annilla niin, että osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 938.314,00 euroa. - hyväksyi osakepääoman korottamisen 464.100 eurolla CM-Systems Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla ja 471.900 eurolla Planman Oy:n osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2000 - vahvisti tilivuoden 1999 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. - hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan käytettävissä ole- vista vapaista pääomista ei makseta osinkoa. HALLINTO Proha Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Olof Ödman ja muut hallituksen jäsenet ovat Pekka Pere, Pekka Mäkelä ja Klaus Cawén. Tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Matti Kujala ja vara- tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anne Marilene Mäkipää. KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-31.3.2000 TULOSLASKELMA 1/00-3/00 1/99 - 3/99 (1000 eur) (1000 eur) Liikevaihto 2413 824 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 30 - Liiketoiminnan muut tuotot 338 - Materiaalit ja palvelut -246 50 Henkilöstökulut yhteensä -1206 -501 Poistot ja arvonalennukset yhteensä -67 -50 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -799 -89 Liikevoitto 463 234 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 24 -26 Voitto ennen satunnaisia eriä 486 208 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 486 208 Tilinpäätössiirrot - 12 Tuloverot -107 -64 Laskennallisen verovelan muutos -11 - Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta 368 156 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -7 -5 Tilikauden tulos 361 151 TASE Vastaavaa 31.03.2000 31.03.1999 (1000 eur) (1000 eur) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 476 53 Aineelliset hyödykkeet 360 30 Sijoitukset yhteensä 1190 679 Pysyvät vastaavat yhteensä 2026 762 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 8 - Pitkäaikaiset saamiset 210 - Lyhytaikaiset saamiset 2550 1322 Rahoitusarvopaperit 269 166 Rahat ja pankkisaamiset 5565 631 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8602 2119 Vastaavaa yhteensä 10628 2881 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 6096 5 Osakeanti - 1 Ylikurssirahasto - 89 Edellisten tilikausien voitto 646 237 Tilikauden voitto 361 151 Pääomalaina 382 219 Oma pääoma yhteensä 7485 702 Vähemmistöosuus 81 105 Konsernireservi - 127 Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 -11 Vieraspääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä 659 498 Lyhytaikaiset velat yhteensä 2401 1460 Vieraspääoma yhteensä 3060 1958 Vastattavaa yhteensä 10628 2881 PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1.-31.3.2000 1.3.-31.12.1999 3 kk 10 kk Liikevaihto (1000 eur) 2413 5186 Liikevoitto (1000 eur) 463 590 %liikevaihdosta 19,2 11,4 Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja 486 426 % liikevaihdosta 20,1 8,2 Katsauskauden voitto 361 314 % liikevaihdosta 15 6,1 Voitto/osake, eur 0,08 0,10 Oma pääoma/osake, eur 1,61 1,62 Henkilökunta, keskim. 140 61 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana kaikki katsauskauden aikana os- tetut tytäryhtiöt lukuunottamatta Accountor Oy:tä, joka yhdistellään konserniin 1.4.2000 alkaen. Accountor Oy:n proforma-vaikutus konsernin tulokseen katsauskaudelta olisi lisännyt liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja 0,8 Meur ja kasvattanut voittoa 140.000 euroa. Konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksessä noudatettujen peri- aatteiden mukaisesti. Konsernirakenteen muutoksesta johtuen on laati- misperiaatteita kuitenkin muutettu seuraavasti: Käyttöomaisuuden arvostus Suunnitelmapoistot noudattavat Evl:n maksimipoistosäännöksiä. Niiltä osin kuin käyttöomaisuuden taloudellinen pitoaika jää alle 3 vuoden on käyttöomaisuus kirjattu kuluksi. Sisäisen omistuksen eliminointi Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnissa on käytetty yhdistelmä- menetelmää (pooling), kun yhdistelmämenetelmän käytölle vaadittavat ehdot täyttyvät. Yhdistelmämenetelmällä on yhdistelty tytäryhtiöt Brossco Systems Oy, CM-Systems Oy, Ari Hovi Oy, Planman Oy ja Accountor Oy. Eliminoinnissa syntyneiden jäännöserien vaikutuksesta on konsernitaseen oma pääoma vähentynyt 1,5 Meur. Muilta osin on konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnissa noudatettu hankinta- menomenetelmää. Hankintamenon poistosuunnitelma on 5 vuotta. Osak- kuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Perustamis- ja järjestelymenot Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluviin järjestelymenoihin on kirjattu konsernirakenteen muutokseen liittyvien yrityskauppojen välittömät kulut 46.281 euroa. Järjestelymenot poistetaan tasapoistoin 5 vuoden aikana. Välittömät verot Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Huhtikuussa Proha teki sopimuksen 60% enemmistöosuuden ostamisesta norjalaisesta Safran Software Solutions AS:n osakkeista. Lisäksi Proha sai option ostaa yhtiön jäljelle jäävän osakekannan. Kauppa toteute- taan osakevaihtona. Safran Software Solutions AS:n osakkaille tarjo- taan merkittäväksi yhteensä 300.000 kappaletta Proha Oyj:n uusia osak- keita. Annettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Safran Software Solutions AS jatkaa itsenäisenä tytäryhtiönä Proha- konsernissa osana projektijohtamisen liiketoiminta-aluetta. Huhtikuussa Proha teki sopimuksen konserniyhtiönsä Vidac Oy:n 10 pro- sentin vähemmistöosuuden ostamisesta. Kaupan jälkeen Vidac Oy:n koko osakepääoma on Proha-konsernin omistuksessa. Ylimääräinen yhtiökokous 27.4.2000 - valtuutti hallituksen yritysostojen rahoittamiseksi korottamaan osa- kepääomaa enintään 890.000 uudella osakkeella. Niiden perusteella yhtiön osakepääoma voi korottua enintään 1.157.000,00 eurolla. - valtuutti hallituksen tekemään suunnatun osakeannin Safran Software Solutions AS:n osakkeenomistajille. Toukokuussa Proha solmi ruotsalaisen Jeeves Information Systems Ab:n kanssa esisopimuksen Jeeves Enterprise-järjestelmän sovellusvuokraus- palvelusta ja jälleenmyynnistä. Toiminta sisältyy Prohan talousjohta- misen liiketoiminta-alueeseen. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Prohan liiketoiminnan odotetaan edelleen kasvavan erittäin nopeasti. Vuosille 2000 ja 2001 asetettujen kasvutavoitteiden ennakoidaan toteu- tuvan (liikevaihdon osalta keskimäärin 200% vuodessa ja liikevoiton osalta keskimäärin 120% vuodessa verrattuna kalenterivuoden 1999 vas- taaviin lukuihin). Projektijohtamisen liiketoiminta-alueella Proha laajentuu kansainvä- lisesti strategisten yrityskauppojen myötä. Yhtiö neuvottelee parhail- laan laajentumisesta useisiin maihin. Talousjohtamisen liiketoiminta-alueella Proha keskittyy uuden toimin- tamallin vakiinnuttamiseen ja laajentamiseen ensisijaisesti koti- maassa. Mallin kansainvälistäminen tulee ajankohtaiseksi seuraavalla tilikaudella. Internet-teknologiat liiketoiminta-alueella yhtiö kehittää erityisesti Data Warehouse ja OLAP -ratkaisuja projekti- ja talousjohtamiseen sekä automaattiseen testaukseen liittyviä palveluja. Internet-teknologioi- hin liittyvä kansainvälinen liiketoiminta tulee laajenemaan projekti- johtamisen kansainvälisen laajenemisen myötä. Lisäksi Proha avaa sovellusvuokrauspalvelun (Application Service Provider) kesäkuussa 2000. Sovellusvuokrauspalvelu tulee osaksi Prohan liiketoimintaa yhtiön kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Prohan omien sovellusten lisäksi Proha tarjoaa asiakkaidensa käyttöön yhteis- työkumppaneiden sovelluksia uuden toimintamallin mukaisesti. PÖRSSIN SISÄPIIRIOHJEEN KÄYTTÖÖNOTTO Hallituksen päätöksen mukaisesti Proha Oyj otti käyttöön pörssin sisäpiiriohjeen 16.5.2000 alkaen. PROHA OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTUS VUONNA 2000 Proha Oyj julkistaa taloudelliset tiedotteensa seuraavasti: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 17.8.2000 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 16.11.2000 Espoossa 18.5.2000 Proha Oyj:n hallitus Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00120/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.