Prohan hallitus päätti optioiden liikkeeseenlaskusta

PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen nojalla korottaa Yhtiön osakepääomaa nykyisestä 13.783.777,80 eurosta enintään 520.000 eurolla laskemalla liikkeelle enintään 20.000.000 optio-oikeutta jäljempänä esitetyin ehdoin. Optio-oikeudet tarjotaan Proha-konsernin työntekijöille Suomessa ja ulkomailla, mukaan lukien tietyille Proha-konsernin hallitusten jäsenille osana konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmää. Hallitukselle myönnetyn valtuutuksen mukaisesti Yhtiö voi laskea optio- oikeudet liikkeelle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen koska optio-oikeudet ovat tärkeä osa Yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja siten sellainen tärkeä taloudellinen syy, joka oikeuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Optio-ohjelman ehtojen mukaan optio- oikeuksia voidaan merkitä kahden vuoden kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt optio-ohjelman, hallituksen ilmoittamina ajankohtina. Päätettiin, että ensimmäinen optioiden merkintäaika alkaa 15.2.2001 ja päättyy 8.3.2001. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia tarjotaan enintään 20.000.000 kappaletta. Optio-oikeudet annetaan neljänkymmenen (40) option litteroina. Jokainen littera sisältää 10 A-optiota, 10 B-optiota, 10 C-optiota ja 10 D-optiota. Kaikki optio-oikeudet tuottavat samanlaiset oikeudet II.5 kohdassa määriteltyä merkintäajan alkamista lukuunottamatta. 2. Optioiden merkintäoikeus Optio-oikeudet tarjotaan Proha-konsernin henkilöstön sekä tiettyjen Proha- konsernin hallitusten jäsenten merkittäviksi. Merkintään oikeutettuja ovat Proha-konserniin hallituksen määrittelemällä tavalla merkintäaikana työsuhteessa olevat henkilöt sekä hallituksen määrittelemien Proha- konsernin hallitusten jäsenet. Yhtiö toimittaa kullekin optioiden merkintään oikeutetulle henkilölle vahvistuksen oikeudesta osallistua merkintään. Lisäksi hallitus voi antaa merkintäoikeuden Proha-konsernin osakkuusyhtiöiden työntekijöille ja hallitusten jäsenille. Optiot annetaan maksutta. Ulkomaisten työtekijöiden ja hallitusten jäsenten oikeutta osallistua optio-oikeuksien merkintään voidaan rajoittaa paikallisten arvopaperilakien ja muiden säännösten perusteella. Oikeus merkitä optio- oikeuksia on henkilökohtainen eikä se ole siirrettävissä. Ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu henkilöstön kannustusjärjestelmän osaksi. 3. Merkintäaika ja -paikka Optioita voi merkitä kahden vuoden kuluessa siitä kun hallitus on hyväksynyt optio-ohjelman, hallituksen ilmoittamina ajankohtina. Optiooikeuksia voi merkitä Yhtiön pääkonttorissa, Eficor Oyj Corporate Finance Corporation internet-palvelimessa osoitteessa www.eficor.com/Proha ja Yhtiön mahdollisesti ilmoittamassa muussa paikassa. 4. Merkintöjen hyväksyntä ja optio-oikeuksien allokointi Merkintäajan päätyttyä Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä kullekin merkitsijälle allokoitavasta määrästä. Hallitus voi hylätä merkinnän mikäli merkintää ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä heille allokoitujen optio-oikeuksien määrästä. Optio-oikeudet lasketaan liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä. II OSAKEMERKINNÄN EHDOT 5. Oikeus osakkeiden merkintään Kymmenen optio-oikeutta oikeuttaa haltijan merkitsemään yhden (1) 0,26 euron vasta-arvoisen Yhtiön osakkeen. Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 2.000.000 uudella osakkeella eli 520.000 eurolla. 6. Osakkeiden merkintäaika ja maksu Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa seuraavasti: a) A-optiotodistuksella 4.2.2002 b) B-optiotodistuksella 4.2.2003 c) C-optiotodistuksella 4.2.2004 d) D-optiotodistuksella 4.2.2005 Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 4.2.2006. Yhtiön hallitus tulee etukäteen ilmoittamaan merkintäpaikan ja antamaan merkintäohjeet. Jollei muuta merkintämenettelyä ole ilmoitettu, osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa. Osakkeet tulee maksaa merkittäessä. Ulkomaisten työntekijöiden merkintäoikeus voi olla ehdollinen siten, että optionhaltijoiden tulee osoittaa maksaneensa merkintään liittyvät verot hallituksen tarkemmin määräämällä tavalla. 7. Osakkeiden merkintähinta Optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinta on korkeampi seuraavista: (i) Yhtiön osakkeen käypä arvo laskettuna Yhtiön osakkeen Helsingin Pörssissä noteeratun korkeimman ja alimman myyntihinnan keskiarvona Yhtiön hallituksen I.4 kohdan mukaista, merkintöjen hyväksymistä ja optio-oikeuksien allokointia koskevaa päätöspäivää välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, ja (ii) Yhtiön osakkeen käypä arvo laskettuna Yhtiön osakkeen painotettuna keskihintana Helsingin Pörssissä Yhtiön hallituksen I.4 kohdan mukaista merkintöjen hyväksymistä ja optio-oikeuksien allokointia koskevaa päätöspäivää edeltävän kuukauden ajalta. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Merkitsijöille ilmoitetaan kirjallisesti osakkeen merkintähinta. 8. Osakkeiden kirjaus arvo-osuustilille Käytetyt optio-oikeudet poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä samalla kun merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. 9. Luovutuskielto ja tarjoamisvelvollisuus Optio-oikeuksia, joiden kohdassa II.6 mainittu osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle ilman Yhtiön lupaa. Luvan antamisesta päättää hallitus. Osakemerkintäajan alettua optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että tietyissä maissa optio-oikeuksien siirtäminen ei ole lainkaan sallittua. Jos merkitsijän työsuhde Proha-konsernin tai sen osakkuusyhtiön palveluksessa päättyy muun syyn kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman vuoksi, on Yhtiöllä oikeus saada hallituksen päätöksellä Yhtiölle lunastetuksi vastikkeetta merkitsijän optio-oikeudet niiltä osin kun optio-oikeuksien merkintäaika ei ole alkanut. Yhtiöllä on tässä kappaleessa mainitussa tapauksessa oikeus, riippumatta siitä, onko optio- oikeuksia tarjottu Yhtiölle, Yhtiön hallituksen päätöksellä mitätöidä optio-oikeudet tai hakea ja saada erillisellä yhtiökokouspäätöksellä tai valtuutuksella siirretyksi optio-oikeudet merkitsijältä osoittamalleen taholle. Optio-oikeus, jonka kohdassa II.6 tarkoitettu merkintäaika on alkanut, voidaan käyttää normaaliin tapaan osakkeiden merkintään näiden ehtojen mukaisesti. 10. Osakasoikeudet Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 11. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää Jos Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuk- sia siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio- oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Jos yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murtoosuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 12. Optio-oikeuksien haltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa Jos Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa muutoin kuin osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 1, 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, muutetaan optio-oikeuden haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 1, 4 tai 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen suoritettu osakepääoman alentaminen ei vaikuta optio- oikeuksien tuottamaan merkintäetuoikeuteen. Mikäli Yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä hankkii omia osakkeita omistusten suhteessa, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittä- vissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan tai siten, että optio-oikeuksien haltijalle varataan tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan ennen hankinnan alkamista hallituksen asettamana määräaikana. Muutoin kuin omistusten suhteessa tehtävä omien osakkeiden hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien tuottamaan merkintäetuoikeuteen. Jos Yhtiö asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli syntyy arvopaperimarkkinalain tai osakeyhtiölain tarkoittama tilanne, jossa jollakin on lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Jos Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, päättää hallitus antaa optio-oikeuden haltijalle oikeuden merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista, jonka jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole tai antaa optio-oikeuden haltijalle oikeuden merkitä vastaanottavan tai kombinaatiofuusiossa tai jakaantumisessa muodostuvan yhtiön samoilla ehdoilla liikkeeseenlaskemia optio-oikeuksia yhdenvertaisella oikeudella kuin osakkeenomistajalle on annettu uuden tai vastaanottavan yhtiön osakkeita siten kuin asiasta on sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa sovittu. Yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus Yhtiön kaikista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Mikäli Yhtiö ennen optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän merkintäajan päättymistä muuttuu julkisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallitukseen asettamana määräaikana ennen muutosta. III MUUT EHDOT 13. Riitojen ratkaiseminen Tähän optio-ohjelmaan sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 14. Muut seikat Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa yli- ja alimerkintätilanteessa. Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin tai osakkeiden merkintään liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00240/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.