PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

- Proha-konsernin liikevaihto 1.1. - 30.6.2005 oli 32,0 milj. euroa (33,9 milj. euroa). - Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (17,0 milj. euroa) - Liiketulos 1.1.-30.6.2005 oli 0,7 milj. euroa (2,6 milj. euroa). - Liiketulokseen 1.1.-30.6.2005 sisältyy kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa) - Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,4 milj. euroa (3,6 milj.euroa) - Toisen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy kertaluonteisiä eriä 0,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa). - Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,2 milj. euroa (-3,1 milj. euroa). - Prohan osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. - Proha on tänään julkaissut pörssitiedotteena oikaisun Prohan alustaviin IFRS-vertailutietoihin vuodelta 2004 sekä osavuosikatsaukseen 1.1.-31.3.2005. - Pekka Pere valittiin uudeksi Artemiksen hallituksen puheenjohtajaksi - Prohan johto ennakoi Proha-konsernin koko vuoden 2005 liiketuloksen olevan positiivinen. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti vuoden kolmannelta neljännekseltä ei odoteta positiivista liiketulosta. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, kts pdf liite IFRS-RAPORTOINTI Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34:n mukaisesti. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedot ja IFRS-laskentakäytännön keskeiset erot kotimaiseen laskentakäytäntöön verrattuna on esitetty yhtiön 3.3.2005 julkistamassa pörssitiedotteessa. Proha on 11.8.2005 julkaissut pörssitiedotteena oikaisun Prohan alustaviin IFRS-vertailutietoihin vuodelta 2004 sekä osavuosikatsaukseen 1.1.- 31.3.2005. IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Prohan vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa soveltamista laskentaperiaatteista. Proha-konsernin IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön (FAS) verrattuna liittyvät tuotekehitysmenojen aktivointiin (IAS 38), liikearvon ja yritysjärjestelyjen käsittelyyn (IFRS 3) sekä osakeperusteisten maksujen käsittelyyn (IFRS 2). Lisäksi Artemis International Solutions Corporationin (AISC) osittaisluovutuksen IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely vaikuttaa olennaisesti konsernin vuoden 2004 tulokseen. IFRS 1 -standardin salliman huojennuksen mukaisesti siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin ei sovelleta IFRS 3 -standardia takautuvasti. Segmentti-informaatio esitetään liiketoimintakohtaisesti perustuen konsernin johtamis- ja sisäiseen raportointirakenteeseen. Raportoivat liiketoimintasegmentit ovat Artemis-alakonserni ja Norjan liiketoiminnat. Segmenteille kohdistamattomat erät muodostuvat pääasiassa konsernihallinnon kuluista. KONSERNIRAKENNE Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät osat ovat Artemis-alakonserni sekä Prohan kokonaan omistamat Norjan liiketoiminnat. Norjan liiketoiminnat muodostuvat Dovre International AS:n ja Safran Software Solutions AS:n projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus on 75 % ja muun projektitoiminnan osuus on 25 %. Proha omisti Artemiksesta 53,5 % katsauskauden päättyessä. Omistus Artemiksesta oli 31.12.2004 56,75 %. Omistusosuuden muutos johtuu Artemiksen rahoitusjärjestelyn yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle annettujen 456.853 osakkeeseen oikeuttavien warranttien käyttämisestä sekä Laurus Master Fund, Ltd:n vaihtovelkakirjan osittaisesta konvertoinnista Artemiksen osakkeiksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Laurus konvertoi 1,5 milj. dollarin lainasta 242.000 dollarin osuuden 166.700 Artemiksen osakkeeseen. Toisella vuosineljänneksellä Laurus konvertoi edelleen lainasaamistaan 393.000 dollarilla 219.278 osakkeeseen. Jäljellä olevan velkakirjan osuuden Laurus voi konvertoida enintään 336.576 Artemiksen osakkeeseen, joka on 2,2 % Artemiksen kokonaisosakemäärästä. Lisäksi Artemis on antanut rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle 409.092 osakkeeseen oikeuttavat warrantit. Artemiksella on johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmä, jossa johdolle ja henkilöstölle on annettu osakkeisiin oikeuttavia optioita. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen projekti-, resurssi- ja portfoliojohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha on eräs maailman johtavista yritystason projekti- resurssi- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoyrityksistä. Artemis-alakonserni kerrytti noin 59,2 % (64,5 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen liiketoiminta noin 39,7 % (32,6 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta. Artemis-alakonserni Uuden sukupolven Artemis 7 -ratkaisut kattavat laajasti koko portfoliojohtamisen kentän. Tämä antaa Artemis-alakonsernille hyvän kilpailullisen aseman. Artemis-ratkaisut kattavat mm. seuraavat sovellusalueet: tuotekehityksen ohjauksen (New Product Development, NPD), tietotekniikka hankkeiden hallinnan (IT Management and Governance, ITM), julkisten investointien ohjauksen (Public Investment Management, PIM), teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjauksen (Strategic Asset Optimization, SAO) sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden ohjelmien hallinnan (Aerospace and Defense Program Management, ADPM). Paikallisesti Artemis tarjoaa asiakkailleen myös muiden sovellusalueiden kuten rakentamisen ratkaisuja. Strategisesti merkittävien Artemis 7 -ratkaisujen myynti kehittyi edelleen suotuisasti. Toisella neljänneksellä Artemis 7 -pohjaiset ratkaisut edustivat yli 70 % (42 %) uusien lisenssien myynnin arvosta. Myös lisenssituottojen osuus Artemiksen liikevaihdosta kasvoi. Kokonaisuudessaan uusia Artemis-ohjelmistojen lisenssejä hankittiin katsauskaudella 23.315 kappaletta (25.071 kpl). Kaikkiaan Artemis-lisenssejä on myyty yli 629,000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Artemis-alakonserni on saanut merkittäviä uusia asiakkaita katsauskauden aikana. Vanhat asiakkaat ovat laajentaneet järjestelmien käyttöä sekä ottaneet käyttöön kokonaan uusia järjestelmiä. Asiakkaiden toimialojen ja toimitettujen ohjelmistojen sovellusalueiden moninaisuus sekä vähentää liiketoiminnan riskejä että osoittaa Artemis 7 -ratkaisujen monipuolisuuden ja toimivuuden laajoilla kansainvälisillä markkinoilla. Tuotekehityksen ohjauksen sovelluksia on otettu käyttöön esimerkiksi lääketeollisuudessa ja valmistavassa teollisuudessa. Artemis-alakonsernin kulutaso on pysynyt merkittävästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Artemiksen organisaation toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä aiotaan edelleen jatkaa tuloksen ja taseen parantamiseksi. Maailmanlaajuisten ohjelmistomarkkinoiden ennustettavuus on edelleen heikko, ja odotettavissa on markkinoiden kehityksen epätasaisuus eri maantieteellisillä alueilla. Entistä alhaisempi kulutaso antaa alakonsernille mahdollisuuden kilpailuasetelman parantamiseen. Norjan liiketoiminnat Norjan liiketoiminnat muodostavat Safran Software Solutions AS ja Dovre International AS. Dovre kerrytti katsauskaudella n. 96,2 % (94,5 %) ja Safran n. 3,8 % (5,5 %) Norjan toimintojen liikevaihdosta. Norjan liiketoiminnat kehittyivät kokonaisuutena katsoen odotetusti ja Dovren panostukset kapasiteetin lisäämiseen vuoden alussa tuottivat odotettua tulosta vuoden toisella neljänneksellä. Öljyn korkean hinnan aiheuttama optimistinen investointi-ilmapiiri öljy- ja kaasuteollisuudessa on osaltaan mahdollistanut Dovren kannattavuuden ja liikevaihdon positiivisen kehityksen. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on Norjassa korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Dovren toiminnot USA:ssa ovat kehittyneet suotuisasti. Ensimmäiset merkittävät konsultointisopimukset on tehty ja toiminnasta on tullut kannattavaa. USA:n toiminnoilla ei ole kuitenkaan vielä olennaista merkitystä Dovren liikevaihtoon tai tulokseen. Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovren johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla sekä jatkuva kasvu USA:ssa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla. Norjan Valtionvarainministeriö valitsi kesäkuussa Dovren arvioimaan julkisin varoin rahoitettavia projekteja yhtenä viidestä puolueettomasta konsultista. Solmittava puitesopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun ja se voidaan uusia kahdesti kestämään aina vuoden 2010 loppuun. Sopimus on Dovrelle strategisesti merkittävä ja vahvistaa Dovren vankkaa asemaa Norjan projektijohtamisen konsultoinnin markkinoilla. Safran Software keskittyi markkinoinnissaan öljyalan yhtiöihin tiiviissä yhteistyössä partnereidensa kanssa. LIIKEVAIHTO Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 32,0 milj. euroa (33,9 milj. euroa), mikä oli 5,6 % pienempi kuin vertailukaudella. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (17,0 milj. euroa), mikä oli 2,6 % pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon jakautuminen, kts pfd. liite Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus katsauskaudella oli 20,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa) eli 62,6 % liikevaihdosta (63,0 %). Palvelutuotot olivat toisella vuosineljänneksellä 10,2 milj. euroa (10,7 milj. euroa) eli 61,6 % (63,1 %) liikevaihdosta. Palvelut muodostuivat Dovren harjoittamasta projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista. Lisenssituotot olivat katsauskaudella 12,0 milj. euroa (12,6 milj. euroa) eli 37,4 % liikevaihdosta (37,0 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat katsauskaudella 4,7 milj. euroa (5,4 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 7,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Lisenssituotot olivat toisella vuosineljänneksellä 6,4 milj. euroa (6,3 milj. euroa) eli 38,4 % liikevaihdosta (36,9 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat toisella vuosineljänneksellä 2,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,7 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin ja maantieteellisesti (milj.euroa), kts pdf liite. Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liikevaihto katsauskaudella oli 19,0 milj. euroa (21,9 milj.euroa) eli 59,2 % konsernin liikevaihdosta (64,5 %) Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 13,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 9,8 milj. euroa (10,9 milj.euroa) eli 59,4 % konsernin liikevaihdosta (64,0 %) Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 9,6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonserni kasvatti kertaluonteisten ja jatkuvien lisenssituottojen osuutta liikevaihdostaan. Katsauskaudella lisenssituottojen osuus oli 60,4 % (54,2 %). Norjan toiminnat Norjan toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 12,7 milj. euroa (11,1 milj. euroa) eli 39,7 % konsernin liikevaihdosta (32,6 %). Norjan liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 14,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Norjan toimintojen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 6,5 milj. euroa (5,7 milj. euroa) eli 39,3 % konsernin liikevaihdosta (33,3 %). Norjan liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 15,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. KANNATTAVUUS Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 0,7 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Liiketulokseen 1.1.-30.6.2005 sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä 0,6 milj. euroa (+2,8 milj. euroa.) Kertaluonteiset tuotot olivat 0,9 milj.euroa (4,0 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut olivat 0,3 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Kertaluonteiset tuotot aiheutuvat Changepoint France -yhtiön myynnistä 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista 0,3 milj.euroa. Konsernin Liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy kertaluonteisiä eriä 0,2 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Kertaluonteiset tuotot olivat 0,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Kertaluonteiset tuotot aiheutuvat pääasiassa Artemiksen osittaisluovutuksesta. Konsernin liiketoiminnan kulutaso oli katsauskaudella n. 4,1 % alempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin (milj.euroa): kts pfd liite Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liiketulos katsauskaudella oli 0,6 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 0,6 milj. euron Changepoint France -yhtiön järjestelyyn liittyvä tuotto. Artemiksen katsauskauden liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukauden 1.1.- 30.6.2004 uudelleenjärjestelykulut 1,0 milj. euroa muodostuivat Artemiksen henkilöstön irtisanomiskuluista 0,8 milj. euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 0,2 milj. eurosta. Artemis-alakonsernin liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Norjan liiketoiminnat Norjan liiketoimintojen katsauskauden liiketulos oli 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Liiketoiminnan kasvuun tähtäävät ylimääräiset kulut kasvattivat Norjan liiketoimintojen kulutasoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Operatiivinen toiminta oli kuitenkin kannattavaa. Norjan liiketoimintojen liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli 0,3 (0,1) milj. euroa. Liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 3,4 milj. euroa (3,7 milj. euroa) katsauskaudella. Tuotekehitysmenoja on aktivoitu katsauskaudella 1,9 (2,2) milj. euroa. Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,3 (0,1) milj. euroa. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,05 (2,6) milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -0,5 (1,9) milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli -0,009 (0,036) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,0 % (30,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 6,8 % (31,5 %) RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 48,9 (50,2) milj. euroa. Katsauskauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 6,5 (10,1) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 1,5 milj. euroa 31.12.2004 tilanteeseen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,2 milj. euroa (-3,1 milj.euroa). Rahavirtaa lisäsi katsauskaudella tapahtuneen myynnin ohella suoritukset edellisvuoden viimeisen neljänneksen kaupoista. Investointeihin käytettiin 2,4 milj. euroa, joka koostuu pääosin tuotekehityksen menoista. Investointien kokonaisrahavirta oli kuitenkin 1,8 milj. euroa positiivinen, kun Changepoint Francen myynnistä saatu 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista saatu 0,5 milj. euroa lisäsivät rahavirtaa yhteensä 1,1 milj. euroa ja lainasaamiset vähenivät 3,0 milj. eurolla. Uusia lainoja nostettiin 2,9 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 3,6 milj. euroa, joten rahoituksen kassavirta oli -0,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 35,3 % (32,1 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 11,5 % (-8,3 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 8,4 (8,8) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 17,3 % (19,6 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 4,4 (4,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,0 (4,8) milj. euroa. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,1 (1,1). Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 2,4 (2,5) milj. euroa ja ne sisälsivät aktivoituja tuotekehitysmenoja 1,9 (2,2) milj. euroa. KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2005 oli 6,5 (10,1) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 1,5 milj. euroa katsauskauden alusta. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu Artemis- alakonsernissa. Artemis 7 -ohjelmiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kehitys jatkui katsauskaudella. Kesäkuun lopussa Artemis julkisti portfoliojohtamisen Artemis 7 -ohjelmistosta merkittävästi uudistuneen 6.1-version. Uuden version myötä Artemis 7 -ohjelmisto sisältää nyt myös projekti- ja ohjelmahallinnan moduulin sekä projektialoitteiden keräämiseen ja hallinnointiin kehitetyn moduulin Artemis Views -projektinhallintaohjelmistosta julkistettiin myös uusi versio 7.21, joka sisältää muun muassa uuden raportointi moduulin. Pohjoismaiden markkinoille julkistettiin uusi versio 4.5 henkilötyövaltaisten projektien johtamisen, tuntiraportoinnin ja laskutuksen Value Point -ohjelmistosta. Safran julkisti uuden version sekä Safran Planner- että Safran for Microsoft Project -ohjelmistoistaan. Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 3,4 (3,7) milj. euroa, eli 10,5 % (11,0 %) katsauskauden liikevaihdosta. Tuotekehitysmenojen aktivoinnilla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan katsauskauden tulokseen. Tuotekehitysmenojen aktivointi on aloitettu 1.1.2004 alkaen. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu takautuvasti ennen 1.1.2004, sillä IAS 38:n kirjausedellytykset eivät ole täyttyneet seurantajärjestelmän osalta ennen 1.1.2004 (IFRS 1 IG46). Katsauskaudella syntyneistä tuotekehitysmenoista on aktivoitu 1,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Nykyisten tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Aktivoituihin kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset kirjataan hankintamenoa pienentävästi. Tuotekehitysmenojen taloudelliseksi vaikutusajaksi arvioidaan kolmesta viiteen vuotta riippuen kehittävien tuotteiden luonteesta. Poistojen tekeminen aloitetaan kun hyödyke on valmis käytettäväksi. HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 527 (571) henkilöä. Artemis- alakonsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 311 (364) henkilöä ja Norjan liiketoiminnoissa 187 (182) henkilöä. Henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 10,4 % alhaisempi kuin vertailukauden päättyessä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 529 (588). Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 24,3 (24,9) milj. euroa, mikä oli 76,0 % (73,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat toisella vuosineljänneksellä 12,2 (12,6) milj. euroa, mikä oli 73,5 % (73,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut Artemis-alakonsernissa laskivat 17.0 %. Myös henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta on alakonsernissa pienempi kuin vertailukaudella. Työvaltaisen Dovren liiketoiminnan volyymin kasvu nosti Norjan liiketoimintojen henkilöstökuluja 20,6 %. Katsauskaudella ei ollut olennaisia kertaluonteisia kuluja. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyi 0,9 milj. euroa työsuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja. IAS 38 -standardin mukainen tuotekehitysmenojen aktivointi vaikuttaa tuloslaskelman henkilöstökuluja vähentävästi. Katsauskaudella syntyneistä henkilöstömenoista on aktivoitu tuotekehitysmenoina 1,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa). IFRS 2 -standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Proha soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua katsauskaudella 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Pääosa optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä optioista. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2005 Prohan hallituksen uudeksi jäseneksi Birger Flaan. Hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman sekä hallituksen jäsenet Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen. Carlo Boldi erosi myöhemmin hallituksen jäsenyydestä 28.6.2005. Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 585.000 optio-oikeutta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle. Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 25.4.2005 ja päättyi 25.5.2005. Optioanti merkittiin täyteen ja hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan 9.5.2005. Mikäli optio-oikeuksilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enimmillään 585.000 uudella osakkeella, eli 152.100,00 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 0,95 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakkeen merkintähinta optiotodistuksilla on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta aikavälillä 4.-22.4.2005. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessa tiedotteena 30.3.2005. Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen 23.10.2002 tekemän päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. Proha Oyj voi nyt muuttuneessa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomistajien etujen mukaisia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATIONIN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Artemis International Solutions Corporationin 27.7.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen erovuorossa olleet Pekka Peren, Olof Ödmanin ja Bengt-Åke Älgevikin. Lisäksi hallituksessa jatkavat edelleen Steve Yager, Mike Murphy, Joseph Liemandt ja David Cairns. UUSI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA ARTEMIKSEEN Prohan tytäryhtiön Artemiksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui 9.8.2005, kun Steve Yager jäi pois hallituksesta ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pere . HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen viidestä jäsenestä ainoastaan kaksi on riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi heistä ainoastaan yksi on riippumaton merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. Prohan osakepääoma 1.1.2005 oli 15.916.620,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.217.770 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa 21.4.2006 asti. Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 26.4.2005 henkilöstön optioannin merkinnät, yhteensä 535.080 optio-oikeutta. Kokouksessaan 9.5.2005 hallitus hyväksyi johdon optioannin merkinnät, yhteensä 585.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat kukin yhteen osakkeeseen. Hallitus vahvisti sekä henkilöstön että johdon optio-ohjelmien nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4. - 22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2005. Yhteenlaskettuna kaikilla Prohan optio-ohjelmilla voidaan merkitä kaikkiaan 4.670.742 Proha Oyj:n osaketta. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli 30.06.2005 yhteensä 3.787 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2005 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,44 euroa ja ylin kurssi 0,56 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2005 oli 0,47 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 28,8 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 6,5 milj. euroa. VUODEN 2005 NÄKYMÄT Prohan johto ennakoi Proha-konsernin koko vuoden 2005 liiketuloksen olevan positiivinen. Normaalin kausivaihtelun mukaisesti vuoden kolmannelta neljännekseltä ei odoteta positiivista liiketulosta. ARTEMIKSEN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS Artemis-alakonserni julkisti toisen neljänneksen tuloksensa 11.8.2005. Artemiksen osavuosikatsaus (FORM 10-Q) on kokonaisuudessaan nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä Artemis International. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 11.8.2005 klo 12.00 World Trade Centerissä, kabinetissa 1, 2.krs, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.- 30.6.2005 ja muut tunnusluvut, kts. pdf liite

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit