PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005

Proha Oyj Pörssitiedote 10.11.2005 klo 9.00 - Proha-konsernin liikevaihto 1.1. - 30.9.2005 oli 46,6 milj. euroa (48,4 milj. euroa 2004). - Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa) - Liiketulos 1.1.-30.9.2005 oli 0,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa). - Liiketulokseen 1.1.-30.9.2005 sisältyy kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1.1.-30.9.2005 oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). - Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,5 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). - Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 0,0 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kolmannella neljänneksellä oli -0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). - Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,6 milj. euroa (-3,7 milj. euroa). - Kolmas neljännes oli ennakoidun mukainen. - Prohan johto ennakoi koko vuoden 2005 liiketuloksen olevan aiempien arvioiden mukaisesti voitollinen. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite) IFRS-RAPORTOINTI Prohan osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedot ja IFRS-laskentakäytännön keskeiset erot kotimaiseen laskentakäytäntöön verrattuna on esitetty yhtiön 3.3.2005 julkistamassa pörssitiedotteessa. Proha on 11.8.2005 julkaissut pörssitiedotteena oikaisun Prohan alustaviin IFRS-vertailutietoihin vuodelta 2004 sekä osavuosikatsaukseen 1.1.-31.3.2005. IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Prohan vuoden 2004 FAS- muotoisessa tilinpäätöksessä ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa soveltamista laskentaperiaatteista. Proha-konsernin IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön (FAS) verrattuna liittyvät tuotekehitysmenojen aktivointiin (IAS 38), liikearvon ja yritysjärjestelyjen käsittelyyn (IFRS 3) sekä osakeperusteisten maksujen käsittelyyn (IFRS 2). Lisäksi Artemis International Solutions Corporationin (AISC) osittaisluovutuksen IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely vaikuttaa olennaisesti konsernin vuoden 2004 tulokseen. IFRS 1 -standardin salliman huojennuksen mukaisesti siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin ei sovelleta IFRS 3 -standardia takautuvasti. Segmentti-informaatio esitetään liiketoimintakohtaisesti perustuen konsernin johtamis- ja sisäiseen raportointirakenteeseen. Raportoivat liiketoimintasegmentit ovat Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt. Segmenteille kohdistamattomat erät muodostuvat pääasiassa konsernihallinnon kuluista. KONSERNIRAKENNE Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät osat ovat Artemis-alakonserni sekä Prohan kokonaan omistamat Norjan tytäryhtiöt, Dovre International AS ja Safran Software Solutions AS. Norjan yhtiöiden liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus on noin 75 % ja muun projektitoiminnan osuus on noin 25 %. Proha omisti Artemiksesta 53,46 % katsauskauden päättyessä. Omistus Artemiksesta oli 31.12.2004 56,75 %. Omistusosuuden muutos johtuu Artemiksenrahoitusjärjestelyn yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle annettujen 456.853 osakkeeseen oikeuttavien warranttien käyttämisestä sekä Laurus Master Fund, Ltd:n vaihtovelkakirjan osittaisesta konvertoinnista Artemiksen osakkeiksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Laurus konvertoi 1,5 milj. dollarin lainasta 242.000 dollarin osuuden 166.700 Artemiksen osakkeeseen. Toisella vuosineljänneksellä Laurus konvertoi edelleen lainasaamistaan 393.000 dollarilla 219.278 osakkeeseen. Jäljellä olevan velkakirjan osuuden Laurus voi konvertoida enintään 336.576 Artemiksen osakkeeseen, joka on 2,2 % Artemiksen kokonaisosakemäärästä. Lisäksi Artemis on antanut rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle 409.092 osakkeeseen oikeuttavat warrantit. Artemiksella on johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmä, jossa johdolle ja henkilöstölle on annettu osakkeisiin oikeuttavia optioita. Näillä optio-oikeuksilla merkityt osakkeet ovat osaltaan alentaneet Prohan omistusosuutta Artemiksesta. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen projekti-, resurssi- ja portfoliojohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha on maailman johtavia yritystason projekti- resurssi- ja portfoliojohtamisen ohjelmistoyrityksiä. Artemis-alakonserni kerrytti noin 58,5 % (63,7 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen liiketoiminta noin 40,5 % (33,8 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta. Artemis-alakonserni Uuden sukupolven Artemis 7 -ratkaisut kattavat laajasti koko portfoliojohtamisen kentän. Artemis-ratkaisut kattavat mm. seuraavat sovellusalueet: tuotekehityksen ohjauksen (New Product Development, NPD), tietotekniikka hankkeiden hallinnan (IT Management and Governance, ITM), julkisten investointien ohjauksen (Public Investment Management, PIM), teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjauksen (Strategic Asset Optimization, SAO) sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden ohjelmien hallinnan (Aerospace and Defense Program Management, ADPM). Paikallisesti Artemis tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja myös muiden liiketoiminta-alueiden, kuten rakentamisen, projektinjohtamiseen. Strategisesti merkittävien Artemis 7 -ratkaisujen myynti kasvoi katsauskaudella 63 % vertailukauteen nähden ja niiden osuus oli 65 % yhdeksän kuukauden kokonaislisenssituotoista. Artemis-alakonserni on saanut merkittäviä uusia Artemis 7 -asiakkaita katsauskauden aikana ja vanhat asiakkaat ovat laajentaneet järjestelmien käyttöä sekä ottaneet käyttöön kokonaan uusia järjestelmiä. Asiakkaiden toimialojen ja toimitettujen ohjelmistojen sovellusalueiden moninaisuus sekä vähentää liiketoiminnan riskejä että osoittaa Artemis 7 -ratkaisujen monipuolisuuden ja toimivuuden laajoilla kansainvälisillä markkinoilla. Ratkaisuja on otettu käyttöön esimerkiksi lääke- elektroniikka-, kuljetus- sekä valmistavassa teollisuudessa, vakuutus-, sijoitus ja pankkisektoreilla, konsultointitoiminnassa, vähittäiskaupassa sekä telekommunikaatiosektorilla. Kertaluonteisten ja jatkuvien lisenssituottojen osuus Artemiksen liikevaihdosta kasvoi katsauskaudella. Kokonaisuudessaan uusia Artemis-ohjelmistojen lisenssejä hankittiin katsauskaudella 30.157 kappaletta (35.000 kpl), joista noin puolet on Artemis 7 -lisenssejä. Kaikkiaan Artemis-lisenssejä on myyty yli 636.000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Norjan tytäryhtiöt Norjan tytäryhtiöt Dovre International AS ja Safran Software Solutions AS muodostavat raportoitavan liiketoiminnallisen segmentin. Dovre kerrytti katsauskaudella n. 94,4 % (94,2 %) ja Safran n. 5,6 % (5,8 %) Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta. Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminta kehittyi odotetusti katsauskaudella. Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteollisuudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Öljyn korkean hinnan aiheuttama optimistinen investointi-ilmapiiri öljy- ja kaasuteollisuudessa on edelleen jatkunut. Investointitaso öljy- ja kaasuteollisuudessa on Norjassa korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Dovren yhdysvaltalaisen tytäryhtiön toiminta on kehittynyt suotuisasti. Sen osuus Dovren liikevaihdosta oli katsauskaudella noin 12 %. Tytäryhtiön liikevaihto on enemmän kuin kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, jolloin sen osuus oli noin 6% koko Dovren liikevaihdosta. Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovren johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla sekä jatkuva kasvu USA:ssa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla. Norjan Valtionvarainministeriö valitsi kesäkuussa Dovren arvioimaan julkisin varoin rahoitettavia projekteja yhtenä viidestä puolueettomasta konsultista. Solmittava puitesopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun ja se voidaan uusia kahdesti kestämään aina vuoden 2010 loppuun. Sopimus on Dovrelle strategisesti merkittävä ja vahvistaa Dovren vankkaa asemaa Norjan projektijohtamisen konsultoinnin markkinoilla. Safran Software keskittyi markkinoinnissaan öljyalan yhtiöihin tiiviissä yhteistyössä partnereidensa kanssa. Syyskuussa käynnistettiin Proha-konsernissa uusi Mobile Business - liiketoimintayksikkö, joka kehittää ja myy ohjelmistoja automaattiseen ja mobiiliin työnkulunohjaukseen sekä huolehtii ohjelmistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. Yksikön kehittämillä ratkaisuilla välitetään yritysten toiminnanohjauksessa, projektinohjauksessa ja/tai asiakasprosesseissa syntyvät tiedot ja viestit sekä automaattisesti että turvallisesti järjestelmän ja sen käyttäjien välillä. Mobile Business -yksikkö vahvistaa Prohan toimintakykyä laajenevilla projektinjohtamisen ja toiminnanohjauksen markkinoilla. Ensimmäinen tuote, Mobile Workflow Manager, ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus saatiin valmiiksi syyskuussa ja pilottihankkeet on tarkoitus aloittaa 2005 vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uudella liiketoiminnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin vuoden 2005 liikevaihtoon tai tulokseen eikä yksikön toimintaa raportoida toistaiseksi erikseen. Mobile Business -yksiköstä odotetaan kuitenkin tulevaisuudessa merkittävää lisää konsernin liiketoiminnalle. LIIKEVAIHTO Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 46,6 milj. euroa (48,4 milj. euroa), mikä oli 3,7 % pienempi kuin vertailukaudella. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 14,6 milj. euroa (14,5 milj. euroa), mikä oli 0,8 % suurempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (kts. pdf-liite) Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus katsauskaudella oli 29,3 milj. euroa (29,6 milj. euroa) eli 62,9 % liikevaihdosta (61,1 %). Palvelutuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 9,3 milj. euroa (8,2 milj. euroa) eli 63,6 % (56,7 %) liikevaihdosta. Palvelut muodostuivat Dovren harjoittamasta projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista. Lisenssituotot olivat katsauskaudella 17,3 milj. euroa (18,8 milj. euroa) eli 37,1 % liikevaihdosta (38,9 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat katsauskaudella 6,6 milj. euroa (7,6 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 10,7 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Lisenssituotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 5,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa) eli 36,4 % liikevaihdosta (43,3 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 1,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,5 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Liikevaihdon jakauma maittain (kts. pdf-liite) Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liikevaihto katsauskaudella oli 27,3 milj. euroa (30,8 milj.euroa) eli 58,5 % konsernin liikevaihdosta (63,7 %). Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 11,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,3 milj. euroa (8,9 milj.euroa) eli 57,0 % konsernin liikevaihdosta (61,7 %) Artemis- alakonsernin liikevaihto laski 6,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonserni kasvatti kertaluonteisten ja jatkuvien lisenssituottojen osuutta liikevaihdostaan. Katsauskaudella lisenssituottojen osuus oli 60,9 % (56,1 %) liikevaihdosta. Norjan tytäryhtiöt Norjan toimintojen liikevaihto katsauskaudella oli 18,9 milj. euroa (16,4 milj. euroa) eli 40,5 % konsernin liikevaihdosta (33,8 %). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 15,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,2 milj. euroa (5,3 milj. euroa) eli 42,4 % konsernin liikevaihdosta (36,6 %). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 16,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liikevaihdossa on mukana myös yhtiöiden Norjan ulkopuolisen toiminnan vaikutus. KANNATTAVUUS Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 0,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Liiketulokseen 1.1.-30.9.2005 sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa.) Kertaluonteiset tuotot olivat 0,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut olivat 0,3 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Kertaluonteiset tuotot aiheutuvat Changepoint France -yhtiön myynnistä 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista 0,3 milj. euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1.1.-30.9.2005 oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Konsernin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,5 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Vertailukauden 1.7.- 30.9.2004 liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia henkilöstökuluja 0,3 milj. euroa ja liiketoiminnan muita kuluja 0,3 milj. euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kolmannella neljänneksellä oli -0,5 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) Konsernin liiketoiminnan kulutaso oli katsauskaudella noin 6,0 % alempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Artemiksen kulutaso aleni 14,4 % toiminnan tehostamisen seurauksena. Toisaalta Norjan tytäryhtiöiden kulutaso nousi 14,6 % liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena. Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liiketulos katsauskaudella oli 0,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Katsauskauden liiketulokseen sisältyy 0,6 milj. euron Changepoint France -yhtiön järjestelyyn liittyvä tuotto. Vertailukauden 1.1. - 30.9.2004 liiketulokseen sisältyy 4,0 milj. euron tuotto Artemiksen osittaisluovutuksesta. Artemiksen katsauskauden liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukauden 1.1.- 30.9.2004 uudelleenjärjestelykulut 1,8 milj. euroa muodostuivat Artemiksen henkilöstön irtisanomiskuluista 1,2 milj. euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 0,6 milj. eurosta. Artemis-alakonsernin liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Artemis on aloittanut katsauskauden lopulla toimenpiteet kulujen säästämiseksi, jotka Artemiksen johdon mukaan parantavat alakonsernin kulurakennetta vuodelle 2006. Norjan tytäryhtiöt Norjan tytäryhtiöiden katsauskauden liiketulos oli 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Liiketoiminnan kasvuun tähtäävät ylimääräiset kulut kasvattivat Norjan tytäryhtiöiden kulutasoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Operatiivinen toiminta oli katsauskaudella kannattavaa. Norjan tytäryhtiöiden liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 (0,1) milj. euroa. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. Konsernin tuotekehitysmenot olivat yhteensä 5,2 milj. euroa (5,3 milj. euroa) katsauskaudella. Tuotekehitysmenoja on aktivoitu katsauskaudella 2,9 (3,2) milj. euroa. Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,4 (0,1) milj. euroa. Konsernin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,9 (1,6) milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -1,5 (1,0) milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli -0,025 (0,016) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 6,8 % (17,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -12,7 % (12,1 %) RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 46,0 (47,0) milj. euroa. Katsauskauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 6,7 (7,3) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 1,6 milj. euroa 31.12.2004 tilanteeseen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,6 milj. euroa (-3,7 milj.euroa). Investointeihin käytettiin 3,2 milj. euroa, joka koostuu pääosin tuotekehityksen menoista. Investointien kokonaisrahavirta oli kuitenkin 1,1 milj. euroa positiivinen, kun Changepoint Francen myynnistä saatu 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista saatu 0,6 milj. euroa lisäsivät rahavirtaa yhteensä 1,2 milj. euroa ja lainasaamiset vähenivät 3,1 milj. eurolla. Uusia lainoja nostettiin 4,9 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 3,7 milj. euroa, joten rahoituksen rahavirta oli 1,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 35,6 % (34,6 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 20,2 % (15,1 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 9,9 (9,6) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 21,4 % (20,5 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 6,0 (4,0) milj. euroa ja lyhytaikaista 3,8 (5,6) milj. euroa. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,1 (1,1). Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 3,2 (3,4) milj. euroa ja ne sisälsivät aktivoituja tuotekehitysmenoja 2,9 (3,2) milj. euroa. KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä 30.9.2005 oli 6,7 (7,3) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 1,6 milj. euroa katsauskauden alusta. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu Artemis-alakonsernissa. Artemis 7 -ohjelmiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kehitys jatkui katsauskaudella. Kesäkuun lopussa Artemis julkisti portfoliojohtamisen Artemis 7 -ohjelmistosta merkittävästi uudistuneen 6.1-version. Uuden version myötä Artemis 7 -ohjelmisto sisältää nyt myös projekti- ja ohjelmahallinnan moduulin sekä projektialoitteiden keräämiseen ja hallinnointiin kehitetyn moduulin. Artemis Views -projektinhallintaohjelmistosta julkistettiin myös uusi versio 7.21, joka sisältää muun muassa uuden raportointimoduulin. Pohjoismaiden markkinoille julkistettiin kolmannella neljänneksellä uusi versio 4.7 henkilötyövaltaisten projektien johtamisen, tuntiraportoinnin ja laskutuksen Value Point -ohjelmistosta. Niin ikään pohjoismaiden markkinoille suunnatusta Planet-projektinhallintaohjelmistosta julkaistiin kolmannella neljänneksellä uusi versio 6.1. Safran julkisti katsauskaudella uuden version sekä Safran Planner- että Safran for Microsoft Project -ohjelmistoistaan. Prohan Mobile Business -yksikkö on vuoden kolmannen neljänneksen aikana kehittänyt Mobile Workflow Manager -sovellusta, jolla asiakkaat tehostavat operatiivista työn- ja toiminnanohjaustaan. Tuote on kehitetty yhteistyössä BookIT Oy:n kanssa ja sen kehitykseen on myönnetty Tekes-rahoitusta. Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 5,2 (5,3) milj. euroa, eli 11,1 % (10,9 %) katsauskauden liikevaihdosta. Tuotekehitysmenojen aktivoinnilla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan katsauskauden tulokseen. Tuotekehitysmenojen aktivointi on aloitettu 1.1.2004 alkaen. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu takautuvasti ennen 1.1.2004, sillä IAS 38:n kirjausedellytykset eivät ole täyttyneet seurantajärjestelmän osalta ennen 1.1.2004 (IFRS 1 IG46). Katsauskaudella syntyneistä tuotekehitysmenoista on aktivoitu 2,9 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Nykyisten tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Aktivoituihin kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset kirjataan hankintamenoa pienentävästi. Tuotekehitysmenojen taloudelliseksi vaikutusajaksi arvioidaan kolmesta viiteen vuotta riippuen kehittävien tuotteiden luonteesta. Poistojen tekeminen aloitetaan kun hyödyke on valmis käytettäväksi. HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 kolmannen vuosineljänneksen lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 516 (563) henkilöä. Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Artemis-alakonsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 303 (340) henkilöä ja Norjan liiketoiminnoissa 187 (186) henkilöä. Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 8,4 % alhaisempi kuin vertailukauden päättyessä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli konsernissa 525 (581). Proha-konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 35,4 (36,0) milj. euroa, mikä oli 75,9 % (74,3 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 11,1 (11,0) milj. euroa, mikä oli 75,8 % (76,3 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella henkilöstökulut Artemis-alakonsernissa laskivat 13,0 % vertailukauteen nähden. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 63,6 % (64,8 %). Työvaltaisen Dovren liiketoiminnan volyymin kasvu nosti Norjan liiketoimintojen henkilöstökuluja katsauskaudella 15,6 % vertailukauteen nähden. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 88,8 % (88,6 %). IAS 38 -standardin mukainen tuotekehitysmenojen aktivointi vaikuttaa tuloslaskelman henkilöstökuluja vähentävästi. Katsauskaudella syntyneistä henkilöstömenoista on aktivoitu tuotekehitysmenoina 2,2 milj. euroa (2,5 milj. euroa). IFRS 2 -standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Proha soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua katsauskaudella 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Pääosa optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä optioista. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2005 Prohan hallituksen uudeksijäseneksi Birger Flaan. Hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman sekä hallituksen jäsenet Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen. Hallituksesta ovat sittemmin eronneet Carlo Boldi 28.6.2005 ja Alec Gores 17.8.2005. Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastasi 20 prosenttia rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 585.000 optio-oikeutta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle. Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen 23.10.2002 tekemän päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. Proha Oyj voi nyt muuttuneessa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomistajien etujen mukaisia. ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATIONIN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUS Prohan tytäryhtiön Artemis International Solutions Corporationin 27.7.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen erovuorossa olleet Pekka Peren, Olof Ödmanin ja Bengt-Åke Älgevikin. Lisäksi hallituksessa jatkoivat edelleen Steve Yager, Mike Murphy, Joseph Liemandt ja David Cairns. Artemiksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui 9.8.2005, kun Steve Yager jäi pois hallituksesta ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pere. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen neljästä jäsenestä ainoastaan yksi on riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. Prohan osakepääoma 1.1.2005 oli 15.916.620,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.217.770 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Katsauskauden päätyttyä 12.10.2005 kaupparekisteriin merkittiin 900 uutta Proha Oyj:n osaketta, jotka oli merkitty vuoden 2001 optio-oikeuksilla. Rekisteröinnin jälkeen Prohan osakepääoma on 15.916.854,20 euroa ja osakemäärä 61.218.670 osaketta. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa 21.4.2006 asti. Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 26.4.2005 henkilöstön optioannin merkinnät, yhteensä 535.080 optio-oikeutta. Kokouksessaan 9.5.2005 hallitus hyväksyi johdon optioannin merkinnät, yhteensä 585.000 optio-oikeutta. Edelleen kokouksessaan 21.9.2005 hallitus hyväksyi merkinnät yhteensä 90.000 optio-oikeudesta, jotka jaettiin johdossa tapahtuneiden henkilövaihdosten mukaisesti. Optio-oikeudet oikeuttavat kukin yhteen osakkeeseen. Hallitus on vahvistanut optio-ohjelman 2005, koskien sekä henkilöstön että johdon optio-ohjelmia, nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4. - 22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Merkintähinta koskee myös 21.9.2005 annettuja optio-oikeuksia. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2005. Yhteenlaskettuna kaikilla Prohan optio-ohjelmilla voitiin katsauskauden lopussa merkitä kaikkiaan 4.760.742 Proha Oyj:n osaketta. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli 30.9.2005 yhteensä 3.780 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.9.2005 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,40 euroa ja ylin kurssi 0,56 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2005 oli 0,41 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 25,1 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 6,8 milj. euroa. VUODEN 2005 NÄKYMÄT Prohan johto ennakoi koko vuoden 2005 liiketuloksen olevan aiempien arvioiden mukaisesti voitollinen. ARTEMIKSEN KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS Artemis-alakonserni julkisti kolmannen neljänneksen tuloksensa 9.11.2005. Artemiksen osavuosikatsaus (FORM 10-Q) on kokonaisuudessaan nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä Artemis International. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 10.11.2005 klo 12.00 World Trade Centerissä, Marskin salissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia Seuraavat taulukot pdf-liitteessä: KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNIN TASE KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-9/2005 RAHAVIRTALASKELMA KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 2005 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 2004 KONSERNIN TUNNUSLUVUT VASTUUSITOUMUKSET TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUJAKSOLTA

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit