PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005

- Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 31.3.2005 oli 15,4 milj. euroa (16,9 milj. euroa 1.1. - 31.3.2004). - Liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). - Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,6 milj. euroa (-2,7 milj. euroa). - Prohan osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. - Prohan johto pysyy aiemmin esittämässään arviossa Proha-konsernin positiivisesta tuloksesta vuodelle 2005. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Katso pdf-liite IFRS-RAPORTOINTI Proha Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34:n mukaisesti. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedot ja IFRS-laskentakäytännön keskeiset erot kotimaiseen laskentakäytäntöön verrattuna on esitetty yhtiön 3.3.2005 julkistamassa pörssitiedotteessa. IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Prohan vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa soveltamista laskentaperiaatteista. Proha-konsernin IFRS-siirtymän merkittävimmät vaikutukset suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön (FAS) verrattuna liittyvät tuotekehitysmenojen aktivointiin (IAS 38), liikearvon ja yritysjärjestelyjen käsittelyyn (IFRS 3) sekä osakeperusteisten maksujen käsittelyyn (IFRS 2). Lisäksi Artemis International Solutions Corporationin (AISC) osittaisluovutuksen IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely vaikuttaa olennaisesti konsernin vuoden 2004 tulokseen. IFRS 1 -standardin salliman huojennuksen mukaisesti siirtymäajankohtaa 1.1.2004 edeltäviin hankintoihin ei sovelleta IFRS 3 -standardia takautuvasti. Segmentti-informaatio esitetään liiketoimintakohtaisesti perustuen konsernin johtamis- ja sisäiseen raportointirakenteeseen. Raportoivat liiketoimintasegmentit ovat Artemis-alakonserni ja Norjan liiketoiminta. Segmenteille kohdistamattomat erät muodostuvat pääasiassa konsernihallinnon kuluista. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät osat ovat Artemis-alakonserni sekä Norjan liiketoiminnat, jonka muodostavat Safran Software Solutions AS ja Dovre International AS. Proha omisti Artemiksesta 54,3 % katsauskauden päättyessä. Norjan liiketoiminnat Proha omistaa kokonaan vuonna 2004 tehdyn hankinnan jälkeen. Omistus Artemiksesta oli 31.12.2004 56,75 %. Omistusosuuden muutos johtui Artemiksen rahoitusjärjestelyn yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle annettujen 456.853 osakkeeseen oikeuttavien warranttien käyttämisestä sekä Laurus Master Fund, Ltd:n vaihtovelkakirjan osittaisesta konvertoinnista Artemiksen osakkeiksi. Laurus konvertoi 1,5 milj. dollarin lainasta 242.000 dollarin osuuden 166.700 Artemiksen osakkeeseen. Katsauskauden päättymisen jälkeen Laurus on konvertoinut edelleen lainasaamistaan 393.000 dollarilla 219.278 osakkeeseen, jonka jälkeen Proha omistaa Artemiksesta 53,5 %. Jäljellä olevan velkakirjan osuuden Laurus voi konvertoida enintään 336.576 Artemiksen osakkeeseen, joka on 2,2 % Artemiksen kokonaisosakemäärästä. Lisäksi Artemis on antanut rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle 409.092 osakkeeseen oikeuttavat warrantit. Artemiksella on johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmä, jossa johdolle ja henkilöstölle on annettu osakkeisiin oikeuttavia optioita. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen projekti-, resurssi- ja portfoliojohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha on maailman markkinajohtaja yritystason projekti-, resurssi ja portfoliojohtamisen ohjelmistomarkkinoilla. Artemis-alakonserni kerrytti noin 59,0 (65,0 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen liiketoiminta noin 40,1 (32,0 %) konsernin katsauskauden liikevaihdosta. Artemis-alakonserni Yleiset yritystason ohjelmistojen (Enterprise Software) markkinat kasvoivat historiallisesti katsoen hitaasti ja kehittyivät maantieteellisesti epäyhtenäisesti. Yhdysvaltain markkina on kasvanut edelleen Euroopan markkinoita hitaammin. Artemiksen uuden sukupolven Artemis 7 -ratkaisujen myynti kehittyi edelleen suotuisasti. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä Artemiksen asiakkaan hankkivat kuusinkertaisen määrän Artemis 7 -lisenssejä verrattuna vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen. Artemis 7 -pohjaiset ratkaisut edustivat katsauskaudella yli 60 % (28 %) uusien lisenssien myynnin arvosta. Kokonaisuudessaan uusia Artemis-ohjelmistojen lisenssejä hankittiin katsauskaudella 13.118 kappaletta (15.370 kpl). Kaikkiaan Artemis-lisenssejä on myyty yli 619,000 kappaletta maailmanlaajuisesti. Katsauskauden aikana Artemis sai merkittäviä uusia asiakkaita kaikilla alueilla; Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Japanissa. Uusia asiakkaita ovat mm. tietotekniikkahankkeiden hallinnan (ITM, IT Management) ratkaisua käyttävät Pfizer, AIU, Singapore Immigration Custom authority, Atos Origin Integration, CELESIO, La Poste DIAQ, Ministere des Transports du Québec, INAIL, ISBAN ja Sogei (Agenzia delle Entrate); julkisten investointien ohjauksen (PIM, Public Investment Management) ratkaisua käyttävä Metropolitan Police Property Services; tuotekehityksen ohjauksen (NPD, New Product Development) ratkaisua käyttävät Cummins, LG Micron, Toyota Techno Service, Denso, Shionogi Pharma, Siemens ja Saab; teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjauksen (SAO, Strategic Asset Optimization) ratkaisua käyttävä Tuas Power Pte Ltd sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden (Aerospace and Defense Program Management) ratkaisuja käyttävät BAE Systems - Avionics ja BAE Systems - Submarines. Artemis alakonsernin kulutaso on merkittävästi alhaisempi kuin vertailukaudella. Tämä antaa Artemikselle hyvät edellytykset tulosparannukseen ja positiivisen liiketuloksen saavuttamiseen kuluvana vuonna. Maailmanlaajuisten ohjelmistomarkkinoiden ennustettavuus on edelleen heikko, mutta nykyisellä kulutasollaan alakonserni parantaa kilpailuasemaansa. Norjan liiketoiminta Öljyn korkean hinnan aiheuttama optimistinen investointi-ilmapiiri öljy- ja kaasuteollisuudessa odotetaan lisäävän Dovren konsultointitoiminnan kysyntää. Norjan liiketoiminnan volyymi kehittyi suotuisasti, mutta kasvuun varautuminen aiheutti vuoden kahden ensimmäisen kuukauden ylikapasiteettia, mikä laski liiketoiminnan kannattavuutta. Dovre on jatkanut ponnistelujaan toimintansa kansainvälistämiseksi ja lisännyt henkilöstönsä määrää Houstonissa. Safran Software keskittyi markkinoinnissaan öljyalan yhtiöihin tiiviissä yhteistyössä partnereidensa kanssa. LIIKEVAIHTO Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 15,4 milj. euroa (16,9 milj. euroa), mikä oli 8,5 % pienempi kuin vertailukaudella. Liikevaihto jakautui tuottotyypeittäin seuraavasti (milj. euroa): Katso pdf-liite Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus katsauskaudella oli 9,8 milj. euroa (10,5 milj. euroa) eli 63,6 % liikevaihdosta (62,1 %). Palvelut muodostuivat Dovren harjoittamasta projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista. Lisenssituotot olivat 5,6 milj. euroa (6,4 milj. euroa) eli 36,4 % liikevaihdosta (37,9 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat 2,1 milj. euroa (2,6 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,5 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin Katso pdf-liite Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti Katso pdf-liite Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (11,0 milj.euroa) eli 59,0 % konsernin liikevaihdosta (65,0 %) Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 17 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonserni kasvatti kertaluonteisten ja jatkuvien lisenssitulojen osuutta liikevaihdostaan. Artemis 7 -ohjelmiston myynti oli 60,3 % koko uuslisenssimyynnin arvosta, kun se edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 27,7 %. Norjan toimintojen liikevaihto oli 6,2 milj. euroa (5,4 milj. euroa) eli 40,1 % konsernin liikevaihdosta (32,0 %). Norjan toimintojen liikevaihto kasvoi 15 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. KANNATTAVUUS Liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin Katso pdf-liite Konsernin liiketoiminnan kulutaso oli katsauskaudella n. 12 % alempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Artemis-alakonsernin liiketulos oli 0,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), johon sisältyy 0,6 milj. euron Changepoint France -yhtiön järjestelyyn liittyvä tuotto. Norjan liiketoimintojen liiketulos oli 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan kasvuun tähtäävät ylimääräiset kulut kasvattivat Norjan liiketoimintojen kulutasoa tammi-helmikuussa. Operatiivinen toiminta oli kuitenkin kannattavaa. Katsauskauden liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukauden 1.1.- 31.3.2004 uudelleenjärjestelykulut 1,0 milj. euroa muodostuivat Artemiksen henkilöstön irtisanomiskuluista 0,8 milj. euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 0,2 milj. eurosta. Liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa) katsauskaudella. Tuotekehitysmenoja on aktivoitu katsauskaudella 0,9 (1,1) milj. euroa. Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,1 (0,0) milj. euroa. Katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,1 (-0,8) milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -0,3 (-1,3) milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli -0,005 (-0,025) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,5 % (-13,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -7,8 % (-45,6 %) RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 47,4 (45,2) milj. euroa. Katsauskauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 8,8 (6,5) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 3,8 milj. euroa 31.12.2004 tilanteeseen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,6 milj. euroa (-2,7 milj.euroa). Rahavirtaa lisäsi katsauskaudella tapahtuneen myynnin ohella suoritukset edellisvuoden viimeisen neljänneksen kaupoista. Investointeihin käytettiin 1,6 milj. euroa, joka koostuu pääosin tuotekehityksen menoista. Investointien kokonaisrahavirta oli kuitenkin 2,3 milj. euroa positiivinen, kun Changepoint Francen myynnistä saatu 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksesta saatu 0,2 milj. euroa lisäsivät rahavirtaa yhteensä 0,8 milj. euroa ja lainasaamiset vähenivät 2,6 milj. eurolla. Uusia lainoja nostettiin 2,1 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 2,3 milj. euroa, joten rahoituksen kassavirta oli -0,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 35,1 % (21,7 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 0,0 % (49,2 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 8,8 (11,1) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 18,7 % (24,6 % Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 4,7 (4,2) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,2 (6,9) milj. euroa. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,2 (1,0). Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 0,9 (1,3) milj. euroa ja ne sisälsivät aktivoituja tuotekehitysmenoja 0,9 (1,1) milj. euroa. KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä 31.3.2005 oli 8,8 (6,5) milj. euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu Artemis- alakonsernissa. Artemis 7 -ohjelmiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kehitys jatkui katsauskaudella. Katsauskauden jälkeen Artemis julkisti uuden version Artemis Views -ohjelmistosta. Safran Project -ohjelmiston julkistamisen jälkeen tammikuussa 2005, Safran Software keskittyi uusimman tuotteensa Safran for the Microsoft Project Platform -ohjelmiston seuraavan version viimeistelyyn tavoitteenaan lanseeraus toisella vuosineljänneksellä. Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 1,6 (1,9) milj. euroa, eli 10,6 % (11,0 %) katsauskauden liikevaihdosta. Tuotekehitysmenojen aktivoinnilla on merkittävä positiivinen vaikutus Prohan katsauskauden tulokseen. Tuotekehitysmenojen aktivointi on aloitettu 1.1.2004 alkaen. Tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu takautuvasti ennen 1.1.2004, sillä IAS 38:n kirjausedellytykset eivät ole täyttyneet seurantajärjestelmän osalta ennen 1.1.2004 (IFRS 1 IG46). Katsauskaudella syntyneistä tuotekehitysmenoista on aktivoitu 0,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Tuotekehitysmenojen poistot olivat katsauskaudella 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ja kirjataan kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Nykyisten tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Aktivoituihin kehitysmenoihin kohdistuvat julkiset avustukset kirjataan hankintamenoa pienentävästi. Tuotekehitysmenojen taloudelliseksi vaikutusajaksi arvioidaan kolmesta viiteen vuotta riippuen kehittävien tuotteiden luonteesta. Poistojen tekeminen aloitetaan kun hyödyke on valmis käytettäväksi. Prohan vuoden 2004 suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisessa tilinpäätöksessä sekä vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu. Kaikki tuotekehitysmenot sisältäen strategiset tuotekehitysmenot ja alueellisesti kehitettyjen taktisten tuotteiden kehitysmenot on kirjattu suoraan kuluksi niiden syntymisvuotena. HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 530 (591) henkilöä. Artemis-alakonsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 316 (369) henkilöä ja Norjan liiketoiminnoissa 186 (181) henkilöä. Henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 10,3 % alhaisempi kuin vertailukauden päättyessä. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 531 (598). Henkilöstökulut olivat 12,1 (12,4) milj. euroa, mikä oli 78,6 % (73,2 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyi 0,8 milj. euroa työsuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja. IAS 38 -standardin mukainen tuotekehitysmenojen aktivointi vaikuttaa tuloslaskelman henkilöstökuluja vähentävästi. Katsauskaudella syntyneistä henkilöstömenoista on aktivoitu tuotekehitysmenoina 0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa). IFRS 2 -standardin mukaan henkilöstölle myönnetyt optio-oikeudet tulee arvostaa käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjata kuluksi tuloslaskelmaan niiden ansaintakauden kuluessa. Proha soveltaa standardia kaikkiin sellaisiin optiojärjestelyihin, joissa optio on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua katsauskaudella 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Pääosa optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä optioista. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2005 Prohan hallituksen uudeksi jäseneksi Birger Flaan. Hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman sekä hallituksen jäsenet Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen. Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT- yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastaa 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 585.000 optio-oikeutta, jotka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle. Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Optio-oikeuksien merkintäaika alkoi 25.4.2005 ja päättyy 25.5.2005. Mikäli optio-oikeuksilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enimmillään 585.000 uudella osakkeella, eli 152.100,00 eurolla. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 0,95 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakkeen merkintähinta optiotodistuksilla on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta aikavälillä 4.-22.4.2005. Optio-ohjelman ehdot on esitetty kokonaisuudessa tiedotteena 30.3.2005. Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiö- kokouksen 23.10.2002 tekemän päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. Proha Oyj voi nyt muuttuneessa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomistajien etujen mukaisia. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen kuudesta jäsenestä ainoastaan kaksi on riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi heistä ainoastaan yksi on riippumaton merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta- arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM- listalla. Prohan osakepääoma 1.1.2005 oli 15.916.620,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.217.770 kpl. Katsauskaudella osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa 22.4.2006 asti. Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.3.2005 yhteensä enintään 644.970 option liikkeeseen laskemisesta. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.4.2005 Proha-konsernin kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilöstön optioannin merkinnät. Optioannissa merkittiin yhteensä 535.080 Proha Oyj:n optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä 535.080 osakkeen merkitsemiseen. Optiot annettiin vastikkeetta Proha Oyj:n ja eräiden Proha-konsernin tytäryhtiöiden avainhenkilöstölle lukuun ottamatta Proha Oyj:n hallitusta, toimitusjohtajaa ja konsernin johtohenkilöitä. Yhtiökokouksen 22.4.2005 liikkeeseen laskemat johdon optiot yhteensä 585.000 kappaletta tulivat täysin merkityiksi ja hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan 9.5.2005. Hallitus vahvisti optio-oikeuksien nojalla merkittävän osakkeen merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4.-22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Optioantien ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 30.3.2005. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli 31.03.2005 yhteensä 3782 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 31.3.2005 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,44 euroa ja ylin kurssi 0,54 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.3.2005 oli 0,47 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli noin 28,8 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 1,2 milj. euroa. VUODEN 2005 NÄKYMÄT Proha-konsernin liiketoiminnan ennakoidaan kehittyvän myönteiseen suuntaan vuoden toisella neljänneksellä. Artemiksen Artemis 7 -ratkaisujen myynnin odotetaan kasvavan ja tuottomarginaalien paranevan. Norjan liiketoimintojen volyymin ja kannattavuuden odotetaan myös lievästi paranevan. Prohan johto pysyy aiemmin esittämässään arviossa Proha-konsernin positiivisesta tuloksesta vuodelle 2005. ARTEMIKSEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS Artemis-alakonserni julkisti ensimmäisen neljänneksen tuloksensa 11.5.2005. Artemiksen osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan (FORM 10-Q) nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä Artemis International. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 12.5.klo 12.00 World Trade Centerissä, Marskin sali-kabinetissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.-31.3.2005 Katso pdf-liite

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit