PROHAN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TULOSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2005

Tilikausi 2005: - Konsernin liikevaihto oli 64,5 milj. euroa (65,7 milj. euroa 2004). - Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 38,1 milj. euroa (41,9 milj. euroa). - Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto oli 25,8 milj. euroa (22,4 milj. euroa). - Konsernin liiketulos oli -3,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). - Artemis-alakonsernin liiketulos oli -2,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). - Artemis-alakonsernin liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä 0,6 milj.euroa (2,2 milj. euroa). - Norjan tytäryhtiöiden liiketulos oli 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). - Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 milj. euroa (-8,7 milj. euroa). Loka-joulukuu 2005: - Konsernin liikevaihto oli 17,9 milj. euroa (17,3 milj. euroa 10-12/2004). - Konsernin liiketulos oli -0,8 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). - Konsernin liiketulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. - Proha Oyj:n hallitus hyväksyi ostotarjouksen tytäryhtiönsä Artemiksen osakekannasta. Kaupalla ennakoidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Proha-konsernin vuoden 2006 tulokseen ja omaan pääomaan. Järjestelystä annettiin erillinen pörssitiedote 13.3.2006. - Kaupan toteutumisen jälkeen Proha jatkaa öljy- ja kaasusektorilla toimivan projektinjohtamiseen keskittyvän liiketoiminnan kansainvälistämistä ja laajentamista sekä Prohan muiden projektinjohtamisen ohjelmistojen kehittämistä ja myyntiä. Prohan liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. - Proha Oyj:n hallitus muutti aiempaa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelystä. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenot on vuoden 2005 tilinpäätöksessä kirjattu suoraan kuluksi. Kirjaustavan muutoksen seurauksena Proha-konsernin liiketulos vuodelta 2005 jäi aiemmin ennakoidusta poiketen tappiolliseksi. Ilman kirjaustavan muutosta vuoden 2005 liiketulos olisi ollut ennakkoarvioiden mukainen. Muutoksesta annettiin erillinen pörssitiedote 16.2.2006. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite) TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset hyväksyivät maaliskuussa 2006 yhdysvaltalaisen ohjelmistoyhtiö Trilogy, Inc:n tytäryhtiön tekemän ostotarjouksen Artemiksen koko osakekannasta. Trilogy tuli Artemiksen osakkeenomistajaksi vuoden 2004 rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Kauppa toteutetaan teknisesti sulautumisena, jossa ostaja maksaa Artemiksen osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena 1,60 Yhdysvaltain dollaria kantaosakkeelta ja etuoikeutetuista osakkeista 2,20 dollaria osakkeelta. Kaupan kokonaishinta on noin 27 miljoonaa dollaria. Proha omistaa 7.977.062 AISC:n kantaosaketta, mikä vastaa noin 53,3 % omistusosuutta Artemiksesta. Kaupan toteutuessa Proha saa omistuksestaan Artemiksessa noin 12,7 miljoonaa dollaria. Kauppa vaatii Artemiksen yhtiökokouksen hyväksymisen. Hyväksymiseen vaadittava enemmistö Artemiksen osakkeenomistajista on sitoutunut päätökseen, ellei osakkeista tehdä ennen yhtiökokousta ehdoiltaan parempaa tarjousta. Sopimuksen mukaan Prohalla on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa ehdoiltaan parempi sopimus 31.3.2006 mennessä. Tällaisia neuvotteluja on meneillään ja Proha keskustelee myös vaihtoehdoista, joissa Prohan omistus Artemiksessa jatkuisi vähemmistöosakkuutena. Mainitut järjestelyt tähtäävät myös Artemiksen yksityistämiseen. Lisäksi kilpailevia tarjouksia voi muutoin tulla aina Artemiksen yhtiökokoukseen saakka. Artemiksen johdon arvion mukaan yhtiökokous pidetään toukokuussa 2006. Proha-konsernin vuoden 2005 liikevaihdosta 64,5 milj. euroa Artemiksen osuus oli 38,1 miljoonaa euroa eli 59,1 %. Proha-konsernin vuoden 2005 liiketuloksesta -3,6 milj. euroa Artemiksen osuus oli -2,6 milj. euroa. Seuraavassa esitetyt arviot kaupan vaikutuksista perustuvat olettamukseen, että kauppa toteutuu Trilogyn kanssa sovituin ehdoin. Kauppa lisää toteutuessaan emoyhtiön kassavaroja n. 12,7 milj. dollaria eli noin 10,7 milj. euroa ostotarjouksen hyväksymishetken kurssilla laskettuna. Emoyhtiön vuoden 2006 tulokseen ja omaan pääomaan kaupalla ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus, joka ei kuitenkaan ole olennainen. Kaupalla ennakoidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Proha-konsernin vuoden 2006 tulokseen ja omaan pääomaan. Konsernin myyntitulos määräytyy kauppahinnan noin 12,7 milj. dollaria ja kaupan toteutumishetken nettovarojen erotuksena. Kaupan ennakoidaan toteutuvan toisen vuosineljänneksen aikana. Prohan konsernitilinpäätöksessä 31.12.2005 Artemis-alakonsernin varat mukaan lukien liikearvo noin 7,8 milj. olivat yhteensä noin 26,3 milj. euroa ja velat olivat noin 27,2 milj. euroa. Nettovarat 31.12.2005 olivat siten noin 0,9 milj. euroa negatiiviset. Myynnin tulosvaikutus määräytyy kuitenkin kaupan toteutumishetken nettovarojen perusteella. Artemis-alakonsernin tuloslaskelman erät yhdistellään Prohan konsernitilinpäätökseen kaupan toteutumishetkeen saakka. Proha jatkaa öljy- ja kaasusektorilla toimivan projektinjohtamiseen keskittyvän liiketoiminnan kansainvälistämistä ja laajentamista sekä Prohan muiden projektinjohtamisen ohjelmistojen kehittämistä ja myyntiä. Kaupan toteutuessa Prohan liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus on noin 75 % ja muun projektitoiminnan osuus on noin 25 % vuoden 2005 liikevaihtojakaumasta laskien. IFRS-RAPORTOINTI Proha-konserni siirtyi vuoden 2005 alussa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaiseen raportointiin. Siirtymispäivä oli 1.1.2004. Aiemmin konserni noudatti suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, FAS). Kaikki vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisiksi. Proha-konsernin kannalta merkittävimmät IFRS-tilinpäätösnormistoon siirtymisen vaikutukset liittyivät liikearvojen ja yritysjärjestelyiden käsittelyyn (IFRS 3, IAS 27 ja IAS 36), osakeperusteisiin maksuihin (IFRS 2) sekä etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin (IAS 19). IFRS-laskentaperiaatteet eroavat merkittävästi Prohan vuoden 2004 FAS-muotoisessa tilinpäätöksessä ja vuoden 2004 FAS-muotoisissa osavuosikatsauksissa soveltamista laskentaperiaatteista. IFRS-vertailutiedot on esitetty yhtiön 3.3.2005, 11.8.2005 ja 16.2.2006 julkistamissa pörssitiedotteissa. Tämän tiedotteen taulukko-osassa esitetään konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelmat 1.1.2004 ja 31.12.2004 sekä konsernin tilikauden tuloksen täsmäytyslaskelma 1.1. - 31.12.2004. Proha Oyj:n hallitus päätti 16.2.2006 muuttaa aiempaa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelystä. Proha-konsernin tuotekehitys tapahtuu pääasiallisesti Artemis-alakonsernissa. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen seurantajärjestelmää ei ole toteutettu siten, että se seuraisi tarkkaa ajankohtaa, milloin ohjelmiston tekninen toteutuskelpoisuus on saavutettu, mikä on IAS 38 -standardin vaatimus. Tästä syystä myöskään Artemiksen kustannustenlaskentajärjestelmä ei riittävästi erottele niitä menoja, jotka syntyvät teknisen toteutettavuuden alkamishetken ja ohjelmiston valmiiksi saattamisen välillä. Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenot on siten kirjattu suoraan kuluksi vuosina 2005 ja 2004. Tuotekehitysmenoja ei ole myöskään aktivoitu takautuvasti ennen siirtymisajankohtaa. Artemiksen tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelyn muuttaminen vaikutti merkittävästi tilikausien 2005 ja 2004 sekä vuosien 2005 ja 2004 osavuosikatsausjaksojen tulosta, aineettomia hyödykkeitä sekä omaa pääomaa vähentävästi. Oikaisuilla oli vaikutuksia myös oman pääoman muutoslaskelmiin, rahavirtalaskelmiin sekä tunnuslukuihin. Muutoksesta annettiin erillinen pörssitiedote 16.2.2006. Segmentti-informaatio esitetään ensisijaisesti liiketoimintakohtaisesti perustuen konsernin johtamis- ja sisäiseen raportointirakenteeseen. Raportoivat liiketoimintasegmentit ovat Artemis-alakonserni ja Norjan tytäryhtiöt. Segmenteille kohdistamattomat erät muodostuvat pääasiassa konsernihallinnon kuluista. Artemis-alakonserni on luokiteltu IFRS 5-standardin mukaisesti lopetetuksi toiminnoksi. KONSERNIRAKENNE Proha-konsernin liiketoiminnan keskeiset osat ovat Artemis-alakonserni sekä Prohan kokonaan omistamat Norjan tytäryhtiöt, Dovre International AS ja Safran Software Solutions AS. Proha omisti Artemiksesta 53,3 % vuoden 2005 päättyessä. Omistus Artemiksesta oli 31.12.2004 56,7 %. Omistusosuuden muutos johtui pääasiassa Artemiksen rahoitusjärjestelyn yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle annettujen 456.853 osakkeeseen oikeuttavien warranttien käyttämisestä sekä Laurus Master Fund, Ltd:n vaihtovelkakirjan osittaisesta konvertoinnista Artemiksen osakkeiksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Laurus konvertoi 1,5 milj. dollarin lainasta 242.000 dollarin osuuden 166.700 Artemiksen osakkeeseen. Toisella vuosineljänneksellä Laurus konvertoi edelleen lainasaamistaan 393.000 dollarilla 219.278 osakkeeseen. Jäljellä olevan velkakirjan osuuden Laurus voi konvertoida enintään 336.576 Artemiksen osakkeeseen, joka on 2,2 % Artemiksen kokonaisosakemäärästä. Lisäksi Artemis on antanut rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Emancipation Capitalin johtamalle sijoittajaryhmälle 409.092 osakkeeseen oikeuttavat warrantit. Artemiksella on johdon ja henkilöstön kannustusjärjestelmä, jossa johdolle ja henkilöstölle on annettu osakkeisiin oikeuttavia optioita. Näillä optio-oikeuksilla merkityt osakkeet ovat osaltaan alentaneet Prohan omistusosuutta Artemiksesta. Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen aiemmin tekemän päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. Proha Oyj voi muuttuneessa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomistajien etujen mukaisia. Proha on jatkanut strategisten vaihtoehtojen valmistelua. Tilikauden jälkeen Proha Oyj:n ja sen alakonsernin Artemis International Solutions Corporationin (Artemis) hallitukset hyväksyivät yhdysvaltalaisen Trilogy, Inc:n tekemän ostotarjouksen Artemiksen koko osakekannasta. Kaupan toteutuessa Proha myy Artemis-omistuksensa kokonaan. Sopimuksen mukaan Prohalla on oikeus tehdä muiden tahojen kanssa ehdoiltaan parempi sopimus 31.3.2006 mennessä. Tällaisia neuvotteluja on meneillään ja Proha keskustelee myös vaihtoehdoista, joissa Prohan omistus Artemiksessa jatkuisi vähemmistöosakkuutena. Mainitut järjestelyt tähtäävät myös Artemiksen yksityistämiseen. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Artemis-alakonsernin osuus koko Proha-konsernin liikevaihdosta vuonna 2005 oli 59,1 % (63,7 %). Öljy- ja kaasusektorille painottuva Norjan projektijohtamisen liiketoiminta oli noin 39,9 % (34,0 %) koko konsernin liikevaihdosta. Artemis-alakonserni Uuden sukupolven Artemis 7 -ratkaisut kattavat laajasti koko portfoliojohtamisen kentän. Artemis-ratkaisut kattavat mm. seuraavat sovellusalueet: tuotekehityksen ohjauksen (New Product Development, NPD), tietotekniikkahankkeiden hallinnan (IT Management and Governance, ITM), julkisten investointien ohjauksen (Public Investment Management, PIM), teollisuusinvestointien ja kunnossapidon ohjauksen (Strategic Asset Optimization, SAO) sekä ilmailu- ja puolustusteollisuuden ohjelmien hallinnan (Aerospace and Defense Program Management, ADPM). Paikallisesti Artemis tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja myös muiden liiketoiminta-alueiden, kuten rakentamisen, projektinjohtamiseen. Uusia Artemis-ohjelmistojen lisenssejä myytiin vuoden aikana 41.017 kappaletta (50.231 kpl), joista noin puolet oli Artemis 7 -lisenssejä. Kaikkiaan Artemis-lisenssejä on myyty yli 646.935 kappaletta maailmanlaajuisesti. Strategisesti merkittävien Artemis 7 -ratkaisujen kappalemääräinen myynti kasvoi vuonna 2005 40,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 Artemis-alakonserni sai merkittäviä uusia Artemis 7 -asiakkaita. Vanhat asiakkaat laajensivat järjestelmien käyttöä sekä ottivat käyttöön kokonaan uusia järjestelmiä. Asiakkaiden toimialojen ja toimitettujen ohjelmistojen sovellusalueiden moninaisuus sekä vähentää liiketoiminnan riskejä että osoittaa Artemis 7 -ratkaisujen monipuolisuuden ja toimivuuden kansainvälisillä markkinoilla. Ratkaisuja on otettu käyttöön esimerkiksi lääke- elektroniikka-, kuljetus- sekä valmistavassa teollisuudessa, vakuutus-, sijoitus ja pankkisektoreilla, konsultointitoiminnassa, vähittäiskaupassa sekä telekommunikaatiosektorilla. Artemis 7:n myynnin kasvusta huolimatta Artemis-alakonserni jäi sille asetetuista myynti- ja tulostavoitteista. Norjan tytäryhtiöt Norjan tytäryhtiöt Dovre International AS ja Safran Software Solutions AS muodostavat raportoitavan liiketoiminnallisen segmentin. Norjan yhtiöiden liiketoiminta koostuu projektijohtamisen palveluista ja ohjelmistoista, joita tarjotaan ja myydään asiakkaille maailmanlaajuisesti. Norjan tytäryhtiöiden liiketoiminnasta öljy- ja kaasusektorin osuus oli noin 75 % ja muun projektitoiminnan osuus oli noin 25 %. Dovren osuus oli n. 94,3 % (94,1 %) ja Safranin n. 5,7 % (5,9 %) Norjan tytäryhtiöiden liikevaihdosta. Kysyntä öljy- ja kaasusektorilla on ollut edelleen vahvaa. Öljyn korkean hinnan aiheuttama optimistinen investointi-ilmapiiri öljy- ja kaasuteollisuudessa on edelleen jatkunut. Investointitaso Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Dovren liikevaihto oli vuonna 2005 ennätystasolla. Pitkäkestoiset puitesopimukset turvaavat Dovren liiketoiminnan vakauden, mutta ne hidastivat kysynnän siirtymistä hintoihin. Sen vuoksi Dovren kannattavuuden kehitys jäi tavoitteista. Pitkäkestoisten sopimusten osuus oli noin 80 % Dovren tilikauden liikevaihdosta. Dovren yhdysvaltalaisen tytäryhtiön toiminta laajentui. Sen osuus Dovren liikevaihdosta oli vuonna 2005 noin 11,5 %. Tytäryhtiön liikevaihto on enemmän kuin kaksinkertaistunut edellisvuodesta, jolloin sen osuus oli noin 6,1 % koko Dovren liikevaihdosta. Norjan valtiovarainministeriö valitsi kesäkuussa 2005 Dovren arvioimaan julkisin varoin rahoitettavia projekteja yhtenä viidestä puolueettomasta konsultista. Solmittu puitesopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun ja se voidaan uusia kahdesti kestämään aina vuoden 2010 loppuun. Sopimus on Dovrelle strategisesti merkittävä ja se vahvistaa Dovren vankkaa asemaa Norjan projektijohtamisen konsultoinnin markkinoilla. Liiketoimintojen kehittämisen painopisteinä ovat Dovren johtavan aseman säilyttäminen Norjan markkinoilla, kannattavuuden parantaminen sekä jatkuva kasvu USA:ssa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla. Dovre aikoo lisätä henkilöstöään erityisesti öljyteollisuudessa kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. Safran Software Solutions keskittyi markkinoinnissaan öljyalan yhtiöihin tiiviissä yhteistyössä partnereidensa kanssa. Vuoden 2005 syyskuussa käynnistettiin Proha-konsernissa uusi Mobile Business -liiketoimintayksikkö, joka kehittää ja myy ohjelmistoja automaattiseen ja mobiiliin työnkulunohjaukseen sekä huolehtii ohjelmistojen integroinnista asiakasyrityksen järjestelmiin. Yksikön kehittämillä ratkaisuilla välitetään yritysten toiminnanohjauksessa, projektinohjauksessa ja/tai asiakasprosesseissa syntyvät tiedot ja viestit järjestelmän ja sen käyttäjien välillä automaattisesti ja turvallisesti. Mobile Business -yksikkö vahvistaa Prohan toimintakykyä laajenevilla projektinjohtamisen ja toiminnanohjauksen markkinoilla. Ensimmäinen tuote, Mobile Workflow Manager ja siihen liittyvä palvelukokonaisuus saatiin valmiiksi syyskuussa ja pilottihankkeet aloitettiin 2005 vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uudella liiketoiminnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai tulokseen eikä yksikön toimintaa raportoida toistaiseksi erikseen. Ensimmäisten kauppojen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Mobile Business -yksiköstä odotetaan tulevaisuudessa merkittävää lisää konsernin olemassa olevien tuotteiden toiminnallisuuden laajentamiseen ja näin luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. LIIKEVAIHTO Proha-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 64,5 milj. euroa (65,7 milj. euroa), mikä oli 1,8 % pienempi kuin vertailukaudella. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 17,9 milj. euroa (17,3 milj. euroa), mikä oli 3,4 % suurempi kuin vertailukaudella. Liikevaihdon jakautuminen tuottotyypeittäin (kts. pdf-liite) Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus tilikaudella oli 40,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa) eli 62,8 % liikevaihdosta (60,4 %). Palvelutuotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 11,2 milj. euroa (10,1 milj. euroa) eli 62,5 % (58,4 %) liikevaihdosta. Palvelut muodostuivat Dovren harjoittamasta projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista. Lisenssituotot olivat tilikaudella 24,0 milj. euroa (26,0 milj. euroa) eli 37,2 % liikevaihdosta (39,6 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat tilikaudella 9,7 milj. euroa (11,1 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 14,3 milj. euroa (14,9 milj. euroa). Lisenssituotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 6,7 milj. euroa (7,2 milj. euroa) eli 37,5 % liikevaihdosta (41,6 %). Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat neljännellä vuosineljänneksellä 3,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa) ja jatkuvat lisenssituotot olivat 3,6 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Liikevaihdon jakauma maittain (kts. pdf-liite) Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liikevaihto tilikaudella oli 38,1 milj. euroa (41,9 milj. euroa) eli 59,1 % konsernin liikevaihdosta (63,7 %). Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 9,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Artemis-alakonsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,8 milj. euroa (11,1 milj. euroa) eli 60,5 % konsernin liikevaihdosta (63,9 %). Artemis-alakonsernin liikevaihto laski 2,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Artemis-alakonserni kasvatti kertaluonteisten ja jatkuvien lisenssituottojen osuutta liikevaihdostaan. Tilikaudella lisenssituottojen osuus oli 60,7% (57,5 %) liikevaihdosta. Palvelutuottojen osuus oli 39,3 % liikevaihdosta, kun se edellisenä vuonna oli 42.5 %. Norjan tytäryhtiöt Norjan toimintojen liikevaihto tilikaudella oli 25,8 milj. euroa (22,4 milj. euroa) eli 39,9 % konsernin liikevaihdosta (34,0 %). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 15,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 6,9 milj. euroa (6,0 milj. euroa) eli 38,4 % konsernin liikevaihdosta (34,6 %). Norjan tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 15,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Liikevaihdossa on mukana myös yhtiöiden Norjan ulkopuolisen toiminnan vaikutus. KANNATTAVUUS Konsernin liiketulos tilikaudella oli -3,6 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä 0,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa.) Kertaluonteiset tuotot olivat 0,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut olivat 0,3 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Kertaluonteiset tuotot aiheutuvat Changepoint France -yhtiön myynnistä 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista 0,3 milj. euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 1.1.-31.12.2005 oli -4,2 milj. euroa (-4,2 milj. euroa). Konsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,8 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Konsernin liiketoiminnan kulutaso oli tilikaudella noin 3,5 % alempi kuin vuonna 2004. Artemiksen kulutaso aleni n. 11,2 % toiminnan tehostamisen seurauksena. Toisaalta Norjan tytäryhtiöiden kulutaso nousi n. 16,3 % liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena. Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Artemis-alakonserni Artemis-alakonsernin liiketulos tilikaudella oli -2,6 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Tilikauden liiketulokseen sisältyy 0,6 milj. euron Changepoint France -yhtiön järjestelyyn liittyvä tuotto. Vuoden 2004 liiketulokseen sisältyy 4,0 milj. euron tuotto Artemiksen osittaisluovutuksesta. Artemiksen tilikauden liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Vuoden 2004 uudelleenjärjestelykulut 1,8 milj. euroa muodostuivat Artemiksen henkilöstön irtisanomiskuluista 1,2 milj. euroa ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä 0,6 milj. eurosta. Artemis-alakonsernin liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Norjan tytäryhtiöt Norjan tytäryhtiöiden tilikauden liiketulos oli 1,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liiketoiminnan kasvuun tähtäävät ylimääräiset kulut kasvattivat Norjan tytäryhtiöiden kulutasoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Norjan tytäryhtiöiden operatiivinen toiminta oli kuitenkin kannattavaa tilikaudella. Norjan tytäryhtiöiden liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,4) milj. euroa. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. Konsernin tuotekehitysmenot olivat yhteensä 7,3 milj. euroa (6,8 milj. euroa) tilikaudella. Tuotekehitysmenoja on aktivoitu tilikaudella 0,1 (0,1) milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli -5,0 (-2,0) milj. euroa. Tilikauden tulos oli -6,0 (-2,9) milj. euroa. Tulos osaketta kohden oli -0,098 (-0,050) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -13,4 % (-1,9 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -86,0 % (-29,3 %) RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 42,8 (43,0) milj. euroa. Tilikauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 7,3 (5,1) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 2,2 milj. euroa 31.12.2004 tilanteeseen verrattuna. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,2 milj. euroa (-8,7 milj. euroa). Investointeihin käytettiin 0,3 milj. euroa. Investointien kokonaisrahavirta oli kuitenkin 1,2 milj. euroa positiivinen, kun Changepoint Francen myynnistä saatu 0,6 milj. euroa ja Artemiksen osittaisluovutuksista saatu 0,6 milj. euroa lisäsivät rahavirtaa yhteensä 1,2 milj. euroa ja lainasaamiset vähenivät 0,2 milj. eurolla. Uusia lainoja nostettiin 5,3 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 4,5 milj. euroa, joten rahoituksen rahavirta oli 0,7 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 11,0 % (23,4 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) 47,0 % (40,2 %). Korollista vierasta pääomaa oli tilikauden päättyessä 9,4 (8,9) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 21,9 % (20,7 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 4,7 (4,7) milj. euroa ja lyhytaikaista 4,7 (4,2) milj. euroa. Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,0 (1,2). Bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 0,3 (4,4) milj. euroa. KANNANOTTO YHTIÖN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ Konsernin likvidien varojen määrä 31.12.2005 oli 7,3 (5,1) milj. euroa. Likvidien varojen määrä kasvoi 2,2 milj. euroa tilikauden alusta. Prohan johdon näkemyksen mukaan yhtiön likvidit varat ovat riittävät Prohan liiketoiminnan harjoittamiseen seuraavan 12 kuukauden aikana. TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Strategisten tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 7,3 (6,8) milj. euroa, eli 11,3 % (10,4 %) tilikauden liikevaihdosta. Pääosa Proha-konsernin tuotekehityksestä tapahtuu Artemis-alakonsernissa. Kesäkuun lopussa Artemis julkisti portfoliojohtamisen Artemis 7 -ohjelmistosta merkittävästi uudistuneen 6.1 -version. Uuden version myötä Artemis 7 -ohjelmisto sisältää myös projekti- ja ohjelmahallinnan moduulin sekä projektialoitteiden keräämiseen ja hallinnointiin kehitetyn moduulin. Sekä Artemis 7 että Artemis Views -ohjelmistoista julkaistiin joulukuussa ylläpitoversiot. Pohjoismaiden markkinoille julkistettiin kolmannella vuosineljänneksellä uusi versio 4.7 henkilötyövaltaisten projektien johtamisen, tuntiraportoinnin ja laskutuksen ValuePoint-ohjelmistosta. Niin ikään pohjoismaiden markkinoille suunnatusta Planet-projektinhallintaohjelmistosta julkaistiin kolmannella neljänneksellä uusi versio 6.1. Safran julkisti tilikaudella uuden version sekä Safran Planner että Safran for Microsoft Project -ohjelmistoistaan. Prohan Mobile Business -yksikkö on vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana kehittänyt Mobile Workflow Manager -sovellusta, jolla asiakkaat tehostavat operatiivista työn- ja toiminnanohjaustaan. Tuote on kehitetty yhteistyössä BookIT Oy:n kanssa ja sen kehitykseen on myönnetty Tekes-rahoitusta. Proha Oyj:n hallitus päätti 16.2.2006 muuttaa aiempaa tulkintaansa Artemis-alakonsernin tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittelystä. Kirjaustavan muutoksen vaikutukset on esitetty edellä kohdassa IFRS-raportointi. HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 lopussa Proha-konsernin palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 531 (525) henkilöä. Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (kts. pdf-liite) Artemis-alakonsernissa työskenteli tilikauden lopussa 301 (317) henkilöä ja Norjan liiketoiminnoissa 197 (178) henkilöä. Konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 1,1 % korkeampi kuin vertailukauden päättyessä. Tilikauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli konsernissa 525 (569). Proha-konsernin henkilöstökulut olivat tilikaudella 52,1 (51,8) milj. euroa, mikä oli 80,8 % (78,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 14,1 (12,6) milj. euroa, mikä oli 78,6 % (72,7 %) liikevaihdosta. Tilikaudella henkilöstökulut Artemis-alakonsernissa laskivat 9,4 % vertailukauteen nähden. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 71,2 % (71,5 %). Työvaltaisen Dovren liiketoiminnan volyymin kasvu nosti Norjan liiketoimintojen henkilöstökuluja tilikaudella 17,0 % vertailukauteen nähden. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 90,2 % (88,8 %). Optiojärjestelyistä on kirjattu kulua tilikaudella 0,5 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Pääosa optiokulusta aiheutuu Artemis-alakonsernin myöntämistä optioista. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.4.2005 Prohan hallituksen uudeksi jäseneksi Birger Flaan. Hallituksen puheenjohtaja Olof Ödman sekä hallituksen jäsenet Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä valittiin uudelleen. Hallituksesta ovat sittemmin eronneet Carlo Boldi 28.6.2005 ja Alec Gores 17.8.2005. Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole työsuhteessa Proha-konserniin tai ole työ- tai toimisuhteessa tai käytä määräysvaltaa sellaisessa Proha Oyj:n osakkeenomistajiin lukeutuvassa yhtiössä, joka omistaa yli viisi prosenttia Proha Oyj:n osakekannasta, maksetaan korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa per jäsen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2005 valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Tämä määrä vastasi 20 prosenttia rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen laskea liikkeeseen enintään 585.000 optio-oikeutta, jotka tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle. Optio-ohjelma ei koske Proha Oyj:n toimitusjohtajaa tai yhtiön hallituksen jäseniä. Yhtiökokous vahvisti tilivuoden 2004 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Varsinainen yhtiökokous kumosi Proha Oyj:n ylimääräinen yhtiökokouksen 23.10.2002 tekemän päätöksen, jonka mukaan Proha omistaa edelleen Artemis International Solutions Corporationin osakkeet ja samalla yhtiö luopuu muiden rakenteellisten uudistusten valmistelusta. Proha Oyj voi nyt muuttuneessa tilanteessa harkita ja toteuttaa kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joiden hallitus katsoo olevan osakkeenomistajien etujen mukaisia. ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATIONIN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUS Prohan tytäryhtiön Artemis International Solutions Corporationin 27.7.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen erovuorossa olleet Pekka Peren, Olof Ödmanin ja Bengt-Åke Älgevikin. Lisäksi hallituksessa jatkoivat edelleen Steve Yager, Mike Murphy, Joseph Liemandt ja David Cairns. Artemiksen hallituksen puheenjohtaja vaihtui 9.8.2005, kun Steve Yager jäi pois hallituksesta ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pere. HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi poikkeusta: 1) Prohan hallituksen neljästä jäsenestä ainoastaan yksi on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai toimisuhdetta yhtiöön. Lisäksi 28.6.2005 ja 17.8.2005 tapahtuneiden hallitusmuutosten myötä Proha ei tällä hetkellä täytä suositusta vähintään viisijäsenisestä hallituksesta. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,26 euroa osaketta kohden. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla. Prohan osakepääoma 1.1.2005 oli 15.916.620,20 euroa ja osakkeiden määrä 61.217.770 kpl. Tilikaudella kaupparekisteriin merkittiin 12.10.2005 900 uutta Proha Oyj:n osaketta, jotka oli merkitty vuoden 2001 optio-oikeuksilla. Rekisteröinnin jälkeen Prohan osakepääoma on 15.916.854,20 euroa ja osakemäärä 61.218.670 osaketta. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2005 antama valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.183.324,04 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 12.243.554 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta. Valtuutus on voimassa 21.4.2006 asti. Proha Oyj:n hallitus hyväksyi 26.4.2005 henkilöstön optioannin merkinnät, yhteensä 535.080 optio-oikeutta. Kokouksessaan 9.5.2005 hallitus hyväksyi johdon optioannin merkinnät, yhteensä 585.000 optio-oikeutta. Edelleen kokouksessaan 21.9.2005 hallitus hyväksyi merkinnät yhteensä 90.000 optio-oikeudesta, jotka jaettiin johdossa tapahtuneiden henkilövaihdosten mukaisesti. Optio-oikeudet oikeuttavat kukin yhteen osakkeeseen. Hallitus vahvisti optio-ohjelman 2005, koskien sekä henkilöstön että johdon optio-ohjelmia, nojalla merkittävien osakkeiden merkintähinnaksi 0,50 euroa. Vahvistettu merkintähinta on Proha Oyj:n osakkeen painotettu keskihinta 4. - 22.4.2005 ja vastaa siten käypää markkinahintaa. Merkintähinta koskee myös 21.9.2005 annettuja optio-oikeuksia. Optioantien 2005 ehdot julkistettiin pörssitiedotteella 30.3.2005. Yhteenlaskettuna kaikilla Prohan optio-ohjelmilla voitiin tilikauden lopussa merkitä kaikkiaan 4.760.742 Proha Oyj:n osaketta. KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ Proha Oyj:llä oli 31.12.2005 yhteensä 3 626 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Tilikaudella 1.1. - 31.12.2005 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,33 euroa ja ylin kurssi 0,56 euroa. Osakkeen päätöskurssi vuoden lopussa oli 0,36 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli noin 22,0 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 9,8 milj. euroa. VUODEN 2006 NÄKYMÄT Proha-konsernin toimintaan vuonna 2006 vaikuttaa merkittävästi Artemis-kaupan toteutuminen ja toteuttamistapa. Jos kauppa toteutuu Trilogy, Inc:n kanssa neuvotelluilla ehdoilla, on kaupalla merkittävä positiivinen vaikutus Prohan omaan pääomaan ja kassavaroihin. Norjan liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavat merkittävästi öljyn hinnannousun aiheuttamat lisääntyneet investoinnit öljy- ja kaasusektorilla. Investointien odotetaan pitävän kysynnän vahvana myös vuoden 2006 aikana. Prohan Norjan liiketoimintojen haasteena on vastata kysyntään, mikä vaatii onnistuneita rekrytointeja. Muina tavoitteina on kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen. ARTEMIKSEN NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS Artemis-alakonserni julkisti neljännen neljänneksen tuloksensa 15.3.2006. Artemiksen tilinpäätöstiedote (FORM 10-K) on kokonaisuudessaan nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html nimellä Artemis International. TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus tilinpäätöksestä järjestetään tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille 16.3.2006 klo 12.00 World Trade Centerissä, kabinetissa 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Lisätiedot: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh. 020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2005 (kts. pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-12/2005 (kts. pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-12/2004 (kts. pdf-liite) KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (kts. pdf-liite) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 2005 (kts. pdf-liite) KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, 2004 (kts. pdf-liite) VASTUUSITOUMUKSET (EUR 1000) (kts. pdf-liite) KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite) KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT(kts. pdf-liite) SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2005(kts. pdf-liite) OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2005(kts. pdf-liite) OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAN 31.12.2005 (kts. pdf-liite) KONSERNIN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1. - 31.12.2004(kts. pdf-liite) KONSERNIN TILIKAUDEN TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1. - 31.12.2004(kts. pdf-liite) KONSERNIN TASE 31.12.2004 (FAS-IFRS-SILTALASKELMA) (kts. pdf-liite) KONSERNITASE 1.1.2004 (FAS-IFRS-SILTALASKELMA) (kts. pdf-liite)

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit