OPUS360 CORPORATIONIN (OTCBB:OPUS) YHTIÖKOKOUSKUTSU

OPUS360 CORPORATIONIN (OTCBB:OPUS) YHTIÖKOKOUSKUTSU Proha Oyj:n tytäryhtiö Opus360 Corporation kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 20.11.2001. Yhtiökokouksessa päätetään Opus360 Corporationin yhtiöjärjestyksen muutoksesta siten, että yhtiön enim- mäisosakepääoma korotetaan 150.000.000 osakkeesta 500.000.000 osak- keeseen. Tämä sisältää hallituksen valtuutuksen päättää osakkeiden liikkeeseenlaskemisesta mainituissa rajoissa. Lisäksi päätetään yhtiön nimen muuttamisesta Artemis International Solutions Corporationiksi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomis- tajilla, jotka ovat viimeistään 5.11.2001 merkitty osakkeenomista- jaksi osakerekisteriin. Yhtiökokouskutsu sisältyy Opuksen 6.11.2001 Securitites and Exhchange Commissionille (SEC) jättämään varsinaiseen valtuutukseen (Definitive Proxy Statement). Yhdysvaltalain säännösten mukaan Opus jätti 15.10.2001 SEC:lle Preliminary Proxy Statementin, joka on sisällöltään sama kuin Definitive Proxy Statement lukuunottamatta yhtiökokouskutsun päivämäärää ja joitain tekstipäivityksiä ja korjauksia. Preliminary Proxy Statementistä Proha tiedotti 16.10.2001. Prohan ja Opus360 Corporationin (toimii nimellä Artemis International Solutions Corporation) 11. huhtikuuta 2001 sopiman osakevaihtosopi- muksen toisen vaiheen toteutuminen edellyttää, että Opuksen yhtiöko- kous hyväksyy muutokset Opuksen yhtiöjärjestykseen. Osakevaihtosopi- muksen toisessa vaiheessa Proha saa noin 125,5 miljoonaa Opus360:n osaketta vastikkeeksi lopuista Artemis-osakkeistaan ja Prohan tytär- yhtiöiden Accountor Oy:n ja Intellisoft Oy:n 19,9 %:n suuruisista osuuksista. Tämän toisen vaiheen kaupan jälkeen Prohalla on omistuk- sessaan noin 80 % Opus360:n osakkeista. Toinen vaihe pyritään toteut- tamaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Yrityskaupan ensimmäisessä vaiheessa Proha sai sille suunnatussa annissa 73.938.702 Opus360:n osaketta vastineeksi Artemis-osakkeistaan. Proha omistaa 59,75 prosenttia Opus360:n osakepääomasta. Definitive Proxy Statement julkaistaan kokonaisuudessaan SEC:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/formpick.htm, nimellä Opus360. Asiakirja näkyy myös Nasdaqin internetsivuilla osoitteessa http://www.nasdaq.com, tunnus opus. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01000/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01000/bit0002.pdf