PROHA YHTEISTYÖHÖN OHJELMISTOJEN TESTAUKSESSA TESNETIN KANSSA

Report this content

PROHA YHTEISTYÖHÖN OHJELMISTOJEN TESTAUKSESSA TESNETIN KANSSA Proha Oyj ja ohjelmistotestausyritys Tesnet Software Testing Europe B.V (Tesnet) sopivat sovellustestauksen yhteistyöstä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tesnet ostaa enemmistöosuuden Prohan kokonaan omistamasta ohjelmistotestauksen tytäryhtiöstä Intellitest Inter- national Oy:stä, johon yhdistetään myöhemmin Tesnet Finland Oy:n toi- minnot. Proha jää vähemmistöosakkaaksi 35 prosentin osuudella uuteen yhdistyneeseen yritykseen. Intellitestin henkilökunnan asemaan kauppa ei vaikuta. Kauppahintaa ei osapuolien yhteisestä sopimuksesta julkaista. "Nyt solmittu sopimus tukee Prohan strategiaa kansainvälisenä ohjel- mistotalona. Testaus on yhä olennainen laadun tae Prohan omille sovelluksille, siksi haluamme pysyä tiiviisti mukana alan kehityk- sessä," toteaa toimitusjohtaja Pekka Pere. "Proha haluaa aiemmin tehdyn strategiavalintansa mukaisesti keksittyä tiiviimmin tarjoa- miinsa johtamisen parhaisiin ratkaisuihin. Siksi enemmistöosuutta testaukseen keskittyvästä yrityksestä ei katsottu välttämättömäksi, vaan valitsimme strategiamme mukaisesti yhteistyökumppaniksemme alan johtavan kansainvälisen toimijan." "Tesnet näkee Suomen tytäryhtiönsä laajentamisen merkittävänä aske- leena vahvistaessaan asemaansa pohjoismaisilla markkinoilla ja laa- jentaessaan Euroopan toimintojaan," toteaa Tesnet Groupin toimitus- johtaja Gidi Kimchi. "Kumppanuus Prohan kanssa tuo lisäarvoa liike- toimintaamme ja vauhdittaa laajentumistamme niin Pohjoismaiden kuin muunkin Euroopan markkinoilla." Proha lyhyesti Proha on maailmanlaajuisesti toimiva johtamisen parhaisiin ratkai- suihin keskittyvä ohjelmistoyritys. Konsernilla on kolme liiketoi- minta-aluetta: projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja Internet-teknologiaan nojautuvat sovellusvuokraus- palvelut (Intellisoft). Näistä suurin on projektijohtaminen (Artemis- alakonserni), jonka liikevaihto on noin 90 prosenttia konsernin lii- kevaihdosta. Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli 82,8 miljoo- naa euroa. Liikevaihdosta yli 4/5 tulee Suomen ulkopuolelta. Konser- nin palveluksessa on noin 609 henkilöä, näistä 383 ulkomailla. Tesnet lyhyesti Tesnet Software Testing Europe B.V on israelilaisen Tel Avivin pörs- sissä noteeratun Tesnet Groupin tytäryhtiö. Tesnet on johtava sovel- lustestauspalvelujen tarjoaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Konsernin liikevaihto vuonna 2001 oli noin 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ohjelmistojen laadun varmistuksessa ja ohjelmistotestauk- sessa työskentelee yli 200 henkilöä. Konsernilla on tytäryhtiöt vii- dessä maassa (Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa ja USA:ssa) ja tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toimintaansa strategisten kumppanuuksien kautta. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00030/wkr0002.pdf